3 Mayıs 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

3 Mayıs 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KÜÇÜK İLÂNLARIMIZ | En ucuz ve en tesirli ilân vasıtasıdır 1 defası: 125 kuruş telefon 24240 Akşam ilân servisi 250 PAZARTESİ $ Mayıs 1937 —. altepe nM enci dü Türk g lisesinden diploma aldı Yarının kahraman zabitleri Atatürkün manevi huzurunda and içtiler “ Biz Cumhuriyet uğrunda ölmeği biliriz. Cumhuriyeti oruyacağız.. And olsun.. ,, ölünciye kadar k k lisesinde bir Türk ordusu- 250 na” asim 1 Maltepe asi diploma, n » mektepte 1 bir me: ışını Maltep ş müstakbel 2a- ş bir haldı rdi. Türk ordi ingü 1 konferans salonu- Evvelâ ayakta İstiklâl Bunu Maitepe askeri Bundan sön- sinin hakikâ- ik hareket- ndılar dinlendi lisenin marşı takip Ta Malte len bir harika olan jim lerini seyrettik , musiki ile nastikleri Piramit denilen ritmik sa bu Jimer 1 iki kolu ve omuz. İstiklâl marşı söyliyen #alebeler, aşağıda: Dün mektepte yapılan Yukarıda; sından bir enstantane (Devamı 4 üncü sahifede) Bayrak kanununun tatbiki IÇamlıcada dolaşırken| şeklini gösterir nizamname | |ialyan prensesinin z madalyonu kayboldu | Bayrak nasıl çekilecek? - Mekteplerde, gemilerde, resmi dairelerdeki merasim - Bayrak ne zaman (Polis kısâ bir araştırmadan) çekilecek? - Bayrağa saygı! İ sonra madalyonu bularak kendisine teslim etti rimizde bu | silecek temsil bayra- | manlarda ve temsil bay- müesseselere € 1 büyük, yağın havalarda €' ük olacaktır le etlerinde bayrak çekme e i dasın- İ merasiminde bir zabit kumand da umu- | daire ve Muhtelif ve- | mürekkep âletinde kanu- r niz; Ankara 2 (Akşam) — aletler mümessillerinden 1k üzere milli müdafür vel teşkil edilen ko nunun tatbiki şeklini gösteri name projesini: hazırlamıştır Buna göre milli bayramı, il günlerinde resmi y ekilecek olr zi prenses Marie erince uzun bi ve laştıktan manzar las oteli- sonra akş ne dördüğü 2 na mal 5 kiymetinde b duğunu otölde p mi ta Gençlik nasıl yetişiyor? Büyük gençlik anketi yor? İstikbalin hukukçuları, o mübeP mimarları, ressamları, 87 adamları nasıl yetişiyorlar? hanedanı- madalyonunun kaybol- M: on de bulunamayınca hadiseden derhal po- rda Hemen harek geçen İstanbul mlıcada dolaştığı sıkı bir lik nasıl çalışı torları, dişgileri, & gerleri, ilim, fey T Bugünkü üniversite, yüksek ar polisi prenses alebe arasında hayalı nedir ? ları... Na- lebenin , ie Nasi mektepler dertleri, benin ht sü ya ihtiya hazırlan Meşhur erin hu yor al yeti amanda bulan İstanbul rini bildirmişt bir müddet lacak Memlek da ziyaret- Kömür ası ka daha profesör ttikleri kelimeler, yağ nasıl gördükleri, talebe ve mesi Talebelik le ve alâka ile okuyacağımız da t tin atıraları zırladık ler k bir anket serisi ha sergi 23 çlmiştı Bliyük bir zevk Türkiye Birinet KASI TER mamulâtımı Her yerde a Telefon: 24240 (İdare) —24249 (Tahrir) — 24248 (Müdü © ADANADA YAKALANANLAR Tevfik, kaçmak için bi kadının yardım ett ... . ığını tekzib ediyor “ Senelerce hapiste yatacak adamd hiç bir kadın sadık kalır mı?,, diyo Adanadan bir görünüş (Hususi o muhabirimiz tevkifhanesinden yakalanan Adana den) — İstanbul Kaçlıktan sonra Adanada kuf bulunuyorlar. | sevkleri için İstanbul müd- | detumumlliğinin tahsisat gönderm bekleniyor. İki suçlunun pazartesi, | yahud $ günü yola çıkarılması muhtemeldir. Bugün hapishaneye giderek Abdul- lah ve Tevfikle görüştüm. İkisi ayrı | ayn höcerelerde idiler. Abdul rw bir halı idi, Bir Tevfik nis i olduğum lemek istemedi sakindi. Gazet ca dödi ki tanbula gidince kim bilir neler soru- | mdiden e kadar ifade verec uma sorgular ann mm (Futbolculara gençlik suyum şırıngası yapılıyor.) ve yakulananlardan Tevfik Tevfiğe şu suali sordum; — Gazet sizin bir kadınla alâ kanızdan o bahsediyorlar, Bu kadın açmanızı kolaylaştırmış. Böy“ le bir kadı münasebetiniz var mu? Ve kimdir ler misiniz? evfik soğuk kanlılıkla güldü. Son- ra dedi ki: Evet, ben de bunu lerde okudum. Bir kadının yardımından bahsediliyordu. Halbuki bunun aslı yoktur. Düşününüz bir kere, urun (Devamı 4 üncü sahifede) PAZARTESİ KONUŞMALARI Bir mizaç meselesi Yazan: Hasan Âli Yücel (Altıncı sahif okuyunuz! mizd lr aa em er —Gazet erden— yok çocuklar!, Şırıngamın tesiri geçtii.

Bu sayıdan diğer sayfalar: