5 Mayıs 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 10

5 Mayıs 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

anca: Kreme e Min iigili © Efepks gesi liş İlme tiEsi zi Ep ; iŞ; Te NE ep 1 Bi? :i moapkReğ eşatm EEE SeişlipE ik ipe 3 iso ii O.) 3. Yü eeemıkieşridenli! oo işide ik iç SEP 3 »B İE vi ir ŞEB Sa” Ş şa, i göd.yi ge İ 3 & Me ekini KAİ Sin ee lepra 3 ” gilii$ iy ia il ? Muş, VE eke'işE kağ ON) beğ: 3 iy İğ ji i iğ EEE ? Sök ç SE vay: z e 14 ? iy 5 38 ağ Eşeai izi bekir! İN asan di: ii e ae eee ae ri xg GİRME BEŞ Hağbaş SİZ ğ S © g ç gif R La :9 zi : kiieg- ELİE 33 gn i Mİ, se ililiği meli lari i—- .. sa 3 * — iz 2 â Eğ 3 i E â.2İİ , Medaşmspeyan> diprirtşreeşİrarıze ai ga e BESİ m ME gile rieie miri iile *Ş s8 4 a5 ATİ. ŞTİ. şİ eERSSİŞ,AREER EİİRİ LALE 2 MERİ 0 4 çe pir hi İğ ; il Eekekyeeşilire kini KİRİ Şi Pİ iş b pi iii la ii ei u hin iie li İni iyekepike Si A kesi RET$T 8 3 Ayk Sidkçi #tkideş sg sağl ise kişili; BEP e 85 rağ ağ N şi HİP ; ; : 2 iŞ ğ si ŞE api) a ii z i 4 i isi, Sİ 2E3İ Reiki e ai di Şirk bi ilşiğiei gilin m ra il iliş » A : 53. Agi <Eİ â i vi di Ş kilekeş ileri şişli iss MR AE. 7 eren a “ PARDAYANIN OĞLU PARDAYANIN OĞLU o — 59 a m m m —— den sonra onun arkasından koştular ve | spüracaat ediyormuş gibi, havaya kaldı. bağırdılar. rarak, enerjik bir sesle; — Eyl, Mösyö Jan... Bir dakika! — Ne olacaksa olur, biz £ elimizden — Tabit duyduk! Senden daha sağır | Alnı açık, şakakları hafifçe © kızarımş, O © değiliz ya. kırmızı dudaklarının üzerinde siyah bir — Bizim Jdn, böyle yükseklere bak. biyik... Onun da, tıpkı karısı “gibi, en z Delikanlı döndü ve azarladı: gelen herşeyi yaptık, kabahat bizde de- maktan hiç çekinmiyor! fazla nazarı dikkati o celbeden. tarafı, — Boğazlanan danalar gibi öyle nef Zi — Ne demek © istiyörsun?.. Aptal! | çok güzel, parlak, zeki, teshir edici göz- bağırıyorsunuz? . Diğerleri de başlarını sallıyarak tas- Pis herif ! leriydi. Bu gözler sayesinde çehresi İs. Üçü birden, ayni tereddütle durdular, | dik ettiler. Fakat ne de olsa, endişe içine — Demek İstiyorum ki... tediği şekli derhal alıyordu, Başını dik Söylemek istedikleri şey, şüphesiz, on- ları korkutmuş olacaktı ki, biribirlerini Girsekliyor fakat hiç kimse iâf söyleme- ğe bir türlü cesaret edemiyordu. Bu- nun üzerine onları iyi tanıyan Jan ba. gırdı: — Bu defa da dilinizi mi yuttunuz?. “Sen Eskargas!.. Senin dilinin ucunda de bulundukları, besbelliydi, Eskargas ani bir kararla: — Yürüyelim, dedi, senyâr Koüçini herhalde, kendisini e nederek meraka düşmüştür. Ve tçü birden, seri adımlarla ve şüp- hesiz alışkanlıktan, © dıvarların dibin. den, yürümeğe başladılar. Ve böylece, — Bir kralın kızı, e çok bir şey sayılmaz! Bunun aksini iddia eden varsa, onun da halldini bildi- tirim. Kalbini söker köpeklere atarım! Hiç sebebsiz, kavga başlamak üzerey- di. Bereket ki, gözetlemek emrini almış oldukları Arbr . Sek sokağına gelmiş- lerdi, Artık gevezelik etmemek ve bil- tutuşunda ve bütün hareketlerinde hu- dutsüz bir gurur vardı. Muhteşem ve Onu görünce, Leonora'nın gözleri a iğ dolu mazarlarla bakmağa başladı. O ise, ona lâkayt bir tavırla ba yiv i le yarak yavaşça etrafr gözetliyerek yürürken, ayni za- bassa gürültü ( çıkarmamak (lâzımdı.| bıyiklarile oyna her va bir şeyler bulunur... o Söyle da yavaş sesle kögüeüyarlardız Esasen verilen parayı “alın terile ka- | yaklaştıktan sonra ykm Ne bakalım U Bana öyle geliyor Ne mösyö Jan #anmak!,, onların bir nevi şiarıydı. Adi | nuşuyormuş gibi, ciddi bir tavırla: bizi dinlemek istemediği için o pişman işlerinde bile, bu hususta namuşkârane — Cehenneme gitsin Konçini ve sen | Ylacaktır! hareket ediyorlardı. ri Sizin tavsiyenizi nazarı itibara De (ga beenii AE v5 Binaenaleyh, sustular ve işlerine bak. | Ak Onunla karşılaşmaktan o çekin Yarın görüşürüzk. e re eki ae aşağ e O da beni Ve böyle söyliyerek tekrar döndü. Eskargas tekrar bağırdı; — Yarın çok geç olacak şef, Yapaca- ğrmiz selerin biraz sonra icra edilmesi Tâzım, Jan uzaktan bağırdı: — Selerden bana ne). Neyse, yarın anlatırsınız. böyle uğursuz düşüncelere kapılırsın! — Karkanın hakkı var! o Düşün bir defa, Grengay! Abr - Sek (sokağında başka kizlar yok değil ya! Hem de iste, diğin kadar!.. — Biliyorum Eskargas. © — Pekâlâ, şu halde senyör Konçini ne diye bizim Janın sevgilisine göz at- sm? Ne için muhakkak o da, obaşkası değil? Diğer taraftan, bunum bir tesa- Süratle, gölgeler gibi kabarık, keskin azarlarla sokağı tetkik — ettiler, ayni veçhile Kurbaton (o çıkmazını da araş“ "tırdrlar ve kısa bir müddet (o Bertiy'nin evi önünde durdular, Çıkmaz da, sokak gibi sakin ve 1s813- dı. Herşey ve herkes uyumuş gibiydi. Bunun üzerine #öratle Sentonore soka. Leonora'nın göğeü Büyük bir heye- can içinde çıkıp indi ve gizli bir iç çe” kişten sonra gayet sakin bir sesle cevap verdi: — Böyle olması için çok mühim baz! sebeblerim vardı Konçino. — Bu bravoyu (bravo, nun, silâhini para mukabilinde başkaları için kulla" nan adar; olduğunu söylemiştin) daha Xx düf eseri olduğuna inanmak Ma bir hay. evine girdiler, uzun müddet nezdimde istihdam etme” Ti müşküldür. Derhal vasat mikyasta, ve gözü ds.) e niyetiniz var mı? Bugün aksi gibi 0 — Aal bakalım! — Ben de ayni şeyi düşünüyorum!.. şenmiş bir yazıhane gördüler. — Orada na ihtiyacım var. : — Olur şey değil! Fakat herne olursa olsun, ona ( haber bulunan genç bir adam, . sabırsızlıkla | | Leonora, korkunç bir soğuk kanık — Gel de çık bakalım işin içinden! ( verebilseydik, çok daha fazla rahat et- ve sinirli srialn ve dudaklarında sinsi bir tebessümle Üçü bizden söylenmeğe ( başlakılar. Şeflerinin ani kaçışı karşısında üçü de oldukları yerde kalmışlar, endişe, te- seddüt ve şaşkınlık içinde birbirlerinin 5 miş olurdum. — Fakat mademki, bizi dinlemek is- temedil... — Canrm nihayet ölüm (yok yal, Keaigaala lilmi ayrldıkkan ae ra Leonora Galigay Mari dö Mediçinin huzuruna kabul edilmesini bekliyen ko. dadıda, gong Gcüebidcek Gİ cevap verdi: göremiyecektir. ü onü yarın görmezseniz, bundan sonrâ ii yüzüne bakıyorlardı. Zi üyn t tası Konçino Konçiniyi buldu. De Di iel ği eee ad: | — Bizim Tasi duydunuz mu? Kahn vu. 0, Konşini vasat boyda o mütenasip en- | Küstahça gururuyla sizkt Gi Va v0 Ne ak sözi num, dedi, lee ae ll e © damda, gen sir adamdı. | kan bu bravodan artık kurtu Meşpizyn kolları 7 Gidi Br

Bu sayıdan diğer sayfalar: