4 Mayıs 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 16

4 Mayıs 1937 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ğ 16 Saylfa W SON POSTA ' Mayıs 4 — — -— — — ——— ——— OSMANLI BANKASIİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ TESİS TARİHİ : 1863 Bermâyesi: 10,000,000 İngiliz lirası 'Türkiyenin başlıca şehirlerile Paris, Marsilya, Nis, Landra ve Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, İran, Filistin ve Yunanistan'da Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunanistanda Filyalleri vardır. Her türlü banka muameleleri yapar. * BALTIC 4 Süt lalr;.l:ı'ıasının | | | | rübeye müstemittir. _717!*/( M'u/)a Ztd. Şti. ESTANGUL. GALATA PERSEMGE — PAZAMI 8l Yelarai ZIRAT İstanlui . Telelon ; 406 e— Dr. İhsan Sami ÖKSÜRÜK ŞURUBU Üksürük ve nefes darlığı, boğmaca ve kızamık öksürükleri için pek tesirli ilâçtır. Her cezanede ve scza | depolarında bulunur. e BANKA KOMERÇiYALA iTALYANA Bermayesi Liret 700,000,000 İhtiyat akçesi Liret 145,708,054,50 Merkeri İdare: MİLANO İtalyanın başlıca şehirlerinde ŞUBELERİ İngiltere, İsviçre, Avusturya, Miaca- ristan, Yugoslayya, Romanya, Bül- garistan, Misir, Amerika Cemahiri Müttehidesi, Brezilya, Şili, Uruğguay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbiyada Afilyasyonlar İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ Gülata Voyvoda câddesi Karaköy Palas (Telef, 44861 /2/3/4/5) Şehir dahilindeki acenteler : İstanbulda : sAlâlemciyan hanında Telef. 22000 /3/11/12/15 Beyoğ - lunda: İstiklâl caddesi Telef. 41046 İZMİRDE ŞUBE BiRADERLER İYTANBUL: AN KARA-iİZMiR a ” Son Posta TÜRKİYE B.RİNCİ Eerazi Fabrikası : Mamulâtını AOÜ 4Y tercih Kanzuk Saç Boyaları JUVANTİN Kumral ve siyah olarak iki cinsi vardır. Ter ve szınl Biyasi, Havadis ve Halk ıaıelq Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. İSTANBUL Gazetemizde çıkan yazı ve resimlerin bütün hakları mahfuz ve gazelemize aittir. : aa ie yıkanmakla — kat'iyyen BpS y AEON"j FİATLARI çıkmaz, tabit renk ve- ınııı::;ı.y.ı a ren tanınmış yegâne sıhhi saç boyalarıdır. iNGiİLİiZ KANZUK ECZANESi BEYOĞLU - İSTANBUL Mukavemeti ve zarafeti emsalsizdir taklitlerinden sakınınız Toptan satış Deposu: İstanbul Tahtakale No. 68 Tel: 22269 ’Hı I:_’U » tanc | 270 B00 YUNANİSTAN BCNEBHİ —<ı Abone bedeli pcşindır Adres değiştirmek 25 kuruştur. Gelen cvrak geri verilmez, İânlardan mes'aliyet alınmaz. Cevap için mektuplara 10 kuruşluk Pul ilâvesi Tâzımdır. BÜTÜN DÜNYA POKER Tıraş bıçaklarını kullanıyor. Siz de alınız. POKER PLAY markasına dikkat ediniz. Posta kutusu: 7“ İstanbul Telgraf : Son Posta Telefon : 20203 Gaziantep Memleket bastanesine ait 102 kalem cerrahi alât ile 56 kalâm e lak boğaz burun ve 5 adet takım cihazı açık eksilimeye konulmuştur. 1 — Eksiltme: 5/Mayıs/937 çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıkhat V İçtimat Muavenet Müdürlüğü — binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. BAYANLARIN <aamx, | — 2 — Tahmini fiat: 1927 liradır. Doğumdan evvelki siyah leke- B| — 3 — Muvakkat garanti: 144 lira 53 kuruştur. lerini ve bütün çillerini yalmız 4 — İstekliler şartname ve listeyi hergün komisyonda görebilirler. F82l| Çıl llâCl B — İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 2480 sayılı ı.ıı-u:. Y; Dr. HAFIZ UtMAL Son Posta Matbaası (Lokman Hekim) “Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ ktvl ; lı belgeler ve bu işe yeter müvakkat garanti makbuz - veya banka — mel Dahiliye mütehassısu Pozardan — maada lderir B bBergün (2 - 6) Divanyolu numara 104, ev te-| SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIĞIİL g belli gün ve saatte komisyona gelmeleri delonu 22398 - 21044 8. Ragıp EMEÇ ğ VS : İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırmâ — ve Eksiltme Komisyonundan: a Vaç

Bu sayıdan diğer sayfalar: