5 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 9

5 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ingiliz deniz kuvveti erişilmez bir dereceye çıkıyor Donanmaların denizlerdeki hâkimiyetini tayyareler (yahut hava kuvvetleri ) hiçbir zaman ellerine e düşünmek de ayrıca bir memnuniyet ae Yazan: vesilesidir. lik azlığı ve bilhassa harb maa- dini fiyatlarında görül ini iyi arl- Vinston Çörçil ais muazzam Alman silâhlanmasının m tekâmülâtını kolayla gibi “İngilterenin eski bahriye nazırı,, değildi RAD laşmasını ve bu denizde mütekabilen münakale hatlarına deme etmek yo. eN ve a modern Japonya-| lundaki vaitle: ve müteaddid. defalar ıevi dostu ve yardım-| sitayişle ka; başka, Japonya rai Bük dünyadaki İs. Müller Gemiye iltihak etmekle,| yi 3 ” teşekkülün daha kuvvetlenmesinden ban Lg Kipaş id bir emniyet el- edel il nm sulh seven kağ tarafın. dan yanlış. anlaş! amaki Silâhlanm: sm Amerikadaki — si tesiri de mi ustur. cümh nl ir in i hir ile müsavi ol v islümün olduğu 'k “tabii surette bize ha- re yaraması ni Kaydile Li yada Mi budu duna kadar yap. ette Akdeniz kalıyor, İngi- liz - ağa dostluk ve hüsnü niyet an. yor. - eğ birşey daha fırsatını bulduklar! ya gelince, bu. sahada her) #9 an © larından ln -İ asari iri lar, Hiç şüphesiz ki Japonyanm İngil- yi li İ, ayni da Ni lm bk e Bl deri ka ilerin Milletler Şu hakikati ki, Di bu mame arm hükümetini si- eden m sebeb, Ayrupa.! masma aslâ mahal Va Çünki, A İngiliz donanması manebrada dı hati a “teşebbüs bile muvaffak olmanm güç olduğunu 2 m ATEŞ ÜLKESİNDE layıp fırlıyarak ha belir yetişti, b a Il hn on isesi deyin ei A TEŞ ÜLKESİNDE mn DA nın dörtte sekizi su aramakla geçe e Di beygirinin bay. bundan iğilerek kılıcını kı- | yük bir çeviklikle dı tımdan iki ki Biz de silâhlarımı. | nundan ayırdı; iç pisbir çev ağir ma ; kervan ve in ir Afrika göllerind. iğ Bele Pek pm bilhassa Kivdi çö- Hiyaçdir. Teketli nebat eri lar, Burada te Yeniye ikler “Pp, arrar,, ismi» in benliğe din uzunluğu ıyarların üra miştir. Sular biribirine ri me safesi yüz sine ir olma» rk el fazla kn bulur bii KE iL ee ila in Kivdi ölünün kum. a sti asıdır. 1 bek çok günler gelip ge- oyali “ Buralarda Di ei ii ayrı rastlryordum. m vahşi iğeeregilerim Srk, iklei 1 ler, > beri al Bye saydıkları ları bun ktur. Çün- ba evel yokaluğumuzda iii ei görmüş, yakından za o şti Tİ di va se: leri i yaklaşıyor. üç Arab sü- varisi ER geliyordu. Bunlar e çıkardığı adami la uş, dört nella meferlrii görmek i için boğazın dar dar yaklaşmıştı. Bütün bu şeyler - den İlahe ENLİ da kolları ara- made. bulun! e derki tile Vi ede- gi se) atmı arma Şeri hayva çökertti, bal ssa, kizi teslim et; seni afledeceğim!. n İrenki lerden bir te etm kan akan yaralar ini disi şin bir şiddetle çukurdan dışarı at- ya tarı ve lb kulup-onun s sararmış; 5 solmüş yüzü- iü İolinkie arasında öpücükler- le kaj padı. Tre Benim sevgili mülâzı- a ç o sehin dı 2 harbi - e "Bahiya olu . rını ir ellerile düzeltiyordu. İşte biz bu hal ve vaziyet içinde L dun yanma gidip gi kuc pen dmg lar Lordun verdiği cevap şu meşhur Klin gelis malkef ibaret kal- Gidivüste arasında Benim Elsafoda ikametim baş- langıçta birkaç gün üzerine hesap edilmişken üç haftayı buldu. Beklenilm imiyen bir in soh- rda W önün in “edi İdi, ayni zaman: nda kendisi düşündüğü i fantazi z geçirilerek karısile İngiltereye Göhüğleği ikna e- dildi.

Bu sayıdan diğer sayfalar: