5 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

5 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yarşamia lânlarını parasız İİ may 18 1 | Y Sa7 ki — Kurunun hekinilerine parâsrs bakteri Sa; Ni ao. y e iYi İvi Sa — eli — Kukük ve mali müşavirlerin her İSTANBÜL'> adresi: « İstan! RR kanun yollarını parasız sorup öğrenir. Posta kutusu: 46 İSİN ..0 5 e Telef, 21413 el, >. ZAR GL | . ii Pe kk OE şe e Başvekil ci üzere i© dün Ankaradan hareket etti Yl b İnönü bugün şehrimizde İl Başvekilin Londraya giderken Pariste li Fransız hükümeti ile temasta W bulunması ihtimali var ii | dü Sa | war kurmak üzere şehire gelen köylüler gir ri tim Ni | Ankara, 4 (Telefonla) — Başve- p cekler ve Pari çerek Pas-de- | i eal köy ü kil İsmet İnönü, İngiliz kralının taç Calais (Padökale) den Londraya gi- | giyme merasiminde bulunmak için deçekler İri 1 İ fabri eğ ağ er a geye gitmek m ii akşam BAŞVEKİL ne UĞRA. İl | € i -| da hususi trenle hareket et - İki 5 Mi ki ş alarımız için işçi $ mişlerdir Aldiği malâmata göre, Başve - ! eki işsizler arasından toplamak İstasyon çok kalabalıktı. Vekil - Wil Londraya giderken Pârise uğra- İ d ha pi ler, meb'uslar, mülki ve askeri t erkân yacak ve ün kalacaktır. Bü fır | a mümessili pek az görülen bir halk sattan, istifade ed Fransa ile a Yazan; ag a doğru değil ee .ö ; kütlesi sevgili Başvekili uğurlamağa tamızdaki muallak "meseleleri görüş 1 > us Yazısı 2 nci sayfada) gelmişti. Bagvekille birlikte seyahat #nek üzere Fransız ricali ili ll etmekte olan n İsmet İnönü'ne ödeceği söylenmektedir. li teaddit o buketler takdim edildi. İsmet İnönünün avdet tarihi kat'i ii smet İnönü kendisi uğurlamı ağa olarak belli değildir; fakat, en son il gelenlerin teker er ellerini sıktı maysın 26 sına kadar Ankaradı bu: li iltifatlarda TAY İinacaği tahmin edilmektedir. ! di) Hususi tren tam saat 19,30 da ARTİ GRUPUNDA El hareket etti. Başvekil son derece Ankara, 4 (Hususi) — Cümhüri il şiddetle alkışlanıyor, her taraftan Ik Partisi K y Grupunun :00 yükselen “Güle güle gidin! Güle güle bugünkü toplantısında Başvekil -İnö- ib elin,, sesleri arasında uğurlanıyor- nü, taç giyme me iminde bulun - mak üzere Türkiye. .Cümkuriyetini ekil İsmet İnönü İs nbuldi kendilerine iltihak edecek olan ordu şam bâşlıyacağını grup ümümi he- müfettişi orgeneral âzım Orbay ve İngiliz kral VI mev * Özorge'im taç ge vi ve Parti grupu wuh- donanma umandanı a ikeri giyme meras simin ide hükümetimizi em Başvekiline seyahatin nde i Okan ile Sen in ekspresile femisil edecek a izgi Hk eden AD ve afiyet meni Başvekil İsmet İhö: un tezahürat gös! i Kl ea mami Z a —— Şimdi ve. E ; m Damada O Op EZA Tac giyme merasimine lk Pariste... mame nar vermsi Bütün devlet adamları görüşecek W İle ndra oobüssüz de Fransa Romanya ile İtalyanın birleşmesine mani olabilecek mi? italyada da Almanyada da olmayan | y ş! Paris, 4:(A:A.) — Jour gazetesi, wi Jkna kuv fi lacak ikna kuvvetini göstereceği şöp «ÖĞÜN V of dinlerde Londra ve Pariste birçok & VELI belidir. Başlıca gayretler Roma — Ber- İ omobillere, tramvaylara, Sak görüşmeler vukubulacağını ii Jin mihverinin tesirlerini izaleye matuf 1 z iz devleti > olacaktır. İngiliz hükümetinin elinde — ONEM dı! riyor. Birçok a G gi zi Pa ra ' e ie Ke EE Eni ii ağ kerleri, ne doktor Sehacht'ın ne de Kont i nel pe'de bisikletçiler€ yardı Yazısı ö inci sayıfamızda) | me meri ingiliz anca ğınin ke olan Prağ, # (A tir. C vred le harrse b | en€ Cc e bu görü: üşmel K araretle 5 | öl manya muahedesinin İnilizine mani o» (Sonu: Sa, , Sü, » i pir e pll Pari — Hanmaktad Romanya dışbakanı Ciano'da olmayan bir ikna ; kuvvetine fevkalâde ehemmiyeti ola: idaktir, malik Duaa Bununla beraber, Fransa pe . | LONDRAY GİDEN MHEYETLER til Kafa RE — Başvekil B. Hod- “wi münasebetile seyahatleri, e nik > Antonesko ile yola rüşm eler e temas imkânını verecek * raflı noktalar var Bazı ihti — Anadolu a * aa i men İlt Ziya gecesi Halit Ziyanın 55 senesi | Sabık ingiliz kralı pa Vekilimizin un ansaya gitti mi. Sim, 4( va e ÇA, Pson kendisini niçin karşılamadı” Pe ye vekili Rüştü Arasın ma im hayatımıza bir en adamı kastediyorum: Halid Ziya tanesi bir büyük sanatkâr edebiyat Jansının hususi d k Eksperlef komitesinde aktaki aaa akalliyetler meselesinin müzakeresi bit- wee Halk saate bu miştir. Bu müzakere 9504 asında bazı fi- toplantı va di e 1 dl İkmıştır. Bu ihtilâf- 5 kir mühayen a konuşulacak - Eminönü Halkev e bu ak- adrı rtem | W noktalar ge) şam saat 2130 da bir Hi alid Ziya g€- Kadir bilen bir Halkevi, m İ Ni tar. hhasınm riyase « 4 tertib edilmistir. Halkevi pu önü gençliği bugün Halid Ziy İM ingiliz ya azırladığı ana -| cenin fevkalâde olması için zengi muharrirliği ladığının a a | Mi a komitenin ulmasina başlana- gram hazırlamıştır. Bu progr8m& sırlık hayatını kutlulıyor. Halid Zi» ii asa projesinin in ni — yasın göre, Halkevi başkanı Bay Agâh Sir- a için gösterilen bu alâkaya, bu l itiba! K li K ay Hüse- yp vd j cak ve yam tesbit ee l ir Dal it Lu beta yürekten gelen heyecana iştirakten | kat'i ve ii imla bahsedecek, ve eserlerin nike i menedeme lid l ay ali kim Ziyanın elli beş senesi derken ben, den bazi Pi İJstad Hali yayı,' bize modem ii n Hâli Yİ | İ i | tarihine sokmaya kâfi gelen iki bü: yük me ziyetle karıştı: ran, kiye Hariciy: lay * A | si ) kanın Si | le ma cılar, e cok se Öğrenildiğine # ve yıs sonlarında 'Tahrana geleceğini a. | tele, sin Yüklü Oğraf mü“ || treni:meçbul bi we a ko, | Fare ve». , ic em eni zevk getirdi il Müze etm lin e Dukaşı Duka, oradan doğrul” * m doğru sonra bunu al Men romanın iskeleti” fi su yle i ha g olan | mobille şatoya 8i idecektir zarları â imdi eterdiğin / z ni'kurdu. nl olları tut. ps3) | ebemmiyet ile ie yorlar Ustad Halid Ziya Uşaklığil (Sonu: Sa, 5 Sil. 1) ll | (Sonu: Sa.

Bu sayıdan diğer sayfalar: