1 Mayıs 1937 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 2

1 Mayıs 1937 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 © Nevyorktan bildiriliyor ET Cin nayet teşkilâtlarına e is büyük bir muvaffakiyet kazanmış bulunuyor. enn dediği gibi arihinde ilk rak bü Gi bir sınai Bİ Kene İ elieni kökünden © kazılmıştır. Amerikanın en korkunç hay- siğil iie Meli ğ e banka Gm e ar KE be sin gö- ünü korkutmuş olan bu hay dalan icra tarzı meyi © bambaşkadır. Bu ayd in musallat olduğu yerler bilhassa büyük kanar barlar veya gazi- PE Mes bi üç aegea e lokanta| edi zi bu hü: amdan —— rim. Fakat. bunu Bundan sonra ELK baş- iyor. Yabancı şahıs, lokanta sahibile bir taahhüde girişi- haydutların lokantayı m muayyen bir Ypara 'akat, lokanta. bir müdde sonra, “kendisini b akide k se ag adama para vermeği artık çöz mek ister yi Ay başında parasını almağa © gelen adama lokanta sahibi, “artık para vei eşkal veya disine bir müddet müsaade ulâsaslokanta haydutla- in: vii lokantayı böy- bir zarara ink ekilip — gidiyorlar. bu ban tekerrür tokatı şim- aya “hayd n h bir. misali u tarzıi larak çıka- “Umumi ahenke uyarak garip ka- 'rarlar vermekten geri i kalmıyorlar kendisi de öldü. Lâkin onunla beraber çalışanlar kendisinin m ettiler Ame- rikada yeni bir eşkiyalık şek- lini alarak yayıldı. Şimdi Ne a orktaki en son teşkilâtı tamamen ortadan dırdığın söyliyen mi milk mi hakikaten bu haydutluğun en kuvvetli çetele, iu birini ele geçirmiştir. Fakat işin asıl kayde değer bir ileti E şimdiye kada! el 15 e KE mı mahkemeye sek olu: yor, Mi akemede çete reisinin 12 suçu tesbit olunuyor. Bu hye — — hapis ceza- ları retle reis 385 sene olm ük ol teki haydutların da bir çok imis dolayı suçlu in ak meydana çıkarılarak, m 3k topyekün ikişeryüz le cezası İveriliyor. uretle, yedi gz m li bi rden 2398 sen hapis cezası verilmiş ii Bir Sovyet Rekoru tescil edildi Paris'ten bildirildiğine göre, e Ağ federas- yonu, plânörcüsü İlçen- ko'nun e i Teşrinievvel- de “KIM-2, isimli iki kişilik bir plânörle, yanında bir e va da olduğu halde 133 kilom 470 an katederek ee beynelmilel rekoru tescil et- miştir. e Irens Şmeder | » Aşıkını tayyarede tayyarede saz Lallemandı havada vurmuş ve yere inip Ol rak titan sonra kendisi havalanarak kaçmıştı. Ertesi gün yaralıyı Fransız topraklarında lhürlirke ka- dını da İngilterede yakalıyor- dı. nu bi: tekrar E reci kadın o mevkuf u İşi Şuur unu kaybettiği bir anda yap- ğü söyledi. İrene Sehmeder, bir Fra sız gazetesine yazdığı Pk da başından g rayı hâdiseyi şöyle izah ediyo: “O. bulutlar Bld "biz ne mes'ut günler geçirmiştik! Sevişen iki güvercin gibi, yer- de biribirimizle şakalaştıktan ava- gibi e ei “Böyle gü: çti. Niha- yet bir gün ei a “— Artık aramızdaki müş- terek hayata bir son çekmek lâzım, dedi. “Benden ayrılmak istiyordu. O zaman, onu kaybet sin arzusunun Gerdi büyük ih- irasla, dişlerimi eee mi ve sesimi ıçkarmadım. Yalnız, (Ulusal Birlik) Amerikada mahkemelerIngiltereye Avusturaly a- yı kim kazandırdı Bakkal çıraklığından ndan kaptan olan Köy bakkalının vz tavanlı karan dükkânının havası su- Ea Öğl kti müşte- rilerin de uğradığı bir za köşede şeker çuvalının peynir g A yığınlarının yanı başında anı ellerinin Me almiş düşünceli çırak dalgın. ti mağ ri ilerde mavi bir w altında pl pırıl alel enginleri sey- rediyor. Gümüş pullu balıklara yüklü gemiler limana iniyorlar. Onun yegâne emeli bu bak- kal dükkânında Fy kadın- larına şeker, tartmakla geçen çallmi Kiba kur- tulmak; mavi ya ser- | best rr kavuşmak. James Cook li li olan bu Küçük bakkal çırağı haya- pimi memnun değildi. Bütün gün odükkâ anda , uğraştıktan deki lü Üeğrmimn eğe solar va Yor Yorkshire da fakir Vi elli amelesi olan babası mesleğine nisbeten daha bulduğu bak- kal ii koymuştu. Fa- kat di m isteğine rağmen, eğer birisi na, ii ye eşh olup rt tarafını dün; dö ke elemen söyleseydi şüp- e ile az bir iptidai v gören ni 1728 de doğı tu, Bakkal dükkânında bir iki böylece isteksiz olarak çalışılan sonra ustasile kav- ga etti ve denizciliğe başladı, babası istikbalini mahvettiğin- ukun macerası ren bir seferin sonunda Tahiti adasına vararak rasadı mu- vaffakıyetle yaptıktan sonra Yeni Zeland sahilleri boyunca keşiflerine devam ederek yer- istikametinden O zamana kadar 1 defa olarak 1606 da Türes ismin- deki bir İspanyol gemicisinin keşfettiği ve yeni Hollanda diy ruf olan Avusturalya- pek çok kimsenin haberi V ed 4 üncü sahifede) Menemen icra ei dan: Dos: No. 937-26 İzmir esnaf ve akli banka- sının Menemen belediyesinden 41,42, 43, 44, 45, 46, 54047 no: lu sekiz kıt'a tapu senedi | rem Menemen çarşısında ve İzmir caddesinde kâin ye- mini söylerler en 7 dükkân ve yesari gene suyol- cudan A hacı İbrahim oğlu Yusufa geçen dükkân arkası belediye dükkânları cep- hesi tarik ile pa e iki oda ve koridor hav de, inde du den dolayı bu âsi oğluna son derece vey t talih onun lke olarak .Kllanılan) ve ismile bir bakkal a hali hazır vaziyetteki heyet tabelasını m a değil, Ma ye S0 e yine denizcilik tarihinin salifelerin yü emeli “kargir telgrak, hane binası şhane soka- bal muvaffak olsaydılar Avustural- ya adası bugün İngilterenin malı olmıyacaktı Kol ükkândan era sonra ei da bir kömi ae sinde çalıştı. Çok romantik olmıyan bu hayattan biç bık- mıyan genç, bir müddet sonra kaptan diplomasını : almağa Ke emi 1755 de Fransa İngiltere arasındaki harpte gönüllü olarak hizmet ini göstere- orans (o nehrini saha etmesile başlar. Fra ei tarafından (| kışkırtılan kırmızı derililerin okları ara- sında bu iki başarak yapmış olduğu harita parlak istikba- ini gösterdi. Boş zamanlarını riyazi ilimler, heyet mütalea- lariyle g A şimali Ame- ika ln ğe 1798'de fenn en anla- ai Map Ka ii enin le kurusu üre geçi- sini rasat etmek ü; onluk Endiver ismindeki ge mi ile cennp denizleri ine mek mem 370 |d ğında iii tapu kaydında hi mevcut bulunan eski ve harap 45 odayı kavi ve halihazır daki heyet iyesi lira ki ıymet muhammeneli e ve ittisalinde hududu tapu kaydında mevcut bulunan ha- rap ahşap önündeki 25 metre e dağ birlikte hal hazı göre takdi: ve 750 lira kıymeti muhammeneli 3 no;lu dükkân ve bitişiğinde ayni evsafa ha- iz 750 lira kıymeti muhamme- eli hududu tapu bey mevcut nm lunan 5 no:lu dük- kân ayni sokakta yek- diğerine erbai demir vi cepe” nekli kâgir ve hudutlar tapu kaydında mevcut bulunan ve beherine 800 Dai kıymet tak- tir olunan 7 vi no:lu dük- I suretile » si takdirde en n çok tekli inin teahüdi ü ba 1 Mayıs 937 İİ 1937 Paris sergisi /Ba Sinemacılık âleminde ha- | rıkalar gösterecektir . | & Paris sergisi 20 inci asrın | girdi. Bugün, sinemada mf El imdiye kadar geçen üçte bi: | vaffak olmuş renkli filmli i idik 'n ortaya çıkarı ii — ve ei ii ağ e Ve anat eserlerini gösterecek. çok gi “canlı, filmi dis u arada sinemanın büyük ar e : bir yer ği geyet tabiidir. Belki, onun üzerinde uğra$'| . sor Hakikat yısta açılacak | mağa ak renkli film kal Ne sirali sinemanın | üzerindeki çalışmalara fazla baı diye kadar vardığı ei vakit bırakmamıştır. nkü.f o öle ayle hepsini Bir renkli filmde henüz en tay toplıyan bir film gö: gi "tekâmil bir devreye varmami$ | bili Bu film hem renklidir; hem | bulunuyor. kuş sesli hem de “canlı... Bugün, renkli filmde kullar giti Yirminci asrın başlangıcın- | nılan iki usul vardır. Bunlar | kik da sinema bütün dünyayı hay. | dan biri rudan doğruyf | lan rette yy Be fen | renkli resim alan fotoğraf m3" İ sanatın en alesi | kinelerile film usulüdür İki bir olduğ kabul iliş ve si- | usulde ise alınan filmlere so” mu emi bundan a üç | radan kimyevi bir muamele il€ baj sekli daha aşacağı söyler renk yirmi ge se b Canlı film in Halbul sok geçmeden, | ridir. Büdğiniz ri bu film İ emi ses inkilâbı ya- | kırmızı ve yeş zlüklerle pıldı ve bu seferde bütün | seyrediliyor. ii di ik dünya sinemanın bununla en in iki objektifle alınmasıdır” son merhaleye eriştiğini zan- | Gözlüksüz seyredecek lurs3” ız filmdeki herşeyi iki görü” I Hikme sesli film, sine- | sünüz kırmızı gözlük | manın şimdiye kadar yarattığı | size bu iki hayalden yalın? . güzel Rİ büyük bir nok- | birini göste: yarıyor. sanını tamamlıyan bir inkilâptı. suretle, filmdeki şeyl bas ihayet sinemaya renk de Devamı düncü sahifede EY İzmir sicilli ticaret memurlu- . i undan: z (Narlıdere tarım gü MP n 21/4/937 terke 7) Ya dikli sirküleri ticaret kanunu erine göre sicilin 197 N numarasına kayt ve mi Ed “ilân olunur. | İzmir gesi cart bar sm! e F. Tenik b rind up . .. vi 1: Sirküler 7 . .. . ken Imza sirküleri a Ortak li Adı ve soyadı Vazifesi İmzası İİ 25 Yunüs Dereli Yönetim kurulu Y. Dereli hık aşkanı bol 55 Hasan Aktuğ Yönetim kurulu H. Aktuğ bula asbaşkanı li ü 65 o Mustafa Tekeli yy kurulu M. Tekeli l üyesi 86 Remzi Gülel Kapri Gülel İzmir sicilli ticaret drene: Kooperatifimiz namı: mağa vi zevatın im?” kabulünü ve bu şekild Narlıdere tarım Üye kredi kooperatifi Y. Dereli kN üz Narlder. muhasebesine imzaları olduğunu tasdik e ştet m e müssesenize karşı vukubulacak tai 7 e iş İni ekiz ilzam edeceğini bildirir, li su T.K. Koo ait b e del 21/4/1937 d ie Üye Üy: Kooper8i ğ Mi sı! E H. Aktuğ M. Tekeli Gülel 3 bang peratifi yönetim kurulu besi imzaları ön : 21/4) li Mi ar kurulu > y ba: ii Üye Li Üye Nerde köy A. Briç A. Batanya lisi mül 29-4 6 937 tarihine aa £ salı | caktır. günü saat 14 de yapılacaktır. 15- 5. 937 tarihinden itibari Bu artırmada dabi, "va 75 şi | şartname her açık 5 bulmadığı ( takdirde en çok lundurulacaktır. idi d artıran isteklisine ibale mi e ee i caktır. İşbu gayri e zifiyeden orman beledi J rinde herhangi bir vi Sİ lin ii talebinde bulunanlar ek | ,, lerindeki vesaik ile - birlikte bu ilânın tarihi ( ilânından itibaren in zarfında mü- racaatları lâzımdır. Aksi t tirde hakları tapu | sicilinde sabit yi i lu dosyasına ve icri sine mür

Bu sayıdan diğer sayfalar: