5 Mayıs 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

5 Mayıs 1937 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mti asnzın HER YERDE. Akşamlar Ç GÜNiÜk ( ikar oma-Berlin ittifakı hattâ bu yaz bu ük harbe patlak verecektir.. deniyor Roma - Peşte - Berlin hummalı mesai içinde Aîlman ve İtalyan harıcıye nazırları rlngılız Kabinesi bugün çok mühim ve Uzun bir görüşme M yaptılar OSKOVA 4 ATEŞ PÜSKÜRÜYOR.. uyuk Alman imparatorluğu ve Almanyanın geniş- ÜNi s Ti 1;"'“ t) - h.x '”"-4" (Husust — Muhabir - Roma- | tedir Ramada cereyan eden mülâkal- e, | lar, resmi kabullerde söylenen nu | tuklar, Avuslurya reisicumbhurunun ıtElıya itham edıyor ASiliz ve Fransızların yardımı | zıllar lehine mi tecelli ediyor? | İsvll ahaliyi nakledecek gemileri g'llz donanması himaye edecek BANÜari kaçanin L LAA) — Trib :*'Wn tahliyesir ereye kaçacağını şaşırmış bulunan İnsanlarla dakk e- | Mekten istinkâf eylemiş olduğunu - | da aymıca kaydetmektedir Londra, 5 (A.A.) — İngiltere Hü- etinin, Bılbunakı sivil ahali - manca hükü- iz ( da da ehemmiyelle takip edilmek- | | susi ı siye eğiden emniyet mıntakâsı hak- Davumı 2 nci sayfada €mesi esası gizliden gizliye kabul edilmiş mi? Peşteye yaplığı seyahat ve orada başlıyan konuşmalar, teati edilen | beyanatlar pek ziyade dikkate şa- yandırlar, (Devamı Zinci sayfada) Türk - | UK - İTan Yeni bir safha Doktor seyahatı büyük bir alâka| ile bekleniyor Ankara, 5(Hi Muhabiri» ( mizden)—Tevlik Rüştü Aras bu ayın sonuna doğr Tabrana — gide. cektir. Evvelce Cema, Hüsnünün — Baş- kanlığında Tah. B rana gönderilen Ü heyetimizle İran oti arasın. T noktada Dir - itilâla varılmış olması, esasen Türkiye ile İran arasında mevcut dostluğu kuvvetlendirmiş ve —arada en ufak bile pürüzlü bir mesele bırak- mamıştır. Rüştü Arasın bu seyahatı iki memleket arasında günden gü- ne inkişaf eden dostluğun yeni bir tezahürü olacaklır. Çönkü bu seyahat esnasında iki memleketin iç İşlerini alâkadar eden mesele. lerden ziyade iki dott ve komşu devletin komşularile olan müna» sebetlerine taalluk eden — hususlar Riza Pehlevt (Devamı ikinci sayfada) Degışıklik evvel- ki karardan daha geniş mikyasta olacak Nevil Çemberlayn in Başvekil olaca- ! ği tahakkuk edıyor Londra $ (A.A.) — P, mento mehalili, kabinede evy bt ce- haber verildiğin: niş bir mikyasla 1 masına intizar etmekt tadilâı, krahıa - taç giy simini mülea'stip hemen h ı'ı» me mera caktır. (Decamı 2nci sayfada) ——— -Doktor Tevfik Rüştü —Aras Hataydavasın- | da bir ihtilâf Tevfik Rüştü Aras Cenevreye gidiyor Ihtilâf hangi noktalar üzerinde çıktı? Ankara, 5 (Hususi) — Cenewe redeki eksperler komitesi sancake | " taki ekalliyetler meselesinin görüş- | mesini bitirmiş, fakat arada bazı fikir — mübayenetleri — çıktığından ihtilâfh — noktaların — görüşülmesi bir hafta sonraya bırakılmıştır. Bu münasebetle Tevfik Rüştü Arasın iki üç güne kadar Cenev- | teye gitmek üzere buradan hareket | etmesi çok muhtemeldir. Anayasa projesinin görüşülme sine de bugün Cevevrede başlana- cağı anlaşılmıştır. Bü yasanın projesi ngiliz murahhasının riyasetindeki tali komitede hıurlmmıılı Anayasa projesi bu günlerde son şeklini alacaktır. (Devamı ikinci sayfadâ) Atatürk Genel Kurmayda Atatürk dün -İsmet İnönü ile | beraber Genel Kurmaya - giderek uzun müddet Mareşal Fevzi Çak- makla görüşmüşlerdir. | ordu müfettişleri Vismet inönü ba sabah trenden çıkarken, kendisini karert, ılnonu bu sabah gel- , akşama gidiyor yapıla. Başvekılm Londra ve Pariste siyasi ve mali İnön re Kralı Altıncı Lııynın r. İsmet İnönünü Haydarpaşa Garında vali Muhittin Üstündağ ile nden General Kâ- zim, Donanma Amirali Şükrü O- kan, Üçüncü Kolordu Kumandanı General Salih, Harp akademisi kü- 1 Ali Fuat ile diğer bir çok askeri ve sivil erkân karşı- lamışlardır. Başvekil refikasili likte trenden inmiş ve karşı gelenlerin birer birer ellerini sıka- rak iltifatta bulunmuşlardır. İsmet İnönü yanındakilerle birlikte Gar« İktisat Vekâleti baş müşaviri Fonder Porten bu satahki trenle Ankaradan şehrimize ge'mitir. Baş müşavirin bu sey bir çok mü- him hadiselerle alâkadardır. Bunlar arasında bilhasşa liman- dan Akay İdaresinin Burgaz vapu * | Tuna geçmiştir. Gar meydanını dol- | Türkiye ölrinci Dü TERAZİ | FABRİKÂSİ *oğ).— #Mamaolâtını tercih ediniz. İ Her yerde arayınız. dikkat ediniz.j Mukavemet aa n ZATAlet v zküllümelü oyanlarla beraber bazı temaslarda bulunacağı !eeyyud etti inün eyahıîındo kimler bulunacak? duran binlerce halk vapurun hare osında Böşvekilimizi çıl - İsmet İnönü de sallamak suretile keti gınca alkışlamış, halka şapkasını mi lede bulunmuştür. İsrmnet İnönü urda kendi raber Londraya gidecek olan Ordu Müfettişler Kâzıma iltifatta bulunmuş ve kendisine: sile be- Tinden — Germral «— Hazır mısınız? diye sormuş « tur. General Kâzım da Başvekilin bu suali; üvet cevabını ver - miştir. Burgaz vapurile Deniz larının Tophanedeki rıhtımı , kılmış ve burada İsmet İnönü her- , kesin birer birer ellerini sıkarak ve- ettikten sonra yanında refikası uğu halde otomobille Porapalas oteline gitmiş ve istirahat etmiştir. (Deoamı 2 #net ıuyfınıızll) Astanbul timanına ve Boğeza doğru bir bakış Denizbankınkurulması için hazırlıklar başladı Iktisad Vekâleti başmuşavırı bu sabah şehrimize geldi 'İstanbul ve Trabzon limanlarında yapılacak yeni tesisat da yapılacak yeni tesisat işleri var. dir. Müşavir bugünden itibaren liman idaresinde çalışmağa başlı- | yacaktır. Fonder Porten limanda bazı tetkiklerde yapacak ve antre- (Devamt 1kinci sayfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: