4 Mayıs 1937 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

4 Mayıs 1937 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

. : rbü B 2 6 o 69 Ka Ü o 0 i o0 K 4MXYhS LI 19537 Başbakammız Bu%i GÜ NDEI İK DİY AŞAL GA/ETE n Lon draya Hareket Edîyor ; General İsmet İnönü Evvelâ Parise Gidecek, Oradan da Londraya Ceçecekleraıı $ Özalp Okan yıs salı ve — Amiral Şükrü halde günü olduğu 4 ma buradan gidecekl kanımız a günü de İstar presle Fransaya ha r Heyetimiz Parise, Paris Kmanına geçecek kendilerini sliyen Kocatepe Londraya ten Kale er ve orada torpido muzla gidecek dan da pılacaktır sta Kırıa sinde bir dini â yısta Ankarada sefaret bi nasında bir resmi kabul ya- pılacaktı. Ayni babı İstan bul İngiliz sefaret NÖNÜ da bir dini buradaki - İr mahsus bir; kabul rtesmi ya İa çocuklarından her biri , z günün « .p konağın İSMET Ankara, 3 Başvekilimiz General İsmet fönü İngiliz Kralı Sa Majeste Altıncı Jorjun TMerasiminde bulunm Te refakat'erinde M dnh (Hususi) — giliz Vebaasına pılacaktır. Bu merasime taç geyme | giliz İng ı'_—" kurulduğundanberi İug | kıyafete iştirak edecek li Mü liz krallarının Kâzım Blr rhay)s ba ıa_rn_ın__qğ_R_:_usy'ıda Büyük askeri yümayiş yapıldı. “Kızılordu Dünya Sul- | hünün Muhafızıc Vekili General .a Kin tayyaranin iştirak ettiği nümayişte Votoşilaf bir nu- | * fuk söyliyerek - Faşizme şiddetli hücumlerde bulundu. B eee a j ve olarak Cenevr ede | Sancağın — müstakil - sta- tüsünü alâkadar eden me- BAA cede Sancağın — statüs | ve teşkilâtı esasiye & nu hazırlama alâkadar tkik et statösünü esas meseleleri t tir Önümüzdeki ile teşkilâtı esasiye hafta — statü kanunu suürette — teşbiti nun tam devam edecektir İtaly M.k Ari Tiran Tiran, 3 Arnavutluk » gonra — neşredile yanonun Arnav e iki m ketin siyasi ve Kral Zogo utluğun leri gelenle mle isadi mü eri bakkı İk samimi müzxra bulunduğunu kten sonra şunları ilâve Her iki tarafında I 27 19 3 36 tarihli i taribhli devlet his nat eden iki müttefik arasındaki derin dostlu eri teyit edilmiştir. Um mi sulhun £ faati arada mevcult | münasebetleri 15-3 37 tarih b bir merasim esnasında sefirler 1 Rızıl meydanda 3ARA) — | | ile İ:nnA mı Sovyetler | "'ıîımn her tarafında ve Moskovada tezahürlerle — kutlu imış ve bu. münasebelle Stkova Kızılmeydanda bir halk - kütlesinin ve "'ı'"nın yanındak St Ünlerde yer almış olan :'*n Molotof, - Kalenin, B aoriç, hükümet Parti gelenleri heyetinin huzurunda — muazzam bir | geçil resmi yapılmıştır. çok |— Kiızilmeydanda orduya hitaben nutuk söyliyen Ma- | raşal Voroşilof. tesbit edi- bü len tarihten dokuz ay evel | Üü bitirilen ikinci sosyalist beş yıllık plânın muvaffakiyeti ni tebaröz ettirmiş ve bilâ vaziyete hâre el ( Sonu üçüncü sayfada ) diğer beynel ileri | lt son İtalyan Yugoslavya itilâflariyle hemahenk ola ak tokişaf ettirmek arzu su da ayni zamanda teyid edilmiştir , Mat kabul İtalya ile Arnavutluk arasındaki dost (ALA.) mümessillerini Tiran. 3 buat eden kral Zogo luğun sağlamlığını tebarüz ettirerek Mussoliniye — karşı şahsi bayranlığını ifade et- miştir. Kral demiştir ki: *Kont Çiyanonun ziyareti iki milletin samimi htslerine iki arasındaki samimi istinat eden memleket münase betleri takviye etmiştir. Gazeteler, Kont Çiyano- nasebau şmnelerinden sonra vesmi hir tetliğ naşredildi, KIE' ı.Dul. '”â !'s_ u!j-' lizlerle Asiler arasında ) bazı çarpışmalar oldu Asiler ir İngiliz tayyaresini düşürdüler, TürkKö ON BİRİNCİ YIL SAYİ: 10116 ylüsünü Na- sıl Yetiştirmeliyiz?. Bütün Kaymakamların İştirâki İle Yapılar , Toplantı.. « asıl bir köylü istiyoruz? » Soalina Valimizin verdiği güzel ceyap: |Barkını, Yurdunu, Milletini, « 6 Ok Şualarından Şaıle Ve İşik Alan, Evini, Devletini, Hü- | kümetini Samimi Surette Seven Bir Koylü rdır, Daire direk de huzir bulundu pizar günü sant onda apılan ilk toplantıda Vali Ethem Aykut bu toplan- gayelerini miz B kon greyi tının n izah eden mühim bir nutuk vermişlerdir Dün de öğle on ikiye ve n evvelsaat | sonra — toplantılara devam 4 öğleden | ondan öğleden rnavutluk edilmiştir köy işlerine dair olan bu görüş Vilâyet ve bilhassa melerde Faydalı kararlar it tihaz edilmektedir. Bu kararlarla yakın za manda bütün işlerde ve bil hassa köycülük — kalkınma mda mühim başarılar elde | edileceğine hiç şüphe yok lur Dün geç vakte kadar de vam eden içtimada ruzna me şu maddçleri ihtiva et | eak teydi. Balıkesir vilâyeti Kayma ! kamlar içtimaında köy İşle maddeler; Vilâyet köylerinin ve kö- | Şlüsünün hali medeni, zira hık, iküisadi du- at, Bayvancılı suretle m umumi (Köy kalkınma) mevzuu KRAL ZOGO Arnavatluklaki ikameti | hakkında içinde vekâletçe şimdiye ka dar kazalarca yapılan işlerin ve ıı'ınıaıı ıpıl irlerin ı.—ıklkı. Loı—'drarıa lZa 'nguldak 25000 otobüs 2t lân etti a, İ(AA işlerinden Londra otobüsleri grevi, ge ce yarısı başlamıştır. Grevcilerin murahhasları | vua verilen emirlere göre sayıf dolusu | v -ııh yazmakt lar olasi | Kömür ma vdeni Etihank ta- (rafından işletilmeğe başlandı Ankara, 3 (ALA ) — Ekono- mi başkanlığınca — satın alı nan Ereğli kömür şirketine ait ocaklarla Zonguldak li- man tesisatı dün Etibanka teslim edilmiş ve Ereğli kömür — madeni | işletmesi Etibank çılı.ııvıya bı.ı.m..m Do Hındıstanda ——— Barpısmalaı takrar başladı Londra, 3 (A A.) — Sim- ledan bildirildiğine göre Va: Lond 25,000 Kişiyi | alıkoyan | bir. beyanname neşrederek eyaletlerde bulunan 120,000 otobüs işçisini de gerev ilân etmeğe davet etmişlerdir. devir ve namına Londra grevcileri gece ya- mnsndan sonra garajlar ci varındaki kahvelerde miting ler yapmışlardır. Her gara | jın önünde polis devriyeleri | dolaşmaktadır. Şimdiye kadar hiçbir hâ | dise kaydedilmemiştir. Köylülerimizin yol faaliyeti 937 Programile bütçe va- ziyetlerinin ve bu işin idare teşkilâtının tetkiki, Köy büroları taşkilâtı va- zife tallmatnamesinin yapıl- ması, Köy kâtipleri ve teşkilâtı ' tallmatnamesinin vazife ka- drolârının tesbiti. Belediye kanunları hükü- mlerine göre köyler arasın- | da hangi işler için birlik te- sis edileceğinin tesbiti veumu- mi surette nizamnamesinin ihzarı, Köylerde ziraat işlerinde yeniliğin hedefi, vesaiti zi râlyenin temibi çareleri, fi- ğ İ | delikler, fidanlıklar koruluk- '& tetkik ve müzakere | - ! Jar, kavaklıklar tesisi, tohum | edilerek karara, bağlanacak | | ve fidan meselesi ve teda- riki çareleri, Köylerde iktisadi vaziye tin islâhi ve refabi iktisadi yenin temini keyfiyeti prog- ranması (kredi ve satış ko- operatiflerinin tesisi yolun da yapılacak ihzar hareket lerinin ana plânları, Köylerimizde medeni mes ken ve hayat, Köylerimizde sıhhat işleri su ve işıklama işlerinin umu mi plânları, Köy yolları esas program ları güzergâhlarm tesbiti ve köyler arasında toplu mesa inin temini, yolların inşa tar- zları, Köyde maarif ve mektep: ler, Arıcılık - İpek böcekçiliği, pamukçuluk, kümes hayvan- ları, Köylerde nebat ağaç haw: ( Sonu ikinci sayfada ) zirlstanda asilerle ikinci İn: giliz - Hind piyada alayi arasında şiddetli müsadı meler olmuş ve 4 yerli a ker ölmüştür. Bunlar arasın- da 14 yarah vardır. Kaiseres ovasında bir lo- giliz tayyaresi tahrip edil- miştir. Asilerin zayiatı henüz meçhuldür.

Bu sayıdan diğer sayfalar: