5 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 10

5 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

zaltması lâzımgelmez. İ evvel Alman donanması- g KA AŞ LA GURUN 5 MAYIS 1937 MEMLEKET HA BERLERİ ÇUKUROVADA Buyıl yapılacak işler için bir buçuk iza lira iniz Adana — Su ve müfettişliği kad. 10su tamamlan: Menekimacslar eti riile rini nuna kadar bitire cekler ve iri vekâlete pimi inşaat emrini bek- yi e re Ero ” gi 000 e salridilece Bu pfoğramın — tatbiki mn ii 9,000,000 lirayı bulacaktı 7 haziranından 938 bi imetdeğni ka» dar sarfedilecek olan bu 1,500,000 lira | | sindi lan | çi urova gile ârtık yağmur gözle - nekteri kurtulmuş olacaktır. u projemizin tatbiki e kul cak amele, tamamiyle Çukurova ii temin edi lecekti: Yıllarca sürecek © büyük iş saye » e, mmtakamızdaki fakir isler de iş bulunmuş olacak vebu sebeple Güzel Mersinde. . in Ke pr bü yi ehemmiyet 7” iin ersi si) — Birkaç de) vel şehri A Ani i mektebi aa mühendisli rü g rü Ba; mektep müdi tarlaları ve sa Kâmil idil ii. lie sıhhat ve Ni den geçirilmi: çeki muavenet müdürü meddin Üstü: Buralarda seni ge” si N türk pazartesi gü 1 ll içerisindeki ler profesör tara Ez su birikintilerini, yapılmakta ol e Mersine avdet N sfiye merkezini, bahçe harklarını ve ıhbiye Vekâletin€ gö diğer memleketin sıhhi şartlarını teşkil | rapora göre vil. yetimizi! pi y eden yerle: kikten sonra Aynaz| tinin bir valğhni suretile Mersine dönmüşlerdir. t daha mira eş gi a arkadaşi” fi ve ederek ve mi e Ankaraya SE şaat için - bi 2 “kkü ii Seyhan üzerindeki inşaat için ami mel imei Ceyhan nehri ve Ceyhan bölgesi k yordu. Bir mi için Ak, bundan sonra ele âli r. Mamafih denizdeki İngiliz menfaatlerini, yalnız tl & za  Ceyhanda da bir bir molareke ki filosuna tor.) sü işleri teşkilâk e kalmıştık. ç ik sık vukubulan seylap i felâketi Çok şükür ki bugün! eği müş- karşısında hükümetimiz şok ciddi ted- külâtla karşıl te değiliz. birler almak lüzumunu ii ve İngiltere, e ya ahud yakm bir Çukurova su işinin ihmal edilmez bir dava olduğunu kabul etmiştir. takviye zam harb hattı vi ayni zamanda, bütün sınıf hi il bugüne eli a m a Gi yi hazırlık irger bütün “bölgede ta - psi de tutmuştur. Bu ag kadar alman derse ir tt y” ei —— mamlamışt ak bunların icap et- kuvvetlerinin, di Sulama işlerinin modern kanallar çi e büyük bir Ye dei azeri vasıtasile yapılacağı anlaşılmakta ise tirdiği a muamelât ile iştigal edil - m FAN “ “ yeni henüz pek doğ Sr çk de, seylabın önünü almak için Sey mektedir. Haziranın 15 inde kanun me- acağı ii bataklık rinde 10'bin is hir Zileli in: tarama mı yapılacağı | 'iYete geçeceğine göre: iş bölgesi ma rülerek vi > kv a < setlerin İinieklemi kilin | yen 15 & işe Düzü bö Kaihive via ileri edileceği henüz ü miş olduğu raporlarla cedvellerin ba - kar a ekl i içinde kâgir o gemilerinden Tüzumu olduğu ri bulundurahi. © lecektir. mesafesinde Sli bir muaz- pılaca de inşaat ihalesi caktır, İlk hamlede sulanacak olan ara - ir) tetkiki m belli olacaktır. Bunun içindir ki, etüdlerin Erma «| dairesi başmüfettişi kısa bir zama - | Nasfet şehri değildir. Bu raporlarının vekkletie şehrin ticaretine de büyük bir m ma olacaktır. Iş dairesinde Altı vilâyette işler lamamtlandı Adana — İş kantını el tef- tiş için ela e ittiğini bildiren İş Mehmet tiva eden Adana bölgesi, iş kanununa kiyesini de Zannolunduğuna göre iş bölgesi ksaray “Kanya,, 4(â lığını kurutmi Haber aldığıma göre, altı vilâyeti ib- | lometre uzunluğundaki kanal bo: ş na on binden fazla ağaç e ve İzmi, çların veride si m yeni din yapılan EŞİ keyi için Ki bar o barda gez lt kur Karasaz batakllf; KE LİE Kanal boyuna on bin ağar A A) — ANİ Kasaray civarmdaki Karasaz z batak- / fi | rim bir sinema bi di aşlanmak üzere bulun a ! a mi YU ” İN i gelen de e geçen arasındaki geni ğ Ağusi rak inşası” na başlanan 25 ilkokulun yapı işleri zeredir. AA) M Ve i ttar makamların temin et . | evvel vazifesini zi ve intaç eden bir | bitmi 'emmuz nihay: il Akdenizde değil daha geniş muhitler-| tiğine azami 939 ii mini bölge olmuştur. Bölgeye vekâleten bir:| «tin ui mekteblerintedrisata açı ondaj makineleri icsp ete de de sulh ve istikrarm devamına da Seyhanm sularmdan ova istifadeye | de takdirname Eğ bunu teyid | bu m anlaşılmaktadır. ve derinliğe inecek sU” 1 y yarıyacaklardır. başlayacaktır. Şu hale göre kısa günde! etmek r. e işin Aksarayda Halkevi lardır. i “ ti yy v DE 4 ATEŞ ÜLKESİNDE mmm an AR 23 ATEŞ ÜLKES s Kervanın birkaç ii e devesi ile teç- |. da feda etmişlerdir. Bundan başka yaklarından bera binlerce ii şen güneş merhametsiz ağırlı p hizatından bir e bilhassa kr y- mevcut otuz iki zencinin vazifesi ise İometre uzunluğunda cenuba doğr arlıyan alevlerini gönderir. gi metli, modern büyük bataklıklar xasında koy! El urada güneşin harareti te cek ç için hediye olarak eli mi ve oradan Okyanusa kadar uza- e dee lerecey: kaf aldım. Çok zengin — Lord be e bir sak dekan yp ça- kar. nsuz ovada bazan vik cömertliği benden esirgemedi. lışıyorlardı. üşte ee Baran ar bir si ii ki ili, birkaç çakal, ii yüksek hediyelerden bugün, bile dör tancs sile 59 ezayire geri yük Kivdi çölü ve manzaras vahşeti içinde av ta su l in keder veren sonsuz bir Li inden su mevkiine de taşıdım, mvafiakizetle- Vahşi Tt elk Sabir denizi, yüz kilometreden daha faz- | Bunlar da olmasa b “<ölde hiç emiri büy yük yardımları dokun ğın mda Afrika - la ince sahil kumundan, ince kum | hayat izi yok demektir. est bunlar, Henüz tanınmış olan bu çöl nın çiçek istalığı, cü cüzam illeti, bu- arazisi üzerine sıralanıyor, bazı kere Ter içinde yüzen, nefes Peri akasında işlerime ve k | na benziyen adı bilinmiyen, çöl aşağıya, ba: üz metre | soluyan kervanımız sıcak, “ « ziyade kolaylık! i , hastalıkları bü adamları ansızın ya- kadar yükse tarifi müşkül Kür arasında yoluna deva” u günden çonra güzel günler ar- ei rak perişan ve mahvediyor - zorluklar arasında genişliyor. diyor. di tık bir hatıra olmuştu. Fe i Biribiri altına parçalanmış v Etraftmızı byk ee kal vinç ve iztirap'» “Bu seyahatte ben Moi, öl yısı pek cok olan bu kum in muştr. Bu hal hi li ri dım. nay. | koruyabilim. O korkun MP) ovalarında ne ağaç, ne de çalı | müddet il hi müz v— ösir e güç gelmekle ber. si Merhemi yide iz zenci vardır. Tutuşan hava bazan a den vedalaştım. Bir sabah | ve en son dört arapla ger nen o Taşlı, km sert çakıllı zemin debi İki dü ik ee tal kalenin “ufuklarında Idum. Ce- beşiği zeli kervanım, aman üstünde çok kere bir metre genişli- nra malüm olan niye? i vahşi Tuatın meçhul sa. | sıkmı ğinde, derinliğinde yarıklara tesadüf Sinek İrem ai —- arasında ikinci de! ki dola” Mahir umiyet içinde devam eden olunmakta ziyadeleşi v şıyorum. Bir kere de Kivdi çölünün | bu yolculukta Eee iy ubat, ik ayları mevsiminde İnsa ie işareti ve Kivdi bataklığının çorak taş - | okadar çok kesilmişti ki kendi e düşen ya; ies her tarafı müthiş . rasmda tetkik rp kıs | den papi rd Bul ize neşvünemaya mmı öğrenmek istiyordum. irişim sırf medeniyet alemine yeni Bu hal çok çe pi ervanim teçhizat itibarile em - | bir ilim kazandırmak ve yeni bir ik- da burada kalan deve dikenleri mi müs saline ender tesadüf edilen ve bu ana NE iş a açmak içindi. tesna tutulursa, anda kadar hiç bir kimse taraf, hu İrikanın garbi şimalisi Tuat bütün bu: yeşillikler bile blm gü- sule getirilemiyen sahra katarı idi ed altmda üstünde hesaba neşin tesirile kurur, telef olur, İftiharla söyliyebilirim ki bu da bir | gelmiyen göz kama; vi servetile Az bulunan su alir EL, Garra BP dön man tarafından sevk ee mily: erleri insana bugün kucağını rıklarına, Ki liklerine biriken Bu katar oldukça yüklü 24 dev 18 kuvvetli katırdan damlarım » Bu muntazam katar, akliseli- 1 aşmış bekliyor. re mıntakanın en ufak bir şesinden bile istifade ir ile yoktur. Avi vrupanın PLA, ene açlığına hal kın d ti. Netice de bunu isbat siyon! u adamlar bütün rm ve harp lerde kahramanlık! an geri durmıyarak rini, wi yolum” Kiv di Ai ve e len ağla Afrikanın yade li kalmış yerleridir. Burası, yüksek Atlas dağının a» alar iye yukarıya çı- karı! ten Kl bun" ların 7 be yerde ankazla dolu, is kokan erçileli, içimi ağır, kötü sulardan iba aşi naatkâr devel u sulardan a ile de hi biri sinin zarara uğradığı Sen menin on en ayında a pi amla yağmur düşm ie mavi e ali m di.

Bu sayıdan diğer sayfalar: