4 Mayıs 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 3

4 Mayıs 1937 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

sünün meselesi: Belediyenin mezad idaresi | — teşkilâtı genişletiliyor | Mezad idaresi rağbet görüyor Mezad dairesinde bir çok kıymetli eşya gayet ucuz fiatla satılıyor : ! '!'*"îe Mezat idtresine karşı İkın gösterdiği tağbet aydan Attmaktadır. Satış yerine her gün şehrin if yerlerinden yüzlerce cins Belirilmekte ve satılmaktadır. | Üa ön çokluğu ve satışların R' yüzünden mevcut satış ! P memurları ihliyaca kifa- ge dEmemektedir. ük üzere getirilen şeylerin Miyetini mücevherle gramofon, kımı, eski antika eşya ve ev eşkil etmektedir. zzi | Nat n bu eşyaların ye- selmektedir: Ezcümle bir ay evvel mücevher kısmında (3416) lira kıymetinde (289) parça altın, gümüş avani ve kıymetli taş satılmışken yalnız son bir ay içinde satılan bu kabil taş- ların adedi (512) ve kıymetleri (9152) liraya çıkmıştır. Yine bir ay evvel eşya dairesinde (914) parça eşya mezatla satılmış ve bunların değeri (4620) lira tut- mMüuştur. Yalnız san ay içinde ise bu eşya- ların yekânu (2185) e çıkmış ve hepsinin satış fiatı (11B47) liraya yükselmiştir. Mezat salonlarında çok muamele olmasına rugmı—n diğerlerine na - avlun fiatlarındaten- “ekâletin yaptığı yeni tarife 15 » Mayısta tatbik ediliyor h "'Wolıannm İktısat Vekâleti A, Ofından büyük tenzilât ya- | Yak, * hazırlanan yeni navlon ve Ü n Tarifeleri 15 Ma; Tp lbik edilecektir. Yeni tarife- Çok kısımlarında gerek yöl- Becekse navlan ücretlerindi %enuıınzr vardır. Marma- leri arasında evvelce 100 ci 300 kuruşa kadar olan flcreıkn şimdi 40-100 kuruş 4 irılmışıır Böylelikle yüz- beş nisbetinde ucuzlıya- t. Yine Mersin hattında eIerIe kKEki adele & tIecek n'::t vekâleti bir ,.v. mim yaptı * bir PS b t Vekâleti mühtelif vilâyet- tamim göndererek yeni !nev:iminde ziraate çok olan farelerin itlâlı için esas- leye girişilmesini bildir- l Ü "."" Üzerine bulaşık yerlerde Khıı k'.dı ikya ve Malatya mınta- 'N& ©n binlerce fare öldürül '“'l Savaş neticesinde dütün Ka ür, ikinci bir tarama daha bu muzir — mahlükların E'N roman: 57 S Onu Buki ’ E.,,,_" “Plllm)acık ne var?. bir tavassuta ahlâki te- "luıııı değil. bü cevap aldıkça ço- tün bütün bunalıyor, tok GPİT Şipir ter sızıyor, sesi üluyordu. kendi hesabınıza hak- t, bıı benim yapabile- 'disine verdiği tesir- ı&q 'endem harap *). kendisine mırıldanı - Wlır ltıı İıımı ne söyliye- 'yİ görmek, iyete geçilerek yalnız |* N Yüzde yetmiş beş, sekseni | zilât yapıldı navlon ücretleri yüzde seksen nis- betine kadar ucuzlatılmıştır. Bun- dan başka İzmir-İstanbul arasında ekspres postalarında güverte fiyat- ları 350 kuruştan 280 kuruşa ten- zil odilmiştir. Bundan başka Trab- zon - Bartın arasındaki iskelelerle Marmara ve Akdeniz iskeleleri a- raşındaki yolcu fiyatları da bütün mevkilerde yarı yarıya indirilmiş- tir. Asgari iki kişiden Mmürekkep aileler için gidip gelme biletleri için de yüzde 30 tenzilât yapılması kararlaşmıştır. Yugosl;;Ww_ Talebesinin (Gezintileri Şehrimizde bulunan Yugoslav ta- lebeleri bugün de Boğaziçinde bir gerinti yapmışlardır. Dost talebe- ler bu sabah saat 9 da Köprüden Şirket vapuruna binmişler ve Ana- dolu sahilini takiben Beykoza ka - 'dar gitmişlerdir. Talebeler burada ,Beykoz Deri ve Kundura Fabrika- | “sını gezmişler ve öğle yemeğini de korusunda — yemişlerdir. | Beykoz Bundan sonra Beykozun muhlelif yerlerini gezmiye başlamışlardır. Talebeler akşam üzeri geç vakit va- purla ve Rumeli sahilini takiben Köprüye döneceklerdir. Bu akşam sast 20,30 da Ticaret mektebi tale- beleri tarafından Tokatlıyan ote- linde şereflerine bir ziyafet verile- cektir, Talebelet yarın da şehrimiz- deki milli bankaları ve müessese. Ö tey VN bilmem. Şâre sizdiniz. Onun için I #€tmiştim, Sek ümitsiz kaldı ve bu | Teri gezeceklerdir. sen de seveceksin! Etem İzzet Benica Bu mırıltı. kulağıma gelince, he- men atıldım: — Sakın böyle bir teşebbüste bulunmayın, — Ne gibi?, — Kendisini görmeye gitmeniz veya mektup göndermiye kalkış - manız kadının evini yıkar! — Niçin?. — Kocası duyar da onun için.. Bir pazarlık halinde konuşmamız sürüyordu: — Kocasına duyurmamıya çalışı- rım., Dedi. Bu sefer ben yalvarmıya başladım: — Rica ederim, bunu yapmayı- nız. — Emin olün kocasına duyur - mam. — Duymamasına imkân var mı?, zaran en az satılan halıdır. Yalnız son bir ay zarfında (5129) lira tu- tarında 655 parça halı satılmıştır. Son aylarda, satılmak üzere ge- firilen eşyaların en başlıcaların « dan biri de çini sobadir. Ödün ye. rine kömür yakılması hakkındaki karardan sonra herkes bu kabil so- balarını satmıya başlamışlardır. Çini sobaların çokluğu y ünden soba fiatları da çok düşmüştür. Es- kiden 35-40 liraya bile alınamıyan nadide ve büyük çini sobalar şim- İ di mezatta 5 liraya bile müşteri bulamamakta, günlerce müzayede salorları koridorlarında alıcı bek- lemektedirler, Gemi kurtarma | Şirketi Kalkıyor Bu mü: banka bağlanacak Gemi Kurtarma d Barka bağlanması kat'i olarak ka- rarlaşlığından hususl ellerde bulu- nan yüzde yirmi şirket hissesinin de Maliye Vekâleti tarafından sa- liye Vekâleti şirketli tamamen sa- tın aldıktan sonra bütün hisseleri İktısat Vekâletine devredecektir. Bunun için bir kanun projesi ha. zırlanmaktadır. Ayrıca Fenerler İ- daresinin de İktisat Vekâletine dev- ri için bir kanun projesi hazırlan- mış ve Meclise sevkedilmiştir, Bir Fransız Ticaret heyeti Geldi 'Türk - Fransız ticaret mukavele- #inin müddeti bu ayın on üçünde bitmektedir. Bu itibarla iki taraf arasında bir mukavele aktedilecek- tir. Bu mukavelenin esaslarını gö- rüşmek ve mukaveleyi tanzim et - mek üzere dün şehrimize Paristen bir heyet gelmiştir. Fransız heyeti Fransız Ticaret Nezareti Ticari Anlaşmalar Mü - dür muavini Suyriac, Fransız Ha- riciye Nezareti müdürlerinden Dro- ui veuzun müddettenberi mezu- nen Pariste bulunan Fransanin Türkiye ataşe koömmersiyalinden mürekkeptir. Heyet dün şehrin görülmiye de- ğer yerlerini gezmiş, akşam şeref- lerine Ünyon Fransezde verilen zi- yafette bulunmuştur. Heyet bugün de müzelerimizi gezecek ve bu ak- — Tabii tedbirlerimi ona göre 8- lacağım. — Meselü?, — Henüz düşünmedi. — Her halde tehlikeli bir iş yapı- yorsunuz. — Yapılacık başka şey düşüne- miyorum. Ricamı kabul etseydiniz, bunların hiç birisine lüzum kal - mazdı. — Ben yapamam, — BSiz yapamadığınıza göre be- nim için de yapılacak ancak bu söylediklerim var! Düşündüm, haline baktım, çıpı- nışındaki merareti, içten gelen s1- zıyı gördüm, kavradım. Çocuğa a- cımadım değil doğrusu. Hattâ bu acıyış iledir ki: — Siz muhakkak tedaviye muh- taçsınız Halil Necip Bey.. Dedim. Bu sözüm galiba, üzerin- de çok hâyret uyandırdı ki: — Niçin?., Diye benden sördu. — Gayet tabii. Diyerek acı söyledim: 110 BiN LiRA Haliç şirketi hakkında te- myiz karar verecek Karar, şirketin lehineolursa eski idare işe başlamak istiyor elediye tarafından 110 bin lira- | Şirket idare moelisi, evvelki gün lık aldat borcu hakkında bir müddet evvel eski Haliç Şirketi a- lehine açılarak Belediyece kaza- nulan davanın Temyiz mahkemesi tarafından bir neticeye bağlanması kararlaşmiıştır. Temyiz Mahkemesi Haliç tetinin mahkeme kararı- na itiri izerine 21 eylülde bu hu- | sustaki muhakemeye bakmıya ka- rar vermiştir. Haliç Şirketi şimdi- den noktai nazarını müdafam etmek | için hazırlıklarda bulunmaktadır. yamemine ği Kasammmd | Beykozda Etlerin üzerine Levhalar K onacak Ayın on Mşlıuı sonra tatbik ediliyor Kasap dükkânlarında etlerin ü- zerine cinsini gösteren levhalar a- sılması kararı bu ayın on beşinden itibaren tatbik edilecektir. Bu tarihten sonra halk bu gibi levha bulunmıyan — dükkânlardan içinde keçi eti satılmadığına kani olarak serbestçe alış veriş edebile- ceklerdir. Levha bulunan dükkân- larda da parça veya tamam etler - deki küçük levhalara dikkat etmek lâzım gelecektir. Maamafih bu son tedbirlere baş vurulmadan önce dâahi Belediye « nin bu gibi hilelere tevessül eden kasapları sıkı bir kontrol altında bulundurulması yüzünden keçi eti sarfiyatı azalmıya başlamıştı. Ez- cümle şehrimizde en çok keçi eti sarfedilen 1934 yılında 350590 kilo keçi eti istihlâk edildiği halde 1935 te bu miktar 291798 kiloya ve 1936 da ise 187337 kiloya düşmüştür. Bu #on tedbirlerle 937 de bu yekünun yarı yarıya düşeceği sanılmakla - dır. Muhtarlara Ne kadar Ücret verilecek Bunun için bir anket açıldı Köy muhtarları tarafından ihti- yaç halinde köylüye verilen muh- telif vesikalar için köy ihtiyar mec- lisleri tarafından her köyde ayrı bir ücret alındığı görülmüştür. Vi- lüyetler, bu ücretleri bir tırıfe ile tesbit edeceklerdir. Bu maksatla, bütün köy muhtarları nezdinde, vesikâlâr için alınmakta olan bu ücretin ne miktar olması lâzım ge- ::'ıği hakkında bir anket açılacak- Gelecek cevaplardan sonra tesbit edilecek tarifeden fazla para muhtarlar tecziye olunacaklardır. — Evli barklı bir kadına tecavüz etmekten sıkılmadınız. Lütfiye si- ze haüddinizi bildirdi. Yüzünüze yediğiniz şamarı ömrünüzün sonu- na kadar bir ayıp damgası gibi saklamanız lâzım geliken onu da yapmıyor, üstüne üstelik bir de kendisine âşık olduğunuru bana kadar gelip söylüyorsunuz. Yaptı- ğinizı ancak bir deli yapar. Siz hemen bir sinir doktorunn koşma- hsmnız.. Hakikaten deli şüphe ediyorum. Ben böyle söyleyince bir saniye durakladı.. Gözlerimin içine kor- kunç bakışları vardı. Bir an sözleri- me kızar gibi oldu: — Affedin amma, ben sizi ken- dimden daha üstün hasta buluy>- Tum... Dedi, Bu lâkırdıyı söylerken tir tir titriyordu. Ben de kızdım. Ye- rimden kalktım: — Artık sizi dinleyemiyeceğim Halil Necip Bey, hem hastayım. Dedim. Kulı.ı acı gelen bağıriz bir sesle : — olduğunuzdan | SONTELGRA fevkalâde bir toplantı yaparak ta- kip edecekleri yolu kararlaştırmış- lardır. Temyiz Mahkemesinin ka - Tarından sonra heticeye göre şir- | ket hissedarları fevkalâde - olarak toplanacaklar ve şirketin mukad- deratını kararlaştıracaklardır. Tem- yiz Mahkemesi şirket aleyhindeki kararı tasdik ederse hissedarlar şir- ketin feshine karar vereceklerdir. Aksi takdirde işletmeyi tekrar cle almak tasavvurundadırlar. Yeni depolar Yaptırılıyor Burada gaz muhafaza edilecek Belediyeye ait muhtelif mevzuat fle müştell maylatın muhafaza ve yangın - tehlikesinden korunması için yeni tedbirler alınmaktadır, Bu arada neft sendikat tarafından be- lediye hesabına 7 ile 8 bin tan hac- mında olarak yaptırılan Çubuklu depolarından başka Beykozda da yeni depolar yaptırılmaktadır. Bu depoları Şel isimli bir İngiliz kum- panyası yapacaktır. Neft Sendikat depoları 200 bin lira değerinde olup Belediye bu - nun bedelini yılda 16700 lira üze. rimden taksitle ödeyecektir. Şel kumpanyasının yapacağı te- sisat ise 250 bin lira kıymetinde o- lacaktır. Şel kumpanyasının transit geçe- gek hava nakil vasıtalarına vere - ceği mayi mahrukat resimden istis- na edilmiştir. Kömür Havzasında Yeni işler Hükümet Kamutaya iki yeni ve mühim kanun projesi vermiştir. Bunlardan birisi Ereğli Şirketin - den devr alınan Ereğli llmanile hav- zadaki deniz işlerinin inhisar altı- na alınması, diğeri de yine bu şir- ketten satın alınan şube demiryol- larile madenlerin işletilmesi hak- kındadır. Her iki proje müstaceliyet kara- rile yakında Kamutayda görüşüle- cektir. Bu proje ile hükümet kömür iş- leri için beş milyon lirayı tecavüz etmemek üzere mütedavil bir sei- maye koymaktadır. Bundan başka kömür havzasının Tasyoönelleştirilmesi ve Eti Bankım burada çök faal rol oyniyabilmesi için İktısat Vekâletine geniş salâ- hiyetler verilmektedir. Bu salâhiyetlerle yapılacak ye- nilikler neticesi 945 yılında kömür istihsalâtımız dört milyon tonu bulacaktır. Bunun yarısı ihraç edileceğine göre 12 mil; olunacaktır. — Siz aşk nedir bilmiyorsunuz? Dedi, devam etti: — Gençsiniz. Bir gün gelecek siz de onu tanıyacak ve öğrenecek- siniz, Aşk bir hayatı yok edecek | kadar zalim, yine bir bayatı var edecek kadar ihyakürdır. Bütün dava ondaki buruklukla tadı bir- Teştirmeyi bilmektedir. Bunun i- çin de olgun ruha, kemal bulmuş varlığa ihtiyaç vardır. Bir aktör gibi idi: — Aşkın bu anlanışı üzerine hil- hassa dikkatinizi çekmek İsterim. Naciye, Halil Necib'in bu sözle- Tini naklederken durdu, içlen ge- len bir hitapla konuştu: — Kardeşçiğim, tuhaf değil mi? okuduğum eserler arasında aşkın böyle bir tarif ve tasvirine hiç rastlamadım. Ben onun kadar iyi konuşamıyorum, söylediklerini tıpkı tıpkısına anlatamıyorum. Be- nimle konuştuğu ve bana içini dök- tüğü vakit yanımda olsaydın mu- hakkak onun samimiliğine, içten (Devamı var) 4 Mayis 1937 p Haik Filozofu diyor ki : ] İilr Ermeni vatanda- İşın eseri karşısında Değirmenciyan namında bir Er- meni vatandaşın büyük Türk şairi Fuzuli hakkında yirmi sene göz nu- ru dökerek iki etltlik bir eser yaz- mış olması bir takım münakaşala- Ta sebep oldu. Değirmenciyan şim- di ü tiği gibi, dehasının öâşıkı olduğu Furzulisile ayni âlemde bulunuyor. Bu eserden biraz geç haberdar olmuş bir muharrir, Fuzuli hakkın- da en büşük eseri bir Ermeni va- tandaşın yazmış olmasına karşı pek hassasiyet gösterdi. Halbuki bunda hassas olacak ne var Keşke Türk kültürü, maziden arta kalmış az- lıkları kâmileh bu kadar - candan fethetmiş olsa.. Düşünmelidir. ki, Fuzuliye bu kadar meftun olmak için ne kadar Türk olmak lâzımdır! Ermenilerin büyük Türk kü Tüne böyle candan hizmetlerini bi- zim asabiyetle değil, bilâkis, çok Mmemnuniyetle karşılamamız tabii olmak lâzım gelir. Bugün de büyük Türk kültürüne hakkile hizmet etmiş ve aramızda sevgi ve emek hakkı kazanmış yük- sek Ermeni münevverlerimiz var- dır: Musikide: Bimen, Tiyaziyede yüzlerce gencimizin hocası Kirkor Kömürciyan gibi, Dar bir milliyet zihniyetile, mil- li kültürümüze bu emekleri inkâr etmek Türke yakışmaz. Halk Filozofu Sanayi heyeti Bugün Ankaraya gitti İktısat Vekâleti, serbest ithalât rejimi ile muamele ve istihlâk ver- gileri hakkındaki — mütalealarını söylemek üzere şehrimizden bir sa- nayi heyetinin Ankaraya gönderil- mesini bildirmişti. Ankaraya gidecek olan bu heyet azaları seçilmiştir. Heyete serbest fabrikatörlerle resmi fabrika mü- dürleri de dahil olmuştur. 17 kişi- den ibaret olan bu heyet bugünkü öğle trenile Ankaray hareket et- mişlerdir. —— ax. Birimizin derdi Hepimizin derdi Kurtlu et satan kasap Geçen gün bir dostumuz mat- baaya gelmişti. Bize şunları söy- ledi: Oturduğum mâahallede bir ka- sap var.. bu kasap bir mahalle kasabı olduğu için, bittabi müş- terisi muayyen, satışı muayyen- dir. Binaenaleyh çok alış veriş etmez.. Biz de, bütün o civar halkı gi- bi, oradan alış veriş ederiz. Fa- kat, geçen gün, yine et almak i- çin bu dükkâna gittiğimiz vakit şöyle bir hâdise cereyan etti: Bir çengele asılı bir parça et vardı. Kasap oradan kesmek is- tedi. —— Patça, istemem, dedim. — Çok iyidir, dedi.. Israrıma rağımen kesmiye baş. ladı. Fakat, ben de ete dikkat e- diyordum. Bir de ne göceyim.. Etin üstünde küme küme beyaz, küçük kurtlar âdeta kaynaşı - yora — Yahu, bu ne, dedim... Kasap gayet soğukkanlı: — Ya, dedi, ben de şaştım.. Nereden gelmiş, bu kurtlar?.. İleri geri bazı şöyler söyledim. Kasap hiç aldiriş etmedi. Hâlâ; bana, o kurtlu eti methediyordu. Hayret ettim. Havalar, henüz © kadar sıcak değil. Et kurtlar- dığına göre, kimbilir, ne kadar bayat bir et.. ve bunu dükkâna asmış satıyor.. Kimseden çekin- miyor, perva etmiyor.. Böyle yiyecek müaddeleri sa- tan dükkânları zabılal belediye memüurlarının kaç zamanda bir âni olarak kontrol ettiklerini sormak istiyorum.. rüş, bu kitabında femenni et-

Bu sayıdan diğer sayfalar: