4 Mayıs 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10

4 Mayıs 1937 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 Savfa “SON POSTA | - Deniz ve Denizcilik İngiliz donanması 80 milyonluk yeni programla nasıl takviye ediliyor ? Evet cicim." PERLODENT biş macunu SAYESİMDEDİR. YÜZÜNÜZDE BİR CAZİBE VAR, Sî) phre D İ l «ngiliz donanmasının yeniden takviyesi plânını ve yapılacak veya yapılmış gemi lerin heyeti umumiyesini gösterir resim Yeni program mucibince İngilterenin önümüzdeki senelerde inşa edeceği gemi- lerin adedi büyüklü, küçüklü 115 tanedir. İngiliz donanması cihan sulh ve selâ-|ları, koca Alman donanmasını kendi el- metinin başlıca muhafızlarından biridir. | lerile getirip (Skapa Flod) limanında İn- e7 G T l AAA NL a Bunu, İstesek te istemesek te böyle kabul etmeğe mecburiyet vardır. İngilterenin deniz kuvvetlerini vâka, bazan, kendi müdafaa veya kullandığı da gilizlere teslim etmeğe icbar eylemiştir. Bu hakikati herkes ve bilhassa Avru- pa milletlerini idare eden siyaset adam- ları herkesten iyi bildikleri halde her ne- dense son zamanlarda İtalyada İngiliz rin denizlere hâki-| donanmasına karşı-bir nevi meydan oku- ni beri tahakkuk etmiş|ma siyaseti başlamış, İngilterenin hayat t olduğundan ve bu emri vâ-| yolu demek olan Akdenizde İngiliz donan eri asırlardan | masının” serbestil harekâtını tehdit ede- n, bu su- cek tedbirler ittihaz edilmiştir. Bu siyasetin ve tedbirlerin pek ciddi bir şekil aldığını gören İngilterenin ni- bayet birdenbire uyanarak harekete geç- tiği de malümdur. Bu uyanma neticesi olarak İngiliz bah- riyesi yeni bir donanmayı takviye prr ve hükümet gene dünya mil beri J7 etmiş bulu: retle düny 5 etinde İngiliz donanma- süstenit kuvvetli bir müvazene hâ- tür. Bına B c Üvaze ya kalkışır- Nitekim Almanya, deniz sa ltere aklanır. harbi umumiden evvel lerini tezy ştı. Bu yarış gunu biliyoruz. İngilterenin harbi iştirakinde en büyük âmil ve ne için 80 milyon İngiliz lir: zim para ile 500 milyon lirayı m bu para nin bü seni ç senelik yeni inşaat programı- ki kısmına tatbik edilecektir. ücudu kaldırıp ! edince a 'dim. El yorda - Jen tasarlıyarak başını ve | v y kıpir- ulduk, kaldırdık. On dört la bir çocuk bali ve ağı iltenin üz Fak; ) üyü lunca uyandı, ve çırpın 1 ipleri sağlamdı. $ içratıyor, yorga etmişti ri olmi-| p y ki-| nun görünmiyen vücudunum alçı libini çi bakınız bakalım. lıplc'm- çöz görebile- | şündük. Onu, her hangi bir insanı oldu- cek misiniz? | gu gibi, uyutmağa ik. Doktor, tim üzerine Ham- | geldi, ona bir iğne yaptı. Üç dakikâa son- iyen şeyi | a uyumuştu. İpleri çözdük, kalıbını al - sukutü | dık, tekrar onu bağladık. Beş dakika sonra, önümüzde, müthiş, kunç bir kalıp peyda olmuştu. Bu gö- nmiyen şey, küçük bir çocuk vücudu- nde çukurlar peyda oldu. man, bütün odadakiler kaçtılar, Biz mond ile yalnız kaldık. Bana İna sahipti Bir metre kırk boyunda ey, dedi, ne yapacağız? | Elleri, ayakları küçüktü. Vücudunun |fevkalâde adaleleri vardı korkunçlukta her şeyder fazla idi. Onu gibi oluyorum. | benzetebilecek bir şey aklıma gelmiyor- â bâlis bir | da. Dudaklarından dışarı sivri dişler fır- göze görün- | Tamıştı. Burnu yok gibiydi. Başı cascav- relerde | laktı. amlar, yevi manada| — Fakat şimdi ne yapacaktık? Bütün ki- gördüğümüz Nazariye itibarile hiç | Faeılar evden »hâlis değillerdir sa aksettirmiyen cam irm Bu cam tıpkı hava gibidir vayı görmüyor, fakal hi: şıyordu. gidece- ali kabil - | ek miydik? L Fakat cam, nihayet bir | Yoksa. niydık? Hem acaba ü olamaz ki, nefes alamaz ©lür müydü ma deni- | Zun len H zahürleri | meğe ce kim bu tec nda yüzle icutları -| unutuyorsun. Bir çok Tübeler esna: nın n e ldüğuna gör halde m Halbı -| kattir ve İngiliz donanmasının takviye - | safak n arsa? Dü- | Lâkin yüzü,| ledik amma bu uma-| ,Bunların içinde üç büyük zırhlı, 11 kru- vazör, 40 kadar muhrip, 21 tahtelbahir, 5 tayyare gemisi ve birçok ta ikinci, ü- İçüncü derecede gemiler vardır. İngiltere ile yarışa çıkan veya çıkmak | emellerini besleyen malüm bir Iki dev- |letten hiç biri, ne yapsalar böyle bir iki| sene zarfında donanmalarına bu kadar |kuvvet ilhakına muvaffak olamazlar. Za- | ten İngilizler de hem dananın n h- ti ları nisbetinde takviye, hem de bu hakikati rakip devletlere isbat etmiş ol- gmak maksadiledir ki, böyle bir hamlede bu kadar muazzam bir program tatbikı- a başladılar. ilterenin bu hamlesi cok calibi dik- Bu- aun için İngiliz mecmualarından birinde İrastladığımız yeni program teferrüatını “Hmumi surette gösteren yukarıdaki res-| en şej diğini £ o bi durmüştü, | dokunduk, ( Onu, -u.-ıî verdik. U, hiç» öldü. yordu. Vücudune soğumuştu. T İ bahçe lmişti gömmeğe kataı Earip bir merasim oldu. Derin bir çukur tık ve çukura hiçi koyup kapadık. | ğ Resimli zabıta | — hikâyesinin !ı hal şekli | Polis müfettişi polis karakolundan | || derhal çıktığı zaman yaptığı ilk hareket Rideri tevkif etmek oldu. Rider & ce Beach'ın o gün kendisine gelmediğ ni iddia ettiği zaman yalan söylemiş! Zira Beach makbuzlârını boyalı bir k ||h resme bakınız) Rider'in evine geldiği | za bulfhuştu. Bunun için bir kalem |j & kullanmıştı. (kalem açacağı 4 nu- maralı resimde ölünün eşyası arasında görüyorsunuz). Tahsildar kalem yon-| arken yontulan kalemden çıkan tahta kırıntılarını yerde birakmıştı. (6 numa- kınız) Pol yan bu kalemi yontmak için fırsat | şacas | ( | | s müfettişi oda- (T numaral arı kalmamış old | niz) Rider tahsildarı ö Kapalı zarf usulile Ekmek Eksiltmesi ilânı Sinop C. Müddeiumumiliğinden : Sinob genel ceza evindeki mahıküm ve- mevkuflara 1/6/937 gününden 1/6/938 gününe kadar bir yıl içinde verilecek ekmek 3/5/937 gününden itibaren on beş gün müddetle, kapalı zarf usulile eksilmeye çıkarılmıştır. 1 — Verilecek ekmek 650 randımanlı Samsun bir baş unundan yapılacak ve her ekmek 960 gram olarak pişirilecektir. Ekmekler ceza evi direktörlüğünün göstereceği İüzum üzerine yevmiye 700 ilâ 1000 adet arasında her gün nihayet sant 14 de kadar ceza evine teslim edilecektir. İstekliler muhammen bedelin yüzde yedi buçunk olan 2239 lira 92 ku - ruşluk teminatı muvakkate — verecok'ir. İhale 17/5/937 pazartesi günü saat on beşte Sinob C. Müddeiumumiliğin- de müteşekkil komisyonda Adliye Bakanlığının mezuniyetine talikan yapıla- caktır. Toklif mektupları 17/5/93T parartesi günü saat 14 de kadar sıra muma- rasile makbuz mukabilinde dördüncü maddede yazılı komisyon - reisine verilecektir. Mektupların beşinci maddede gösterilen saat'de yetişmek üzere iadeli taah- hütlü mektup şeklinde gönderilmesi caizdir. Bu halde zarfın mühür mamu ile ve iyice kapatılması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabal edilmez. Şartnameye muvafık olmuyan veya-içinde şartname dışında şartları ihtive eden tekliflere itibar olunmaz. Eksiltmeden mütevellit bilcümle tekâlif ve damga e ilân ücretleri indelhacce ekmeklerin veya unun tahlil ücret ve masarili ve sair bilcümle masarifat mütcalıhide aittir. Şartnameyi görmek ve daha fazla tafsilât almak istiyenler tatil günler den maada her gün Sinop C. Müddeiumumi kalemine müracaat etmoleri ilân (2431) TÜsum, resmi olunur. YANCOSU

Bu sayıdan diğer sayfalar: