4 Mayıs 1937 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1

4 Mayıs 1937 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ÖKTEM Neiyat müdürü: HAMDI NÜZHET USİ ilerellinede kararlaştırılır Besldiği We (ANADOLU) Matbaası e ULUSAL 4 RBIRELE KS İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. Holivudda grev Filim paytahtı görülme. miş derecede şiddetli bir greve maruz kaldı. Telefon: 2776 — Salı — 4 Mayıs 1937 Fiati (100) Para hazir Kabinesinin Değişeceği Tahakkuk Ediyor Sancağın idare şekli ve ana- yasa projesi tetkik ediliyor mam —— —— Cenevrede Hatay davasının istiklâl çerçevesi | — dahilinde halli mesaisi ilerlemektedir Bay Hitler eneral Frankoyu tebrik etti Berlin, 4 ( Radyo y Hitler, dün rp Frnkoya bir telgraf ve a Ml ei ihti. lâl liderini tebrik eylemiştir. ——m-0. m —— Avusturalyalı Nm başlanmıştır. ana yasa projesi Belçika edpenba ve bay Sandlerin hazır bulunduğu bir içtimada tayyareci Numan Menemencioğlu e ga eba ,. Sürat rekorunu kardı e Londra 4 (Radyo) — Avus- | iks'in mütekabil projeleri üze- turalyadan kal mi rine müstenit ve komitenin | B, Broty. teklif ve kararı üzerine İngiliz | ve sürat rekorunu kırmıştır. —se» eksperi sir Dunnet tarafından Londrada grevler birbi- rini takip ediyor Taçgiyme merasimi, otobüs- ler grevinden taliki muhtemel Hekindörsiiliii bir görünüş mem re'de San: “ ir şekli osu ile uğraşi olan elinin füaliyeti i iyi e pa bul 4 (Hususi) — Ce- ada ve sükünetle ilerilemek- EE > Hat n ana yasası dün sa- e komiteye verilmiş ve tet- Madam Simpson, Haziran da eski kralla evleniyor Dük Dovindsor, dün Avustur- yadan Fransaya hareket etti Salnrburg 4 (Radyo) —Sa- bik İngi vd kralı 8 inci Ed. Yard, el Simson hakkındaki talâk kararının kesbi katiyet | “İtiğini anlar anlamaz, Parise Müteveccihen derhal buradan hareket etmiştir. Dük indsor, - tahttan yçaklaşdıktan sonra ilk defa “larak bayan Simsona mülâki “lacaktır. Dük Dovindsor, buradan iğreket ederken, çok sevinçli y“ üğün, Haziranın ilk hafta- sında lacak tar. Dovindsor, gazete fo- ie alin karşısında iti- azsız durm yalnız filim kini —-e Suriye -Lübnan müzakereleri başlıyor Şam, 4 (Radyo) — ve delegasyonu, dün bi gel- ra miştir. Alâkadarlar, Lâbhanla Suriye arasında yeni ez me- seleler konuşulacaktı e ee Baldvini kim İs- © tihlaf ediyor İngiliz kabinesinin taç giyme meresi- minden sonra istifası muhakkak y Bal iy Paris, 4 a e adan gelen haberlere veri vin kabinesinin kralın taç Siyme merasiminden sonra Sifa Siri muhakkak gö- tülmekte, iy e 28, Mayısta ifasını krala verecektir. r mahafile raydan çıkai ore, arken Baldvinin istifası kabul edilecek ve yeni kabine kuv- vetli bir ihtimal odabilind. Sir Novil Çemberlâyn likler dan an ir. ni mahafil, yeni İngiliz kabinesinin dahili ve harici siyaseti, Baldvin kabinesinin (Devamı 4 üncü sahifede) yr z hazırlanmıştır Sancağın dar şeklide Türk ve Fransız ev e dımile Hollai ksperi Bay Kolleyn imo ei edil- mekt edir. önümüzdeki haftada ayni meseleler üzerinde tetki- kata devam edecektir. Vapurlar dolusu kadın, çocuk Bilbaodan çıkıyor Ahaliyi taşıyan vapurlar, Kızıl- haç bayrağını çekeceklerdir Paris 4 e ei hareket ü bulunan halk iL b “bin çocuk ve kadın vardır. Bunları taşı- yacak olan vapurlar, Kızılhaç bayrağın e Madrid, 4 (Radyo) — İbti- lâlciler, di milislere âit bir tayyareyi düşürmüşlerdir, hare ri civa- mevkilerden Si bazılarının ibtilâlciler tarafın- dan zaptedildiğini bildirmek- tedir . Bilbao, 3 (A.A) — Havas ajansının muhabiri bildiriyor: Son muharebeler esnasında hükümet kuvvetleri geçen Şu- batın birinci günü Kadikse karaya çıkan altıncı İtalyan yalin bir haç neferi esir o etmişlerdir. Bunlardan ngelos Peltises o ismindeki iri ye 7 ge neri ku- fından ee allel yn ve ve dün iki saat içinde asileri . Yunanistanda Kralın isim günü ndı Atina, 4 (Radyo) — Yunan Kralı ikinci Jorjun isim İm dün büyük meaasimle v. nanistanın her iii kut lulanmıştır. Madridin harap olmuş bir Di esi Di oklarının. da öldüğünü ve bir yaralandığını dar (İtalyanlar yapıldığı anlaşılmıştır. panyol esiri, İtalyan esirleri- nin beyanatını teyid etmişler- ir. Dün sabah hükümet kıt'a- mi r esnasında ölen ve aralar; toplamakla meş- gul olmuşlardır. Bilbao 3 ra A) — Biskay cephesinde Beri taka- Ye milisler asel dün rinin bakiyesinide imha etmiş- erdir. İtalyanlar 400 ölü bırakmış- lardır. an zamanda takasında em yapmış ol- dan Londra 4 maa Ge şoför ve müstahdemlerinin ilân ettikleri umumi grev, er Midley Vest şoförleri > gi grev la rdir. Grev bebiyet veren, mesai Mahir Şoför ve müstahdemler, yedi — —aee I Budapeşte 4 (Radyo)— Avus- turya reisicumhuru B. Miklasın Budapeşte seyahati çok mü- himdir. Alâkadarlar, B. Miklasla Budapeşteden Budapeşte 4 (Radyo) —Ma- car diplomatlarile Avusturya ricali Mene mükâlemeler, dün sa: ie başlamıştır. de- ( Devamı üncü sahifede ) Bu li bugünde vam edecektir. bir görünü, saat iş görmek istedikleri hal- e otobüs kumpanyaları, bunu — Sinema stodyolarında çalışan gençler- 4 üncü sahifede) B. Miklâs, Amiral Horti ile bir pakt imzalıyacak Bu muahedenin, büyük bir mahiyeti z olduğu rivayet ediliyor Macar naibi amiral Horti ara: ga ai haiz m olacağı söyler eniy: Buda peştede baş başlıyan siyasal müzakereler Mükâlemeler, dün başladı bugü inde devam race bir görünü, B. Mitlâs, Başbal 18,30 da Macar kanı B. Daraniyi kabul Horti, dün gece Mitlâs Mei önükellef bir ziyafet vermiştir, mi

Bu sayıdan diğer sayfalar: