5 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 5

5 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

s Yeşil YAZAN: Madam Şuvarts zam bir gül gibi Maniye, ,F yi bir adam Şuvartsın kapı. yi gelmiş olursa Ostim ei 2. .ğ” bir $ ME dinlediğimi ha a bie bir kimseyi üni, ea işliyordu; doğru mu? ii il gn dudakla kendime, Mad: det adamlarının. Yeşil “telde MEŞK gi ini iilyağ da bu şarkının an ğını söylüyorla .. Çok istiyorum onla- a şarkı İm bana öyle gel rr görmel ha dayı, “ZAdığı takdirde Madam| | Ümüd ederim, dedi; Metrdotel hm Onun en de yaklaşmış olacak;| DöY!e #öYİ üyor. u daha yakından ta- iyük odanın İçi afifçe koluma e irdi; ön tarafta açi LZ tül gi el Diş ve Madam eri ii arasıra belli belirsiz şişiyor: ii , m, Eylediğini de” bugü iL, Çi anlık gözüküyordu. a dl, dece — ii Eğer isterseniz doktor Cevad g ii yag irleri En dâha başka ve in.) 1i0c9YE kadar balkonda oturab'liriz.. p# İçi ia nüfuz seri id 5 alkon kapısmı açtı: ir tül perde pp Bu âYan bir şarkıdır! gibi süzülerek dışarı çıktığını Li ue Balkonda küçük bir masa di İskem- vi ez b arın kı Je vardı; sonra, dışarda irt DE ti inle Yeni bir şarkıya ba: mediğim bir ge“€ İğ likder sü, Km hafifçe vurdum. > pveki i ; çil Virgggi ia İğim halde, bu dakika Doktor Cevadı hakikaten bir ço- f ye İk vi kağnı çe: SEK buluyorum, dedi, me vakittenberi ü hi item İl Ma bnnli ie delin ij * al jam Şuvartsa söyle i “ ner e. Cepe < ekadaşlığı herhalde iyi sey rN hiçbi keki ediyordu; çünkü vr) dir, dedi nkü bütü maceraların 9 Krea il Vakit böyle bir atılganlı müşterek bir Kususiyetleri va Ii May CağnA ihtimal be) unu söyledi; VE gözlerimin. içine w bilirdi, MdA “doktor © Cevad | bakıyordu, Tıpkı düşündüğüm gibiy- mu Sı fakat kim? | diler... Gece UR içinde onları da- kime Si kapıdaki çime | ha haşin görüyordum; bu huşunete rağ ede-| a ğun tahmin İd sesini işitti en eni ; Ma ar ted kN si Sin ğü lan LİR a m ihtiyaç Şökti? e girer gir- 5s yo meli arki Cehennem CAHİDE OSMAN an aynanın pâ i takılı An . miyei daki, (8 7 Me a hiç mil alak Kİ e Cenin. dad v4 San iskeley, bar evvel İl AYAĞI maniiz, gittiği- ç 5 Boğrag leviç levi var, Gangsterlerden intikam A) ur!, > — AN ven Viyanada da | ağlı se Kırmızılı kadın - pu (, | Ma lr Ivisimiz Çocuk hırsızının ço» yala buglar Pa | A ye enza, e ari cuğunu kaçırdı | eN > a aa tesi inni Çocuk mi gangsterler bütün ) p ün e Lâleli Tayyare || Amerikanın | gözünü yıldırır ken bir ka « Mn ÜN ede, Ka e dın da bütün ha yi gözünü yıl yağ akları - dırmıştı in ri yumuz dâ bu Bu, Anna Sage” isminde bir kadın - Mina, 2 v1 Sama ri kn 3 ön ve bundan VEE erce evel Nevyor- vi van vin ie meşhur “gece küplerin nin en bü- Ava eesinde çe çenli YAR, Millet cad- ekilde gi ak a arşısmda > der idi. De sa da biri EE Haydutların meftun olduk ikları bir ar- , m Aa ok st olan Anna onla! gp Soğ içi- ilunmak.ğ| ne almış V€ Ke gibi a sü- ? 3 üklemiştir. Ni yila en son.rol aldığı macera hay- ın olmu Necati Pak: vi için gayet P püyük bir oyu Ş- ey 2 : i lan de» 2 zılı kadını adı ile ani Yapacak, Ki ZE Mi berleğiği haydut Dilin 'aklardır. age) il vie a aydudun Sl ai bı İlel ek En içe” baki keniişile bersbe” ei ni etle, hem bir haydudu polis 18 am içi m sıhhat orunun 'erini yedi ie İl Yabera mize en lere YAR Sünnet e recai doktor, ağ Berkay SESİ ve sün Yedi tan KURUN'un 8 Kötürmek içeri girdiğim rlaklığına sarı resi men yi lenmek için bei iy yeri kd bayılıyorum; sipariş verir anları içe- oni 2 Türk a Viyanadan dai Daha sonra insan a dumi isinde Şark m enin güzelliği- ni ii elleğiyi ettiriy — Bunu ya ğa ik. 6 di r dme diye a- tıldim. — Niçin yapmıya! — Çünkü insanın e e gari ndisini vermesi için uma nma ke bi bir âşık olması le at aşk fena mi Pi ii ona hiç temas etmemiş bi 2 bensiyorsumu? dar kuvvet! il Sadece ya remediğim bir i yaniyorum devi sa- u ki hissimi ip iii işi ettir i diye on! mi gili ek şartile... İkimiz de sülük a Yeşil otelin mer- doğru iner. gelmediğini Madam Şuvartsl rnein büyük salona ken doktor Cevadın hâlâ sariyer” (Devamı var) —— > Pe SBERLE LER x Blediye, plâka en yeni cibayet ve üzerinde tetkiklerine devam © etmekte Rapapayadan göçmen nakliyatı yakında El caktır, * il gelen Yugoslavyı gene şehrimize gelmiş olan lebelerle birlikte dün cumhur, şehrin görülecek yerlerin! alı mir emer oslavyalı ilet il çelenk koymuşlar, gezmişlerdir. * Devairde yaz messi mar tatbikine dünden itibaren başlanmı3 * Bitlis TK ini Kutum kazası nın merkezi Van gölü kenarındaki Tatvana nakledildi, Pk nahiye merkezi de Kutu ma nakledilmiştir. mize, gelek Rom Üç gin e şehri ya vapurile ka iş nl em edecektir. Bu yemek yiye: Je etiğine ban: indeki balık: Akdeniz siler m e ii işim 1 hazırlan, sl 7 yolcu tayya resi sta ve üçü de hazi yanda tehellim edilecektir. Temmuzda İzmi Ai da hava ia ri eN re Adanı * İstan yeni proje pe rn ak Le İnşaat işine hal başlanacaktır. » nie bir ek oz gelerek Ankaraya gitmiştir > Yeti bir ticaret anlaş ması için Fransadan da bir her gelmek Dalgıç elbi Güm- rük eee alınmıyacak arımızda dalgıç ük Lim: ye erin çoğalması üzel dal- gg © teferrüuatma el ihti. yaç Cal eti Hükümet, bü prçe ve pe rmdan gümrü! rük resmi alınmaması! İâkadarlarâ ai z teslim ederek, hem de bizzat haydudun geuğunu kaçırarak, eli lı gangster| ali intikam almış ©! 5 — KURUN 5 MAYIS 1937 Londra see ye vi gi kerdi lehlerinde bir vermedi Londra otobüssüz de oluyormuş ! Grev otomobillere, iramvaylara, ve bisikletçilere yaradı! Sok? er er Kaldırım iin Dünkü posta be gelen İngiliz inin yazdığı! göre m) yürüyeni ktur, aksiler sürati 000 otobüsü bri muattal bir ha ii gile Bisikletle mr e yor. Grev bundan gün 1, senesindeki grev esnasında gö * gece yarısı başlamıştır. i ai kadar çoktur. Bisiklet rl - ve karar veren otobüsçülerin inin kârı yerindedir. Bisiklet kiralerı derlerinin söylediğine bakılırsa, bu hi a yüzde yü yükselmiştir Merkez iki de altı hafta sürecektir. gtev komitesinin mümessili &lerin, Bununla beraber, daha erken niha - tahk'k komisyonunu! saisi devam yete ermesi Ve ndra ahalisinin bü -| ettiği müddetçe tramvay işçilerini kan: yük bir kısmının ke Miki dırmağa teşebbüs etmi eklerini söy- aşmak veya EM. -İlemiştir. Bununla bera hususi oto“ ması mümk iy kar firmaları tarafından yapılan teklif İngiltere mesai nazırı Ernest Brovn, <ibince muvakkat servisler ihda bir tahki! omisyonu teşkil iştir. dildiği takdirde bu halin tahrik - nlar, Londra le yaşa; i Bun! ve tetkik edecekli ın bu hafta için E are vet - ceğini umuyor. e almı vi bea ek içi Bugünkü vaziyette, 24 saatlik Lon ekte le Ki ve tünel vagonla- dra ii çine otobüsle seyahat eden| rının cak 5.000, hal kadar sürece li AN bir müddet için, 200 ie lp meyve olda a eee giterk eye ihracına çalışılıyor riyetindedi “Türkofis Türkiye - Brezilya ticare. Ot im garajlarda yattığı müg.| ti hek ye ie mikyasta v rapor detçe nakliyat nezareti her gün 350,000 ba u rapora gör Türki. sterlin kaybedece tir, ye Brezi siye ge eti 1933 ei kas * Ot büsçülerin derdi r el lyanın lehine olarak cereyan Gürle çalışma Sa: tinin 7,5 saate in- ge arihe kadar Brezilyadan yâ” dirilmesi ve diğer S2 ER şeraitinin 15- da kahve Ml mukabil, mem- Jah edilmesini istiyorla: leketimizden Bi vaz az bir miktar GAŞAT ye ÇIKMASI İHT. me gönde! ermiştir MA R 1933 yılından sonra Brezilyadan Londr 4 (A tobüs grevi” kahve ithalâtı yapılırken zeytinyağı, nin üç gün GİR i etmesi, halı, kabukl fındık, yün, sigara, V&- ralıların neşesini aşi Halk, | Jeks son anlarda madenk mürü işlerine tünel, tramva ve taksilerle) ihraS edilmeğe başlanmıştır. gitmekti dir. Bazı kimseler de havanm unlardan > si k naki istifade ederek Ya! ola -| incir, kuru üzüm, kuru kaysı ve g&ir ih ets meyvalar ik için. galışılmak- in başına gitmeğ gi terci rak işle edi ir, Ha Yazan Sadri Ertem de zevk plâtformu göçmüş! (Üstyam 1 inci sayfada) , Heli lid Ziyayı sadece böyle — rie lid Ziya ilk romanını yazdığı günden, son hikâyesini ve makale» ( VİY€ içinde tetkik etsek bile o gene sini neşrettiği gün adar arkasında dir Kahraman i elli eyi bir hayranlar züm. i taşıdı ve bu da sürükliyen ve edebiyat hayranlar zümresinin hissini, tefek- blarına senelerce zevkini den kürünü ve ağızlarındaki cümlelerin . lesine kadar bütün unsurlarını dike tonunu bile yin etti. un ettiren bir şahsiyet © olarak mev 10 Cemil'i kadar zaman insan- Tarım kafasında yaşadı. Mavi — Halbuki Halid Ziyanın asıl Siyah, Aşkı Memnu bir devri kıyme vk eğeri dün olduğundan deta muaşeret kaideleri halini aldı daha ziyade bugün veya yarın an- Bu, bir devrin 2: zevkine bül La abilir mek, bir devrin zekâsını yuğurm vu kıymeti, Avrupai metodla- deği il de nedir? e 'plânlaştıran bir memleket- E alid Ziya, Edebiyatıce ai a Halid Ziyanm nesir ede iyatı mihrakı idi. Edebiy. atıcedide on vücude getirdiği köşe ile ve edebiyat uzuncu asır Tükiyesnin zikri tarihine mal olan viyeti ile tanı- kaynak ta tabaka mak gerektir. Bu hüviyeti ile Hal Tanzimatla yl hayatın bin; Ziya, Edebiyatıcedidenin ve zama” nının e 1 Mi arlık gine bir sebeble Avrupa hayranı 1 olduğu- lid Ziyi a zevk ba- biyatıcı yülleri Mi yarı A As idi zelini, en in ni & i ir. si Halid Ziya kuvvetli bir şahsiyet N olarak bu devri aksettirmiştir. Bu la emmi yari e devri bugün genmiyorsak, bu devrin büyüksanatkârmı t cil et ekim mine ve minbet te- memize mani değildir. Halid al di yy mi ve buna, dün“ kuvvetli şahsiyetti. Devrinin semi e İ zda vini anlıyan in dahi je ve çok şeffaf ve artist o get bi abili an idrak edilir ve kıy» bir gil ksettirdi. Halid G gile: ir: Ziya | Ni .vrin, sl temayülün en erçekte de val va a böyle o olm muş» üstün ml çık tur. Halid Ziyayı biz, ustalığı, rör Halid Ziyayı Y. Yaliz Edebiyatıc: nesansvâri metodları ile tanıyacağız. dide devrindeki zev wk hâkimiyeti le Bu tanıyış onun. hal kikatini idrak nlar bugün onun temellerini re ai mektir. iğ Ve lid Ziyan a Rip için şunu söylemi yalan olmaz: Eğer o eline di bir roman Ya: ud da sıkı sıkı artistin © ird ek platform yı in Kn > ün a iyisini ire maya çalışıyorlar. bir nevi (o daha yeni eler e hsetmek Elbiycedide lace 2 Ri e ancak o! üs“ pıyor ünde, on etodla; ile m şudur ki; şi bu i işi yi yapmaya pa lor şi kaşar my eTR İla eş lit Ziyanın 55 senesi ii

Bu sayıdan diğer sayfalar: