5 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 2

5 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 — KURUN $ MAYIS 1937 ideal köylü Yeni fabrikalarımız için işçileri şehir- lerdeki işsizler arasından toplamak daha doğru değil midir ? öylü ve şehirli herkesin ri Ki > iki kelimedir. Fakat bu iki kelimenin iktisadi bakım- dan ilim adamları nazafında herkesin anladığından e ir. bakışta köylüyü köyd ran, my ide şehirde yaşayan yurddaş diye v edebiliriz. Fakat bir memlekette köylünün im ve Erime > az İle ie şehirlini timai sadi ir göz Sd. ne ri LEydr'ya yaşayan her fer- mutlaka köylü isli derhal anlaşılır. Fikrimizi biraz daha aydınlatmış olmak için “ideal köylü,, yü ilim a 'damlarınm anlayışlarına göre tesbit Ee nün b; üç iktisadi ii hiç tl, yen e yapı di ece bü kö sular üzerinde makine m . esaret beğ rint çözüyor. kü öy. lüsü bugün kendi silesi icinde ne gi- bi iiymlrm tedarik edebiliyorsa id 5 3 gene ayni yolda devam edecektir. Bilâkis köylere mahsus el sanatları w bir derece daha güz! Mm seltmek için mahal ve terbiye yı lile kendilerine yardım ileyekiiz Köylere mal a rat df teşkilât. ları ise köylülerin infitad vaziyetin- den kurtul “na müşterek mesaiye ihtiyaç gösteren terakkilere mazhar olmasını İletim caktır. rığday, koyunları y vanlardan çi ıkardıği ğı sütle ve sinin eyni ayni sinden ayağ yapar. Yani köylülere mahsus olan ev sanayii ile hayati e, da temin endi kurar. Na kliye ibarla ideal köylü, kendi bi i e varlıktır, io icinde iktısadi bir cüzütamdır. “Şüphe, yek ki ideal köylünün de day gibi zı şeyler ee şeker, ürdüğü olur. Fakat bu va düğü lin hayati ihti açlarm cak mahdud bir kısmıdır. ndai ince vaz geçebilir. Vaz geçtiği takdirde hayatını gene idame edebilir, Her mlakki e milli ve enli olduğuna göre bir mleketin köylüleri ideal tipe ne o kadar kuvvetli, o kadar kuvvetlenimiş banci rende sanayiinin €- saretinden kurtulmi İşte şimdi böyle bi. a ye- ni emmi tadi çiriş ye- ll etmek işi ile is arşı” laşr raftan amperi aşkla “yi yerin İm ae. da meler li ihl fm e daha iyi atla satmala, armı istiy: ruyor mayileşme Me a Türe ideal Ri tipinin kay- e bir neticenin işaret ettiğimiz - gibi memleketimizde yeni başlayan - sanayileşme hareketi ei köylüsü- ii dü ri vermekti ai lüyü e ki yeni ku; la di bi ai an re ei > LE doğru deği EZ ASIM US “FRENGİ DERSLERİ, E i : HAKKINDA Ba Bir ecnebi âlimin takdirleri Fakültesi Sm dok - tor Bay Hulüsi iie (frengi dersleri) gr Dm engi alimleririz “Dermatolo «« kitap hai kümler v; e bizi memnuniyet verici m kai b Si n bu yazının bazı parçalarını alıyo - ruz: “Prof. During'in İstanbulda Derma- toloji hocası olarak çalıştığı sıralarda, ve 1B95 yılında yüksek münderecatlı bir İEP kitabı, .basılmıştı. yazi Dermiztoloi oji hep: dan, diğer lisanlarm üstünde buluna lehçeye vâ vru - air. Wide a lezzetle, zevkle, rengi ve bilhai olduğu kendisi tai banta in tevsim: ettiği banları, vE yp Ve bahisleri Se vi tasvir zn olunmuş e Re e Beyeitiler e hi tmektedir, 318 sahi: ei tutan bu keseri eserin talebe ve hekimler ei in, arzu edilen ve pek mükemmel bir velibiz olarak karşılana- cağına şüphe etmiyoruz.,, dini di afta sonta, a rk öeza mah- e çok enteressan layı yorkun muhtelif Ser iglerinde icrayı sanat eden 144 d z mahkemeye ve. e Bazı nsiglerde artistlerin yavaş po bil denecek MEP s0. unmâlâri ve halkin Da kilde çikmaları bazı hâdiseli yet vermiştir. Pm bu hâdiselerin önünü almak için Erin dans kız- larının ani yarı vücutlarına ka açılmalarını. taleb-etmiş, a bu ta- leb mi b iş aleniyete dökülm mİ kemeye verilen tanınmış artist. lerden: Eddie reisin m sualine karşı şu a vermiştir aile seyredenlerin te. ğı anlaşılır. Halkin çip- ia yütukları deği fakat sânatkâr ha. reketleri seyrettiğini zannediyorum. Hâkim genç kızım bu sözlerine iti. mad etmeyince, Mis Eddie'nin arar tr, beş kişilik bir e de kızlarım soyünmala bu siye riyle tetkik ilelerini Liz âdab mugayir bir şekil olursa ini ti a teklif ven MİŞtİT, M yunm zar etmelerini ürk Nevyork dansözlerinin kıyafet- leri âdaba mugayir mi? Dansözler sahne kiyafetile hâkimin huzuruna| & çıkıp dans edecekler * lara katlandıklarmı söyletneğe hacet iyoktur süriırız/— m dansözler; 12 mayıs çarşam- ba günü jüri : huzurunda soyunarak karara intizar edeceklerdir. , * Ayran — in fiatları - Bütün eN ami ii yükselm: gürültüsü arasında, ayni “büyüklükte endişe Li bir mesele oldür Kâğrd fiyatlarının e d ) azaltırken YE taraftan da mevcud neşriyatı. fiyatının li za- eşTİ, © Ture ye doğuruyor. ğıd fiyatlarile berabör işcilik tie- etlerinin. diğer bası alzemesinin yükselmesi daha ilk ladığı zaman Fransız gazeteleri fiyatlarını * yüzde 20 alin or ve -eskiden 25 san olan gündelik gazeteler 30 Sö — Gia in vet karşısında sürümlerini eskisi gibi tutabilmek endişssile re. simli veya edebi mecmualar fiyatlarını seltmek . istemediler. Fakat, son zamanlarda; sike artan buhran kar gısında; onlar iyatlaynı artırmağa mecbur alar gi 75 lan mecmualar - yüzdi bir'artışla - 1 Franga çıktı. tlarının artmasından ay- ni şekilde, hattâ daha fazla sıkmtı çe- dân fazla meğe uğrağirken he büyük fedâ Dn i santim 0.) Küş adam 'Klem Son'u birkaç sı sene evvel uçmi bali ee ğ Bi ölü; netice! Buna raj kak Mal e m la u meselede o di ini değildir. Zira fen rieapi Da a hava Eriş Günlerin pelii insan kuş olamazmı? m acıklı surette e dünyanın her tara- fmda “ bir bedbinlik ağar e Klem Sondan isminde bir Amerikalı öde gene böyle bir suni kanad a teşebbüs etmiş, işigan gölünün su Jin içerisine ine paraşütçülükte en çok iler; vi bir ibi bir m mleket ayy i e havacılam e tşkler “O ayli mu- are gibi kol ve bacak ke bar ap suni : kanadlar Yalar kuvvetli bir'menfi namına yapılan heelbiaket tehlike büyüdükçe insanların cesaretleri de artar. visten 80) 5 oi Onu; gibi uçmu nak İsi vvel ik gökten re) ği boğulmuştu. olan enik düşen ir gibi ei araftan ıtasile uçması zi reniri sezer. kullan ami gerek ala rak ayni hüküm n ile gene hayr n bün- me - Yiyeceği ve içeceği de o nisbette artıyo! el diğ na İd — Fransız karikatürü — yiyecek ve giyecek iy artsa iyi. Karım da şişmanlıyor. ii kai Bn. Rooseveli Roosevelt annesi | Yetmiş sene €! hatırasını anlafi Pi nı gök mes'ud birer gün © ri Roosevelt bune” sene de sergiyi çime i rise geldiği zaman İm İyyon'a. saman İmpara üştür. Tatöriçe ile görüşmi Bütün Fransa y cümhuriyete geçmiş, vE Trihin malı oli bulunuyor” gün bir rl tekrar o hatiraları üre li çe tarihi bir e aten, besi yeti velisine aid hatır a ar edecek bir yan. Ri in s8 edilmesi ve imparator ile ye .tâkdim. edilmeşine b8' man en ağağı yirmi, Yi otuz De olduğu anl: Her Roösevelt'in 7 asra ia bie tarihi hatır tir, i, Y Bununla beraber, bu 7 ver mek İ deniz ie katlan! Mısıra ihraç sebzeler Mısır hükümeti, ithal ve meyvalarm tabi ol8” 4 tasdik edilmiş olması i dir. ya Şehir mütehasi 8! Şehir mütehassısı Bay | 4 ki gün şehrimize gelmis: Floryaya giderek inşaat! |

Bu sayıdan diğer sayfalar: