6 Mart 1944 Tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 2

6 Mart 1944 tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ruslar yeniden 4 şehir aye Mareşal Stalin Mareşal 7 : tab en bir günlük emir neşretti Moskova, 5 (AA) tan yi Sialin bu akşam "reşal Zukova | hitaben emri hn 1 Vatutinin hastalı ebe etiyle Eg nandânız 0 Kl mevzilerini 25 ilâ 50 kilomere katar n bitalarımız. taarruzları esnasın daa zırhlı ve ade menin, iş s ehri he demiryol ile 500 den geçirmişlerdir. ya şenirleri ün yeri ele halen Voloşisk Pana çarpışmaktadır. - Elde edilen bu zafer ve teşkiller Je Şeyisk, İzyaslavl, zi kıtaları Jar ve nişanla salüf dir. ” mart günü Saat 23 de, n veren kahra Mmanlar ebedi ia ve gurur kaza: “mışlardır. e lem; Sovyet Birliği mareşali; Ruslar Narva köprübaşmdan Almanları geri attılar Moskova, 5 (A.A.) Karadenizde Kerson kametinde bi etmişlerdir. Sovyet katı , berisindeki mişler ve ie Kimli nok Blm yi sm ken > e daha « darı ii ire yerler bulunan bir çok ele geçirmişlerdir. şımı geni ii. Ruslar Pskov ve Ostrof ilerliyorlar Moskova 5 (AA) — hususi muhabiri ir. Baluk kayı; şiddetli v e ik mo) senii ilerle Kr TR giden bi yola En gireli Ki beler Pskof bö) ie cereyan Daha bir cephe stratejisi ta ve Vi erimek ve bu suretle manda ml anı daki Mp: erine bir ee k © her kızılordu lehine bastı. Sovyet grakamlarının ik meskün yer arasında bir Bütün bü devre A kizalord rmişi aa kıy'retli iğ e taarruzu kurtarma bir taarruz bu 'Narvanın Ostrof ye üzerinde ve müdafa: önünde cereyan savaşların, verecekleri ber iki taraf için de çe stratejik ehemmiyetleri ol; Bükreş Elç'imiz £ uphi Tannö ver bir z ya'et verdi Yeni Barem kanunu — Başı 1 vaziyetlerinin taraftan terli müddetin Bundan parii ve her vekil fikirlerini mesele tedbirlerin ve arada Avrupanın istikbali Türkiye - mutukta v üçük devletle grupların ii in bir Avrupa bay Hany Hopkins özönünde Sovyet sefiri kuvvetler eder. Askri müzakereler hakiki bi ancak şu mülâhazayı Si hususunda evketi Di bir Gey ehemziyetli bir ikilik olduğu kadar, zayıf devletk gösterme! ük devli grupların şiddetle Fakat resmi mahiyette beynelmilel bir ihya da iş birliği Harbe zsmi Mi mA Gazste, m. olan ihtiva ve temsil i, Türkiyenin daimi günün birinde at ike nazarı itibars alacak olan bir müessese ma me işgal ei olduğu di, daha veya vesayeti altında Avrupanın ayrı a: öte taksim olunmasını iltizam “uz kalan er Smutsun in buna m bariz bir şekilde len tebliğ acı ei hafif örtmektedi Cephelerde sükünet Londra, 5 (A.A.) Anzio iin güre, köprübaşınd devresi an son uran ilk mutabık bir uygun gibi gazetesi, buna bir olarak Sovyet - “uahedesini göstermekte ve şiddetli taarruzları mutabik Gazete, ayni zamanda mak taktiği Bundan eri iple yak bulunan . de ml gazetesi, Rus mütareke şart- . ve mutedil olduğunu iz hatlarını dün evvelki < tarafından hepsi de kalmıştır. arının Roma radyosu, müsait müttefik karşı nın yapıldığını bildirmekte ise ku haber, Akdeniz ileri v pd umumi karargâhından edilmemiş bulunmaktadır. kl ın Anziodaki pik Sl talik e el gibi göstermektedir. mütalâaları taarruz isbat etmektedir. Anzio ir le bam halen 350 umu aydı: ği ali e — 185 — e deri iz in Si harekeli Si si Alman inzibatın. ağırlığını anlarla Akşam ni sp göreceği liyerek a Akşam evine mecbur olduğumuzu, a > ları a yapılacağını, ç dak olarak kabulü ir telgraf ve Dn mağ bir defi teşebbüs Weil e Fakat söz 'n intikal etti. Bram ve ın tarzı ve İn a Kucağına itham edileçeklerini, Rejide, bü tervici en siyasiye hepsi uzadıya — Ben artık size Reji dermiy: Bir ei yin Mepa zse Türkiyeye ig halde Rejinin un Telâş t geldi Rifat beyi görmekliğimi Gördüm. Hakikaten Rifat ara lüzum sadarete iş'ar h:men olduğu Eski Bank görüştük. daha muvafık bulunursa S5 10 bin lira olduklarını -w mazbatas sonra bize avdet # veriyor. um) için a aldıkları inşa etmek alıyorlar, olarak onların Bunun üzerine, gidip Mi Akşam Sai mi nüessesenin hak vezaket ve iyetle arasında 5 kanın, ilân etmesi-isteniyor. Helsinki o hükümeti teslim Amerikanın o tahammülü ile dünyanın olmudığ hakkında Fakat e a e e

Bu sayıdan diğer sayfalar: