3 Mayıs 1937 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 2

3 Mayıs 1937 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a e Birkaç Yaprak Osmanlı Satanatı , Tuhaflıklarından p —1— Yaza © Şâir Nef'i saray salonunda cellâdin ağlı ipi altında ölüm teri dökerken 4 üncü öyletme bu mel'unu) diye İieri ile (bire cellâd sö, — yeniçeri yn de kâmilen z Emi » Bu maks ad i için pe gelen yegâne — lerdendi.' Ve bu eğlenceleri — icadeden de gene 4 üncü Mu- © radidi. > Şubatın 20 inci Salı günü © her nedense 4 üncü Murad ya uf r ii görmüş- a tü ki ei ilk olarak Hün- an ve etrafına Hünkâr yatmadan sarayda görülme- alnına böyle kara bir ölüm mü yazılmıştı. 4 üncü © Murad bu manzarayı görür “ görmez durdu. Hayır say idi in sani bir düşü . Ka n ve ölüm düzüne St böyle : rr e e or. o Baktı, © baktı parenin nermin el- ii eri sn bu yüzü hiç b örmedi. . Kapanan gözlerini çerçeveleyen kirpik: ileri yaygın bir gölge blimde yüzüne aksetmiş mahsum güzellikle hafif hafif ye du. p © Hünkâr — Fesuphanallâh meğer bizim Mehpare ne de 7 lal diyerek ek bağrına sarmak, onun mah omur güzelliğinden kana kana içmek istedi. Fakat yapama- “dı, Kıymıyordu. Hattâ uyan- “dırmamak için (ayaklarının ucuna basarak odasına girdi. Yanına gelen haremağası, her günkü gibi hünkârın emi e ni baligi Öyle yı şah bu. Belki dünkü Salik bıktı. Bugün başkasını ister. Yok deni 4 ya. Saray (dolu. Tuhaf padişahta bugün eğlen- ek zevki de ok. O bir t köylü gibi hayallerine Wi siyam yatmak istiyoı İçinde bir takım Me ku- duran dalgalar gibi: kalbinin illerine çarpıyor. Mehpare- # & ii Ni - ii sola döndü ba- © zan yatağından *fırlıyarak ka- “leme kâğıda $ Fakat : FARUK ULU! Çi ai Murad gi hal sabahın alaca karanlığına kadar devam etti. Nihayet Seherin ilham perisi 4 üncü Muradın dudaklarına en tatlı meyvesini vermişti. (Çünkü mısra tamamlandı. O mısra şu idi: (Drahşan oldu gördüm pen- gihilal üstünde bir yi d) okuyor hem de kendi kabili- e yüksekliğinil gördükçe miyordu. Fakat bu sevinç ildnci satırın bulunmasına hiç te yardım edemedi. Tekrar yattı düşündü düşündü bütün ğını İl ii fikirler artık işe yaram: ( Gerçi sonunu yi edik ei Leş a bütün şâirleri cak derecede mükem- tell) diyidak m çağır- mıştı — Lala, şimdi bütün şâir- leri toplat ki onları imi KLAN çekeyim dedi. O za! meş kei hiye Net Azmi zadelei diğer dört ami rt Altı şâir korku heyecan içinde sa- raya geliyorlardı. Aşağı yan- lış attın diye öldürülen paşa- lar, Sadrıâzamlar çok görül- müşi tü. Zavallı şâirler bu düşünce- lerle yürüyüşlerini bile şaşı- i üklüm içeriye gir- rr. Büyük sarây salonunda larile mağrur padişah içeri girdi: — Bire mel'unlar hanginiz e hâkimsiniz? İmtihan et- m gene sonunda belli olur. Sağ iyerek elindeki kâğıdı Nef- > uzattı, u şiiri m ge el b tazmin rek demi Bir agi ei bin ika daha az bir zarfında koca zi şâir binli yazdığı şiire bir göz gezdirdi ve e daşı Azmi ie verdi. baktı diğerlerine ve ie şir elden ele m E 9. © nerken altı şâirden Nef'iden başka hepsi vers kalemin- den çıkan işahi padişahiyi şu cümlelerle iie li öelenl —Kelamülmülük mülükülke- lâm. — Eğer maksud eserse mıs- ra bir cüste kâfidir. — Söz değil sihri celâlı mütlak. — Sanki bir ayeti (o kebir okudum. — Beni mesteyledi billahi ünkârım. “Gibi e da lar yalnız Nef'i hiç karmadı ve e küp ime i niz tazmin et- Aman aki beş şair, beş irin elektrik am- parlayan gözleri uşmuş ve neler dam. (Ulusal Birlik) IBernardŞavagöre Beyaz ırk Afrikada teh- (“;x likeye maruzdur Meşhur İngiliz muharriri Ber- ardi in eği sağ birinde şöyle d “Beyi ml ların Afrikada nesil- lerini tl edip edemiye: e leri mes'elesile ii rşılaşıyor. Maksadım Avrupalıların e larda öleceklerini söylemel değil, onlardan gelecek neslin yakıcı iklime mukavemet ede- miyeceklerini anlatmaktır. Af rikada çocnk sahibi olmak is- tiyen birçok beyaz çiftler var- dır ki bu emellerine kavuşmi yorlar. Beyaz Mimari derin kızgın güneşin şuaları kavemet edemiyecek di vi cedir.” Bu deriyi ziyaya Ek kuvvetli y yapmak (için bir tek çare var, karartmak! Bu da siyahlar ile cini evlen- mesile mümkündü: di ernad Si Öl söyle- e rı vah iklime h üzere tavsiye etmektedir. Beyazlarla siyahların e mesi Afrikada hergün cereyan eden ve senelerdenberi devam eden bir meseledir. dap ile- ri gelen bazı ailelerin bu mana kadar yaşamalarının se bebi kanlarına birkaç in m vlen- mi birkaç vi bu müddet nda zenci kanı karş rıdır. Birkaç sene evvel nubi Afrika hükümeti zenci- ler ile Avrupalılar arasındaki ae meneden bir kanun neşretmi yz a ye kanun bizim “atı n Üsküdarı geçti, sözümü: zün anlattığı gibi herşey old. bittikten sonra Sn koran bir yasaktır. Bu cenubu Hi elle sokakla- ında ne zenci ve ne de beyaz riya mensub üç milyonluk bir melez kafilesi; e Ka- bey: yl bk Kirlya k defa ayak basan müstem- lr zenciler ile lar nın o mahsulüdür. m 'ndi bl vel dilen bu am- im nd ve halde li Süt bizm daima bunlara gördürülü; derhal br- Gaye La e kurn ki lar mi e e çalıştıkları zaman yev- iyelerinin yarısını içki ork inen verirler. e Bernarı yaşıyan iks KA takviye için tavsiye ettiği bu adamlar bütün ya- # hı aftanın Ansiklopedisi 3 Mayıs 937 — İngiliz amele partisinin abi şefi ânsburi, geçen hafta Berlinde hicret edenler sayı itibarile | Hitlerle mühim bir mülâkat yekdiğerine o müsavi olduğu ie ştır. halde doğum çok aşağıdır. Core A doğ- Buna mr sıhhi durumun | muş, daha ilk mektepte iken mükemmol olması zenci ırkı- nın mütiş > surette çoğal- masını cib o olmaktadır. Bugün Ap Afrikasında be- yazların üç misli siyah var. ynı zamanda beyazlar siyah- ları ne kadar aşağı görüyorlar- ahlar da bey o e pi Kğ bir grev tertip bu aye bazı men maf di etmiştir. Daha onbeş yaşında iken müf- rit sol olarak tanınmıştır. Bir müddet Avusturalyada ne e likte çalışmış, fakat az ni sa siyahlarda azları draya dönerek kadar hakir niz ediyorlar. yonlara katılmıştır. Bir iki Zulul Ds jR zenci kabile- | muvaffakıyetsizlikten sonra elli lerine ni son zamanlarda | yaşına yaklaştığı e- : ii sar: ie rdır. Dur ban) | bus olmuş, de tekerlekli arabaları çe- | kuvvetli bir sosyalist zl kk NN ı gezdiren yi ie ai Heraldı tesis et- kuş ia müzeyy Zulular did geni alir oz de İngilterenin umumi dayken ölürler. harbe iştirakine muhalefet, bu Hastalık ve içki ( vaktile Vi bir cinayet telâkki sağlamlığı ile meşhur natural- | etmiş rını ort kaldırmıştır. Mü Mei olduktan sonra — kii d. tehassıs doktorlara göre me- | partisinde mevkii obüyümi lezler, grip vesaire "gibi me- | nihayet lider ig eniyetin beraberinde sürük. Corc Lânsburi, Ber lediği hastalıklara (o beyazlar- A beğizimil el bir Lar ve zencilerden a az | sad konferansı ı ha- esasları zırlamağa çalışmıştır. Bitaraf devletler — Bel- çika ve İsviçrenin tamamiyeti mülkiyeleri eskidenberi ve bü- tün devletlerce tanınmış idi. mukavemet ediyorlar. bir doktorun beyaz bir sin OL e siyahların izdivacı içtimai bir | pu ;ki devlet asker beslemek kabahat telâkki edilmektedir. Ee ie Kisiye Buna wnda ( melezlerin Almanlar 1914 de oturduğu mahalleye altı nu- Belçikanin balığın boz- aralı mıntaka ediyorlar. - muşlar, n Belçikalı- kadaşları tarafından her Tu ii kem m y hareket n — siyahlar ik evlenmiş beyaz kadınlar bu- rada çocukları ve kocalarile yaşarlar. Si tabirinden yalnız zen- bu kelime ile karşılaşmışlardır. Belçika ciler anlaşılmasın taral ği kızın macerasından ha- berdar olan yolcular bile bu izdivaca mani olmıya cr nç kız Kap şehrin: ln b in: Fakat ge zile sölüriesi oç varır Va, Hindli ile ademi kraba ve dostlarının ileli Telâkkileri ve yaşayışları ara- mul a rağmen bul s Ss N e vr üzere vapura | bu Afrikaya | dıklarını herhalde tahmin edr- Yüyla siniz. nubi a la ike ŞAKA Fransa ile Almanya arasında bir harp zuhur Ni mek Belçika ne bir aleyi n harbe girişi erleri er Rossi — öieez ki- a sürat rekori kır ağa teşebbüs iy ve 108 de ii ii irdörde doğm 1919 da pie müsadesi almış ve Fra ordusı en genç İmlei kendi olmuştur. 1927 de Paris -Lizbon, Pa- ris - Atina seferlerini yere biç inmeden yapmış, 1929 da 10,500 an sefere te" Birmi al şebbü. nyadâ e e ii ecburiye* tinde kalarak ağır yeli ya ralanmıştır. 1930 da 7722 kilometrelik esafeyi 67 saat 22 dakikada atetmiş, ertesi sene 10,691 hi 933 dı dos il birlike yar - Rayak (Sw sabakasını Kazanci york seferini yapmışlardır. li otaro ponyanın yeni Par sefrl Bay Yotaro, nsayı İYİ bilen “bir ali 1908 de diplomasi tetkikatını yapmak üzere Liyon k alâkası büyü ——a j Sivrisinek ei Sivrisinek mücadelesi e müca mirin, Çi olan sisineklerden hiç mazsa kısmen: kurtula zannediyoruz cağı" İnhisar DAMA NCE RUŞ 98 Toptan satış yeri; Birinci Kordon inhisar- ar baş müdürlüğü ambarı OK saklara rağmen çoğalmaktadır. nubi Afri A Toptan fiatler; Mari tuzları: 50 kilo- || lak cuvalda kilosu: 8 SANTI, Sofra tuzları: 64 kiloluk | sandıkta (1 ve 1/2 kilo- k luk paket halinde) kilosü | 9 KURUŞ 02 SANTIM) DAMA SOFRA TUZU Piyasaya çıktı MEL 4KUİ| URU

Bu sayıdan diğer sayfalar: