5 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 6

5 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

6 — KURUN S5 MAYISI Cibali Hikln pabrikasmala bir saat Hangi devlet sefirleri Türk tütünü içiyor ? Tütün sarfiyatımız fazlalaştı; Ecnebi memleketlerden mühim miktarda talep var. tütün Soaliya | içindeyim, z başlıyan kan G iz Hide tütün imalâthanesi v al , Adana ve Urfa - da.. Bitliste miyelin vardır. — Senede ar tütün imal edilir ve'ne kadarı Sn ir? — An cak 935 ir istatistiği ha - 5,660,116 mulâtıdır. Sarfedilen tütün 40 milyo hasılat e ein miştir. sarfiyatı azalıyor mü, $06- BEİ iğ imalât, 934 yılınkin- den 500,000 kilo ei Bu, sarfiya- tın çoğaldığını gi — Ecnebi eml köri olan ihra - cat.. — Artıyor. e pm Dani- marka, İsveç, Fi ya muntazaman Bundan başka Bağdat, İsviçreye harman halinde ihracat ETE iy ez â Cibali fabrikasında çalışan yaşlı bir kadın yoruz. Mısırda mevcut fabrika, amız ima- ât da ünden faz! prlirsa iz daha fazla satış tı edilir. da bugün — Propa m ie Mn olduğunu sani Bütü nebi ii rini Sile Siri im. yanı sefiri V. Şar yanın Londra sefaretinde general alf Venninger, Brezilyanın n Rol firi Cerra du Vari. Bunlardan oma Se - Gine Japonya bii Hep Tütk tütü; Baktık müdürü ei devam e - yor — Tütünle m bir itina ile hazır- . Lüks mamu e yüzde bi e Mir hata mevzuubahis ide - Zildir. Bütün kutular, Be “bir itina ile ardan e” Lg Cibali tütün fabrikası müdürü Bay İbrahim ii solduruyor m öyle bir şey görmedin. Tütün Gölleri paket yapılan, sigarz e lan her kısım tertemiz. Hafif ve iç gr cıklıyan bir koku, aşlı bir Lei sordum — Nasıl bu koku seni ala edi - yor mu?. > v alıştık > e eli ri; çalışıyor - a E 5, — - Yirmi beş Yüzüne ba İd dum. İhtiyarlığının verdiği yüz kırışıklığı altında keskin bakışlar.. Yirmi beş senedir alışan el - leri hiç bir hareketinde ri lim işliyor.. Günde sekse: ruş li — İlk gi: irdiğim eee diyor, tada bir Miz gü kit kocamda burada çalışırdı. Şimdi iki oğlum var... Kazandığım para ile geçi - niyorum. e e ği vi ve e ge el MÜŞ Ci alırdım. r hafif bir tül e e e iie üm. İzah e — Bu daireye yeni e e nüz kokusuna alışamaldılar.. Kokusuna alışmış olanlar, sakin bir halde e ar. — Koku sizi müteessir etmiyor mu?.. ğer diyorlai Bu daireden iri ei tiryi i gi Jısı bir ahbabım, kardığı ömüekiyi gösteretek: nefis... en âlâ cinsidir.. Şu ko- Ya YALE, diyordu. İnhisar idaresi bu dairede İstanbu - lun tömbeki raki Me. bir tu çekmek için Mk çalışmağa talip o - la bulur. N.A e YEzi —— — ütünleri nasıl y a | nz " Niketinli ve imi tütün mütehi m fi | silen bi Sultan Mehmede gönder Cengi en yaman kumandan- larından olan Cebe, İranm altını üs” tüne eke işti. Ona bir yolcu Suri- yeden bahsetmiş; oranın o ginliği- in güzelliğini anlatmı be şimdi av ni alan tazı gibiydi. Sap akm yapmak istiyordu. Yola çıktı, fakat Musul beyi Me onun yolunu kesti; zsin | Ded di. Cengizle olan dostluğunu, yaptığı anlaşmayı ileri sürdü. Cebe du rdu ve Cengize bir ra- por gönder Tebrizden kalkan atlılar, gece gündüz durmadan büyük. Mongol mr emi gi ani lar u Hakana sundular. Glen raporu okuttu ve dinle- Bedreddinle ainğır Fakat bu dos undan geçip de bir bea dere gitmemize engel olam Bu haldır Diye söylendi. , Çin duvarlarından ma n Hin zdı: — Bizim ik hüküm usuna Musul beyi el vol semyeii, di? Mabeyncisi Danişmendi çağırdı: Ml ana Acemce yazan bir kâ- tib Ke medi Alâeddini gönder- n son zamanlara koter a yasıasile Cühigizi vr e dilmi ne Met göleâği “ kii he- sy kabulüne yardım âeddin çinde yüz görün- İzin usta bir adamdı. Cengize canla Vi hizmet etmeğe hazırla” nıyor anda kıymeti takdir edilerek, yükseleceğini, “belki de ve- disi i Bi daha hayırlı olacaktı. gizin yanına girdi ve elleri ei li kadar iğ ildi. , Cengizin sert sesi salonda aks- le e Mongol im- pemiinin ayaklarının ucuna bak- © Çünkü Sultan per sara- ymda böyle alışını! e daha si bir sesle em ett — Bana bak! ie korka onun gözlerinin içi- ne engizin ya korkulacak hiç e yoktu Tanı tan e konus şarak ona KLEİ sö ylec — Musül beyi Bedreddine bir mektub yaz. Ona de “Kuman- PRE Yazan: Kadircan KAFLI ALİ ALİNİR danım Cebeden aldığım bir mektub- nun Suriyeye geçmek için senin Kâtib bunları büyük bir dikkat. le dinlemiş, ayni zamanda elindeki kalemle de bir küçük deri üzerine not e engizin yanımdan çıkar üne kütilerin bulundukları odaya esti, K 'uşun kilde süslü ve düzgün yi u ilk mektub onun ni hayatta bir devrin lim Cengiz gili a ken öendirmes G a > d iyi biliyordu. Mektubu ezen. unda o zamanla; nda ve he- me ağ e bütün şarkta olduğu bi birçok şatafatlı agi İllet yordu. Musul beyine meselâ e yük sultan, beyleri sav. een deniliyor, sis büyük saygı ve Seval bildiriliyordu. Sonunda Cengizin e yol vermesi adeta rica ediliyord Kâtil ii yanma cil Mektubu uzati Cengiz, imi Danişmendi işaret etti; rl Sonra Danişmende: — Mon; sonya çevir. Nasıl ya- zılmış göreyim! Dedi. Mabeynci mektubu okuyor, cüm- içndeydi. “Doğrusu mektubun gü- lik ve eksik ali hiç üphe yoktu. Fakat Cengizin kaşları çatılıyor- u. a Üçüncü satıra henüz tm ki başmı çevirdi ve & e ddi tan iş ile mi söyledim? Ee sözleri im Musul be- e. kendini adam sanacak ve büsbü- irin Makine Geveze hatipleri yola getirmek çaresi bulundu det evel he: ri m gık, gözleri boş birer delikten nere anlarda maske böylec müd daf pen sö; kimseleri susturmak ii ni biz al icat idi tiğini yazmıştık. iz vrupa ga - göre Köne uzatan RR) susturmak için bir ma- kine mevcuttur, lar 'ditkâr ya iri başlar. Eğer hatip buni mezse O.za » man taş maskenin eler gayet şid - detli bir. e tibin nütkünu gürültü i boğar. Artık bundan son: ra a kürden melek başka çare yok - Tahmin ediliyor ki taş maskeyi bu suretle idare eden lm idare eden 1500 işçi ehe fabrikanm yüz- em sr parı rce dairesini gezerken bir şeye dikkat Bu müzenin müzakere salonunda irinci ir işart er reislerdir. Birer düğmeye basmakla taş ediyordum: Burada çalışanla; ayat -| var hal man zaman içtimalar Şiir işarete ehemmiyet ve: maskenin gözleri ile yahut ağzın- larr tehlikede midir. Kanı bir lar. Salonda Ziynet namına yalnız bir) zatmakta d. dan müthiş bir ses çıkarır. bi zehirlediği söylenen nikotin, onları) taş maske vardır. Bu maskenin ağzı a- gözlerini kırpmağa ve hatibe karşı teh- e ei e kri eye hak öy diği ik Böl ai vir sidi sk ski etdi izel sini yer Nigi Sl ik. ses cevab rüdü: — Sen alçak bi ğ bir Musul beyinin kd düşürmek istiyorsi sui , göndermiş olay: bize de böyle ” Ölüm korkusile vas i yapmıştı. Cengiz Dari iy — Ben ; böyle kâl ii Sultan Mehmedin öl ü bir halde sü dan eli n adam“? z i derilmiş bulun! daş Tatil del k ——— wi Halk evlerinde a) Kürülari açıl? Önü; ERİN mi mak e m evlerinde musi| © kurslarla ni ayl Şe EL yakında meşgvl * ği devam edecek yg” detek öğre bit iii kendileri Faki bir programi yi muayyen günlerinde yal vam ederek çalışmaya b8 tmenler rine iy Billie kadar ok nen siki dersleri sınıf öğ uf dan öğretilmetkeydi. an day olduğundan gelecek ys başla ii İki yıldanberi Sülta” sokağı arkin iğ iriyat ipe 2) giliz profesörlerinden Bi bura giyim malarına ndisile sol presin Şu esi Geçen ME sinde keşfedilen mo7â7 diği istikamet üzerinde” sondaj Yi | Kültür işleri Maarifte bir © 4 ptım., lebe vaziyeti tetkik &€

Bu sayıdan diğer sayfalar: