5 Mayıs 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

5 Mayıs 1937 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN GÖ E.î' HALKIN KUL Ğîg ee zı işleri telefonu : 20203 ÇARŞAMBA 5 — MAYIS 1937 Avrupanın vaziyetini değiştirebilecek üç mühim konuşma Yugoslavyada | Macaristanda | Alman Generali Göring |Avusturya ve Macaristanın Çefvs!ovakya ile anlaşacağı söyleniyor italyada Almanya ile İtalya arasında askeri bir ittifaktan bahsediliyor Prens Pol ile tzun müddet görüştü Musolini ve Baron Nöyrat Venedikten dönerken — Yugoslavyanın Bled sayfiyesinde Saltanat Naibi Prens h ti İle; Pesiede, Â Pol ve Başvekil Stoyadinoviçle yaptığı Nai Snyp . Erde, Avusturya cum| halde Macar ricalile yaptıkları mühim | mülükat, bütün Avrupa siyasi mahafilin- İZ ve el berabetinde, Başveki)| müzakereler ve bu sırada. âni surette,|'de derin bir âlâka uyandırmıştır. Pr *ns Pol ve General Göring * (Hususi) — Romada, Alman let ıu_m:“m Fon Nöyratın İtalyan dev Amiral Horti ve Bay Miklas TI Şit olduğu Alman hava nazırı General Göringin de (Devamı 11 inci sayfada) Başvekil İstanbulda İsmet İnönü Londraya hareket eciyor, Partide coşkun tezahürat yapıldı İngiliz Kralı Majeste Altıncı Jorjun taç giyme merasiminde Türkiyeyi tem- sil edecek olan Başvekil İsmet İnönü Vataniler S in /lpms ve heyecanı ancak için hususi para Çlkarılmasmı istemişiz Suriye gazeteleri şimdi de hep bu Meseleden bahsedip' duruyorlar (Hususi muhabi "t gündür burada bir a * Türkiye hüküme- n.u,jke("“de cereyan etmekte — olan Ekalliyetler Meselesinde ihtilâf s refakal K bu sabah An. Si bi eT Eshasında Sancak için-bu- | “ Cenere, 4 (AAY — Asüdolu Ajana- || V* Yefakatindeki 2evat TU Bo Am Ve misyon bankası- kurulmasıni | tın hüsüsi muhabtri bildiriyor: Eksperler î""ı'ı'" ’“;'”.'" K am a ae ll İçin gçlka vasıt Kaf komitesinde Sancaktaki ekelliyetler mese || Ki İsmet İnönü, Haytlarpaşa- garirida Vali ve Belediye Reisi Muhittin Üstün- dağ, Vilâyet, Belediye ve Parti erkânı, generaller ile birçok- zevat tarafından karşılanmıştır. (Devamı 3 üncü savfada) USUSİ biy Para TMiş H arı Dlu :î“’d! Zatında bu haberin ler hd:gafhğım bilmiyorum. - Ga Pransıy çat bahsedip duruyorlar ve| hafta konuşulacaktır. * Mahafili de böyle bir talebin| - Yarın İngiliz murahhasının riyasetin- düğünü teyit eden bir ta-| deki tali komitenin hazırladığı ana - yasa 1 iste-| Tesinin müzakeresi bütmiştir. Bu müza- kere esnasında bazı fikir mübayenetleri çıkmışter. Bu ihtilâfie noktalar gelecek Yi Müis <i Yrahıyı TEE evinin Konuşulmasına başlanacak ve : & ğgye NYn Biç ialiğtü i iciberm 'âna iesömem kart bel < YANKAFA kaleSl falebii l son şekli tesbit ed dir. civarında altın dolu bir hazine | Ankara, 4 (Hususi) — Ali Rıza ad- lı biri Maliye Vekâletine müracaa; e- derek Ankara kalesi civarında altın heykellerle dolu bir hazine keşfettiği- Yakaları.-an katiller dün de _XOla çlkarıımadı ni, kendisine bir miktar masraf parası İrarileri ee ee DA ENR ıe';l_" hafta içinde getirilmeleri muhtemeldir. Katil / yüsirmiştir.. Müracast tt vüiL ” evfik Adanaya kadar nasıl gittiğini anlatıyor mektedir. anı: glususîı — İstanbul tevkif-| , v gç EEMETARRA T AD MÜDEL ST TONMEM z ae .“ü Üü Çan ve burada yakalanı '(.'* Trakya Valıleri Dü de paatülah verarkarlaşı Tevfik bugü- k itti İeı:,,' Pishanede höcrelerinde geçirmiş- toPlanhs' bîttı İrüri kapı Tümiy p Fatiller için İstanbul müddelu: . u'&.'"—ıı:g'imdın ı“ı nil ';“:.:ı—îuıaı: î:nlilılı göğmen yerleştirilecek göçmen yerleştirilecek Trakya umumi müfettişliği mıntakasın daki valilerin Tekirdağınde umumi mü- fettiş General Kâzım Diriğin riyaseti al tında yaptıkları içtimalarda alman karars lar Ankaraya bildirilmiştir. İçtimalar bit tiğinden Çanakkale valisi şehrimize gel gmiştir, Edirne vlisi de şehrimizde bulun- maktadır. (Devamı 2 inci sayfada) ne vakit sevke- n t #ileç diğinden bur leri hebüz malâm değildir, Cek n Adanâada nasil ya- sön olarak şu taf- ) e Tey Titni e Galmizle, İ Belmişler, saa 11 de hükümet (Devamı 11 inci sayfada) fik İstenbul trenile Katilleri yakalata'n ve Son Posrtanın mü- kâfatını kazanan ötel müsteciri Şevket ZSonPosta İdare işleri telefonu : 20203 Fiatı S Kuruş Atatürk Genel Kurmayda Ankara, 4 (Hususi) — Cumhurreisi Atatürk bugün öğleden sonra İsmet İnönünü Başvekâletten alarak birlikte Genel Kurmaya gilmişlerdir. rarerrarerRARKrARLA SA AARERALAKALAARASERLELERRASEERANA” Halit Ziya Uşaklığil san'at hayatının 55 inci yıldönümünde Manon Leskoyu, Romeo Jülyeti, Verteri, Arman Duvalı, Lâdam O Kamelyayı öldüremiyen zaman Halit Ziyanın yarattığı tipleri de öl- düremedi, öldüremiyecek, Onlar da Garp şaheserlerindeki şahsiyetler gibi ruhları dı'Jqııdıı ayrılamıyacak olan lâyemut insanlardır Yazanı Solâmi İzzot Halid Ziya Uşaklığil daha mektepte âken, kendi aralarında neşrettikleri «Ha- zinei Evrak» ta tarih' tabtiye deir yazı - lar yazar; muallimlerinin - beğendikleri yazıları muallim Naciye gönderir, bu ya- zılar da «Tercüman Hakikat> gezetesin. de intişar ederdi. O zamandan bu zamana kadar tam 55 yil oldu. 1882 de mektep sıralarında yazı ha - yatma atılan Uşoklığil, 1885 de İzmirde tesis ettiği «Nevrut» mecmuasında da e- gdebiyatimızın ilk güzel nüvelerini verdi. İşte bu gecet -Eminönü Halkevi, Türk edehiyatının ölmiyecek eserlerini yaratan büyük edibin 55 inci yılımı kutlayacak, * «Maun sandalla müsademeyi andı » ran bu tesadüflere artık o kadar alışmış (Devamı 11 inci sayfada) Büyük romancımız Halit Ziya Uşaklıgil Harp malüllerinin terfihi Milli Müdafaa Vekâleti tarafından hazırlanan proje Başvekâlete verildi Ankara, 4 (Hususi) — Harp malüllerinin terfihi maksadile Milit Müda- faa Vekâleti tarafından hazırlanan kanun lüyihası Başvekâlete — verilmiştir. a önümüzdeki günlerde Meclise verilecektir. Lây Vindsor Dükü evlenmek için Fransaya gitti İzdivaç, taç giyme merasiminden sonra * Fransanın Mont hasabasında yapılacaktır Paris, 4 (Hususi)— Y Dük dö — Vihdsoru Salzburgdan Tur şeh getiron ekspres, evvelce verilen tali- Mat mucibince şeh- rin yakınlarında bir yerde İstasyon yap- mış ve Dükün inişin- den sönra yoluna de- vam etmiştir. Dük dö Vindsor, bi lâhara, hiç kimseye görünmeden olomo « bille Kande şatosuna gelmıştir, j Dük, bir kâç gün M. ve Mme, Bedaüx- nün misafiri olacak- tır. Mme. Simpson, bu sabah Vemneull'de Dükü — karşılamağa gitmemiştir. Madam Simpson esasen bu sabah daşarı çıkma- mıştir, Vindsor Dükü Simpsonla bir arada Cande şutosuna müntehi olan yollar,| muhalazası altındadır. mühim polis ve jandarma kuvvetlerinin (Devamı 3 üncü sayfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: