4 Mayıs 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

4 Mayıs 1937 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

adaki Alman Hariciye Na- dırıVon Noyratın Ro Mayıziyareti ehem- miyeti arttırıyor " Alman gazeteleri İngil- ,tereye karşı ateş Düskürmeye başladılar talya - Almanya_ arasındaki askeri tlaşma ve hazırlıklar doğru gidiyor? N < TÜT ""-:ı(.""”""’” millt müdafaa baktmından bir çok yeniliklere gi- fe ve bunlara her nefer husust bir İlina ile alıştırılmaktadır (Yarısı 2 inci sayfamrzda) T"abzon Liman şirketi satın alındı & limanın bütün vasıtalarını temin etmek için Haliçte l::îdern bir fabrika yapılıyor nbul ve Galata rıhtımlarının tının projeleri bekleniyor Traözen üfmanıno ve enun güzelliğine bir bakiş (Yazısı 21nci sayfamızda) Akşamları | nereye tılması için İngiliz mütehassısla- İtalya İle Almanya, Ispan- * harbin mutla-| aistedikleri gibi bitiril esine karar verdiler -. Mü 5,846,000 liralık talebi kamutayda Milit Müdafan Vekilt General Kâum Özalp Ankara, 4 (Husust rimiz Telefonla bildiriyor| kâmetin bazı mühim almak arifesinde bulunduğunu kanunlar ve yeni bazı önemli Milli Müdafaanın geldiğini “Son Telgraf, « haber vermişlim. Bu riste siyasi Başvekil İs: nönü bu akşam karşılanacak, akşama kadar istira- hat edeçektir İnönünün vaşkanlığında Örgene- ral Kâzım, Amiral Şükrü ile İtfa- iye Müdürü İhsan, bir doktor, bir eczacı, bir hava zabitinden ve diğec zevattan mürekkep olan 17 kişilik heyet yarın akşamki ekspresle Sir- keciden Londraya hareket edecek- tir. Sirkeci istosyonunda merasimle uğurlanacak olan heyetimiz lren- le doğruca Fransanın Manş kıyı - | larındaki Kale limanına gidecektir, |" İsmet İnönü orada kendisini bek lemekte olan Kocatepe müuhribi - | mize geçecek ve Londraya gidecek- giyme mera- emsil edecek Bu süretle İsr yahati on beş ifün kadar sürecek » tit ünün se « 1 Çıkar Günlük Gazete — Tİsisl0i him Kararlar lik mühim karar bir teklif ha- linde kamutaya geldi rarile Mmüzakere edilecek Diğer mühim bazı lâyi bütçe ile kamutava arzedilecek arlar | hazırlandığını, bunların başında | ı 1 20827 fevkalâde tahsisa' müstaceliyet ka- ar da möhim karar ve tedbirlerin ilki olarak Kamutaya 36 - milyon liralhık fevkalâde tahsisat isteyen bir lâyiha gelmiştir. Teferruatı ile 35,846,000 lira tutan bu fev. | kalâde tahsisat millit müdafaa. | mızın Şaruri işleri ile ordumuzun j motörlüğüürilmesine ve memleke- F tn di ühim — ibtiyaç'arının / temli en hasrecülecektir. " Bütçe Eğcümeni lâyihayı derhal tedkikiiüp müzakere ederek Cev- Palide tabalsat — talebini tama- mile yerinde ve muvalık bul- müştür. Lâyiha Meclis heyeti umumiyesinde müstaceliyet ka- ran ile (züzakere — olunacaklır. Bu bahsettiğim mühim kararlar- | dan ve tekliflerden — birldir. Bunu takip edecek diğer mühim | Tâyihalar da peyderpeyKamutaya | gelccek.tir.Bilhassa hükümet bütçe projesi ile birlikte bu kararlarınır bazılarını Kamutaya arzedecek- tir. Tac giyme merasimin- de Türkiye Başvekil ismet inönü bu akşam | Ankaradan hareket ediyor.. | Başvekil Londrada ve dönüşte Pa- temaslarda bulunacak | —© Şimdiden Londraya varmış olan | Hindli Mihracelerden bir tkisi Vali Muhittin Üstündağ, Anka - sonraya tehir etmiştir. (Devamı 2inci sayfada) raya hareketini Başvekilin karşı- | lama ve uğurlama merasiminden Adres : SON TELGRAF az | zamandaen çok sa- ? tılan gazete oldu j İlânlarınızın ouzun% Türkiyede okunması: | nı istiyorsanız SONî TELGRAF'a verin. ğ H aNN sesmeminunesnamvan $ | | | İstanbul, SON TELGRAF 13 Müheyyiç ve meraklı safhalarına girdi 7 T T AL A â — Bu sabah Ikinci Cezada “Biriken para,, yazı- | sını yazan yine anlaşılamadı “Akşam,, ın sah'ı'bi, sermürettibi ve musahhihleri de yazıyı kimin. yazdığını bilmiyorlar Akşam gazetesinde “Biriken pa. | ra, serlevhalı bir yam yüzünden | Vali Mubiddin Üstün Dağla mü- harrir Hüseyin Cahit arasında çı- kan davahın diğer şabitleri de bu sabah şehrimiz ikinci ceza mah- kemesinde dinlenilmişlerdir. Celse saast oan buçuğa doğrü | Hüseyin Cahit ve vekili ile- Vali ve Belediye avukatı Necati hazır bulundukları halde açıldı. İlk din- | lenen şahit “Akşam,, sahiplerinden | âzım Şinasi oldu. Kâzım Şinasi şunlari söylemiştir: — Ben 20 genedenberi sırf ga: | zelenin idari işlerile uğraşırım, Ga- ı zeleyi lesis ettiğimiz zaman yazı işlerile meşgil olmak - vazilesini | | Necmettia Sadık üzerine almıştır. | Mevzubahs - olan “ Akşamcı ,, | sütununa muhtelif muharrirler yazı | “ Vindror Dükü ve müstakbel Aşk, kadıi | gelişi pek h Eski In siminden son vaya esas teşkil eden yazıyı ancık Vali Muhiddin Üstündağ tarafın. danldava ikame edi n sonra ökür düm, Bingenaleyh Hüseyin Cahit tarafından yazılmış veya yazılma- mıştır diye bir şey söylemek — için elimde malümat yoktur. Bu iladeden sonra Müddelumu. mi sordu: “Mevzubahs yazının çıke tığı tarihlerde © sütunlarda yazı yazanları tesbit edebilirler mi ?,, Şahit: — Muayyen bir şeyi yoktur, Mühtelif eşhas o sütunlarda yaze mıştır. Bazen bende yazarım, Naş riyat müdürü de yazar altına “Akşamcı, imzasını atarız, Bü ga. ıol;piu kendi mah bir isimdir. edi. Reis — O tarihlerde Hüseyin Cahit yazı yazıyor mu idi?.. fa Eski Remanya prenst Nikola ve zevceti ve saltanat! n : — |Vindsor Dükünün Fransaya eyecanlı oldu giliz kralı taç giyme mera- ra evlenecek (Yazın 2 nci sahifede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: