4 Mayıs 1937 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 2

4 Mayıs 1937 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İsmet İnönünün Bul- garistan Seyahati. Bulgar gazeteleri Başvekilimizin Sofyayi ziyareti ile ulda edilen yakınlaşmadan memnuniyetle bahsediyorlar. Sofyada Fransızca olarak | mışsa. Türk Başbakanının çıkan gündelik “La Parole Bulgare, gazetesinin 22 ni kati beyanatı karşısında ar- tık bunlar da silinecektir. san tarihli sayısında “Türk | Yugoslav hükümetinin Bul- Bakanlarının ziyareti, baş lhığiyle gu başyazıyı okuyo ruz: Türkıye Başbakanı İsmet İnönünün ve Dış Bakanı B Rüştü Arasın, hükümet mer kezimizdeki, gerçi kısa ika metleri, iki Türk devlet ada miyle Bulgar politikasının idarecileri arasında görüş melerde bulunulmasına fır sat vermiştir. İki komşu devlet arasında Ahtilâflı mesele yoktur. Mü nasebetleri, umumi harpte ki silâh arkadaşlığı ile mü hürlenmiş ve harpten sonra Balkan memleketleri arasın- daki ilk pakt olan 1925 an- Taşmasiyle teyid edilmiş olan dostluk mihveri etrafında in- kişaf etmektedir. O zaman danberi biribirini takib et miş olan bütün Bulgar hü kümetlerinin meşgalesi, iki memleket arasındaki sulhcu elbirliğini dostluk bağlarını sıklaştır mak olmuştur. Ve bu vazl fe hiç de güç olmamıştır, çü- nkü, cenub şarkı komşusiyle asırlık hesaplarını tamamiy- le temizlemiş olduğuna kani ve kalbinde Türk milletine karşı bir sempati ve saygı hissi muhafaza etmiş olan Bulgar milletinin büyük bir ekseriyetinin manevi, müza- haretine mazhar olmuştur. Yakın mazide, bazı ga- zetelerin pervasız yazıları ile yaratılmış olan geçici acılıklar, iki menileket dev- let adamlarının çok ehemi yet verdikleri Türk - Bulgar dostluğunun sağlamlığını sa remaya muvaffak olmamış tır İsmet İnönünün Filibede gazete mümessilleri önünde söylemiş olduğu şu sözler de bunun yeni bir delilidir. “On yıllık politikamız esnasında Bulgaristanla dostluğumuza dalma hususi bir ehemiyel «tfettik. Geçen sonkânunda Bulga: ristanla Yugoslavya arasın- da akdedilmiş olan ebedi dostlük paktı Bulgar hükü metinin, balkanlı komşula. riyle münasebetlerini kali suürette tanzim etmeye doğ- ru ikinci mühim adımı ol muştur. Ankarada bu hâdi senin mutlak bir. itimadla karşılanmış ve orada hakiki sulhcu manasında anlaşılmış olduğunu müşahede etmek ten memnunuz İki Türk devlet adamının Yugoslav- yaya yaplıkları ve iki müt- tefik devlet arasında bunca ehemiyetli dostlük ve iti- mad tezahürlerine vesile olan ziyaretleri de, sonkâ. nun paktının balkan müna- sebetleri üzerinde ancak müsbet bir tesir yapmış ol düğüna açık bir delildir. Balkan yarımadası dışında, bazılarında bu paktın ka- rakteri ve neticeleri hakkın- da bir şüphe gölgesi kal- genişletmek ve | | tibaların Türk - Bulgar doet | garistana karşı en tyi hisler le meşbu olduğunu müşa hede ederken İsmet İnönü ilâve etmiştir. “Hiç şüphe yok ki, Pulgar - Yugoslav iyi münasebetlerinden, biz bal kanlılar, sulh ideali hesabı. na en kıymetli meyvaları idrak edeceğiz , Türkiye Başbakanı ve bü- yük müceddid Kamâl Ata türkün başyardımcısı İsmet İnönünün Bulgar hüküme- tinin takip ettiği siyaseti tav sif eden güzel sözleri de bi. Üzi çok mütehassis etmiştir. Bu politakanın “Balkan lar arası münasebetlerin is tikbali hakkında, yüksek misafirimize 1 h a'm ettiği ümidlerle tamamiyle iştirak ediyoruz. Diğer — taraftan, temsil ettiği Türkiyenin dos tluk hislerinden tamamiyle emin olarak, Türk misafir lerimizin memleketimiz hak- kında edinmiş oldukları in- luğunun kuvvetlenmesine ve iki memleketin politik el birliğinde yeni bir hamle ya pılmasına bizmet edeceğin den şüphe etmiyoruz. 21 Nisan tarihli Dues ga- zetesinin aynı ziyarete tesis ettiği başyazıdan şu satırları alıyoruz: Türkiye Başbakanı İsmet İnönü ve Dış Bakanı B Rüş tü Aras, dün Bulgaristanın resmi mümessilleri ve Sofya halkı tarafından en samimi ve en dostça tezahüratle karpılandılar Memleketimizin kısa bir zaman için de olsa, misa: firleri, Bulgar milletinin dost Türkiyeye karşı sempatisini hissetmek firtatını bulmuş lardır. Yeni Türkiye, * sulh lehinde ardsız arasız faali- yeti ve kültürel mik büyük terakkileriyle bizde daima hayranlık do ğurmuştur Bulgar milletinin arzusu balkanların tamamiyle sul- hu kavuşması için komşula: riyle barış içinde ve dostça elbirliğiyle yaşa maktır. Kardeş Yugoslavya da dost Türkiyenin devlet ada mlarına aynı şekilde heye- canlı bir k a bu l gösterdi Belgrad ve Sofya, onların önünde, sulh ve terakki yo lundaki gayretleri için duy dukları sarsılmaz saygıyi be lirttiler. Ve dün Yugoslavyanın ya rı resmi gazelesi Samoup- rava haklı olarak şöyle ya ziyordüt Bugün İsmet İnönü ve Arasın üzerinde yürüdükleri yol, Balkanların mutlak bir sulha kavuşmasına doğru götürmektedir. Belgraddan Sofya tariki yle Ankaraya giden bu emin sağlam, geniş ve serbest yol balkanların istikrarına te min olmaktadır. ve ekono: | Yarilen temsil çok rağbet | rümün Muhakemessi. Zimmetine para geçirmekter suçlu olan eski müdür 5 sene ağır hapse mahküm oldu. gördü Halkevi Temsil kolu ta rafından cumartesi günü ak- şamı Çocuk Esirgeme Ku- rumu adına “Gaip Çocuk, adlı dört perdelik komedi temsil edilmiştir. Dün ve evelsi gece de tek rar edilen ve her defasında büyük bir kalabalığın hazır bulunduğu bu temsilde genç ler çok muvaffak olmuşlar- dır. Hikmet, M. Gözalan, H. ıGbıılıu. S. Tuzan, İ Bo ğaç, S. Evren , M Bezirgân oğlu H. Ünal, R. Özdem, C Albayrak, İ Başaran. O Fi- liz, E. Örzgüven komedide rol almışlardı. Hepsi de muvaffakiyetle oynıyan gençler çok alkışlan- mışlardır. Bilhassa, M. Gözalan H.Gözalan C. Albayrak, 5S Tu- zan, S Evren pek beğenilmiş tir. Temsil kolunun gençle rini tebrik ederiz lkokulların Voleybol maçı Halkevi tarafından tertip edilen ilkokullar - voleybol maçlarına dün General Ali Hikmet stadında B Serme- ün İdaresi altında — başlan- mıştır. Dün önce Ali Şuüri ilk okulu ile Altıeylül okulları voleybol takımı karşılaşmış, Ali Şuüri — önbeşe altı ve onbeş üç ile galip gelmiştir. Daha sonra Gazi okulu ile Kayabey — okulu takımları şmış — bu. maçta da Gazi onbeşe dokuz ve on beşe üç sayı ile maçı ka” zanmıştır. Maçlara bugün de devam edilecektir. Divar altında iki kişi kaldı Baiyanın Ilıca nahiyesin den ihtiyar heyeti azasından Hasan oğlu Mehmet ötey gün saman damını yıkarken orta kısmındaki kerpiç — divar birdenbire — devrilerek — bu sırada orada bulun: makta olan Hamza kı zi Emine ve a: Meh met oğlu Kadir dıvar altın | da kalmışlardır. Hemen yetişelerek toprak ' ve ağaçlar kaldırılmışsta da Emine başından ağır surette | yaralı ve diğer çocuk Meh met oğlu Kadir ölü olarak bulunmuştur. Hâdise hakkında tahkikat yapılmaktadır. 'Bir yangın saplar ateş aldı. Eğe mahallesinde canbaz Ahmedin evinde yangın çık mış itfaiyenin ve halkın yardımı ile sirayete meydan vermeden — söndürülmüştür. Yapılan tahkikatta ev sa hibi Ahmedin on yaşların daki oğlu Ahmet hayvan lara yem vermek üzere ahıra gitmiştir. Çocuk lâm- bayi kiremitlerin altındaki mıisir saplarının yanına koy- duğundan bu saplar ateş almıştır. Yangın zarar ver- meden söndürülmütür. Evvelce şehrimiz milli em- lâk — müdürü iken satış ve | icar bedellerinden ve yapılan tahsilât parasından 818 lirayi ihtilâs suretiyle zimmetine geçirmekten suçlu B. Mus- tafa Yürükalpın bir müd dettenberi devam etmekte olan muhakemesi dün neti- | celenmiştir. Müddeiumumi — muavini B. Necmettin Yeşil. geçen ki muhakemede - iddiasını serdederek — B. Musta fa Yürükalpın Milli Emlâk idaresi satış ve icar bedellerinden yapı lan — tahsilâttan 818 İlirayi zimmetine geçirdiğini ehli vukuf — raporlarile, âmme şabitlerinin ve diğer delille- rin bunu gösterdiğini ayrı Aayrı sayarak suçlunun Türk Caza Kanununun 203 üncü maddesine göre cezalandırı! masını istiyordu. Bu madde beş senoden aşağı olmamak Türk Köylüsünü Nasıl üzere ağır hapla — cezasını göstermektedir.. Mahkeme heyeti suçlunun kendisinin ve avukatının müdafaasını l yapmak üzere muhakemeyi 3 mayıs pazartesi bırakmıştı. gününe Dünkü muhakemede B. | Mustafa Yürükalpın katı B. Tevfik Başaran daha kendisi uzun avu- sonra bir müdafaa yaparak beraat- | lerini istediler. Bir saate yakın müzakereden sonra Reis B İsmail Hakkı Tüzemen suç: İanun beş seneonay hapse zimmetine tazmine ve mahkeme mas raflarını vermeğe, memu riyetten mahrumiyetine ve Üüç sene müddetle nazaret Daltında bulundurulmağa ve müebbeden hukuku âmme den iskatına karar verildi ğini kabili — temyiz olmak üzere tefhim etti. geçirdiği parayi | HalkevindeEski MilltEmlâk Müdü-| Balyada Lise talebesinin tetkikleri Lise sekizinci sınıflarından 35 kişilik bir grup Fenbil. gisi ve Biyoloji muallimi B. Şevket, Jimnastik muallimi Kâmilin idaresinde cumar tesi günü sabahleyin Balya- ya gitmişlerdir Talebeler Balyada maden lerde tetkiklerde bulunmuş- lar ve Müstecap köyüne uğrıyarak akşam geç vakit şehrimize dönmüşlerdir. Evlenmi Vilüyet Matbaası mürettip” lerinden Cemil Çinioğlu ile Çay mahallesinden B İsma- il Savran kızı bayan — Celi” lenin evlenme töreni dün her iki tarafın dostları ara” sında yapılmıştır. Gençleri tebrik ederiz. _n—o—- Ü Savaştepe nahiyesi mü - dürü — Bilâl Yalçınkayanın bir kız çocuğu dünyaya gel- miştir Gözin adı verilen yavruya uzun ömürler diler ebevey nini tebrik ederiz. , Yetiştirmeliyiz?.. (Baştarafı birinci sayfada ) falıklarile ve mızir. hayvan haşerelerle umumi mücadele, Köylünün irşadı, işinin proglanma ve plânlan ması, tenviri Muhtar ve korucu ve sıh hat korucuları kuruları, Köy istatistikleri, Telefon işleri.. Bu — maddeler üzerinde kaymakamlar ve daire di- rektörleri sırası düştükçe fikirlarini söylemişler B. Et- hem — Aykut da mütalea- larını ilâve etmek — suretile bu noktalar üzerinde isa betli kararlar — vermişlerdir. Bu faydalı kararları diğer müshalarımızda toplu — bir halde okuyucularımıza ay rıca sunacağız Ruznamedeki maddelerin görüşmesi — bittikten — sora B Ethem Aykut köy için- deki durgun suların zararları, ve bunların kurtulması veya sıhbi bir hale sokulması, lâğı mı olmiyan köylerde sık sık çukurlar açılması,hayvanların' su içmesine ait olan yalakla- rın ruam hastalığı mıntıkasın: dan uzakta taş veya beton dan yapılması ve köy muh tarları hakkında uzun izahat vermişlerdir. Ve — bilhassa muhtar seçimlerinde dikkat edilecek — noktalarla, köy bekçilerinin kıyafetleri üze- rinde durmuşlardır Valimiz bunu müteakip “Nasil bir köylü istiyoruz?, Mevzuu üzerinde durarak ideal köylü tipini çok bariz hatlarla canlandırmışlardır. B. Ethem Aykut “ Na sıl köylü istiyoruz?, Suali Dİ şu güzel izahlarla açmış- lardır: - Bizim — anladığımıza, düşündüğümüze göre yük sek Türk — köylüsünü naml yetiştirelim ki içüilmai, ruhi noktada yetiştirmiş sayalım. 6Ök şualarından şüle ve aşık hissesini alan, evini barkını, yurdunu, mil letini, devletini, hükümetini samimi surelte seven, onla: ra pürüzsüz, emniyet, sada kat bağlarile bağlılık gös- teren, okur yazar iyi ahlâklı dürüst seciyeli, her şeyde daima, her yerde hem de alış verişte, özü sözü doğru; doğru olan şeylerde - bile yemin etmiyen çalışmayi kazanmayi — bilen, — seven çalışan, kazanan, borç çık mazına girmeği âdet etmi- yen, — kazandığı gibi insan ve tam bir. adam gibi ye- mel yaşamasını eğlenme- sini, gelecek günleri de he- saba katarak — bilen, refahı ilerlemeyi bilerek — seven, alaının teri ile kazanmayi tercih ve takdir eden baş kalarının kazancından zevk ve hâz duyan onların mallarına göz dikmeyi düş ünmiyen, çekememezi k, ar kadan fena söz söylemeyi iftira ve dedikoduyu nel- retle reddeden, diğer vazi- feleri gibi — yurt ve millet | menfaatine, alle vazifelerini elzem ve mukaddes — bilen, kanunları ederek eden ve men hüsnü kabul gereği gibi kabul buyurukları, bü- | | yüklerinin önderliklerini he- | fenalıklardan başkalarının da — yapmalari için iyi gayretler gösteren İÇİ | ve dişi temiz; evinin (Çi | daişı temiz; her mü: nasile harimi — pâk ve ta” hir bir. köylü — yapmak | istiyoruz. Böyle bir köylü yapalım. Türk milletine böyle bif köylü yaratmak lârımdır. Yükseltmek için okutuP yazdırmak, yurt - bilgisi V€ sevgisi vermek, dili az bi lenlere daim - dilekte — oldu” ğu gibi Türkçe konuşmaytı konuşturmayı tamim ettif mek. Yani her kes için Türk€ konuşmayı mecburi temif etmek.. Halka - birbirlerit! sevdirmek ve böylece bif' | birine bağlamak.. İyi ıhln dürüst seciye sahibi etme! gayret etmek .. Çalışmt | kazanma, İsrafuz, ııııkd' şekilde adam gibi yaşam? yeme v. eğlenme — volund” sarf yollarını öğretmekti'" İktisada alıştırmak, borçtâ” tevekkiyi öğretmek Türk seciyesine uymıyan bütüf tevekki *| nefret etlirmek.. Kumar, içki iptilâsı törlü maddi cismani fena şeylef den kurtarmak, her türlü ! mani allevi ve içtimai (KÖT Dev) — temizlik, içi pâk ve temiz olmayi tem' eylemek .. B. Ethem Aykut bu de gerli izahatiyle Türk köylü, sünü nmasıl yükııl!ııı"’d Nasıl bir köylü istiyoruz- Sunllerine en güzel ı'tıl de cevap vermişlerdir. T lantıya bugün saat onda © vam edilecektir. B < De Bey Wld isar zip Tni ra hat be, llıı u, vel ala gel 1s Tirij Yol Ve kir Te Teti Ün daş Btir dah

Bu sayıdan diğer sayfalar: