3 Mayıs 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

3 Mayıs 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 3 Istanbulda Fenerbahçe - Gençlerbirl 3 Mayıs 1937 ou. o ıgını 2-1 İzmirde Ankaragücü - Doğansporu 3-2 yendiler Gençlerbirliği kalecisinin yere düşmesine rağmen bu akın gol olmadı Bir maçın hikâyesine daima Şu cümle ile başlarız: * Gençlerbirliği ikinci çını dün Fenerbahçe sta- dında beş bin seyirci önünde Fener- bahçe ile yaptı, Ta ımleyi biraz süslediklen sonra işe amak lâzımdır; Hava güzel ve futbolei durgunlaştır- mıyacak derecede serindi, biraz da rüzgârlıydi. Fenerbahçe stadının çe- men yasi, etraftaki ferahlık seyir- cilere ayrı bir zevk veriyordu. Dekoru tamamladıklan sonra ha- kem ve takımlara girişmek şarttır. Öyle ise girişelim: Hakem gene İzmirli Mustafa idi. Takımlar şu şekillerde çıktılar: Fenerbahçe: Hüsameddin - Yaşar, bib -Cevad, Aytan, M. Reşad - Ni yazi, Esad, Ali Rıza, Nüci, Fikret, Gençlerbirliği: Rahim - Kadri, Ha- lid - Asım, Hasan, Keşfi . Selim, Se- âhaddin, Rasim, Niyazi, İhsan. akımlar hakkında biraz fikir yü- rütmemek selâhiyetimiz hakkında şüphe uyandırır: Fenerbahçe, müda- faasında bir değişiklik yapamazdı ve yapmamıştı, fakat Ali Rizayı tek- rar merkez muhacim mevkiine ge- tlrmekle hücum hattını daha mües- sir bir'Şekle sokmak istediğine göre Esadın yerine de Şabanı oynatmış olsaydı daha isabetli hareket etmiş olurdu. Gençlerbirliğine gelince Kadrinin müdafanya ve Asımın da sağ muavin mevkiine alınması hiç de doğtu döğil- di. Nitekim Gençlerbirliği, iki golü de bu oyuncuların yerlerini yadırga- maları yüzünden yedi. Ancak öğren- diğimize göre müdafi İhsan Beşiktaş maçında elinin baş parmağı yerin den çıktığı için oyniyamamış; Fakat bize kalırsa bu ufuk Arıza İhsanın ikinci maçta oynamasına mani teşkil etmemeliydi. Birinci devre Maça başlrkehi'iki târafı da kol lamak Yâzımidir ki bitaraflığımızdan üphe edilmesin, Bunun için bir ta- yafın rüzgâr altına düştüğüne yana- cağız ve ilk hücumu “diğer tarafa yaptıracağız: Gençlerbirliği rüzgâr &ltına düştü ve hücuma Fenerbahçe | başladı, Yerden oynıyan Fenerbah- çeliler, rüzgârın da yardımile hâki- miyetlerini gittikçe arttırmağa baş- ladılar, Fenerliler daha fazla soldan ve Fikret, vasıtasile işliyorlardı. Dokuzuncu dakikada Fikretin or- taladığı top Gençlerbirliği kalecisi- nin hizasından geçti. Yavaş yavaş eski süratini bulmağa başlıyan Ni- yazi hemen yetişti, bir şüt çekti, top yerden direğe çarparak Ali Rizdya geldi, Ali Rıza kolayca Fenerin ilk sayısını yaptı. Gol atan tarafım hızlanması ve bu hiz bir müddet devam ettikten öonra eğer karşı taraf enerjik bir takımsa mukabil akımların başlaması olağan şeydir: Bir gol fark, rüzgür, yerden oyun bir müddet daha Gençler mü- dafaasını müşkil vaziyetlere soktu. Fakat bu hız devrenin ortalarına doğ» ru hafifledi ve Gençlerbirliğinin mu- kabil akınları başlıyarak oyun müsa- Yi bir şekil aldı, Artık iki taraf da mü- him bir tehlike geçirmekle beraber Fenerbahçeliler pek düzgün oynıya- madıkları için Gençlerbirliğinin hâ- kimiyeti göze çarpıyordu. Bir çoğtle görüşmüşüz gibi ara sr ra oyuncuların hissiyatından da bah- setmek âdetlir: Eğer rüzgâr altında Fenerbahçe fazla bir şey yapamazsa İ ve Gençlerbirliği de enerjisini kay- betmeden rüzgârı lehine alırsa ikin- ci devrede Fenerbahçenin müşkil va- ziyetlere düşeceği korkusu seyirciler- de yer bulmağa başlamıştı. ması arasında 1 - 0 Fenerbahçenin lehine bitti. ikinci devre İkinci devre, Fenerbahçenin soldan bir hücumile başladı. Bu hücumu Gençlerbirliği sağ imüavini kestiği halde dikkatsizliği yüzünden topu ge- ne Fikrete kaptırdı, Fikret soldan yö uzaktan bir şüt çekti, Gençlerbirliği kalecisi topu tuttuğu halde “elinden kaçırdı ve kendisini sıkıştıran kimsö olmadığı halde titremesinden top ka» leden içeri girdi, Esasen bütün maç- larda gollere dikkat ederseniz bunla- rın ekserisi yapan tarafın maharetin- den ziyade yiyen tarafın o gaflet ve hatasından olur, İkinci dakikada yapılan bu gol Fe- nerbahçeyi müsald bir vaziyete sok- muş olmakla beraber Gençlerbirliğini tazyik edebilmesine kâfi gelmedi, Hattâ tersine olarak pek az sonra Gençlerbirliğinin üstüste âkınlarına şahid olmağa başladık. Gençler, Tüz- gârm yardımından, birinci devrede Fenerbahçenin yapamadığından faz- la istifade ediyorlardı. Devrenin ye- dinei dakikasında soldan bir hücumda ve ortalamada sağlç Selâhüddinin ye- rinde bir kafa vuruşile Gençlerbirliği bir gol yaplı. Bu gölden sonra maçın sonuna kadar umumiyetle Ankara. Yılar hâkim oynadılar, Buna mukabil Fenerbahçenin de münferld olmakla berâber bazi tehlikeli akınlarını ve Ankara kâlecisinden ziyade Kale di- rekleri tarafından karşılanan birkaç şütünü gördük. Oyun sonuna yaklağtıkça huzını arttıran Gençlerbirliği bir hayli fır- satlar ırdılar, En son ve muhak- bir fırsatı da, kaleci ile iya kaldığı halde topu dr tan söliç Niyazi kaçırdı, biraz sönra da oyun bitti, Son fırsatı da kaçırdı ve oyun bitti dedikten sonra neticeyi yazmak faz- ladir amma gazetecilik âdetine uya rak yazacağız: Maç 2 - 1 Fenerbahçe lehine bitti. Niyazi ile Keşfi ;ekişiyorlar Nasıl oynadılar? Gençlerbirliği enerjik ve oyun iti- barile ilk maçından daha iyi idi. Fa- kat muhacimlerin böceriksizlikleri ilk maçtakinden fazla idi, Kadri, Asım, Selim hiç iyi değildiler, Niyazi“ nin mükemmel bir iki fırsatı ması belki yorgunluğundandırdiye- ceğiz ki canı sıkılmasın. Fenerbahçe başlangıçta ve umu- miyetle yerden ve güzel oynadı. Fa- kat hâlâ hücum hali: kele önlerine kadar iyi geldiği halde kale önünde tesirsiz kalmaktadır. Sadun Galip Ankaragücü İzmirde Üçoku yendi Doğansporla Ankaragücü bugün karşılaştılar, Hakem Fenörbahçeli B. Sald Salâhnddin idi. Her iki takım da tâm kadrolârile idi, Çok seri başlıyan oyun beş daki- ka kadar mütevazin geçtikten sonra İzmir yavaş yavaş oyun üzerinde bir hâkimiyet” tesisine müvaffak oldu. Devrenin 26 nci dakikasında idi, Re- şad bir şüt çekti, top direğe vura- yak geri geldi. Derhal yetişen Fuad bir vuruğlra topu ağlara taktı. Oyun gok seri oluyordu. 39 uncu dakika- da Şükrü beraberliği temin etti, Bunu Ankaranın ikinci golü: ta- n hirs d . Dünkü maçta Ankaranın gâlibiyetile neticelendi. İkinci devre * başladı. canlı bir oyun oynuyor, hâkimiyet onlarda, Üçüncü dakikada Hakkı beraberlik golünü yaptı. Oyun heye canlı bir şeki aldı. 19 uncu dakikada komerden ge- len topu Yaşar ağlara takarak ga- libiyet golünü kaydetti. Bundan son- ra İzmirliler mağlübiyetten Kurtul mak için çok uğraştılar. Fakat mu vaffak olamadılar. Ve öyün da 3 -2 Ankaralıların galibiyeti 116“ netice- lendi, Hakem her iki maçı da bir kaç ha- ta müstesna çok güzel idsre etti. Sekiz klüb turnuası Mili küme haricinde kalan sekiz klüb turnuvasına dün Beşiktaş sta dında devam edildi, Beykoz - Hilâli 2 - 0 mağlüp etti, Anadolu - İstanbulspor arasındaki maç ta 2 - 1 Anâdolü lehine meti- celendi, Süleymaniyeliler Vefahları 1-0 yendiler. Topkapılılar da Eyüplülere güzel bir oyundan sonra 6 - 3 galip geldiler, Güreş müsabakaları Dün de, Güneş klübünün A bölge- sinde" “Güreş müsabakaları yapıldı ve her kiloda şu neticeler alındı: 58 kiloda: Birinci Hasan Tâhsin (Güneş) , ikinci: Akkan (Kasımpaşa), üçüncü: Ahmed (Kasımpaşa). 61 kiloda: Birinci Basri Kâmil (Ka- sımpaşa), ikinci: Haydar (Güneş, üçüncü! Hüseğihi (Güneş): 68 kiloda: Birinci Yahya Ömer (Gü- Doğanspor Fenerbahçenin ilk golü , ikinci Ahmed (Kasımpaşa), ncü: Rasim (Kasımpaşa) 73 kiloda: Birinci Beyat (Kasım- Paşa), ikinci Ahmed Kan (Kasım- i paşa), üçüncü Mehmâd Ali (Güneş). | 79 kiloda: Birinci Faik (Galatasa- ray), ikinci Rızık üçüncü Hasip (Güneş). 87 kilada: Faruk (Ankaragücü), ikinci İsmail (Kasımpaşa) - Ağır: Birinci Salih (Güneş), ikinel Zühdü (Günüş)! Neticede bazı ihtilâflar dolayısile umumi netice belli olmadı. neş üçi (Kasımpaşa), Davis kupası maçları Londra 2 (A.A.) — Yeni Zellânda, 'Daris kupası için yapılan ilk turnu- vada Çin takının iki zafere karşı üç zaferle galip gelmiştir. Yeni Zellân- da, şimdi Felemenk - Cenubi Afrika maçından gülip çıkacak olan takımla çarpışacaktır. Şarki Akdeniz tenis neticelendi Atinada oynanmakta olan Şarki | Akdeniz tenis turnuvası nihayetlen- miştir, Şampiyonlar şunlardır: Erkek tek; Ko-Sin-Si (Çin) Kadın tek: Matie (Fransa) Kadın çift: Matie - Horn (Fransa) Erkek-Kadın: Matie-Zwin (Fransa) Kral kupusi: Erkek tek: Ko-Sin-Si (Çin) Veliaâh Kupası: Kadın tek; Matle (Fransa) turnuası Milli küme takımlarının puan vaziyeti Mağ Kazanç Beraböre (Kayip Beşiktaş G, Birliği FP, Bahçe A. Gücü D. Spor Üçök G. Saray Güneş ardeeosee Attığı 16

Bu sayıdan diğer sayfalar: