7 Mart 1944 Tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 1

7 Mart 1944 tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e ek“ şube k in nşaat “ me HOMERTS — FETHİ DOSDOGRU TRUVA CENGİ Mitoloji tarihinin en heyeconli hâdisesi, her gencin, severek 0 okuyacağı mühim e$er, 30 kuruşlar, AHMED HALİT KİTABEVİ anin j İsmail Hakkı Baltacıoğlu tarafın- dan yazılan bu içtimai romanı her ana ve babanın mutlaka oku- ması lâzımdır. Yeni Adam Neşriyatı Adres: Çağaloğlu, Türbedar So. No. 18, İSTANBUL, telefon: 22477 Türklerde bugün bere e kusurlar B irinci Cihan harbinde it a Are ye hakları ol- Almanyada yül türlü | mamak sanı pre ül ve hür yine bir kadın ile ko- yem man mü- | bir zaviyeder Ti a mevzuu ei isnatlaçla de Bir aralık gö - | İngiliz zümresine şu dardı, rna bütün $. saks sak kabalık mı etmiş oluruz? ile zünde acı ve utanan bir) Bizi Çanakkaleden - bilmiyorlar mıy aydı? e e yeni lerle “hesabırızı sağ- (Mi iyorlar? et ve deki değilim sala yol rin ve limanların iptidai m kım işlerindeki kusurlarmız . da bizim öteden! l lâm olan za- nı iki, a hak veriyorlardı. Bim vak kendi kralları irinei i C SALI IMat WU Sene: 35 — Sayı: 4454 — 186 © Her yerde fiyatı (10) kuruştur. Milli Şef İhönü , Mecliste «Tani .Cumi Mili Si Dağ İnönü bugi sonra iii gidi Başve Gnlesi lisine Hariciye Vekili müddet meşgul 4 şar Londra 6 (Tanin) — zakere için nan gazetecileri Hariciye Vekâletin- A Ni de kabul etmiştir, Hariciye n kei gelecek yanmda Umumi Kâlip ve Vi Kâtip Birinci Muavini olduğu halde bir heyet yet bekliyor Salona girmiş, İstanbuldan e zetecilere «Hoş geldiniz» Rd. A.) — «Bir Türk er. sonra memleketimizi pini dan ei ein teslimatına beder edilmesi m. kadar eden dış > sini Üzere" yakı) piri etrafında bir rma Hd harek e olasi 5 “e izah: gene eminem gazeteci. in a verilen bu telgra. in bu meseleler . hakkında sor- " Londra basını geniş ölçüde belirtmek. | dm ml cevaplar vermiştir, edir, BAŞVEKİL BUGÜN GAZETECİ: Daily Telegraph gazetesi, bu haberi Rİ bugün kabul edecek harici meseleler etrafında izahat verdi kil gazetecileri dün gazetecileri kabul ederek we kısa bir tatil | devresinden nra bugün çalışmalarına — başla. Refet Canıter'in eee yapılan bu e bilümi keri malâilerin te yağ ait senii Mi bağlı emraz ced- velinin — ece malüliyetler arasına bir kei ilâvesi hakkında- ki kanun lâyihası ile deniz gedikli subaylarının takasa fevkalâdeleri. ne yapılacak zamma ait miş ek kanup re kabul edilmiştir. Devlet memurları aylıklarının tev- hid ve yem ait kanuna bağlı cedvelin Adliye Vekâletine ait kıs- mında debi likler yapılması, Tem- yiz mahkemesi teşkilâtına dair ka- nunun maddesinin değiştiril. mesi m ime da — Adiy. ıcümenine e edilmiş. Meclis bugünki toplantısında Pa- zarcık kazasının vilâyetine zası Maraş V bağlanması hakkındaki kanun lâyi. hasının Da müzakeresini yaparak tasvip eylemiştir. a Büyük Millet Meclisi gelecek top. > e icinde ye L LERİ KABUL ED) iğ yüzüğ Uk nin gazetesine atfen Ankara radyosı 4 Sında Sul ylmy tarafından yapılan eşriya air dir yün «| Başvekil Şükrü Saracoğlu yarın ultan Süleymana y > ii İİ Gvarün) mat 1280 da gazele sahip Tk iiakime can vü iye gaspı da ikv etmekte, diğer cihetten Çe Başmuharrrlerini kabul e imi cn Jikle rı | Başvekil Saracoğlu'un buzün gazeteci le. | ğunu unutmuşa ben e e ii | er? Birinci François'nın Türklerle it “İn şık si Eka sayıl ayi şüp- valcü yi ini in lerde bulunacaktır, mek, tifaki, beliyiz, Türk — ür e yor salar. KANA in Re in Alaa 9 aye yü Make uçuş | end ğe li m iy İren Yıplamışlardı. ngilizlere şim ağ adar a Ea mmliğ Gi k- a ekl Ts sür Bazı İngiliz gizele iametta. bululmadığıms” yo) News Chronicle galeri Eka özi 38 Yemeğinde hamş balya? e li ve ri i neşriyatı gördükçe, si Hi İrabkabizi çeri yi Di - bie karşı kiplik elin hafıza noksanmın ge.) Türkiyeye yapı an i GE mi ee TOPLANTI! z sanı görünce, zihnimde bile-” yişliğine hayret ediyoruz. Türk; |Fulduğu, 10 gündenberi malâm olması! $ (AA Büyük Millet 0) masıl bir teşarük neticesi, bu) jerin müttefi dayi 5 , İma rağmen bu hâdise İngiliz ga ta e male kulağında çınladı. Bir 28-) metlerde bulunduklarını. bi ii ele anl, Bi Ve. ya Yürklerd Londra gazeteleri ırlatmaktan sıkılırız, Fakat lâ hayret m erimi a İstilâ 15 Martta len iyi ve sadık mütt si dağ ileal My adaşeme iken! gazetelerinin, belki de hedi lerinin yazdıklarını unuttu. r kara gün dostu larını isbat. eyliyorlardı. ül n si aretimizde en sa “9 az zamanlarda ve lerde Türk - İngiliz bazı dostlarla deri itti km bahsedere| ihti ir rm Müttefikler arasın- başlayacakmış “Paris radyosu bu ke- an ve İnsiliz Büyük Elçileri «| hanette bulunuyor görüş ila mevcut ol- madığı hissini uyandırm, maksadil gayretler sarfedilmektedir. Ameri yardım e erini ve yi araştırdığımız sırada bir dos davasına e Türkiyey — Canım, e yi bizi elen ne zami ve Londra 6 (A.A.) — Paris radyo- su vasıtasile Fransız milletine aşa- ei Li talimaş verilmiştir: anda vakit kazanmak iç yi eri taşıyacak bir bavulu daima hazır bulunduru- belirten News Chronicle şunları ilâve €- uret icabı olarak silâh teslima- Ne dural ması teessüre de görünüşe göre, bu tedbir miz veç. ri bütün k Iker? Onl: çıktı. Bazı İngiliz | tefik namı altında bizden bekle- afa | dikleri yegâne hizmet tarafsız kal- any V mea yoluni - İpamamızdı u temin için bize ini r müteik vim belada. Biz bu müddetçe zyik etmek naksadile Müttefik ii ları yaklaşmış ve artık hiç bir| 9YaSL Yakın bunlar üzerinde müessir | ŞİAY uz. Bavula kalın elbiseler, tuvi ihtiyaçlarınızı arda yiyecek, il alınmış değildi gunluğa ç ol şüphe tabirin İKİsizliklerinin sebe) kı Ve bazı İngiliz Mer ği an müttefik ın |'yatına bakarak bundan böyl kad ee artık böyle bir sele hacet kal: bakılırsa, Mall - — t | madığı için baştan atılmak baha. Ez silâh kullanmağ; Desi mi aya il bilâihtiyar İZ pek vin en maş akla geli Şu h ilerin kabiliyet seyin Cahid YALÇIN t, istilâ hareketinir sından korkulmaktadır. Fakat bu, bura-| 15 martta başlyacağını bildirmiş da halledilebilecek bir mesele değildir.» tİr. Zimmete vara geçirip ortadan kaybolan veznedarlar çoğalıyor, —Gazetlerden— E p İngiltere - F olmal İngilizler Finlere biran evvel sulh yapmalarını tavsiye ediyorlar Almanya Finlândiyadaki ti Yeterli geri çekmek teklifini reddetm — Times gaze- vay yı gerçekten yeni bir milli a e günkü aske Finlân» cudi yet ve ri devresi ne krş diya yeselesine H > si s demektedir ândiyaya pal ar milletinin. “su e mal feaki n verilmesini istediğine liği Pinlândı İ iştir, İ amamen ti — eüretle EE . İla ei samanı ge sn . ın İsti. onu 2 inci sayfada — Rus t çişi ine yoktür. Berline karşı yeni gündüz akını Amerikan bomba uçakları dün de büyük bir faaliyet gösterdiler İngiltereye varari bir Amerikan Lightning bomba uçağı gemiden indirilirken Londra 5 (A.A) — Resmen bil-Jlin bölgesini bombalamışlardır. dirildiğine göre Amerikan ağır Li iücumun çi v teşkil ri ba uçakları bugün güpegündüz 2 inci sayfada İngiliz m | tenkit eden bir yazı Bir İngiliz gazetesi diyor ki: “ Avrupada en çok itimada boga mazhar bulunmaktadır. kaybetmekten ak » Ey iemesek de, hayati mestfaatleri- Çene Times gazetesi yazıyı LE (ooo Ne 9) z vg“ ez) ? o 00. — Ah Komiser efendi oğlum, bizim çocuk dört gündür kayboldu — Ya., Nerede vezhedardı?, mizin Avrupa kıtasma bağlı oldu. yiz, 1939 olayları, biz istesek de — Sonu 2 inci sayfada —

Bu sayıdan diğer sayfalar: