5 Mayıs 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7

5 Mayıs 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Başvekil (Baş tarafı 1 incide) kil, halkı selâmlıyarak, kendisini bek- liyen Akay vapuruna bindi ve 20 dş- kika sonra Tophane rıhtımına çıkılâr. Başvekil buradan doğruca Perapa. las oteline gitmiş, ve beraberinde ge- len hususi kalem direktörü Vedid, Amiral Şükür Okan, General Salih ve General Kâzım kendisini takip etmiş. lerdir, Baâşvekilimizin, bü gün şehrimizde bulunan İngiliz Sefiri Sir Persi Lore- Bİ kabul etmesi muhtemeldir. Bu akşam Londraya doğru hareket edilecektir, Londra seyahati ei tesbit edilen programa gö- rna kilimi, Fransanm Kale lima, kedi trenle gidecek ve orada Ee : ini bekliyecek olan Kocatepe iaaslin binip İngilterenin Döver deli Ve oradan Londraya gide- Seyahat esnasında yapılması muhtemel müzakereler Başvekilimizin ayın yirmi ikisine Ankaraya avdet etmiş olacağı Giyin tadır. İsmet İnönünln tac Merasiminden sonra Tondrads İngiltereye gidiyor birkaç gün kalması muhtemeldir. Söylendiğine güre da siyasi ve mali bazi müzakereler c8- reyan edecek ve bU müzakereler bil- EN iktısadi sahada memleketimize in vaki olmuş bazi teklifler üzerin: , Maamafih alâkadar resmi pılacaktır. > e ediliyor. ademi mlümat beyan di” İsmet İnönünün Londra dönüşünde Pariste de bir iki gün zanne- diliyor. Parti merkezinde tezahürat Dün hükümet merkezimizde C. H. P. meclis grupu öğleden sonra Rels vekili Hasan Sakanm riyasetinde top. lanmış ve Başvekilin londra seyahati için tam muvaffakıyet ve afiyet te- minnisiyle cogkun tezahürat göster- miştir. Başvekilin Ankaradan ayrılışı Başvekil İsmet İnönü dün Ankarada Reisleumhur yaveri, kamutay bas. kanları, bütün vekiller, bütün meb'us- lar, bütün gefirler ve sefaret erkânı ve İstasyonu hmcahme dolduran halk tarafından hararetle uğurlanmıştı. Askeri ittifaka varamadılar Gi (Baş tarafı 1 incide) ral Göringin Venedikten Alman il dönerken Yugoslavyanın İtalyan ududundaki sayfiyelik bir kasaba olan Bisâ'e uğramış olduğu, iyi malimat al- rez bulunan mahafilde teyit olunmak General Göring, orada yazlık ikamet- dihunda Naip Prens Poly siyaret et. miştir. Konuşmalarda Başvekil ve Ha- ficiye hazır doktor Milân Bivyadineviş. si bulunmuştur. General, uzun deği enberi prensle şahsi münase. İ er idame etmektedir. talya Kralı Peşteye gidiyor elin krali üçüncü Viktor Emanvel kraliçe Eleni mayısın 17 sinde res- zayi ziyaret edeceklerdir. Ma- 1, Bükümeti şimdiden büyük hazırlık. pa En büyük kuvvet temin $ Joür gazetesi İngiliz 'Yme merasiminde “a yle adamlarile yea sini » Roma mihve- yor kis kaydederek di- tür koz vaar gede havi dok İŞİN, pe de Kont çöğeriin oktaları hakkında iki mem. et arasında ir anlaşma tam bir anlı husu. İüne medarı olmustur. Graziyaninin yerine bo mu gidecek air bri ala beyanatta bulunarak, İtalya. nm harb hazırlıklarını anlatış ve hu- ein bii di e in ame ağ eee 1 adr a. O alez aid suikastinde almış vlan yaralardan hâlâ mustarib bu. N ikta olan Grazianinin ye rine Habeşistan vali umumiliğine ta- yin edileceğine dair bir şayia deveran etmektedir. Bu şayla, Muşsolininin Libyadan av. detindenberi ortada dolaşmaktadır. Askeri bir ittifak mevzubahs değilmiş “Roma ör AryeDUN Üğleder sonra Von Nöyrat ile Çiano arasında vukubulan mülâkat hakkımda siyasi mahfeller, Alman » İtalyan görüşmele- rinin şulhcuyane mahiyeti hakkında ısrar ve bir askeri ittifak derpiş edil- diğini tekzib etmektedirler. Bu mahfeller nihai tebliğin bu hu. susta dolaşan şayiaları kat'iyetle tek- 4 ilâve eylemektedirler. tir. Italyan donanması Yalnız Andenizde değil her yerde vazifesini yapmağa muktedir Roma 5 (A-A.) — Donanma müste- şarr amiral Domenico Cavagnari, meclis te beyanatta bulunarak İtalyanın donan masının yakında yeri dretnotlarla ve diğer cürütamlarla takviye edileceğini Amiral, demiştir ki: izlerde de uhdesine düşen vezai- m ira zıman altına ( almağa kadir bir Monanma vücuda getirmiştir. 16 bin zabit 160 bin ihtiyat zabit var Roma, 5 (A; A.) — Harbiye müste- general Alberto Pariani, parlâ. Tevfik Rüştü Aras Cenev- reye gidiyor (Baş tarafı 1 incide) İki aydanberi kapalı bulunan gazetesi yeniden intişar etmeğe başla mıştır, Gazete ilk sayısında Suriye he- yetinin Paris dönüşünde meclise ver. diği teminata rağmen Cenevre anlaşma- sının Sancağa tam bir dahili istiklâl verdiğini kaydettikten sonra diyor ki: “Acı hakikat şu merkezdedir ki Ce- nevre komitesi konuşmaları iddia edildi. ği gibi bir reviziyon mahiyetinde değil- dir. Mevzu, anlaşmanın ruhuna uygun bir anayasa tanzimidir. Fransa, Milletler Cemiyetince tasdik edilen projeyi Suri- ye namına kullanmıştır. Heyetin Paris seyahati bu emrivakii kabulden ibaret kalmıştır.,, Sabır tavsiyesi (1) Hariciye Veziri Sadullah Cabiri cu. ma namazını Halepte Büyük camide kıldıktan sonra halka hitabede bulun- muş ve sabır tavsiye etmiştir. Vatani gazetesinin herzeleri Vatanilerin naşiri efkârı olan Elliva gazetesi Kırıkhan kaymakamı Sürey- yanın azledilmesi keyfiyetini mevzuu. bahsederek: “Daha atılacak birçok Türk memur- lar var, Hükümet gözünü açmalı, gaza- bint bunlara tevcih etmeli, bunları te. mizlemeli,, demektedir. Bu yazı bütün Türk muhitinde büyük bir teessür uyandırmıştır. Muhalefet cephesi Berut, 4 (Husus!) — Suriye-mecli- sindeki gürültülerin sebebi, muhalefet cephesinin teşekkül etmiş olmasıdır. 36 mebus vatanilere muhalif oldukla- rn resmen bildirmişlerdir. Bunlara, “Partilerin» muarız mebus ları kütlesi,, ismi verilmiştir. Bu kütle, aşair mebuslarile Humus mebusların. dan müteşekkildir. Viktorya otelini merkez yapmışlardır. Türk propagandası yapan bir cemiyet varmış Adana 4 — Suriyede Türk prop&- -gandam yapmakla meşyul bir cemiyer tin meydana çıkarıldığı hakkında Suri. ye gazetelerinin yaptığı neşriyat, Türk konsolosluğu tarafından tesmen tekzip edilmiştir. Dün Parjsten Sancağa gelen bir Fransız gazetecisi, mümessil Abdülga- niye müracaat etmiş, Abdülgani veri. len malümatın tahrif olunduğundan şikâyet ederek beyanatta bulunmamış, tr. Lübnan ordusunun li de eml” Iş kumandanının nasbına kaldı Beyrut 4 (Arap ofisi) — yük müdafaa nezareti Fransız (asker mütehassrslarile oo Yaptığı o anlaşma neticesinde Lübnan ordsunun teşkili hususunda şu kararları vermiştir. 1 — Fransız askeri makamları hali hazırda “Lübnan avcı kıtaları, tarafın. 'dan işgal edilen kışlalar, Lübnan ma. kamlarma terkedeceklerdir. 2 — "Lübnan avcr alayı. Lübnan or» muhteli nn 4 t ee. e tara- haller Mere elleeciir. 3 — Lübnan ordusu iki kısımdan mil, teşekkil olacaktır: Hafif piyade ve topçu. 4 — Piyade şu garnizonlara taksim edilecektir: Baalbelk, Mercern ve Trab- Jusşam, topçu kuvvetleri, Merceun ve Saldaya yerleştirilecektir. Ordunun kumandanlığını deruhte edecek şahsın tayini hususunda müza- kereler devam etmektedir. Salâhiyettar bir şahsiyetin söylediğine göre, kuman danlığın, Lübnan tabiyetine girmiş olan yüksek rütbeli bir Fransız zabitine ve- rilmesi kuvvetle muhtemeldir, dud müdafaa ameliyatınm yakında ik mal edileceğini söylemiştir. General, tayyareye karşı müdafaa tertibatının takviyesi için büyük işle. re girişildiğini ve düsmanm muhte- mel bir hiraç hareketine karsı koy- mak vazifesile mükellef bulunan sa. hil milisleri teşkilâtının da kuvvet, Jendirildiğini beyan etmirtir. Meslekten yetinme rabit'erin mikta- rı 16.000 dir, 160.000 de ihtiyat zabi. U vardır, ; Katalonya karışık bir halde şe YA KT e A ZN Her şehir kendi » parasını kendi basıyor Franko, harekâtı niçin durdurduklarını anlatıyor Paris, 4 (A.A.) — jour gazete- si Bilbaodaki vaziyet hakkında ver» diği tafsilâtta şehir sokaklarında komünistlerle milisler arasında çar pışmalar olduğunu, hükümet reisi Ağgvierrenin halka gözükmeden çe- kindiğini ve Madrit ve Barselon hü kümetlerine müracaat ederek Yar dım istediğini yazmaktadır. Bilbao- ya yeniden 300 bin mülteci gelmiş ve bu yüzden mevcut iaşe müşkü- lâtı bir kat daha artmıştır. Katalonya Dahiliye Nazırının çekilmesi İsteniyor Barcelona, 4 (A.A.) — Anar şist . Sendikalist radyö istasyonu, bu sabah bir beyatname neşretmiş” tir. Bu beyannamede Katalonya dahdiye nazırının ve Barcelona po lis müdürünün istifaları talep edil. mektedir, Saint - Jean *de - Luz 4 (A.A.) — Barselon radyosu, halkı Katalon- ya merkezinin sokaklarında kanlı mücadelelere nihayet vermeğe da vet eylemektedir. Her şehir kendisine mahsus para basıyor Londra, 4 (A.A.) — Daily Tes legraf i Katalonyadaki busu si muhabirinin bir mektubunu neş- retmektedir. Bu mektuba nazaran Katalonya da tam bir kargaşalık hüküm sür. mektedir Partiler arasında mücade le mütemadiyen artmaktadır. Barse- lon makamatı Valensten anarşiyi bastirmak üzere yardımcı kuvvet- ler istemiştir. Para vaziyeti de ber battır. Her şehir kendisine mahsus para basmaktadır. “Iigiftereye “bir Timan mı verilmiş ? Londra 4 (A.A.) — Cebelütta- rıktan bildiriliyor: General Gucipo de Llano, dün akşam Seville radyosunda Londre daki İspanyol sefirinin Edeni ziya" ret ederek ; İngilterenin Valencia hükümetine yapmış olduğu yar. dırma mukabil İngiltereye Bermeo li- manımı teklif etmiş olduğundan ma lâmat almış bulunduğunu beyan etmektedir. Paristeki İspanya sefiri de Fran sa hariciye nezareti nezdinde buna mümasil bir teşebbüste bulunmuş. tur. Hatırlardadır ki, bu işler olup biterken general Frankonun kıtaatı Bermeo limanını işgal etmiştir. Neden durmuşlar bir ilerleyişten sonra yeniden tensi- kıdır. Müteakiben Bilbaoya bir ham lede girilmek üzere harekete geçiles cektir.,, Bir yolcunun anlattığına göre Perpignan, 5 (A.A.) — Havas ajansı muhabirinden : i Hava yolu ile Barcelonadan gek miş olan bir yolcu, aşağıdaki beya. natta bulunmuştur: “Barcelonadaki kargaşalıkların hakiki"sebebi, Valencis > hükümetiz nin Katalonyanın bütün müsellâh kuvvetlerini bir: başkümandanın emrine vermek hususundaki karar" dır. Katalonya anârşistleri bu tek- lifi şiddetle reddetmiş olduklarından sokaklarda kanlı çarpışmalar olmuş, bu çarpışmalara tanklar ve mitrak yözler kullanılmıştır. Zannolunduğuna göre, Katalon ya generalitesi hükümeti; Barcelona nm merkezini kontrol etmekte, anar şistler ise varoşlere hâkim bulunmak tadırlar. Dün, 100 kadar adam öle müştür. Hastahaneler (o yaralılarla doludur. « ğ Valancia ile Barcelöna arasında bütün telefon O münakalâtı inkıtsa uğramıştır. Frankonun nazırı niçin çekilmişti Paris, oO(5 (A.A.) — General Frankonun hariciye nazırı iken isti- fa eden Serraty Bonastre, şimdi Pa” riste bulunmaktadır, Eski nazırm artık İspanyaya dönmiyeceği zannedilmektedir. Ser rat'nin istifa ve azimeti Frankonun hârici politikasma bilhassa İngiltere ye karşı takip ettiği siyasete karşi gösterdiği memnuniyetsizliğin bir nişanesi olarak telâkki edilmektedir. Serrat, Burgos hakkında İngilte reye gönderilen notaları tasvib et- memektedir. Nazır, bu notaları im za etmek istememiştir. ! p Burgos hükümetinin umumi kâtibi olup reyi almmadıkça hiç bir karar ittihaz edilemiyen başkuman danın kardeşi Nicolas Frankonun gittikçe büyüyen nüfuzu da sabık nazir Serrat tarafından tasvip edil memektedir. i Iki Italyan esiri Bilbao, 5 (A.A.) — Havas a jansmın Bilbao muhabiri Bask cep* hesinde esir edilen iki İtalyanı isti vap etmiştir. Bunlardan Angelo Delisis ismin” * de olan birincisi, İtalya harp gemis lerinin himayesinde olarak hareket eden bir İtalyan vapuru ile 90 kişiy«| le birlikte yola çıkarak (7 şubatta Cadix'e geldiğini söylemiş ve mens sup olduğu taburun münhasıran Italyanlardan müteşdklil İliği ilâve etmiştir. t Luciano Faraon isminde olan di ger esir de İtalya harp gemilerinin refakatinde olarak hareket eden Sardegna ismindeki vapurla bir martta yola çıkarak 5 martta Ca. dix'e geldiğini söylemiş ve şunları, ilâve etmiştir: “Ben taksi şoförü idim. Buraya cebren sevkedildim. Burada kalmak la İtalyaya dönmek arasında benim için hiç bir fark yoktar. Ben ne fa» şistim, ne de faşist düşmant..., Halit Ziya (Baş tarafı 1 incide) 1 — Konferansı Agâh Sırrı Levenâ tarafından. Ni A) Servetifünun eğebiyatı. ( B) Servetifünun nesri, C) Halid Ziyanın eserleri, edebi şah, siyetİ, romanlarının vasıfları ve kahra, manları, 2 — Konser: Evimizin orkestrası tax rafından, 3 — Hatıralar; Hüseyin Siret tara fından, 4 — Hatıralar: Ali Kâmi tarafından, 5 — Hatıralar: İzzet Melih tarafın. dan, 6 — Eserlerinden bazı parçalar: Mu- vaffak tarafından. 7 — Hitabe: Meliha Avni Sözen ta. rafından. (Üstad Halid Ziyaya ait bir yazıyı ikinci sayfamızda bulacaksınız). a m mma Suvarilerimizin iştirak ettiği Konkur Ipik Bugün pariste başladı Paris beynelmilel Konkur İpikleri bugün “Gran Palede başlıyacak ve 12 mayısa karar devam edecektir. Avrupanın er iyi 150 binicisini bir araya getirecek olan bu müsabakala. ra Türkiye, Almanya, Avusturya, Bel- çika, Hollanda, Irlanda, Romanya ve İsviçre ve Fransa iştirak etmektedir. İtalya, ümidin hilâfına olarak işti. rekten imtina etmiştir, ğ ei)

Bu sayıdan diğer sayfalar: