5 Mayıs 1937 Tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1

5 Mayıs 1937 tarihli Ulusal Birlik (İzmir) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Neşriyat müdürü; Adres: İzmir İ me için: bürosuna sia, melda edilmelidir. ususi ilânlar: Yıl:4-No: 992 (General İsmet İnönü Londraya Gitti! Sahibi: HAYDAR e ÖKTEM 5 MDI NÜZHET ie ler sokağı a Seneliği 700, altı aylığı 400 kuruş aarif cemiyeti ilânı eg ULU SAL&a BIRI L ES idarehanede ei Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. dafaa Asi kıtalar Bilbao civarında da mü- vaziyetine geçmek | mecburiyetinde kaldılar. Telefon: 2776 — Çarşamba — 5 Mayıs 1937 Fiati (100) Para i © General Göring Bled şatosunda | Yugoslavya hükümet naibi ile hususi bir mülâkat yaptı Almanyanın, merkezi Avrupanın yeni şekli hakkında Italyanlarla ne dereceye ka- dar müttehid lame belli değil! Paris 5 (Radyo) — Göringi General İransa ile kı içük elf itisad Ne i “derek meediieti bu plânın B. Stoyadinoviç i €n bi niidir. Almanya Roma, 5 (Radyo) — Ge: Çekoslova m yeni bir idare meral “Göring-ve “Mussolini $ekli üzerinde Yügoslavyayı | mülâkatında askeri bir ittifak isi bazı tavizat ile elde etme ve Habeşistanda Almanya arazi o“ ve zannedilmektedir. ve imtiyazlar verilmek mevzuu Z ij talyanın, merkezi Avrupa- | bahsolduğu hakkında rivayet- ik P esaslı bir ya yi ler henüz resmi mahiyeti haiz € e u Alm değildir. m setine taral e Pim eli İki devlet arasında sıkı bir y &z ire tedir. dostluk mevcut olmakla bera- R AZER EE ELE z diya reisicumhuru B. Miklâs inde; amiral Horti, Avusturya bakanı B. Şuşni şning, Macar kanı B. Darani, Hari- rı B. Dekanya ve kordiplomatik hazır bu- B. Şuşn bi of Madapeşiz SE Avusturya ve Macaristan arasında iş birlığı Dün, büyük bir geçid resmi yapıldı d ön Lied ziyafet verildi lun muşlardır. B. Darani, yon vaki beyanatında, o Avusturya ile Macaristan e ga bir görüş ve iş birliği husule gel diğini beyan a Ti Suriye - Lübnan Müzakereleri baş- ladı Şam, 5 (Radyo) — Suriye- lilerle Lübnan ricali arasındaki müzakereler, Fransa fevi komiseri Kont riyaseti altında dün başla mışlır. Suriye başbakanı, dün gece Lübnan delegasyonu şerefine hazır a vam — — Zelzele Kopenhağ 5 (Radyo)— Dün Baltık3 sahillerinde ve bura: şiddetli bir zelzele * hissedil- miştir. Birçok binalar mütees- olmuştur nsanca zayiat yoktur. e. Li ber, Habeşistanda herhangi bir devlete arazi vermek hu- susu e vakit akla gelme- gi Haaa finan- sie ekonomik ve f teknik her aaliyeti m pes aktır. Bu — töşebbü bilhassa dost devr tara- fından vukua gelirsi daha fazla SAHİR karalı caktır. Yünü ein | Bu sene buğday mah. sulü çok iyidir Atina 5 (Radyo) — Bu se- neki mahsul, şimdiye kadar görülmemiş derecede mebzul- dür. Mevsim müsaade ederse, sene Yunanistanda sekiz yüz milyon okka buğday istih- sal olunacağı tahmin ediliyor. Bu miktar, geçen seneki re- üçyüz milyon okka fazladır. General Ismet İnönü Dün Paris yolile Londraya ha- reket etti er > (Hususi) — Baş — a nral İsmet İnönü ze ten lâzımgelen di- v ek Londraya ha- reket etmiştir. General İsmet İnönü, İngil- tere va altıncı Corcun taç giyme merasiminde Türkiye- mizi temsil is ceklerdir. Başbakan, Londrada mühim siya ü müzekermtin bu: lunacak ve avdette de ayni maksatla Pariste de temaslar ( Devamı 4üncü sahifede ) Italya, Okyanos için donanma hazırlıyor Parlâmento, Deniz ve Hava bütçelerini kabul etmiştir e gördüğü işi pasii etmiş bun: an sonra onanmaya büyük ehemmiyet vermesin istiyerek, İtalyanın Okyano için ayrı bir donanma “eskil an amaa etmek üzere olduğunu miştir . söyle” Nazırı general an beşistan harbında en sonra büyük bir kuvve- tine malik şi ml ğini ilâve eylemi Parlâmento, Sü iki iii aynen kabul etmiştir. ai . ai — n başa Biri rize Elime ndaki kararın filiyat safhası başlamıştır. Milli müdafaa bakanlığının müdafaa kudreti olduğunu bütün Türkler tasdik etmiş- tirler. Bu sebeple Kamutayın bu fevkalâde fakat o derece Tokyo, |5 ( Radyo) — Ja- ponya hariciye nazırı Bay Şato, eriyik ö kabinesi- nin, impar: arzusu veç- hile kdar Sn leleğini ve yeni parlâmento buna itiraz ederse hr feshedileceğini söylemiştir. Şangayda arbe- de oldu ngay 5 (Radyo) — Hü: kümet taraftarlarile aleyhtar- ları arasında bir nümayiş yaplımış isede, zabıtanın mü- dahalesi üzerine hiçbir hâdise olmamıştır. orda Otobüsçüler grevi üyüyo Londra, 5 (Radyo) — büs şoför ve müstahdimlerinin iyor. ün civar kasabalardan bazı şoförler, grevcilere iltihak ederek bir nümayiş yapmış- grevi devam e: Fransada Yeni rk hazır- anıyo Paris, 5 (Radyo) — Lokan- kümete bir ia vreekle ve istedikleri olm Pari vr kadn bir gün vvel u ev ilin ede- kii. bildireceklerdir. elzem tahsisatı ittifakla kabul General Ayasi istifa etme mekte ısrar ediyor iyasi partiler, Ayasi kabi- —a»— er Ordumuzunmotör leştirilmesi için Hükümet Kamutaydan 36 mil- yon liralık tahsisat ietiyeteii 1 Kâzım Öza alp vd ceğine e kürüne emin Yeni parlâmentonun da fesh edilmesi muhtemel görünüyor nesinin istifasını o istemekte, daha liberal bir kabinenii ve Ee m General yüllere O bakmıyarak iktidar mevkiini afaza edeceğini söylemiştir. Bay Delbos Dün Polonya ve Al. manya sefirlerini kabul etti Ivon Delbos (Radyo ) — Fransa Ex Nazırı İvon Delbos , Polonya ve nin se” kabul etmiş ve uzun müddet e Döndü Me 5 (Radyo) —Bir hafta vel Londraya gitmiş e nini hava nazırı B. Piyer Got, dün buraya dönmüştür. birlerini Samba

Bu sayıdan diğer sayfalar: