5 Mayıs 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

5 Mayıs 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A y “iy Lisan derslerimiz Bugün: Fransızca Yarın : Ingilizce $ Kuruş » Telefon: 23872 Başvekil bu General Göring Alman - italyan , pi — 1 k o n u S Taç giyme merasimi B , talid Ziya V Z€ce sanatının Büyük, sanâtkâ, ir , gilin sanat ayak Ziya Uşaklı- münasebetile $ ma,, yıl 7 çarşamba da Evimizin Cağal. da yapılacak top- yi BiYA çıkarılmıştır. tl ile gelinecektir, nbal ” Fadyosile de z —.. (Devamı Polis teşkilât ka, neşredilecektir, ? incide) ına göre Emniyet T vi eksiye ediliyor Bap kanununun bu ayr » anlaş, yüzâkeresile başlama” Mİ maktadır. Yeni kanunla e Murlarmın maaşlarına zem vi vey Gibi İstanbul, Ankara, İz Yük şehirlerdeki emniyet MÜdürlükelpi ç İecektir. > teşkilitz da takviye edi- B maaşlar. çİyet müdürüüğünün asl B 9 eu uz bine çıkarılacaktır. YO Yeti umumiyede yeniden iki mid *sliği ihdas olunacak, gube üdürlüklerinin adedi yediden on bire sikarılacaktır. Şube müdürlerinin ma fön da yedi bin Kuruşa yilkselecek. İ hurunun #iY Prenâ Pol MAYIS 1937 Çar Dün gece Şişlide bir #ramvay yoldan çıktı şamba (Yazısı 6 sncıda) Sene: 6 « Sayı: 1894 akşam İngiltereye Milan Stoyadinoviş konuşmalarında Askeri ittifaka varılamadı dönüşünde Göring, IEA YA amm goslavyada da S lar yaptı erlin -Roma mihverini değiştirecek ma nasıl GK Avtupada mutekâbil ziyarete rin hararetli akisleri devamı etmekte dir. 23 Budapeştede Avusturya Reisicum. areti müinaşebetile Macar ve Avusturya devlet ağamları arasında ok mülâkatlar vukubulacaktır. Şuş- nig Maçarlara Venedik mülâkatmın neticelerini bildirecektir. Fakat prensip olan konuşmaları merkezi Avrupa vazi, yel ve iki memleketin Küçük Antant ile z batı üzerinde yapılacaktır. birç İ olan münase | Daha Günd! İ ya Başveki aden itibaren Horthy Avustur- Jini ve Hariciye nazırını on beşer dakika kabul etmiş ve Miklas da Maca? Başvekilini ve Hariciye nazır, nı kabul eğerek görüşmüştür. iyasi Diger unu DEACAr BaşVEKii ranyinin Avusturya Başvekilinin şere- fine verdiği siyafette, Macar riçalinden başka Alman ve İtalya elçileri de ha. zır bulunmuştur . Romadaki görüşmeler İtalya kralı dün sabah Hariciye nazı- rı Neyratı kabul etmiştir, Kon Çiano, öğleden sonra Chigi sa- rayında von Newrath ile uzun bir mülâ. kat yapacaktır. Akşam Villa Madama- da Kont Çiano, Alman Hariciye nâzırı- nın şerefine bir ziyafet verecektir. Bu giyafette iki nazır, nutuk söyliyecekler. ğir. » (Devamı Y incide) Tevfik Rüştü Aras Bir kaç gün Içinde Cenevreye gidiyor Hatay ana Dün ankaradan beraber çekilmiş İngiltere Kralınm 12 Mayısta yapı- | lacak taç giyme merasiminde Türkiye Cumhuriyetini temsil edecek olan Başvekil İsmet İnönü, refikaları ile birlikte bu sabah hususi trenle Anka- | radan şehrimize gelmiştir. | Başvekli, istasyonda İstanbul vali ve belediye reisi Muhiddin Üstündağ, kolordu kumandanı general Salih, or. du müfettişlerinden ve Başvekile Lon- drada refakat edecek olan general Kâ. zın, yine Başvekile refakat ©edecek- lerden Amiral Okan, Harp akademisi kumandanı generel Ail Fuad, vali mu- avini Hüdai, belediye reis muavini | yasasının konuşmalarında bulunacak Vatani gazetesinin gösterdiği cürete bakın ; “Buradaki Türklerden öcümüzü alalım ,, Diye havlıyor Hatay anayasası ve statüsünün tan. zimi için Cenvrede toplanan Eksperler komitesi bugün anayasanın müzakere- sine başlayacaktır. Ankaradan verilen dir habere göre Hariçiye vekilimiz doktor Tevfik Rüştü Aras bir, iki güne kadar Ankaradan Cenevreye hareket edecektir. Hariciye vekilimizin bizzat Cenevre müzakerele- bulunacağı anlaşılmaktadır. Bazı ihtilâflı noktalar (AA) — Anadolü ajan. | rinde Çenevre * srmn hususi muhabi N Eksperler komitesinde i ekalliyetler meselesinin müzakeresi bit- mizakerelere esasında bazı iri bildiriyor: Sancaktaki | miştir. Bu bez fikir mübayenetleri çıkmıştır. Bu ihti- | Jüri: noktalar gelecek hafta konuşula. | caktır, Yarın İngiliz murahhasının riyasetin. deki tâli komitenin hazırladığı anaya- sa projesinin konuşulmasına başlana- cak ve yarından itibaren anayasanın kati ve son şekli tesbit edilecektir. (Devamı Y âncide) | see9res0s sasanananasan sar v0essensmasansassesasen mmensay i Atatürk | iDün Genel Kurmay | Başkanlığına şeref verdiler Cumhurreisimiz Atatürk dün Başve- kâleti teşrif bi şlar ve bilâhare Başvekil İsmet İnönünü beraberlerine alarak Genel Kurmay Başkanlığına ş€- ref vermişlerdir, Muharrir Eminsinan hallesini dolaşmıştır. | Bugün üçüncü sayfamızdaki yeziyı | okuyunuz. Bu sabah Londraya gitmek üzere şeh rimize gelen Başveicilimizin rejikalurile Mahallenize gelen ve fdtoğrafçımız, dün gidiyor büyük tezahür ratla ayrılan Başveki!i, bu sabah şehrimizde aynı hararetle karşılandı Londra seyahati esnasında Siyasi ve Mali Görüşmeler yapılması muhtemel Başvekilimizin Pariste de iki gün kalarak siyasi temaslar yapacağı sanılıyor bir vesmi Ekrem, Üniversite rektörü Cemil BiL sel, Deniz yolları direktörü Sadeddin ve birçok yeni zatlar tarafından kar» şılanmıştır. merasim yapılmamıştır. il hususi trenin son vagonu. lığında oturuyordu. Neşeli bir yüzle indi. Kendisini karşılamıya gelenlerin ellerin yan İnönü de ke karşılamıya gels miş arkadaşları bayanlara Utifat et, tiler, İstasy: ışında büyük bir halk tabakası toplanmıştı. Başvekil, geçer- ken bir alkış tufanı koptu. Ve Başve, (Devamı 7 incide) H muharririne Dertlerinizi söyleyiniz Muharririmizle fotoğrafçımız bugün İshakpaşa mahallesini dolaşacaktır, Yarın da Binbirdirek dolaşılacaktır,

Bu sayıdan diğer sayfalar: