5 Mayıs 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

5 Mayıs 1937 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

lm,_ a OAYT AAT |Bilbao'ya 300 bin m SON FOSTA ülteci geldi, iaşe müşkilâtı arttı Franko yeniden asker topluyor. Barselonda Paris, Odaki e vııı (AA) — Jour gazetesi Bilba- m';:et hakkında verdiği tafsilâtta - larında komünistlerle milisler be sarpışmalar old hükü Ttisi Amğ uğunu, hükümet Hndığgm'w" halka gözükmekten çe Dİ Ve Madrid ve Barselon hükü- letlerine Yini Müracaat ede k ,;'h?ş;'şkhğır. Bil yeniden 300 İate müşk ) S Miş ve bu yüzden mevcut Üşkülâtı bir kat daha artmıştır. £06 4 (ALA) — 1918 sınıfı silâh al Sağırılmıştır. Londra, gintilâl bastırıldı Bildirildiğiş, (MA) — Renter, Paristen ._.mi*“:: Böre, Barselondaki Anarşist hüîmlmıı ve Bay Campanys, im olmuştur. yardım istedi- Katalonyada karışıklık Londra, 4 (A.A.) — Daily Telegraf zetesi Katalanyadaki hususi muhabiri bir mektubunu neşretmektedir. Bu mek- tuba nazaran Katalonyada tam bir kar-| anarşistlerin çıkardıkları ihtilâl bastırıldı ler, Bilbaodan ortaya atılan yanlış ha- berleri sistematik surette neşreden İngi- liz matbuatına da hücum etmekte ve bu İneşriyatın Almanya ile İtalya aleyhinde bir propaganda teşkil etmekte olduğunu gaşalık büküm sürmektedir. Partiler a-ıu&vc eylemektedir. Barselon makamatı Valansden a- rşiyi buslurmak ü: yardımcı kuvvet ler istemiştir. Para vaziyeti de berbat- tır. Her şehir kendisine mahsus para bas- maktadır. Almanlar İngilizlere hücum ediyorlar | Berlin, 4 (A.A.) — Gazeteler, İngilte- [n—_yı— şiddetle hücum etmekte ve İspanya rmeselesinde hattı hareketini değiştirmiş d ni |r:ısıvıdıı mücadele mütemadiyen artmâk- Harp vaziyeti Bilbao, 4 — Milisler, dün vukubulan Tauharebelerde ölen 400 üsinin cesedini gömmüşlerdir. Bu muharebelerde mühim mikdarda harp malzemesi iğtinam edil- miştir. Yeni kuvvetler Paris, £ — Bayonne'dan buraya gdı:n' haberlere göre, Bilbaoya mühim takviye kıtaatı gelmekte ve bu kıtaat derhal ile- olmakla muahaze eylemektedir. Gazete -|ri hatlara sevkedilmektedir. Tü'kiye - İrak dostluğu < huduttan 80':&"*" i telgraf üri (AA) — Irak Hariciye Ve- "l“::îkn' Dr. Naci Asil Türkiye hu- Rüçte erken Hariciye Vekili Dr. *::mm“—ı aşağıdaki telgrafı Nl'klyh:. Dt. Tevfik Rüştü Araş, b ve Sök Yaşıı Uriyeti Harlciye Vekili ada %"—h W&hnmm ziyareti- Dectp Türk bükümetinden ve d Tilletinden gördüğümüz sa- v Üclerimiz, “zata yürekten gelen te- Tİmi; 4 etmeyi pek tatlı Ye İle Irak arasındaki ini tebarüz ettirmiş ol AYtisa bir sevinç veriiştir. Samhur Atatürk Hazretle- laşlarıma hürmetle- Tavassut büyurmanızı ri flinize karşı balisane Ürmetlerimle teyid eyle- Naci El Asil Irak Hariciye Veziri N — Memleketine dön a larlciye Nazırı bugün- İetem î;î::”“h"muden geçmiştir. Muh ei firimiz istasyonda mülki ve n karşılanmış ve ll üN tarafında, aa D yi arı arasında öğ- yeli bir müsaba- '_* zengin hedi ÜN . a) “Süm bu müsabakaya ait 24 ı Tesimleri neşrediyoruz. - amız 40 gün sürecektir. U resim parçaları kimlere ait Bulgaristanda Yeni Ziraat Müthiş Bankaîı kanunu z İrak H"'î_cîyîNaımmn Bir f "t_l_"a Birçok köyleri su bastı, evler yıkıldı Sofya, 4 (A-A.) — Dün gece şiddetli bir fırtıma olmuüş ve bu fırtıma ile birlikte gelen yağmur büyük hasara sebebiyet vermiştir. Bir su hortumu dolayısile, Sof ya - Burgaz demiryolu, uzun bir mesafe üzerinde bozulmuştur. Sofya mıntakası hassatan mütcessir olmuştur. Bir çok köy | olunmaktadır, Yunan Kralı Atina Sefirimize nişan verdi Atina, 4 — Sa Majeste. “Türkiye oıfh elçisi Bay Ruşen Eşref Unaydı'ya ümkı nişanının büyük haç rülbesini tevcih et- miştir. Nişan, bu iş için Türkiye elçiliği ne giden saray nazırı tarafından tevdi e- dilmiştir. Yunan Kralının isim günü Atina 4 — Kralın isim günü bütün memalekette parlak bir tarzda kutlulan- miştir. Gazi Terbiye Enstitüsü mezunları Ankara 4 (Hususi) — Yüksek bir tah- sil müessesesi olan Gazi Terbiye Enstitü- sü şubelerinden mezun olacakların ilk tayin edildikleri memuriyetlerde 25 lira asli maşla işe başlamalarını temin ede- cek olan bir kanun projesi hazırlanmak- tadır. müsabakası : 24 Ş $ ! / xx l Şimdi müsabakanın esasını anlata - hm, 40 tane tanınmış simanın fotoğ - (Devamı 8 inci sayfada) şelk Proıe_liıerinde bazı tadiller yapıldı Ankara, 4 (Hususi) — Meclis Ad- liye Encümeni, yeni ziraat bankası ka- nun projesi üzerinde tetkiklerine bağ- lamıştır. Son tadillere göre Ziraat bankası şu işleri yapmak için kurulmuştur: Türk çiftçilerinin zirai istihsalleri- ne, zirai mahsuüllerin sürüm ve satışına ve ziraatin, zirâat endüsunsinin ve . Türk mümleketinden eri su basmış ve bir çok evler yıkılmış-|hunlarla alâkalı her fürlü teşebbüsle- düygülarla avrıldığımız şu | *7 Hasar, birkaç yüz milyan leva tahmin | çin milli ekonomi prensiplerine —göre yürümesine ve ilerlemesine lüzumlu ve elverişli kredileri tanzim, tedvir ve tevzi etmek. Konya- ovasının bre sulanması için Konya, 4 (AA.) — Konya - Ankara #rasındaki geniş ovanın sulanması İçin| vilâyetimiz tazyikli su aramaya başladı. Bir fen heyeti ile valimiz Cihanbeyli böl FPesinde araştırmalara devam ediyorlar. Sondaj makineleri icap ederse 500 metre , derinliğe inecek surette hazırlanmışlardır Vindsor Dükü Evlenmek için Fransaya gitti (Baştarafı 1 inci sayfada) İzdivaç tarihi, henüz tesbit edilmemiş- se de bu işin herhalde Kralın taç giyme merasiminde sonra yapılacağı öğrenilmiş tir, Cande şatasunun tâbi olduğu Monts kasabasinın belediye reisi Dr, Mercier, izdiyaç merasimini ifa etmek üzere Ad- liye Nazırından hususi salâhiyet ve tali- mat almıştır. Karı; kocanın evlendikten sonra, İtal- yaya gidecekleri istihbar edilmiştir. Dük dö Vindsor'un Cande şatosumu satın al- mış olduğu tekzip edilmektedir. Viyana, 4 — Dükün, Izdivacım müte- akıp, üç hafta sonra Avusturyaya avdet edeceği zannolunmaktadır. Dükün Carint bie'de kâin Vasserleonburg şatosunda yer leşeceği rivayet edllıîu-dir. “Romanya Kralı Kudüs Seyahatini geri bıraktı Atina 14 (Hususi) — Küudüsten ahı- nan telgraflarda mayısın ipi rında oraya gitmesi tekarrür eden Romanya Kralının bu ziyareti şimdilik bir müd-| det tehir edilmiştir. Kral Karol'un Kudüsü ziyaretinin teahhürüne sebep orada yapılmakta 0- lan Rumen kili in benüz ikmal e- dır. Mesut bir doğum İktisat Vekâleti müstoşarı Bay Faik Kurdoğlunun bir çocuğu dünyaya gel - miştir, yavruya saadetle dolu uzun Ğ - mür diler, ebeveynini tebrik ederiz, Hariciye Vekilinin Tahran seyahati 'Tahran, 4 (A.A.) — Gazeteler Türki- ye Hariciye Vekili Rüştü Aras'ın Mayıs sonlarında Tahrana geleceğini yazarak, Türk - İran muahedelerinden sonra bu- nun iki memleket noktai nazarları ara sındaki birliği gösterdiğini ehemmiyet- le tebarüz ettiriyorlar, İran Şehinşahının seyahati Tahran, & (A A.) — Şah ve Veliahd hususi trenle Arar'a gelmişlerdir. Başvekil İstanbulda (Baş tarafı 1 tnci sayfada) Başvekilimiz, istikbale gelen zevatın ellerini sıkarak iltifatta bulunmuşlar- dır. Bilâhara İstanbula geçmişlerdir. Başvekilimizin bu akşam Londraya ha- reket etmesi çok muhtemeldir. Arkara, 4 (Hususi) — Başvekil İsmet İnönü, Londraya gitmek üzere, bu ak- şam saat on dokuz buçukta hususi tren le İstanbula hareket otmiştir. Başvekile refikası ile hususi kalem direktörü Ve- dit refakat etmektedir. Cumhurreisi Atatürk, Başvekil İnönü nü gara kadar otomobillerinde getirmiş ler ve iyi seyahat temenni ederek ayrıl- mışlardır. - Başvekil istasyonda güzide bir kâlabalık tarafından üğurlanmıştır. Bayan İsmet İnönüne mütcaddit! buket ler verilmiştir. 'Tren alkışlar arasında hateket etmiş- tir. Hariciye Vekili Başvekile Gazi is- tasyonuna kadar refakat etmiştir. Ankara, 4 (Hüsusi) — Bayan İsmet İnönü Parise kadar Başvekil refakat e- decek ve birkaç gün Pariste kalacaktır. Partide tezahürat Ankara: 4 (AA.) — Cumhuriyet J , Şiyatet> ALEMİNDE | ani!lz Kratının taç giymesindeki remzi mâna Yazan: Selim Ragıp ALİ'...' lanıyor. (40) küsur milyon İngilizin Kra- h ve 300 küsur milyön dominyon halkı- nın imparatoru olarak başına bu tacı ko- yacak olan Kral Altıncı Jorja yapılacak olan merasim, dünyada pek az faniye na- ngiliz milleti yeni krahnin taç giy: me metasimini tesit elmeye hazır- | sip olan bir rasitme sayılabilir. Bu hâdise, İngiliz an'anelerinin bir iladesi olmak iti. barile çok şayanı dikkattır ve tâ 1377 yı- ima kadar dayanan bır mazisi vardır. Çünkü ©o tarihte kan İkinci Rişar ancak on yaşsında olduğu için, merasimin şekli hakkında- Kralın arzu- suna müracaat edilmemi lâtince bir program hazırlanmıştır. Rilâhara Krali- çe Elizabet zamanında ingilizceye çevri: İngiliz tahtına len bu eser, bu nevi merasii n bir .V;' sası halinde tatbik olunagelmiştir. Bir gün evvel Kralın, başı açık olarak Londra kulesinden at üstünde Vestmins. ter sarayına kadar Londra sokaklarını katetmesile başlayan alay, burada niha- yete erer. Bu defaki mertssim için sokak: Tarın süslenmesine (15) bin İngiliz liras sarfedilmiştir. Taç giyme meraâsiminin devamı müddetince, bütün Londra elek- trik ziyasına boğulacak, bütün tezyinatta beyaz ve altın sarısı, başlica hâkim renk: leri teşkil eyliyecektir. Morasim sabahı, bütün Londra çanla. Halk Partisi Kamutay grupu bugün 4/5/937 öğleden sonra Reis Vekili Trabzon saylavı Hasan Sakanin reisli- ğinde toplandı. Başbakan İnönü, taç giyme merasi- minde bulunmak üzere Türkiye Cum- huriyetini temsil için mukarrer seya- hatine bu akşam başlıyacağını grup hey'eti umumiyesine bildirdi, e Parti grubu mühterem Başyekiline seyahatinde tam iuvaffakiyet ve afi- yet temennisile coşkun tezahürat gös- terdi. Ruznamede başka bir mevzu olma- dığından celse bununla kapandı. İlk arpa mahsulü İzmir, 4 (A.A.) — Menemen rençber- lerinden Bay Hüseyin tarafından harman edilen bu yılın ilk arpa mahsulü borga- da kilosu dört küruştan sâtılmıştir. Yeni adliye tiayinleri Ankara, 4 (Hususi) — Yeni Adliye tayinleri kararname: hazırlanmış ve âli tasdike arzedil. Dahiliyede Yeni Umum Müdürlükler Ankara 4 (Husüsi) — Dahiliye Ve- kâletinde köycülük, — belediyecilik ve ususi idareler umum — müdürlükleri las olunacaktır. SABAHTAN SABAHA: Üniversite gençlerimnin memleket çıkmak için hazırlık yaptıklarını ha çalışan gençlerin bu gezintilerden m ları kitaplardan daha cok istifade e ve ders notları, profesör takrirleri ve duvarları dışarısında kaynıyan bir nazari bilgilerin de yavan ve noksan ve kuvvetlidir. Hele bugünün dinamik hayatına olmağa n olmadığına göre mua lerin ihtisaslarına ait bilgileri kendi şahede ve tectübelerle tahakkuk et lerinde dolaşmaları çok istifadeli ol Her hangi bir ihtisas şubesine getir! edip tetkik seyahatleri yaptırır, bö, şırız. Artık kemalini bulmuş dimağl dimağların kavrayış kabiliyetini mi iş başına geçecek gençlerini bugünd. hangi-bir ihtisas şubesinde yetişen gence bir şeyler öğretir. Ti çalmaya başlayacak ve bu işe memur olan zangoçlara birle dört şilin arasında bir para verilecektir. Bütün bu merasim Programının tatbikına nezaret eden, hat tâ kadınların giyecekleri elbiseleri dahi gözden geçiren adam, Lord Mareşal de- nilen kimsedir ki merasimın devaâmı müd- detince Kralın sağ tatafında mevki alır, Bu vazife, Norfalk-kontlarının bir imti. yazıdır. Bu ailenin en büyüğü larafından Ha edilir. L Merasimin en tuhaf kısmı, Kral şam- piyonunun etrafa- meydan - okumasıdır Bu an'ane (1066) dan beri devam etmek- tedir. Hastings müharebesinde Kral Gi- yom taralından saltanat haklarının si lâhla müdafaa edilmesi maksadile bu mu harebede yararlık göstermiş olan bir ada ma verilmiş bir ünvandır. Şimdi dahi Vestminster halde ziyafet verilen bu a dam içeri girer ve eldivenini orltaya ata- rak Kral ilân edilen zatın bu mevkie bil: irs velistihkak sahip olumuıyacağını iddia edecek kimseye meydan okür, onu hiya: netle itham eder. Hakkında bu derece şaşaalı ve göz ka» maştırıcı merasim yapılarak İngiltere ve serbest İrlanda hükümeti kralı ve Hin- distan ve daminyonlar imparatoru ilân olunan - zatın bütün salâhiyeti, hakikat te, bu muhtelif memleketler arasında mânevi bir bağ ve cümlesini birden hari- (Devamı 11 inci sayfada) T aa Üniversite gençleri içinde ve dışında grup grup seyahatlere ber aldım. Yüksek tahsil - şubelerinde eslekleri ve ihtisasları hasahına okuduk- decekleri muhakkaktır. Kitap formaları nihayet Ilâboratuvar tecrübeleri her Fakat mektep hayat vardır ki tecrübi itimlerle beraber taraflarım ikmal edecek kadar zengin kalıp haline gelmiş nazariyelerle hâkim yyen meslek üzerinde hazırlanan genç- görüş ve düşünüş zaviyı i tirmeleri lâzımdır. Bunun icin tatil mev- ür. Bizde eski ve sakat bır. eceğimiz yaşlı başlı ra — masraf iylelikle noksanlarını ikmal etmeğe çalıs arm görüş ve anlayış kabi ünakaşa etmiye bile lüz: en hazırlamak için her f insan veti ile körpe ârlığı yap- mamız lâzımdır. Hattâ her yıl muhtelif üniversite şubelerinden bir kaç yüz kabiliyetli genci hükümet elile Avrupa fikir ve san'at merkezlerine gön - dermeliyiz. Emin olmalıyız ki bu gençler gezdikleri" yerlerden çantalarım değil, kafalarını doldurup geleceklerdir. Bürhan Cahit

Bu sayıdan diğer sayfalar: