5 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

5 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BAŞMUHARRIRI: AH MET EMİN YALMAN Vilk gi İkmada verilen bü- | Memi let gok samimi “öldü: “fk | fet in Hariciye Nazırları ziya - TEMASLARI Romada Verilen Karar: İtalya ve Almanya Tuna Devletlerine Nüfuz Edecekler İspanya İşi Halle dilmezse Sulh Kurtulmazmış gm, 4 (TAN) — Sinyor Mussolini, Kont Yano ve Alman Hariciye Nazırı Fon Nöyrat şo sındaki dünkü mülâkat saat 17 yi çeyrek vve başladı, 18 ; 55 geçe bitti, İyi malümat so pahafilde beyan edildiğine göre, mülâket samimi bir hava içinde cereyan etmiş ve h ya Avrupayı meşgul etmekte olan mesail Nö milen mevzuu bahsolmuştur. Fon ve gz, 8 sabah Kral tarafından kabul edildi a sonra da Çigi sarayında İtalya Ha- az b rı Kont Ciyano ile uzun bir mülâ * Merafine yıka ri ve Avusturya Başvekili B. Şuşnig ROMA VE PEŞTEDEKİ İCESİ Peşte Teması: Küçük Antant Münasebetle- ri Görüşüldü Şuşnig, Venedik Mülâkatının Hesabını Verdi | Budapeşte, 4 (TAN) — Avusturya Cümhur- reisi B. Miklâs'ın Peşteyi ziyareti münasebeti. N NET ROMA iLE BERLİN VE ViYANANIN TEMASLA. RINI BİRLEŞ. le, Macar ve A kili B. Şuşnig'i konuşmasının den ibaret oldı Simi Verdikleri nutuklarla bei YA ve İtalya arasındaki gaye ia İNİ teki ettiler ve karşılıklı ba- ilerde bulundular. Roma gazeteleri Bu, büyük get gazeteler, sütunlarmm Ma NR, kısmm: Fon Nöyratm Ro- den gu *tİN6 hasrederek, tevali e- Yor alarm #amimiyetini gös- Bunun in İki devletin başlıca arzu.| leriyi, diğer Tuna devlet - İvan, “X Çalışmalar temini oldu. 9 dikkati celbediyorlar. Siyasetle Al dan uğurlandı. Türkiye İle İngiltere | Dostluğunun Geçici Başvekilimiz Londra Yolürda âkası Yoktur da birçok mühim siyasi mülâkatlar. vukubul. maktadır. Bu görüşmelerde Avusturya Başve- yakında Sinyor Mussolini ile yaptığı Venedik riliyor. Mülâkatların gayesi, Merkezi Avrupa- daki vaziyet ve iki memleketin Küçük Antant ile olan münasebetleri üzerinde fikir teatisin- lorn; tm, hak Yeti, diyor devamı An Birakin tan e Seyahat; ha İnönü, Sekün, Meler, dl gat İn ditalin Roma mülâka - Bâzırmm Berlin ziya- olduğuna işaret e - © Fon Nöyrat ve Ciano ko İeriye ET dl ayisiyle İspanya iş * temas ede; j İspap rek, iki memleketin de siyazt »i 8 ne «razi bakımından, ne taraftan hiç bir menfaat his Bu Akşam Londraya Gidiyor. 4 (Tan muhabirinden) — imiz İsmet İnönü, Kâmutay G; akşam saat 1930 da h Nd. yaygı sl trenle şehrimizden ay mebuslar, vekâletler kendisini. uğurladı. Başbakanımız Londraya dost bir milletin ferahlı bir gününde hazır bulunmak ve bütün Türk milletinin halis temennilerini ve sevgisini İngiliz milletine bildirmek için gidiyor. Bu seyahati €8- nasımda bütün memleketin alâkası, kendisini her adımda takip edecektir. e İngiltere ile tar bir görüş bera ve ayni sulh yolunun yorulmaz yöl . ESKi KALECİ berliği ve emniyet kurmuş bulunmak daşları haline gelmek, Türk milleti in en büyük ferahlıktır. Bu dostluk minasebetinin geçici siyaset cilveleriyle alâkası yoktur, Her iki taraf için değişmiş ana pren. siplere dayanmaktadır. Zaman geç - tikçe bu sağlam temel üzerinde git - tikçe fazla iş beraberlikleri kuruldu - ğunu göreceğiz. İktısadi sahada çok müspet imkân. lar karşısındayız. Karabük işinin © hemmiyetini aramızda Otamemiyle İyeye mahsus şu kadar milyonluk bir , bugün top | ameleyi garanti etmesi, İngiliz iş vel ği rupunda Lon-| para âleminin kapılarını bize ardma| k vali başladığını bildirdi İZ diyey, “edisine uğurlu yolculuk - kavramıyanlar vardır. Buna filân ga- muamele gözüyle bakmak yanlıştır. İngiliz ihracat kredi garantisi miles. gesinin Türkiyeye ait mühim bir mu- küdar açmak demektir. Bu kapıdan içeriye doğru ilerlemek için her iki tarafta büyük arzular vardır. Bü- tün mesele, İngiltereye #atabileceği- miz fazla mallarla tediye kudretimizi yükseltmekte ve İngiltereden alaca - ğımız fazla eşyayı ve İngiliz nafta te- Re z nönline buketler tak. sinde Bi halkın alkışları ara ek Bu sahada Londra İş âleminde bü h ene nine Amiral ŞükOkan | yük bir hüsnüniyet görüyoruz. Ya- #senkia, Kazım İstanbülge iltihak | ım bir zamanda ileriye doğru yeni taka lerdir. İnönü ile kendisine ner Şe bekleyebiliriz . gebbüslerini ödemek imkânlarını ha- zrlamaktadır. t tanbur yk heyet yarmkşam İse: iiltereye karşı duyduğumuz sev Tlacaktır. grsnsaya gitmek üzere-sy.| gi/ve alâka) yalnız kendi münasebet. ecek olan yet Kale llmanmda izde gördüğümüz yeni istidat binerek, e Kocatepe muhribimize or, İngiltere, Milletler EE Sa,10Sü,2de va gidecektik; Meşhur Nedim Yaşlı sporcular arasmda açtığımız f anket çok alika uyandırıcı bir safha- ya girmiştir. Bugün de spor sayfa - / mızda eski kalecilerden meşhur Ne - dimin, bugünkü genç sporculara ateş / püsküren cevaplarmı okuyacaksınız. *İ İhtiyar sporcularm yakmda bite - cek olan cevaplarından sonra gençie- | İ ri de dinliyeceğiz. vusturya devlet adamları arasın- in, Macar devlet adamlarına, pek neticelerini bildirdiği haber ve- luğu söylenmektedir. İ “Dün Macar Krallık Naibi. Azsral | Hor Avüstürya Başvekilini ve. Ha- AA UK İANSİKLOPEDİSİ Bu kuponları toplayimz 10 kupo 'na karşı Yeni Çocuk Ansiklope dişini 7 7) kuruşa alabilirsiniz. İspanya İki Yüz BASK CEPHESİND , ÂSİI ISPANYOLLARI rieiygdBakanmı on beşer dâkika ka -| bul etmiş ve B. Miklas ta Macar Baş vekilini ve hariciye nazırını kabul e- derek görüşmüştür. Macar Başvekili B. Daranyini vusturya Başvekili şerefine verdiği | ziyafette Macar devlet ricalinden baş ka, Alman ve İtalya elçileri de hazır bulunmuşlardır. Macar krallik naibi Horti ve bay ni tarafından Avusturya Reisiclim (Arkası Sa. 10 £ ! TAN” İÇin | BİR ROMAN | HAZIRLADI Muharrir bu romanın simi seçmekte müşkülüta uğramış- ır. Kendisince romanma ko- yabileceği | isimleri sırala - mış, fakat bunlardan hiç biri. ni ötekine tercih edemediği için bu seçim hakkını bize bi- a Müellifin listesi şu- ur : Bir Tıbbiyelinin romanı Kuduz ilâcı Sansör yasak etmişti Her yanı acıklı O bir devirdi Anadolü bucakları Kuduran | Yaşadığım roman Biz müellifin muvafakatile bu adlardan birinin tercih hakkımı okuyucularımıza bi rakıyoruz . Aka Gündüzün, Anadoluyu anlatan bu romanını pek ya- kında neşre başlıyoruz. Oku- yucularımız romanı okuduk - fan sonra yukarıdaki isimlerden İ beğendiklerini bize bildire - $ | eeklerdir. En çok rey alan is- mi beğenenlerden bir kişiye müellif ve gazete kıymetli bir hediye verecektir . İ lardır. hilinde ilerliyen âsiler mühim mü Basklar, bu mmtakada bir köprüyü İberhava etmişlerdir. Asilere yardım *Jeden İtalyanlarla âsi İspanyollar ara- 1 ” ndaki irtibat kesilmiştir. Frankocu- Ankara, 4 (Başmuharririmizden telefonla) — Başbakan İsmet | buru şerefine verilen ziyafette Bay) Jar tahkima İnönü, bu akşam istasyonda büyük bir kalabalık tarafından can- ların tahkimatla meşgul oldukları ha her verilmektedir. Franko, bugün en son beyanatında bir hamlede Bilbao- nun işgal edileceğini söylemiştir. Asi Franko 1931 doğumluları silâh altına çağırmıştır . Amanyadan İngiltereye hücum! Londra, 4 (TAN) — . Basklarn milli kültür kaynağı olan Güernida gehrinin tayyareler tarafından im - hası Alman matbuatının şiddetli bir lisan kullanmasına sebep olmuştur. Alman metbuatı, hâdiseyi İngiltere hükümetinin siyasi bir manevrasi mâ İ hiyetinde telâkki etmektedir. Bazı gazeteler, İngiltereye acı acı hücum ederek İngiltereyi siya - setini değiştirmiş olmakla itham ediyorlar . Bilbaonun tahliyesi, günün en mü İ him meselesidir. Ve ilk kafile bu akşam hareket e - decektir. Fransa, üç vapur göndere - rek tehliyeyi kolaylaştıracaktır. Fran sa matbuatına göre, tahliye teşebbü- sü İngiliz — Fransiz siyasetinde bir değişikliği icap ettirmiyecektir. İngilizler 4000 çocuğu himaye için İtedbir almışlardır. Tahliyeyi yapan İ gemiler, Kızılhaç işaretini taşıyacak- 3 Milyonu ne yapalım? Istanbul Elektrik Şirketi, bugüne kadar halktan 3 milyon lira fazla pa- İva tahsil etmiş, Nafın Vekfletinin &- lâka ve teşebbüsü ile şirket, bu para- yı İstanbul gehirine iade edecektir. Biz soruyorüz: Bu 3 milyon lirayı vaplar ikinci sayfamızdadır. Lonürada, Mgiltere ile müstemlekelerinin Daha Verdiler . Londra, 4 (TAN) — Asi General Del Lano dün akşam radyo- da verdiği nutukta, İngiltereye hücum etmiş ve İspanya Hariciye Nazırı Del Vayo'nun İngilizlerden görülen yardım mukabilinde İ Bermov ilmanını İngiltereye teklif ettiğini söylemiştir. Bilbao sa- hede âsiler yüz kadar maktul vermişlerdir. nereye harcıyalım? Şehrin han, yasa projem uşulmasma tiyacma sarfedelim? w e yarmdan itibaren ana Bu husustaki anketimize verilen c€J yasanm kat'i ve son şekli tesbit edi, Çanakkale mümessilleri, harbinde ölenlerinin hatıralarını tebcil için, meçhul asker âbidesi önünde gecen gün bir tören yaptılar. Bu merasim, her sene tekrar edilmekte ve bu suretle Çanakkale harbinin hatırası yaşatılmaktadır . Âsileri | Maktul E İTALYANLARLA N İRTİBATI KESİLDİ işkülât ile karşılaşıyorlar. Bu cep» Bask cephesinde hükümetçiler kumanda eden milis şeflerinden ikisi Hatay İşinde İhtilâf Çıktı | Gelecek Hafta Bu İşler Görüşülecek Cenevre, 4 (A.A.) — Anadolu A» jansınım hususi muhabiri bildiriyor? Eksperler komitesinde Sancaktaki skallfyetler meselesinin müzakeresi bitmiştir. Bu müzakere, esnasında bazı fikir mllbayenetleri çıkmıştır. Bu ihtilâflı noktalar gelecek hafta konüşulacaktır. Yarn İngiliz murahii tndeki tâli korsi; im rTiyase adığı İlecektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: