5 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4

5 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SE YA İspanya İngiltereye toprak ve Fakat orası asilere eya hüküm, ikümetçiler İara Londra, 4 (A.A.) — Cebelüttarık. tan Kl aki eral Çueipo de Llano, dün. ak- MR radyosunda ver anyol se sefirinin B. Eden'i zi; derek İngilterenin Valencia hükümet klif miş olduğundan malümat almış bulun. duğunu beyan etmektedir. Paristeki İspanya sefiri de Fran Hariciye nezareti nezdinde ea mü masil bir teşebbüste bulunmuştu; Hatırlardadır ki, bu işler ii bi. a General Frankonun kıtaatı Ber eo limanını işgal etmiştir. İSPANYA CENEVREYE MÜRACAAT EDECEK lir o ai Mileter e miyetine bir müracaat edilmesini o zırlamaktadır. Del Vayonun elinde asi kr şi esi devletlerin ei alar 1 e artmaktadır. Barcelona ma- £ recekmiş geçmiş bulunuyor / vreye müracaat etmek istiyor. birçok karışıklık çıktı — hiza anarşiyi bastır. ı kuvvetler iste- pr DD vaziyı m ph berbattır. Eler şehir kendisine mahsus para basmak. tadı BİLBAO' NUN DAHİLİNDE KARIŞIKLIK ÇİKTİ Paris, 4 (A.A.) — Jour gazetesi Bil roy ki vaziyet hakkında ve: lâtta şehir sokaklarında komünistlerle milisler arasında çarpışmalar olduğunu hükümet reisi Aguierrenin hal özük- meden çekindiğini ve Ma ile Bar - celona hükümet! tlerine müracaat ederek yardım dır. Bili is tediğini yazmakta 300 bin mülteci gelmiş ve bu yüzden pll iaşe mü; etiler bir kat daha artmıştı ASİLERİN reza ame. ÇİLERİN BATIRMADIĞI TEEYYÜT R — Amirallik Eş - pana zırhlısının havai bir torpil ile de - gil, bir mayna çal rini suretile batmış olduğunu bildirmişti 'LİYO Paris, 4 (A.A.) — Bayonne'dan bu- raya gili meyda mühim takviye kıtaat kıtaat derhal yö bala sevkedilmek- edir. Bundan Bilbao yolunu Franko sms Glasneiini mak maksa « dile Bask cephesine Asturyad. a» re, tank ve top geldiği bllieke - dir. General Mola ordusu dün Bilb; nun şimalinde ve cenubunda son mi ya zi faa sistemlerini teşkil eden Münguis ve Ecrans'ı işgal etmiştir. Bütün devlet adamları görüşecek kralının (Üstyan, za, eli yr taç giyme merasiminde temsil € zere bugün Londraya hareket etmi; koslovak heyetinin diğer azaları, ordu me general Syrovg ile Çekoslo - vakyaı ndra büyük elçisi B. Jan ba Ep Mei İNGİLTERE ie İLE RLEŞM .Lond em A) — y Mail ga- zetesi, Lord lir emi Mi akalede Almanyaya eski müs- Bibi erinin iadesi tazammun İngiliz — Alman misakı Şemiki tavsiye edilerek deniliyo or kiz Hitler ve Mussolini Ya bir nüfuz mıntakasına ayırm meşgul iken Büyük Britanya bu İtalyan — 4 S a e 2 wi EB b ? SINDAKİ DOSTLUK Roma, #4 (A.A.) — Gazeteler; a tunlarının büyük bir kısmını B. Neurath'ın Roma ziyaretine tahsis ie yor! orlar, Giornale di gazetesi yazıyor: ron Von Neturath'ın seyahati Ber- Kont ti asırda itimada dayanan teşrikimesai ia hâkimdir. Londrada ve Pariste hâlâ kollektif eraniyet sistemi görüldüğü halde, bir - çok memleketlerde Milletler Sİ ne karşı itimatsızlık gittikçe artmakta- dır. Almanya ve İtalyada, bu lann nin faydasızlığı anlaşılmış! Belçika kollektif vo ernibelari den ayrılmış, bitaraflığa tekrar geç - miş ve bu suretle bir ai paktının akdi-| ni iğ rılamıyacaktır. Ne Almanya, talya sa İle İngiltere peron ve- anın doğu siyasetine teş- ri zaman, bir zasına amade olacaklardır. ANDA KONUŞULUYOR? Budapeşte, 4 (A.A.) — Avus- turya reisicumburunun ziyareti mü: let adamları imiş birok mik katlar vuku bulacaktır. Macarlara Venedi ticelerini bildirecekti olan mühim meka nazar teatileri merkezi Avrupa Vaziyeti ve iki euaniliknii ig Küçük iri ile olan münasebatı üzerinde yapılaca! Daha dünden kire, Horty Avusturya Bayek ve hariciye nazırını on en dakika kabul etmiş ve Miklas da Macar Başvekilini ve ms .nazırını kabul ederek gö- EN aftan Macar Kaşar aranyinin, b cebir a Başvekilini şerefine verdiği ziyafette Macar ri- calinden başka Alman ve İtalya el- çileri de ae Same R AİR R ; Roma, 4 — Dün saat Ne 15 de bayan ve 18, ve LİN bi- n ilk Musse grinin Von Neu rath am e alan mahalde Na ia m sdlliine göre çok samim! Roma, Tw iğ ) —Kont ir bugün öğ in sonra Chigi sai da Von Neurath ile uzun bir mülk iz akt, İspanya mii gele ettiği müddetçe başa - kat yapacaktır. Akşam Villa Ma- Görin Yugoslavyada b nalbi ile görü a me Görin. araladı dönerken talyan e le. uğ- İk almakta ban BASEN lde er olunmakta. yo ral Göring, orada yazlık ika- çimi e prens e u ei etmiştir. General, uzun senelerden! prensle şahsi a siri dt. mektedir. Sabık Ingiliz kralı (Üstyanı T inci sayıfada N 5 e ye ye iler naz, anın, evlendikten sonra e ye istihbar : miştir. ie Dukasmın şatos satın Pre olduğu tekzib silmek — s, 4 (Hususi) deo: ii İnnsbru oktan esmişr. Dükanın izdivacından üç haf taya kadar Avara öneceğ zannolunmaktadır. Dukanın Ca- MD deki Vasserleonburg EN da yerleşeceği Ki, ra « Simpson, bu sabah eme- vi — Vi Dukü k iğlunlaği gitme- miş Kendisi esasen bu sabah di. şarı in umaşkar, — Vinsor ii Eyi VEtan, ei ” ya bir mi bulun, Mi arlberg - Express'den Ankarada Bugün Mecliste müzakere edilen münakale jin Çatalağzında mühim bir yapılacak a, 4 lefonla) — Millet Meclisinin yarmki (bugünkü) plantışında 1936 yılı bütçesinde zon - İran transit yolun. obüs kl ey isletmesi, iye ile nanistan arasında ki Del e? men'i: muahedesinin tasdikine dair kanun lâyihalarının i- kinci müzakereleri yapılacaktır, Münakale icrasına dair olan kanun lâyihaları katiyet İktısad Vekâleti: Çatalağzında yapıla. kesbettiği takdirde | a 2 gö cak limanın ön projesi” yacaktır. Bunun için am lâyihasının esbabı m! d denilmektedir i Çatal ma n, kömür merkezin€ pet yısile, > niz kömi 1da? guldak - Ankara-Adana hava pe kurulacak Devlet hava yolları bütçesinde ya. pılacak bir münakale ile de Nafi Ve. kâleti e postalarımın oAnkara ile İs isa gra olduğu gibi bu sene Ankara ile A a ihdas edil leceği el dığını biddirmek tedir, Bu kararın tatbiki için hersey- den evvel Adanada kalkabileceği bir meyda$$ ekte, bunun lâzım gelm; as Ke . dan başka aynanın yer caktır. : Umumi mağazalar Şirket kurulmağa başlıyor! Ankara, 4 (Telefonla) — İktisad Vektletinin teşebbi üsile kurulacak u. umi irketine iştirak e. Sine olan İş; irmak, Osmanlı, Emlâk ini İş banka- ardır, rketin resmen teşekkülü hususun. da muameleye başi ıştır. Türk inkılâbı Yeni bir tilm çevrilecek eski cası Kotisnantin David şehrimize gel. migtir. Rejisör filmin 3 Yale için ica- TaelinE etmiş ve Çande Şatosuna | beden tetkiklere başlamı, gitmek ü i damada Kont Ciano, Alman ali Romanya K ralı ye nazırınm geyim bir ziyafet ve- recektir. Bu siyalete İki nazır» » | zdüse gidecek tuk inekler oma, .) — Ven Neu. rath, bu sabah nl ALMA a Bu görüşmede tam liği müşi ahede edilmiş de bildi- rilmekte İTALYAN — MACAR TLUĞU Milâno, 4 Ee A) — ag e ve Kraliçesinin. pek yakında, betile, Popolo d'ltalia, Macar — kili B. Dranyinin verdiği bir mülâ- kat metnini Kp tedir. Macar Baş acaristanın lied mabel tesbit e olan haklarını tanıtmak: için faal bi suretin ge ike re ek di yor “Me ml Wa 1, bolan vini za kayar ri ecektir. e <a e, malik bir “e lale müza» kerelere girişmek imkânma malik olduğu takdirde, Orta ak dev- etlerinin Tuna. havzasında ekono » mik ve belki He teşriki mesa- ileri için hiç bir e tır. İtalyan gr akn e tluğu Tr rupanın inkişafı ve refahı için elzem bir amildir., va dapeği 4 (A, A.) — Macar ua! usturya ve Macarista- nm mer akibetlerini kayd ve iki memleketin . Berlin — Roma Bm ile sıkı eşini mesaisinden tedirler, uschnigg Macar devlet lee B. Mussolini ile eli ği hakkında malümat ver- 4 (Hususi) — Kudüsten alr- nan gat Romanya kralı Kar ün mayısın iptidalarını da OrAYI, ziyaret etmesi bl etmişse de Şimdil; lik bu in bir müddet sonray; e ola oraya yapılmakta olan em Kk işeinip inşasının hitam maması olduğu v. kilisenin açılış res mini al al da bu haberlere ilâve edilmektedir. Kralın yanında veliaht ile Romanya pPatriki ve birçok diğer ruhban buluna” caktır. A ea a ar Adliye tayin kararnamesi Ankara, değiştiren adliye tayin kararnamesi Vekâlet tarafından yüksek tasdika ar- zolunm: valisi B. Fuad vilâyete aid bazı işler hakkmda Vekâletlerle temaslarda bulunmak üzere Ankaraya gebe Mkmmiemi Vekâleti Nazilli ve Adar na havi yaa Vek çiftçilere dağıtmaktadır. Denizyolları memurlarının maaşları kesilmiyor ları mein 7 açıktan sonra mem kesileceği e ktamad al maaşı iç yüz Vi emur maal Yk atin karar vel miştir, in çıkarı! sekiz acentelerine ta, yin edilmiş « Geri matie Vekâletin ye. ni kararı bütün memurları sevindir. miştir, ko müfrezet e. e e te tar. Eder, “ iş > er £ Manş yur Rak hariciye memleketim sa bir telgraf gö mizde ipekli ve m. Japonyams İ dl değiş ve, neticesi Japonyanın eri bir tesir | — ald siyasetin yale ib edil e gelen yağmu lk siri m Sofya » B (| uzun vip mesafe zer İİ mıntakas vi (

Bu sayıdan diğer sayfalar: