5 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 3

5 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SA s.s.o an rini İstihsal —— SON Yüzde Kırk Yedi Fazladır YEKÜN 850 BİN KİLO vaya 4 (A.A.) — Milletler Cemiyetinin ekonomik etütler Sö e bir istatistik neşretmiştir. Ünder, İğ İs en çok 180 bin kilo tah- dah, len Sovyet altan istihsali de tp o K bir tezaylit göstermiştir. Kün lünüevvelinden 837 Martı Rin kadar dünya altm ihtiyatları da yay, On eski altın dolar kıymetin- ; miştir. Bu ihtiyat miktarı, mii Birleşik devletlerinde 186 “” 88 milyon, Cenu- Birliğinde 21 milyon, Japon Tür yon fazlalaşmıştır . Ye, Polonya, İsviçre ve Ingil duk ye Yatlarında da 1 — 2 milyon. Buna, tezayitler kaydedilmiştir. da ; kabil Fransada 88, Belçika - Milyonluk azlık mevcuttur. M Sabık Kral “dam Simpso- hun Yanına Vardı 4 (Tan muhabirinden) — Adana, maile Tin k propagandası yap - Ba çe RU bir cemiyetin meyda tali va hakkında Suriye gaze Solonluğı, yep neşriyat, Türk kon Mlmiygi aramda resmen tekzip pir. Pan, irleten Sancağa gelen bir Büniy, ,Ezetecisi, mümessil Abdül Veri, Milracmat etmiş, Abdülgani dan gi lümatın tabrif otunduğun- *derek beyanatta bulun- fi 6 Meb'us Vatanilere B Muhalif! sing? * Glususi) — Süriye mec ki det “hha külerin sebebi, muhale Md, ae teşekkül etmiş olma - © Mebus, vatanilere muhalif Tesmen bildirmişlerdir. “Partilerine muarız mebus Bitir ”, <9İ verilmiştir. Bu küt Humus mebusla Mei, yekkildir. Viktorya oteli bi Yapmışlardır. MARTEL PARİSE San, GİDECEK N tey (Hususi) Kont dö Martel, ise gidecektir, e k, / v 4 Müyista Bu istatistiğe göre, altın istihsali 'mda da fazlalaşmakta devam etmiş, Sovyetler Birliği hariç Üzere, 936 istihsali, 935 şe nazaran yüzde 10, 929 istihsa- Yüzde 47 fazla olarak 850 bin kiloya çıkmıştır. 'Uzak Şarkta iBir Çarpışma Daha Oidu Japon Askerleri Rus Hududunu Geçmiş Moskova, # (A.A.) — Kabarovsk- tan bildirildiğine göre, 2 mayısta bir Sovyet hudut devriye kolu, Kanka gö Hinlin cenubunda ve Sovyet toprak - larında silâhlı bir Japon — Mançuko müfrezesi ve hudut boyunda da Sov yet topraklarma girmeğe hazırlanan mitralyözlerle mllcehhez diğer bir Japan — Mançuko müfrezesi gör - müştür. Japon — Mançuko müfrezesi Sov - — Aavrivasi Üsarina mitraluis atayi. nin de müzaheretiyle ateş açmışlar. Sovyet devriyesi mukabele etmiş ve bunları Mançuko topraklarına çekil - meğe mecbur eylemiştir. Hâdise ma hallinde Japon kurşunlar; bulunmuş- tur KARADENİZ BALIKÇILARI Kızıl meydandaki askeri geçit resmi. ne İştirak eden kıtaâtm kumandan - ları Kremlinde parti ve hükümet er - künt tarafından kabul edilmişlerdir. Mareşal Voroşilof misafirleri selâm ladıktan sonra Sovyetler Birliğinin muazzam başarılarını kaydederek de. miştir ki 3 “ — Memleketimiz bugünkü kuvvet ve kudretini başlangıçta gefimiz La. nin ve şimdi de bişmda durmaksızın çalışan, .bize çalışmayı öğretten bir adamm bulunduğu partimiz târefn. dan idare edilmesine medyundur. Ru adam bizi zaferden zafere götüren büyük Stalindir.,. pm metine ait teyyarelerin âsiler metine sit tayyarelerin âsiler elin. elinde bulunan Espana zırhlısını ba tarmaları, bütün dünyada derin bir alâka uyandırdı. Çünkü harp tarihinde ilk defa olarak tayyare- ler zırhlı batırmağa muvaffâk ol. muşlardı. Gerçi Espana zırhlısı es- kiydi, yeni zırhlıları tayyareye kar- $ı koruyan, tayyare bombardımanı. nm tesirini sıfıra indiren yeni tec- hizattan mahrumdu, ve bu İtibar - Ia hâdiseye pek fazla ehemmiyet vermemek gerekti, fakat bütün bu düşüncelere rağmen bütün de- niz devletleri tayyarenin bir zırhir. Yı batırması hâdisesiyle son dere « ce alâkadar oldular ve onu tahkika koyuldular , Yapılan tahkikat Espana zırh - hsmn tayyare bombalariyle değil, fakat yine âsiler tarafmdan serpi- len maymlardan birine çarparak battığını gösterecek mahiyettedir. Moskova, 4 (A.A) — 1 Mayıs günü | Tayyare aa i arar; k j Amerika artist lerinin en çok sevdiği model Ronni Gideon ile ânasmm esrarengiz bir tarz. da öldürüldüklerini evveleo yazmıştık. He müz yirmi yaşında ve #on derece güzel bir fiz olan Ronni, artist lerin âdeta mabudesi ldi. Bir gün evinde, bir misafiri de bulun- duğu sirada anası ile kendisinden baş- bir hayli uğraştığı ve çalmadık kapı bırakmadığı halde bu esrarengiz cina- Yet tenevvür edememiş ve katilin hiç bir izi bulunamamıştır. Bununla beraber zabıta katillerin €vsafını az çok tesbit etmiş ve bunun orta yaşlı, kır saçlı manyak olduğunu ——— — Danzigte Hitlercilik rek demiştir ki : “.— Dantzigte kimse Cermanlığâ taarruz etmeğe cesaret edemiyecek * tir. Çünkü Nazi kartalları kanatla - rmı Dantzigin üzerine de germiztir.,. Foerster, 1937 senesinde muhalefet fırkalarınm tamamiyle kaldırılaca * ğını ve bütün Almanyada olduğu gibi serbest şehirde de ve parti ve devlet eylemiştir . 300 ADLİYECİ ARASINDA Ankara, 4 (TAN) — Hâkim ve di- ğer adliye mensuplarından 300 Kisi arasmda nakil ve tayinleri ihtive eden bir liste yüksek tasdika sunul - du. YAZAN: ÖMER TAN imi eli ğa DÜNYADA ALTIN ÇOĞALIYOR 729 Yılına Nisbetle ve Muhalefet Dantzig, 4 (A.A.) — Nazi gefi Al bert Foester, dün bir nutuk söyliye - ittihadı vücude gelmiş olacağını ilâve | zabıtası iki aydanberi katili takip etmekte ve cinayeti aydmlat- mak için geceli gün. düzlü çalışmaktadır. Ronni artistler ta: rafından en modern kız tipini temsil etti- ği için son derece se- vilmekte ve her biri karşısında ayrı ayrı pozlar almakta idi, “Amerika gezeteleri bu genç kızm ka misafiri de, henüz sırları çözülmi- | maceraları üzerinde durmakta, genç yen bir şekilde öldürülmüşlerdir. A- İkızm mektuplarını neşretmekte ve| merika zabıtası katilleri bulmak için | böylece cinayetin aydmlanmasını te- min edecek bir iz bulmayı Ümit et. mektedir. Şimdiye kadar sarfolunan mesai boşa gitmiş bulunuyor. Burada genç ve güzel modelin yeni "resimlerini görtiyoruz. KUÇUK HARICI | HABERLER omanya Krah Karol, Kudüs seyahatini te- hir etmiştir. Sebep, orada ya- pılmakta olan Rumen kilisesi inşaatmm gecikmesidir. : unanistanda Karabine de çıkan bir yangın da metropolitiik kilisesi ta - mamen yanmıştır . . ransanın Akdeniz filo. | su, şu bir kaç gin | | icinde Ispanya, Fas ve Ceza. İ İl yir sahillerinde bir dolaşma İİ yapacaktır. » ondradaki otobüş gre. Vİ, diğer nakli vasıta- larının o kifayeti yüzünden nakliyatta fazla bir tesir gös- termemişt . merikadan hicret ede- cek olan ecnebi fakir. lerin yol parasını Amerika hü kümeti ödeyiceketir , RIZA DOĞRUL ile Zırhlı Mücadelesi dı, devletlerin deniz teslihatma sit siyasetlerini başından sonuna ka- dar yeniden tetkik etmeleri ve ona göre değiştirmeleri icap edecekti. Halbuki hâdiseye dair yapılan tahkikatm neticesi bu ihtimali kal- dırılmış gibidir. Tayyare ile zırhlmm ik mühim mücadelesi 1935 senesi Martmda vukubulan Yunan isyanı sırasm - da görülmüştü. O zaman âsilere tihak eden Averoff zırhlısı hükü- met tayyareleri tarafından takip olunarak bombardıman edilmiş, fa- kat Averoff'ta, zırhlıları, tayyare bombardımanmdan koruyan yeni tesisattan mahrum olduğu halde kolaylıkla kur « talmuştu , eni koruma tesisatmdan mah yeni zırhlılarm #ayyareden zerre kadar perva etmelerine yer kalmı- yordu. Onun için dünyanın en bi- yük deniz devleti olan | İngilte- renin deniz ricali mühim beyanat - ta bulunmuş ve kat'i bir takım hü- kümler vermişlerdi. İngilterenin eski bahriye lordu Sir Bolton Ey- res Monsell “huyu bombardımanı aarhlınm değerini düşürmemiştir. İstikbalin zırhlısı tam ve hakiki bir müdafa kalesi olacaktır, de- miişti, İngilterenin şimdiki bah- riye lordu olan Sir Samuel Hoare Ise, geçen Martta ayni mevzu üzerin de söz söylemiş ve “İngiltere ami- ralliği, zırhlıların hava bombardı - manı ile kolay kolay batırılacağını reddeder. Donanma, tayyarelerin taarruz İçin seçecekleri, “en cazi - besiz hedeftir, diyerek ayni nok- İai nazarı teyit etmişti . Halkevlerine Yeni Vazife Yükleniyor Menfi Propaganda Eserleri Yokedilecek Ankara, 4 (Tan muhabirinden) — Dahiliye Vekilimiz B. Şiikrü Kayanm cesup vilâyetlerine yaptığı son se - yahatten sonra, türkçe konuşmak ve Saltanat devrinin kötl miraslarından biri olan sun'i ırk farkının tasfiyesi faaliyetinde Halkevlerine çok geniş vazifeler verilmesi kararlaştırImış - Halkevleri menfi propaganda mah sulü olan bu gibi telâkkileri yok et- mek için bars komiteleri kuracak ve bunlar bilhassa bu gibi telâkkilerin yer bulduğu merkezlerde çalişacak - tır. Hele İstanbul gibi yerlerde Hal kevlerinin faaliyeti, Türkçenin her yerde konuşulması ve tamamile milli | olan hayat tezahürlerinin yer bulma #1 için Halkevleri hususi programlar hazırlıyacaklardır. İ Bu husus programların tatbik edi leceği vilâyetler için Adanada olduğu gibi, o muhit mebuslarmdan mürek- kep komiteler kurulacak ve bu iş| merkezce organize edilecektir. İnkılâp Filmi nkılâp Fil Çevriliyor vriliy Ankara, 4 (TAN muhabirinden) — Türk inkılâbı hakkında sesli ve sözlü büyük bir film çevirmek üzere Ufa nın lanınmış orejisörlerinden Bay Kostantin David şehrimize gelmiştir. Rejisör, meşhur artist Kate d8 Na- ginin eski kocasıdır, Kendisi 28 film çevirmiştir. Film uzun ve güzel olacaktır. Memleketin muhtelif (o yerlerinde çevrilecek parçalariyle Türk istiklâl mücadelesinin ve yeni Türkiye tari - hinin canlı hatıraları tesbit olunacak- tır. Yeni Bir Hava Aleti Yapıldı Londra, 4 (A.A.) — Franboronght tayyare meydanmda yeni bir helikop- terin tecrübeleri ikmal edilmiştir. Şa- kuli olarak yükselen bu âletin biribi- rinin üstünde duran ve ayni mihver üstünde dönen üç pervanesi vardır. Alet havada dakikada 200 metre sür'atle yükselmektedir. Alet, şakuli olarak yükselmekte ve ayni suretle karaya inmektedir. Akat Espana zırhlısmın tay- yare bombardımanı ile battığma dair verilen son haber - ler herşeye rağmen derin bir me- m #ELEK Açık Sevmem açığı, Kadının açık sa cağı ötedenberi bap sayılmaz. Açığı çıkanın halini anlatan şu beyte de bir bakmız: Eski bir tazallümdur; Tavlada açık kapı bırakmak, ge ce kapısını açık bırakmak kadar teh- likelidir , Kenara çekmek istenenleri eski - den açıklar livası yaparlardı . Baş açmak hürmet mi, serfürü mu ifade eder? Belli değildir amma göğsünü açmak hürmetsizlik ve Iâübalilik olduğu muhakkaktır. Renk açılırsa ciddiyetini kaybe der. Pencere açılırsa nezle yapar. Kimisi elini; $ Kimisi gözünü açar. EL açıklığı İle el açmayı biribirine karıştırmamalıyız. Biri vermek, dis Heri almak için açılmıştır. Ağız aç. mak başka, ağzmı açmak başkadır. Biri söylemek için, öteki afallamak alâmetidir. Yüreğini açmak, içini dökmek mânasma ise dert dinlemek demek mânasına İse dert dinlemek demek olduğuna göre tatsız ve elemlidir, samimiyet mânasma ise — doğrusu bugünlerde — zararlı olmasa bile faydasızdır. Lâkin gelgelelim gö - Zünü açmak yegâne kârlı meslek - tir, Nerede, ne şeklide, ne şartlar altında olursa olsun. Ve İşte açık - liğm yegâne kârl: şekli de budur, Lâkin nerede o açık gözlüler?! B. FELEK ANKARA VALİSINİN BİR TAVZİHİ Ankara valisi B. Nevzat Tandoğan tarafından Ankursda iki kızın ölümü ile neticelenen kazalar hakkındaki ha berin doğru olmadığı bildirilmiştir. Irak Hariciye Nazırının Ayrılık İhtisasları Ankara, 4 (A.A.) — İrak Hariciye veziri Ekselâns Dr. Neci Asil Türki. ye hudutlarmı terkederken Hariciye Vekili Doktor Tevfik Rüştü Arasa aşağıdaki telgrafı göndermişlerdir; Ekselans Dr. Tevfik Rüştü Aras Türkiye Cümhuriyeti Hariciye Vekili Dost ve kardeş Türk memleketin. den çok yaşıyacak duygularla ayrıl « dığımiz şu anda benim ve arkadaşla» rımm ziyaretlerimizde (muhterem Türk hilkümetinden, necip Türk mil letinden gördüğümtz samimi lütuf ve izazata yürekten gelen teşekkürlerimi zi takdim etmeyi pek tatlı bir vazife olarak telâkki ederim. Bu ziyaret Tür kiye ile Irak arasındaki kardeşlik ras brtalarını tebarüz ettirmiş olmakla bis ge ayrıca bir sevinç vermiştir. Ekse- lâns Reisielimhur Atatilrk Hazretleri. ne mühterem arkadaşlarıma hürmet» Jerimin takdimine tavassut buyurma- nızı rica eder ve şahsı âlinize karşi halisane temenniyatımı hürmellerim» le teyit eylerim. irak Hariciye Veziri Naci Elâsil İlk Arpa Mahsulü İdrâk Edildi rak uyandırmış ve hâdisenin tah- | Tamir, 4 (A.A.) — Menemen reng kiki lâzmgeldiğine dair bir kanaat hasıl etmişti. Tahkikat, İspanyol | zırhlısmın tayyare bombalariyle | batmış olduğ ulspat etseydi deniz devletleri yeniden bir çok tecrübe. ler yapmağa mecbur kalacak, yeni- den bir çok masrafları göze ala - caklardı. Çünkü mesele ,bütüm bir müda- faa siyasetini altüst edecek mahi- yettedir. Müdafaa siyaseti ise, her zaman, siyasetlerin en miihimmi berlerinden Hüseyin tarafmdan har. man edilen bu yılm ilk arpa mahsulü Borsada kilosu dört kuruştan satıl » mgr, Firariler Şehrimize Geliyor Adana, 4 (Tan muhabirinden) — Katil Abdullah e Tevfik, henüz şeh rimiz tevkifanesindedirler. Firariler İstanbula sevkedilmek üzeredir. Katillerin Asliye ceza mahkemesin de verdikleri ifadelerde, firar hüdise sinin mahiyetini aydmlatabilecek ki- sımlar mevcuttur, Ketillerin taban - caları Bekişehirde rastladıkları »

Bu sayıdan diğer sayfalar: