4 Mayıs 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

4 Mayıs 1937 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN nozn "ALKıN KULA “Son Posta V elti işleri işleri telefonu : ıuzm SALI 4 — MAYIS ııs1 HANGİSINE İNANMALI? 1-Suriye hükümeti hudutta| asker tahşid ediyor! 2 - Toprağımızdan kaçan şakileri tadeye karar verdikleri bildiriliyor Hudutta yerleşen Muzir şahıslarıda UZaklaştıracaklar y rıı—ııfı,ı Aİslahiye uncusu şaki Ha-|! yede hüviyet ve bir bir yaka alınmıştır. ölü ve yaralı vere- İ Zineçi ük olmuştu. Şimdi- e hima, later memurların müsa- (De lAyesinden istifade eden şe '*vamı 11 inci fada) -a[:.maku oldukları İt çetesi bir çok Tek 'ÇMıya Ye kadç YA muva aha vi haber harita Cenup hududunda tahşidat yapıldığı bildirilen araziyi göst Payasta bildirildiğine göre Payasın pek | y giden yol üzerine to: yakmında olan ve Değirmenderesi deni- ndan beri hiç kullanılmıyan bu mev len Kaledibi mevkiine Suriyeliler top, kide şimdiye kadar tek bir asker bile gö- makineli tüfek ve 80 milis neferi yerleş- | tül: değildi. Suriyelil | tirmişlerdir. 100 yıl evvel Payastan Suri- | için asker tahşit ettikleri anlaşılma eesaa a nnn | —-—.W.MM......»... GrsürsarsanacAALASATARAN yaecen ereeeeeam eee | rir düf eden ve O | y İdnrı işleri telefonu : 20208 İsmet İnönü bugün Ankaradan Londraya hareket ediyor Başbakan, dün öğleden sonra Atatürk tarafından kabul edildi İsmet İnönünün Londrada siyasi ve mali bazı müzakerelerde bulunacağı hakkındakı haberimiz teeyüd ediyor, bu müzakereler bize vaki muayyen teklifler üzerinde olacaktır aya gitmek üze edecektir. İsmet merasiminden hareket 'nün taç giyme Landra azı müzakerlerde bu - da evvelce verdiğimir t etmektedir. Bu müzake- yen teklifler Üze- asen bunlar hakkın- etkikler evvelce yapıl- zırlanmıştır. denebilir. bakan dönüşte gayri resmi ola- te levakkuf ederek muayyen ! görüşmeler yapacak ve ziyaret- letde bulunacaktır. t İnönü ayın yirmi ikisinde An- Ro mada konuşmalara | 35 Milyonluk ba landı, fevkalâde tahsisat bUg nde devam edilecek St , 3 (Hususi) — Hi l Iyon 846 bin liralik fev lııuıîtanya ile İtalyamn müdafaası iç için sınai iş birliği, €mleke meselesi, iktısadi terşiki mesai konuşma Biz mevzularının ön safında geliyor (Hususi) an Hariciye tahsisat verilmesi için M n lâyihası teklif e 1 evkifhane || Firarileri bugün | Getiriliyorlar Tevkifhaneden kaçan ve İl gün sonra Adanada yakalanan kati Tevfik dün Adanada dir. Bu gün — İstanbula olan katil Abdullah ile Antaky burada yeni baştan sorgu! ye bu sorgu, tahkikalın başlangıç teşkil edecektir. dan sonra, firar vak'asının evveliyatının 'bütün teferrüatına vuzuh verilebilmesi kabil görülmektedir. Kendilerine yardım edilip edilmediği, edilmişse kimin veya kimlerin yardım Hiği, sahte nüfus tezkerele darik olunduğu, Haydarpaşaya nasıl ge- çildiği gibi hususların cevabının da, an- nu J1 önci Baş TERĞİSETERT NK Eski Ayan Meclisinin ıçyuzu Baltanat devri - nin son Âyan mec- lisini, dedikodula- tı, koridorlarında- ki hâdiseleri, bü » yük ve küçük şah- siyetleri ile yakın- dan bilen kıymetli arkadaşımız Salâ- hattin Enis erada gördüklerini çok — Salâhattin Eni şayanı dikkat bir yazı serisi halnde Tz bir | hrqı n Bir wî: samimi —'Bı.— *e karşılan. M ls,::"h“* ile - Fon A Arasındaki ilk Veneği Söleden sonra SA Sarayında Maş b., gçe ” Bir saatten fazla devam eden n Hariciye Nazırı Yllzme meraklısı gençler Yazı pek çabuk getırdıler önt L'ıann ile Tesmi zevat i <;ıüı.. ha cak bun- Konuşmaların yapıldığı Venedik sarayı Kont Lııno da bazır bulunmuştur. Üç amı I1 inci sayfada) tesbit etti. Bu serinin ilk parçasra bu| V gün 7 inci sayfamızda bulacakemız, MKĞDK RN Şehxi ; 'üde camli havuzunda Banyo yapanlar [Yınıı ilinci sayfada) Abduüllah ile | tadır olacaktır. Başbaka- da sıhhiye edecektir. vekili şün Atatürk tarafın- uzun müddet îı-mrt İnönü —— Et fiatları | yine yukselıyor | Perakendeci kasaphr topdancılardan şikâyet ediyor- lar, toptancılar iyi et'eri kendileri satın alıyorlar, et buhranı yapıyorlar ve fazla kazanmak için bahalılık ihdas ediyoriarmış Son günlerde et fiatları gene artmak-|dik. Evvelâ muhtelif kasablarla, bilhas- halk şikâyetci olduğu gi-| sa iyi et satan ve sözlerine itimad edile- üzerine bilecek kimselerle görüştük. Bu kasablar diyorlar ki: Et fiatlarının fırl (Dev alması az sürüm lat da memnun değildir. asablar nelerden şi- Bunu tahkike karar ver - L ması sebebleri ve 4 sayfada) aa Pe ştede Prens Rakoçi için bir heykel dikildi amı 3 ün Müttefikimiz olan bu Macar Prensı bundan tam 202 yıl evvel Tekirdağında ölmüştü Budapeşte, 3 (A A) — Kral Naibi Bay Horty'nin huzu ( Fu ile. bundan tani | 202 sene evvel Tekin dağında ölen Dül François Rakoczini at üzerinde bir hey keli açılmış ve bu &- çılış töreninde Kül tür Nazırı Bay Bo man bir nutuk söyle miştir. Türkiye elçi si Bay Behiç heykele bir çelenk - koymuş tur. Başvekâlet müs teşarı Bay Barozy bu münasebetle Türk el çisi Bay Behiç şerefi- öğle ziyafeti < tir. evin SON POSTA : Frans Rakoçi Üçüncü|cü Ahmedin, gerek Padişah Mahmudun Ahmet zamanında ve Erdel Kralı iken| misafiri olarak Tekirda Türkiyeye iltica etmiş ve gerek Üçün- 3 Rakoçinin Tekirdağındaki n yemek hane nda ikamet et (Devamı 3 üncü sayfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: