May 5, 1937 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

May 5, 1937 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— Yirmi altıncı yıl No: 7210 Çarşamba 5 ——— MAYIS 937 için Ba Ankara, 4 (Hususi) — Baş- bakanımız İsmet İnönü, Lond- Tâya gitmek üzere bugün öğ- 'eden sonra buradan hareket etmiştir. İsmet İnönü, gerek Londra- da Ve gerekse Pariste yapa- Cağı siyasi temaslar hakkında 'B“YÜŞ Şef Atatürkten Tâzimge- 'en direktifleri almıştır. Bııb_ıkınımıı, istasyonda uyaseticumhur Başyaveri, Ve- iller, saylâvlar, selirler — ve birçok zevatla bi üyük bir ka- labalık tarafından — hararelli Sürette uğurlanmıştır. smet İnönü, Londra seya- hıı!eıinden istilade ile, gerek Dgiltere — ricalile ve gerekse _r'ırny— ğğfılomıllınlt çok Bay Mussolini Roma, 4 (AA) Tatbuatı 'türathın ziyaretine uzun makal ş! tahsis ediyorlar. Lavoro Fasci 'a diyor kiz * Alman Diş Bakanı Von le. d #ltalyan milleti Von Neuratlan Hhande yalmız milli sosyalism ha- Teketi sayesinde kendisine tarihin: Yazınııı Cöğrafi vaziyetinden düşen €yi tekrar ele almış olan — bir tin nazırımı değil aymı zaman- hiişe, _':"-mm evel sarsılmaz hir “'hıdı.:_ ve iradesini — selâmla Tyer aale Dilalia gözelesi ça ran Ka Milletleri biribirinden ayı: fiha ÇÖt hakiki hir Avrapa banı- Mihveri olmuyan Berlin-Roma ketleri arasında bir olmak emelindedir. Ayanan bu —mihver ini “İYOL ve münasebetle- '_':-k ;vmpı Menlaatleri lehinde 0n Neyeetle tayine — çalışıyor. örüng garathin ziyareti General üşye ile B. Momeolini arasındaki tkaç gün sonra ve * de birkaç h.?: B ae Olmaktadır. Te Bazı yabancı Bazeteler tarafın. Protesto — edilen yaygaraların olarak - Almanya ile İtalya aşandaki münasebetleri tekemindil hi Mekte olan bu ziyaretler serisi Memleket teşriki mesaisinin ittibat Vakıtası ; Başv;kilimiz, ya harek Büyük Şef, Avrupada Londra s ..- - General İsmet İnönü Roma mülâkatı Almanya -Italya arasında askeri ittifak mı var? Bay Neurath, dün İt;Iya kralı tarafından k abul edildi tabii bir neticesidir. Ve Alman Diş Bakanının ve General Göringin zi- yaretlerinden Berlin-Roma arasında tesbit edilmiş ve uzun zamandar. beri malüm olan menfaat prensip- lerinin hududunu aşan biçbir neti ce doğmiyacaktır. Roma, 4 (AA) — Alman Dıiş Bakanı Von Neuratlı ve B. Musso: lini arasındaki da bazır olduğu halde çok samim? olmuştur. Londra, 4 (Radyo) — Morning Post gazetesi, Roma — mülâkatiından üzun uzadıya bahsetmekte ve: “Bu müzakereler yeni bir plân için yapılmaktadır. Bagünlerde İtal- ya ve Almanyanın yeni, yeni tok- liflerini beklemek icabeder.,, De mektedir. Parisin Tan gazetesi de aynı Mevzu üzeri “Ba mülüksi, General — Von Blanibergin —siyaretinin mukadde mesidir. Bu da gösteriyor ki Al- manya ve İtalya askeri ittifak ak: detmiş Voziyettedir. Bu nekeri itti- fak, iki — devletin yeni taleblerine sebeb olacaktır.,, Demektedir. Roma, 4 (Radyo) — Almanya Harisiye Nazın Von Neurath bu: gün kral tarafından da kabul edil. miştir, Von Neuratli bü. ziyaretter, sonra — Villa Maksimodaki sanayii nefise mektebini gezmişti ü dün Londra-;' Ü et ettiler yapacağı siyasi temaslar şbakanımıza direktif verdiler mühim ve siyasi kanuşmalarda bulunacaklardır. Başvekilimizin, Londradan avdetinde — Parise uğrıyarak orada bir kaç gün kalacağı ve Hatay meselesi hakkında Fransa Başkanı Fon Blumla konuşacağı söyleniyor. General İsmet İnönünün B. Leon Blum konuşacağı söyleniyor. General İsmet İnönü ile B. Leon Blum arasında vukubu- lacak mülâkata büyük ehem- miyet verilmektedir. Başvekilimiz, — İstanbuldan doğru Kaleye hareket edecek- ler ve oradan da Kocatepe torpitosile İngiltereye geçecek- lerdir. Başbakanımızın refakatinde Milli Müdafaa Bakanı general Kâzım Özalp ile donanma amiralı Şükür bulunacaklardır. — Sonu 4 üncü sahifede— ile Dük dö Vindsor Madam OA STinn muttat Fransa ç taraflı bir mua- hede teklif ediyor İstanbul, 4 (Husust) — Fransa hükümeti tarafın- dan hazırlanıp hükümeti- || mize verilen, Frânsa, Tür- || kiye ve Suriye arasında üç taraflı muahedenin mü- zakeresine yakında başla- nacaktır. Kutuluk kereste B. İ. Hakkı Veral İzmire dönüyor. Bu'sene Romanyadan mavak: kat suretile memleketimize — idhal edilecek olan kutuluk kerestelerden ilk parti gelmiştir. Diğer partiler de bazirana kadar — gelecek ve 30 bin ton kutuluük — kereste ile İzmirin bu ihracdt mevalmi ihtiyacı temin, olanacaklır. Kutuluk keröste temini mese- lesi için Romanyada bulunan İzmir üzüm kurumu direktörü B. İsmail Hakkı Veral İstanbula gelmiş, ora- dan da Ankaraya geçmiştir. Bugün veya yarın şehtimize geleceklir. Satış — kooperatifleri — teşkilâtı ikmal edilmek - üzeredir. Retmen teşkil edilen yedi incir satış koo- peratifi, umumi toplantılarını - bu ayın 16 sında - bitirecekler, idare, bakem ve kontrol heyetlerini seçe. cekler, resmön — faaliyete — başlır yacaklardır. c:mpo.na smalılAl-i alsdır b Si aŞ d Dük de Vindsor Paris, 4 |Radyo) — Dük de Vindsor, bugün Öriyent ekspresile buraya vasıl olmuştur. Sabık kral, kimseye görünmemek için, Paristen elli kilametre üzakta bulunan Ver- nel Letan — istasyonunda - tevakkul İlk mülâkat çok hararetli olmuştur. Dü- ğünden sonra Dalmaçyaya gidecekler gözetecilerin arasından geçerek, İn: giltere sefiri ile birlikte otomobili- nin durdüğü noktaya doğru ilerle: mişlir, Güzete — Totoğrafçıları, — sabık kralın muhtelif pozlarını almağa çalışırken, Dük de Vindsor, ken- disine refakat edenlerle - birlikte otomobiline binmiş ve Konde şato- sana bareket eylemiştir. Sabık kralın bindiği otomabi- lin öüünden ve arkasından Fransın — Sonu 7 inci sahifede — İmparatorluk " şenliklerine Bütün devletler davet edileceklerdir.. Roma, 4 (Radyo) — Deyli Telgraf gazetesine göre; İtalya imparatorluğunun birinci sehe şenliklerine zecri tedbirler ta- raftarı devletler davet edilmi- yeceklerdir. Bu haber Romada tekzip edilmiştir. Bütün sefaretler er- kânı ve ecnebi gazeteciler bu şenliklere resmen davet edil- etmiş ve orada trenden — çıkarak, elinde bir muşamba olduğu hâlde mişlerdir. Ordumuz için 36,000,000 liralık fev- kalâde tahsisat isteniliyor Hükümetin bu husus —— — taki kararnamesi, Milli |Mü dafaa büdçesile birlikte Kamutaya verilecektir Ankara, 4 (Husust) — Ordumuzun, en son sistem silâhlarla teçhiz edilmesi ve tamamen motörize bir hale konması için hükümetçe 36 milyon liralık fevkalâde bir tahsisat istenmektedir. Bu husustaki kararname, Milli Müdafaa büdçesile birlikte Kamutaya verilecek ve istenilen tahsisatın ayrılması lüzumu bildirilecektir. Yüksek meclisin, hükâümetimizin istediği bu tahsisatı ayırmakta tereddüt etmiye- ceği tahmin ediliyor. Hükümetin istediği tahsisa! ayrıldıktan sonra ordumuzün bütün teçhizatı en mü- kemmel bir hale getirilecek ve ordu, pek az bir zaman içinde baştanbaşa moötörite edilmiş bir vaziyele getirilmiş olacaktır. Parti Grubunda Hariciye Vekilimiz, B. Na- Fransızlar Hükümetimize üç taraflı bir muahede teklif ettiler ci El'asilin seyahati hak- kında izahat verdi 'Kardeş m;m!eket Ha yelilere dostluk temennilerimizi bildirdi riciye Veziri, Suri« İstanbul, 4 (Hutust) irak Hariciye Nazırı B. Naci — El'asil, eden geçerken Suriye ricaline Türkiyenin dostluk tememnilerini ) bildirmiştir. Ankara, 4 (Husust) — Harici- Vekilimiz. B. Tevfik Rüşdü Aras, parti grubimun bugünkü içti- mamda, İrak Hariciye Nazın — B. asilin Ankara seyahati hak- kında izahat vermiştir. Tahrat, 4 (ALA.) — Gazeteler Türkiye | Vekili — Rüşdü Aratın mayıs sonlarında — Tahrâna geleceğini yazarak Türk- İran mua: hedelerinden sonra bunun iki mem- leket noktai” nazarları arasındaki birliği göterdiğini eheminiyetle te- barüz ettiriyorlar. Belgend, 4 (Radya) , Türkiye Hariciye B. Tevfik Rüşdü —Arasın, sonunda Tahramı ziyaret edeceğini, ye ye Pravda Vekili mayıs gezetesi Bay T. R. Aras bu süretle Türkiye-İran — misakinin imza olunacağını yazıyor, Japonyada vazi yet ra istifa General Ayaşi, 3 ay son- edecek $. M. Mikado Tokyo, 4 (ALA.) — 166 meb- asluktan hükümet aleyhtarı parti. lerin 400 ünü ele geçirmeleri ve hökümetin güvenebileceği partile- rin ise ancak 40 mebusluk kazana- bilmeleri özerine Japon — müşahid. ler işçi memur entellektücl gençlik ve bütün #ımtfların silühlanmaktan doğan hayat pahalılığını ve ferdi hürziyelin gittikçe daha ziyade or- tadan kalkınasını protesto iha- yet milleti kapitalizmin esaretinden kurtaran — derin sosyalist 1wxlabatm başarıldığını görmek arzusunu İz- har etmek için reyini avam perti- lerine verdiği kanaatindedir. Bu grubün başkamnı bir tebliğ neşrede- zek; siyasi Yaziyeti normal bir hale | koyacak seçim kantmunu sslali ede- ' cek harb endöstrilerini millileştire- cek ve Japonyanın Çin ve Soyyet. ler bizliği ile ölan münasebetlerini iyileştirecek yeni bir kabinenin teşkilini istemiştir. Minscito ve Seyuka partilerinin | | îaraym ısrarile mevkiinde kalmıştır genel sekreterleri kabinenin istilfası Tüzumunda ısrar etmektedirler. Göneral Ayaşi evvelü istifa et mek istemişse de partilerle bir kotproma — buluamasına töşebbüs €n saray mensbuları: yerinde kal isin ancak ağustosta n önümüzdeki içti- ma devresinden sonra istifa edece- Bi bildirilmektedir. Tokyo, # (AA) — B Ayaşi kabine toplantısında — iati bat kanusunun tadili ve soa' seçiin neticeleri hükümete müsaid olma- masina rağmen yeni meclisin fcsbi fikrinde olmadığını beyan etdiişlir. Tokyo, 4 (A.A.) — Askeri ma- kamlar şimdiki kabineye parlâmen- to ile mücadelesinde muzâaharet et: meğe ve parlâmedtosun tektar da. ptılmanına ancak G. Ayaşinin mü- him ekonomi ve dış ticoret için bir merkez kontrol organı ihdasına matuf olan programının derhal tat. biki suretile sanaylin hârb vaziye- lne konulması ve Gilâh yarışına devam imkâsının verilmesi şartile muvafakat etmeye karar vermiştir. Ayaşi gezetesi meclisi basm böyle bir merkez orgamının fakliyeti. — Sonu 7 inci sahifede — aa —— Yuagoslavya İtalya. dan neler istiyecek Belgrad, 4 (Radyo) — Yu- goslavya - ile İtalya arasında aktolunan — iktısadi anlaşmıya göre toplanması lâzimgelen İtalya - Yugoslavya — iktısad encümeni —-Mayıs sonlarında içtima edecektir. Bu toplan- tıdan evel iki memleket de- legeleri iktısadi müzakereler yapacaklardir. Yugoslavya hükümeti, Avus: turya ve Macaristan tüccar- ları hakkında İtalyada göste- rilen her türlü kolaylıkların Yugoslavya — tüccarlarına da gösterilmesini istiyecektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: