March 6, 1944 Tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 8

March 6, 1944 tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MÜT DU TÜNANDA Mİİ ALEXANI Müttefikler ve Almanların şimdilik mutabık bulundukları tek bir nokta vardır. O da müttefiklerin Garbi Avrupaya çıkmak teşebbüslerinin pek yakın olduğudur. Yukarıdaki resimlerde, Avrupa istilâsını başarmağa çalışacak Müttefik yüksek kumanda ey'etini ve Müttefiklerin muhtelif cephelerde yaptıkları ihraç hareketlerini görüyorsunuz. Jevrmacaf! BOZKURT EMLÂK'in 123456789 Fotograflı Satışlarından | İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilânları | 1 — Düzçedeki tütün anbarının tamir ve tahkim işi Pazarlık suretile ek“ NS da m nda 6 oda muhteşem bir Villâ, Son model 7 konulmuştur. mutb; re eke Mp Dan a delen dedir, — Keşif bedeli 49769.12 lira — muvakkat teminatı 66 liradır. .ü 3 — Eksiltme 10/3/944 Cuma saat 9.30 da Kabataşta levazım şub&* BE alım e api Kiya 90, 000 bedi I İ R ait proje, keşif ve şarinameler her gün Umum Müdürlük İn“ pe şant dme prize ei ım şubesinde Te a tetkik edilebilir. simi Ablak Hâmid nddesi No, 23 6 5 — İsteklilerin pazarlığa girebilmeleri içi 4 Günüe kadar inşaat BOZKURT EMLÂK EY, amm matla birer fenni ehliyet vesikası Senki — İsteklilerin musyyen gün ve saate mezkür komisyona manbazi Telefon: 43532 Değerli Ressam Münif |ilin rn (2613) #OLDAN SAĞA İİ i Fehim'in sanatkâr firça- —— ; : sından doğan bu eser | İstanbul Sıhhi Müessese'er arttırma ve YUKARIDAN AŞAĞIYA: Devlet Orman işletmesi baştan başa renkli tablo- eksilt k d 1 — Takım, Anlam, 2 — Kefil otmak. larla süslüdür. Senenin en siltme komisyonundan 8..— İyileşmek, Bir harfin okunuşu, Araç revir âmirliği Köy Eğitmenlerine âit 1750 adet (Köy Eğitmen çantası) kapalı zarfla ©&* i 4 — Temiz, Petrol dağlarımız. 5 — Ce | z den kütüphanenizi mah“ | siltmeye konulmuştur. ea, Olmam, 6 — Ma azn düş MAİL çam tomruğu rum olmeyiniz. — ilme AA amanda günü st 1 de aablad G ? mii gi 150 kuruş | ve tül m Müdürlüğü binasıpda toplayan Komisyonda yapılacaktır. Reviri öller bölgesinin Geley ara deposunda © İstifle cut Kğ G Dldş 2 Muhammen bedel bel NN anta için bezi Müdüriyet tarafından ve Isikan, 9 — Saha, Şahsa mahsus. (313) adet muadili ii Sair Gİ0Ak dehbmekii küp: çam tomruğu' açık erin RA bi EA mek şartile yalnız imaliyesi 475 kuruştur, AN , İle satılacaktır, S 3 — Muvakkat temini ra 4$ kuruştur, DÜNKÜ -BULMACAMIZIN HALLİ m Mani, 7 — Beygir, Sergüzeşt, 8 — Ça- mruklara ait şartname Orman Umum Müdürlüğünde isigyak 4 — İstekliler şartnamesini çalışmazünlerinde komisyonda görebilirler. SDED. AGA; ari; ki Revir Amirliklerinde, Daday bölge şefliğinde ve Araç İstekliler 1943 yılı Ticaret Oda-ı vesikasile 2490 sayılı ani e ame AŞAĞIYA: Amirliğinde görülebilir. ÇOCUK HEKİMİ HEM eller s4 bu işe yeter muvakkat teminat makbı ya benki “ia — En, Arap, Kara. Tomrukların beher metreküpü çam için (42) lira (48) kuruş muham. 5 havi e Mi ihale saati ıden bir saat ni me Fem mavi şaman a ee fta et Akkoyunlu « CN MALI “iğ ui e — rin A teminatları olan (966) lira 71 kuruşu hâs Talimhane Palas No, 4 di e Gi ? e İl | ç la 47.1 A0, la İn 23/3/944 türihine müsadit Perşembe günü saat (14) de Araç Revir Atnir. e Ne riy dar, 8 — Erik, Yaya, 9 — Gaz, Ray. | liğine müracaatları (2048) yer; TANİN Matbaası

Bu sayıdan diğer sayfalar: