5 Mayıs 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

5 Mayıs 1937 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

5; Mayıs ETEKELERE Nasıl çıkarılır ? Başka yerde bulamıyacağınız bu malümatı saklayın! — et EÜDLİ Cilânın yapılışı: | Bir çukur kaba esans konur, mütea - numu az'steğik bİr ütü lerek-erililir Xe bu e * y ns,kabıdın üstünde y;ıpılq.':ı'a griyen mum esansa akı Bü esnada bir tahta kaşıkla karıştırı * | — ğ w K gi lsrak donmıya birakilır. Bilâhare yu-| S7 Yd yokmuş. Bir vüstti' 4â Yezabe- ı Z 5. HN Yegâne doktoru davet edilmiş. Dok- muşak bir bezle m yeye iylce sürü- | v D İA — itbor şık, £ kınlı dür, kurutmuya bırakılır. Sönri yühlü ;;;m:ıgh:e e !'.4'" TeSALR ll Pai Ş tor da tesadüfen © akşam P“;o:"* _P:— M e lik kafağa - | kadaşlarının birinde davetli imiş ve Üç ökiz yelerin mevsimlik- tsikâfata - (pç sarkadaş içiyorlarmığ. Döktör Şarâlı Pai yi aknzü aca severmiş. Fakat Vazifesini daha — SON. POSTA Yunanistanda garip bir dava Sarhoş gelen 'do.kt'nr, kadın has- tanın yatak odasında sızdı, kadı- nın kocası talâk için mahkemeye başvurdu, doktor da dava açtı Milliküme maçları acaba ne netice y_recek? Hangi takımın şampiyon olacağı- Galatasaray ile Fener arasındaki maç sonunda belli olacak Milli küme maçlarında takımların u- paumi vaziyetlerini gözden geçirirsek çu neticelere varabiliriz: d izmir.de iuîbııl dedikoduları devam ediyor Renkli Stylo mürekkepleri: M:'-W;ıl:'ıkı Şorba kaşığı suyun içine iı.-insı?_ aşığı Javel suyu könür;bu su | ki cvıe leke oğuşturulur. Kalan sarı le- eoî-ı—ujıf"—“ 1/2 bardak su içine bir lta aşIğı asidkloridsik konur. O sarı G € bü süyün içinde öğüşturularak arıldıktan sonra bol su ile çalkanır, Yunanistanda Peloponese mahkemesin de çok garip bir dava rüyet edilmektedir. |Bundan takriben altı ay evvel Pelopone- gede Bayan Evdoksiya itimli genç bir kâ-| | ? | dın' birden bire hastalanmiş. Köcası o ak-| Mıntaka hey'etinin istifa yedeceği zannolunuyor , Federasyon Başkanı tetkikat yapmaktadır W;(Imaşuı Cinsine göre derbal az veya d'h:“)'l karıştırılmış amonyakla silin: rılı'; Sonra ilik öu ile Şalkanarak çı - kten gümü- ı :;'a':“;ıuurmdı: Evvelâ ılık su ile| şak bir parça 'ile Mobilyeleğ Setede iki fazla sevdiği için kafası bulutlu üüü Biraz vudü | olursa benzinle - silinir. defa aşağıdâ yazıl, mahlüta, bâtırı'mış fambon bat €zilmiş yumurta — sarısına | bir parça Ko silinme! I“hSiğ mlma_sı!e ve hâsıl olan yağ| 4 kaşık keten yağı tülüetek Mineral esansı veya alkol ile | 4 kaşık trebantin Ev fe çıkarılır. 10 damla amonyak a : V kahte kaşığı sikatif | kahve kaşığı sirke Bu maddeler iğerile iyice ka - 'in temizliği için icap eden ve t latlarına nazaran 1/2 nisbe * Cüza malolan muhtelif cilâ ve Samaa rıştırılarak mobilyeye bir bez jile sürü m:hrmm reçeteleri; lür, kurumaya bırakılır ve sanra Terkibi. cilâsı: lü bir parça ile parlatılır, 4' K Mobilyelerin verniklerini parlatmak: 3) VS neft 750 > parafin Ki 125 £Z sarıbalmumu | » SüMür de karbon Ylpıh'ş- 2 Teçine 100 ». Pamuk yağı aYıh'n' 65 » Tentür de benjüvan fak pa Ha Sarı mum, reçine biçakla u -| - Papılışı: neke Tçalara ayrılır ve evvelden te -| — Sülfür ile ispirto karıştırılır, Gömlâk /Sine konulmuş nefte ilâve edilir; e eritil içine Fatılır, de Olduğu İf (neft parlayıcı bir mad - » maddeler dikkaş Çandan tenekenin sızmamasına | ilâve olunur 1 ile az mik- lidir), İ lmeli ve hafif ateşte eritme-|tarda mobilyeye sürülür kurumya bi- c»m,_.mğîî;rdgınm sonra ateşten in-| rakılarak parlatılır. Tülüp silman OBumuya bırakılır. Süpü-| - Tahtalardan eski yağlıboya ve ver - line buy cidü n sonra Muşamba-üze-| nikler nasıl çıkarılır? Şak bir 5 azar alımarak yus>| - Bir litre suyun içine 125 gr. potas İyice Kuk zle içtire içtire sürülür, | konur, iyice hallolunca sıcakken biraz Yünlü b; Umıya bırakılır. Müteakiben öçe fırça ile badanalanır, tede yapıLBANÇA ile parlatılır. (Reçe »| — Mobilyeler üzerindeki lekelerin çu kolükyiş SA bu cilö miktarı bir tene -| karılması: 100 gr. müm rendelenir, buna 15 gr, sabun küçük parçalar halinde kesile » rek ilâve edilir. bu mahlüt karıştırıla- rak seak su banyosunda eritilit. nıamx';,mhâ'r Röre 1/4, hattâ, 1/8 BT v tilğ; — * TAkışlı mobilyalar için sulu 250 na rağrhen hastanın muayenesine gitmiş. Hastayı dasının yanına yıkılarak sızmış. Ka Kat Ne yapayım, yarın uyanir, muaye- ne eder, demiş, ve yorganını çekerek öte tarafa dönmüş. Dönmüş ama, aksiliğe bakın ki © ak- şam kocasının eve döneceği tutmuş. İçe- ri girince, karısının yanı başında bir er- keğin upuzun Yyattığını görmüş. Yatan da bütün kasabanın çapkın ola- rak tanıdığı daktor. ı mlhnumu Diğer tarafta küçük bir 'tçki- barda- Şayet vi İnebantin esansı, ğinın alacağı kadar terebantih benma- tenilirse ilânın ekonomik olmâsı is -|ride ısıtılır, ateşten müm çekilerek e » Yarıya in esansı yerine yarı| Sans kalılır, soğumuya bırakılır, bir ka- ı.,-_hmh Ucuz olan mineral esansı| vanozda muhafaza - edilir. Ve gsonra - Meseli: ; : yumuşak ipekli bir parça bu-mahiüta |: tine 179 “:nş trebantin esansı ye -| batırılarak mobilye silinir, büntih ımmmnmı.nı_ 1/2 Mtye tre »| , ff İ yan MA M nt Şüze & Niddü tarihli sayılarımcıdadır. İZmirde Bahar TU 5 T EMERM K 1 Bahar bayramı İzmirde güzel bir havae Ru kv:; ııgü:ıl, Beçmiştir. Binlerce genç li ea dr bayramını kırlarda, me- a '€rinde geçirmişler ve pik nik eğ- *ri tertip etmişlerdir. Fotoğraflar, *ncej 'ar bayramında kırlara yayılan talebe- Bah; *Tİ gösleriyor. Bayan EBvdoksiya Adamcağız bu vaziyet karşısında ve doktoru yakasından tüftuğu gibi, döve Göve - kafasını gözünü yararak, dışarı çı- karmış ve karakola giderek şikâyette bu- yramı Mmuayeneye başlamış. Fakat daha teşhis koyamadan, hastanın karyo- Kadın doktoru dışarı çıkaracak halde değilmiş, vaziyete çok canı sıkılmış, fa- * Futbol federazyonu reisi Satt Salâhattin lanmuş. Doktor gece fevkalâde sarhoş olduğu için, eve niçin ve ne sebeple geldiğini bir İzmir, 4 (Husust muhabirimizden) — Futbol federasyonu reisi Bay Sait Salâ. hattin İzmirde Galatasaray - Doğanspor .) Maçı etrafında yapılan itirazları tetkik (|etmiştir. Ortada bazı anlaşmazlıklar mev €ut olduğu anlaşılmıştır. İzmir bölgesi hakem meselelerinde itiraz ederek İzmir- İstanbul maçları hakemlerinin behema - hal Ankara mıntakası hakemlerine bıra kılmasını istemiştir. Bazı mali işler de dedikodu mevzuu ol- muştur. Federasyon reisi İzmire gelince stadyom gişelerini bazı zevata bırakmış, muntaka spor heyeti bu işten elini çekmiş tir. Sebep olarak, federasyonun İzmir mintakasına itimat göstermeyişi ileri sü- Fülmektedir. Son vaziyete göre mıntaka spor heyeti- pBin ve ajanlarının istifa edecekleri tah- miİn edilmektedir. Mıntaka spor heyetin- de bülunan zevat, tanınmış meslek adam larından teşekkül ettiği için hâdisenin Arkaraya aksettirileceği söylenmektedir. tütlü izah &dememiş: * Ben arkadaşlarımla içiyordum, son- ra;nasıl oldu da o eve girdim bir türlü bilemiyorum demiş. Karıst kocasına vaziyeti anlatmağa kalkmış, fakat adam hiç bir şey dinleme- miş, ve karısından boşanmak üzere rfah kemeye müracaat etmiş. Nihayet doktorun o akşam beraber iç- tikleri arkadaşları hâfızasını harekete ge tirmeğe muvaffak olmuşlar, doktoru ça- Aıran kapıcının kızı da işe yardım etmiş, yve doktor : — Çapkın sifatile değil, vazife uğurun- da oraya geldiğini hatırlamış ve tabil der- hal müddeiumumiliğe müracaat ederek adâm hakkında, hakaret, dövme ve ilti- ra davaları açmıştır. Amasyada yaz faaliyeti Amâsya (Husust) — Saytiye mevsimi Derbent, Çakallar, Şeyhru, Akbilek gibi mühim bağ ve bahçelere göç başlamıştır. Civar kaza ve vilâyetlerden hava tebdi- Hine gelenler pek çoktur.. Bu sene Sam- sun - Amasya tenezzüh trenleri birer bâfta ara ile Samsundan Amasyaya, A- masyadan Samsuna işliyecektir. Bilhassa bu son şekil her iki memleket halkını da sevindirmektedir. Şehrin imar işleri bütün hızile devam etmektedir. İstasyon caddesindeki bina- ların istimlâkine başlanmıştır. Şehri - mizde sıhhat işleri de yerindedir. Önü - müz yaz olduğu için bazı hastalıkların ö- nüne geçmek için şimdiden tedbir alın - mıştır... Yirmi senedenberi tamir gör - miyen ve dibi köşesi delik. deşik bir hal- de bulunan hükümet konağı mükemmel bir surette yapılmıştır. Dokuz maç yapmış olan Beşiktaş pu- van itibarile en başta bulunmaktadır, fas |kat diğer klüplere nazaran çok oyun oy4 inadığı ve bu oyunların ikisi mağlü ve ikisi de beraberlik ile neticeleni (için Beşiktaş altı puvan kaybetmiştir. Beğiktaşın arkasından Gençlerbirliği gel- mektedir, Bu Ankara takımı da sekiz maç yapmış ve üç mağlübiyet ve bir de beraberlik yüzünden en puvan kaybet - miştir. Önünde daha oynanacak oyun- Jarı olmakla beraber diğer kuvvetli ta » jkamlar ve bilhassa Fenerbahçe ile oyna- dağı maçlarda dört puvan kaybetmiştir. Geri kalan maçları kazanması muhakkak kâaç derece aşağı düşmektedir. Güneş, Milli küme maçlarında hiç bi yarlık gösterememiştir. Kümenin seki - Zincisi mevkiindedir. Maamafih İzmir ta- kımlarından daha iyi bir mevkie geçebi- Hir. İzmir takımları, Üçok ve Doğanspor ilk maçlarından Beşiktaşa karşı gayet gü zel oyunlar çıkardıktan sonra Ankarada Ağır mağlübiyete uğradılar. Ve o mağ- Jdübiyetle kendilerini henüz toplayamadı lar. Bir aralık Doğanspor Güneşi kendi gahasında 5 - $ yenmeğe muvaffak oldu ÜYakat geçen hafta Galatasaray tarafın. gdan her iki İzmir takımı da mağlüp edil diler. İlk nazarda en iyi şekilde Galatasaray zannedilmektedir. Çünkü ancak iki pu- van kaybetmiştir. Fakat buna mukabil henüz dört oyun oynamıştır. Daha bin çok mühim maçları da vardır. Onları bun dan sonra her hafta oynayarak kazanmak oldukça güçtür. Yalnız unutmamalı ki Ga latasaray yeni bir antrenör getirmiştir. Ve oyuncuları da gün geçtikçe daha gür el anlaşmaktadırlar, Arikaragütüne gelince, oynadığı oyun. ların yarısında mağlüp olmuştur. Bu yüz den kümede alacağı derece pek iyi değil- dir. Fakat İzmirlilere nazaran daha yu karıdadır. Fenerbahçe sön zamanlarda nedense formundah düşmüştür. Pek o kadar gü- zel dereceler alabileceği tahmin edilemez, yalnız her zamanki gibi şansı yardım e derse Galatasarayla çok çekişecektir. Milli küme şampiyonluğu için en kuv: vetli namzet her zaman biribirlerinin ras kibi olan Galatasarayla, Fenerbahı C. Şahingiray Yeni nizamname hakkında bir toplantı Ankaradan gönderilen yeni nizamna- meler üzerinde konuşmak üzere, dün, İs- tanbul klüpleri murahhasları Parti mer- kerzinde, mıntaka başkanı Fethi Tahsinin riyasetinde toplanmışlardır. » dan sonra klüplerin fikirlerini larak bildirmelerine ve cevaplar üzerin- de müzakereler yapılmasına kara: akaşalar veril miş ve ikinci içtima 24 Mayıs tarihine ta- lik edilmiştir. Bundân başka dünkü ada 19 Ma- yıs gençlik ba; ilması Jâzım gelen işler konuşulmuştur. Futbol topunun ağırlığı azaltılacak Arsıulusal senelik futt de futbol ağırlı hakkında bir teklif yapılacaktır. İngilte- re fedi mu ikinci derecede klüpler a- rasında 1 bazı tecriibelerde futbol topunun ağırlığının 395 ile 458 gram ara- sında olması lâzım geldiği kı tlne var İraştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: