5 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 7

5 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Nisan çarelerinin gi irin ortaya atmış- ili sz Sazete| , ii a Kün, niş cil Teisini; Mk yakn rik bi & İN Sik va Te ve Führerin ük m meselelerin umu- İl inin bir kısmı lm bir konferan- ©ğini teyid etmesini n yeni temayü! ir tezahürü o- # Z EĞ ğ pi > ŞE EB Ş tebarüz ettirmek is- anla, Si söyle diyorlar: . reisi Hitler, İng a a van böy yel birsleo tim ği ni. MA feran- taha k- iz Ty, al m nmesi li önceden Dİ m zeteleri; Nr Tesmi tebliğa ni a lü » rüdüen resmi mahfelleri- İY Pek iyi anlaş; ılmak- ei vel büyü iç Tmaları le beter la olduğu kana- met ie siyaset hava- yCİF Surette düzel- a e bir itilâfa varmi baslı, © m En ei kalm; dokun, aktır yiletler arasında umumi tanlaşmaya doğru mu? dr > Met İ n<yden evvel Fransa ile AL i Anya arasındaki anlaşama- İ mazlık halledilecek | beble İspanya işleri kadar devletler e ğramasi İngiliz — Alma: : cacak vaziyet rağ inanılmak- tadır. Böyle bir lığı . hak- kukuna € n ziyade 2 zorluk veren Al- man dplemesrnin Büyük Britan- ya — Almanya e İtalyadan mürek- keb bir ittihad ali tercih et- mesidir. Fakat t Almanların bu ar- unun ei sağanak sörülm e Avrupan: in izin iz ak bir iti- di temini ancak büyük sinin arasın vuku bulaci lafla ege ekli Bunun evvel Alm ile Fransa a! li Gi eikkül EN izalesi lâzımdır. Şimdiye ka dar bu or aga manzarası Bütün gile el ele vermesi fik- ri artık gayri mümkün fikirlerden sayılmi; A ap e Mısırlı sihirbaz e | Oynattığı yılanın ısır- masile zehirlenip öldü! ; en meşhur yılana şer - Mısırlı Musa, nihayet yıla: nlarından birinin kendini rsırmasile ire ölmüştür. binlerce seyyah, Mısırd; etrafına toplanıp (e çi inlarını- seyrederlerdi. üzden hayli para kaza - < yanı e a uri hele. ye Musa da bi nırdi. ngiltered talebeleri isyan etti yolara karşı boykot v0 e ve dam. kölleğinde kızlar eski mo: 100,000 bie masrâ! anbaşâ sal nı inta ında inci KÜ ç edecektir. hez bir bina ei madan r. Bu se- Küçücük kulakları! -| Eski moda ban- | ein y çıkanmağa | peler e gel Y—KURUN 5 MAYIS 1837 gi > Mr Me e Medeniyetten uzak ve orman- larda geçen hayat ne güzeldir! Fakak böyle bir hayatı yaşamak istediğiniz takdirde hiç hasta olma maya da dikkat ediniz Birmanya ormanların- kadının da yaşayan bir bir gün sancısı Şimdi ne yapacaktı?.. D udakları şehir kadınları üslü- bunda boyalı Londr alı RE wi kız inriya Garbi Afri ii da büyük avlam olan kocası Fred N Fill le ll gittiği za disini çok garib bir surette e dılar, er Başarı — yapraktan taç lar bu- iplak Y erli kadına, ek ve bir çok ka bile reisleri, bu lek kadının İhap ne hay eli dirle bakıyordu. Bu hâdise ve eki dört sene evvel ol- tur. Gayet süratle seven n Hilda isimli İngiliz kızı, * vdiği erkeğin daki yazıhanesini hi bırakıp Afrika ormanlarına i bu iki kişi, dokuz 3: ylsk ir de "bebeğe malik olmak bahtiyar- ğine imei ve bu ği yakın adaşı in müreb- biye “Jak isimli, “ehli “bir goril Unu Eli ayri Jok, Nerfild ailesi- ı kucağma aldığı nır. Kendisi” dilmekte - ve “diğer e g itmiyen hayvanları mekte fevkalâde ma- Orman hayatı â: asla yeknasak ve can sıktci air Her sabah Hilda, 5k rinden kristal gibi parlak g iyor. Üz zerin- deki deniz kostümünü — o da enkid edecek kimse e âsude ve bütün gözler- Afrika n iyor. Zaten ütün İn- oklar, PX ez Kra- i gelmi retle Tilda, e asla sesini dinleti gilizce ia a Bu e birkız tuttu.. düşünmüyor ve işe yaşadığı» pa hiç esef etmi Bununla bep r kendisi, mede- niyet hayatına ae dönmüş yüz- lerce beyaz kadından biridir. nlar başina, bazan tasavvur Sp ormanları dışmda bir karakol olan Mi e zi Hiks isimli e kadı- nm ağrı /e maalesef, has- tut! tahaneye işitmek üzere yola çıktığı an sel bastı. Bu sırada ne ya pllecğin ahmin edersiniz? Mu kad razı olup kalmak değil N ai kat bu, öyle bir Akşiyini idi ki a seal ğe gelm. Bayan Hiks, koca: mr pi küçük bir kanu arm suları rak yola çıktılar. Kanu isimli ğe v— kayık, iki defa ters çevrildi. e ikide bir m bir kâbusu andıran bı u seyahati ti mamladılar. EM haneye vardılar. Otuz dakika sonra İl çocuk doğdu. Son zati umanlar İski nm burg şehrin Harası, isimli bir kadıri maile ni İbami kaba arasında misyoner olarak çalışmakta iken hastalandı ve ken disine: Edin- ncak bir Londra dok- toru bali; dediler Kadın tam üç gün yiz balta girmemiş Juba or. Londraya ge geldi A vustralya civarında Klifs ada sında insanlardan uzak bir şekilde rn ta olan bir fener Me -arısindan bi: 2 1, S.O.S. işareti alındı. ayit ie kollejinin bulunan Mari Stuvart isimil bir mektep kızı Kel e görüşen Daily Express irine demiştir ki, “Kollejin en €s- iŞ m in dört banya ediği bir saati mad Tâzım i He or gali Di Mekte; ban Hintli Hi ei da şu Ee m tır: Ben; me ketimde günde üç defa yıkanırım. Fa - at bunu burada dedemiz etsem, bir ih- tilâl çıkabilir., Bazı kollj ej a bu müşkülât yıkanamaması, her gün i lan bu İngiliz modem İn- gilterede için mes'ul iple teşvik ediyor - lar, Fener bekçisinin karısı bir çocuk ün Yaa esimi Fakat kendisi deği Köpüklü deni ötesinde bir miden bu işaret alındı. Ve Rutter Simli bir ker or N motör içinde süratle fenere yeti İş buni va uğ Gürültü: fe Onu: ıztırabmı bitme çalıştı. Kapını: ir adım ötesindeki doktoru Deli babi ek veya telefona sarılıp - bi ni. birkaç dakika içinde amobille, irebil, ia ne mutlu!. zak olan hayatın bel iki kendine göre zevkleri var. Fa- kat hiç hastalanmıyacaklar için. » |Çekmece kırarak zen- gin olmak istiyordu para ii ffasan yakayı biraz sonra ele ALACAK YÜZÜNDEN nan mai ie e Talha — Mimar okağında 0- mindeki arkada - Talha büra Si turan Feri ET a evkalâde k Da kırilan Feride hastaneye kaldı « SM Talha yakalanmıştır. KAD. AŞINI YARALAD — Fes sar'ası tutmuştur. N da duran mangalın vücudünün muhtelif yerleri yanmıştır. KA A Tw Şoför Beki- rin idaresindeki işlisn numaralı kamyon Salâhattin isminde birine çarparak za- va adamcağızı başını ndan ve vücüdünün muhtelif yerlerinden “ii miş sat istendi £, Meclisten 35 milyon 848 çö İl m lâde tahsisat istemiş. Bu para ek aid mühim iş- ağ » Meclisten as milyonluk bas r.bir çe lâyihası ha-

Bu sayıdan diğer sayfalar: