5 Mayıs 1937 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

5 Mayıs 1937 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MAZON MEYVA TUZU MİDE ve BARSAKLARI kolaylıkla boşaltır. ği di iNKIBAZI MAZON isim ve ve YANMALARINI giderir, pm SON POSTA , Sayfa 11 © ve ondan müteveliid baş ağrılarını defeder. Son derece teksif edilmiş bir ii toz olup. MÜMASİL MÜSTAHZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY ve DAHA KATİ tesir eder. Yemeklerden sonra alınırma HAZIMSIZLIĞI, MİDE EKŞİLİK ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. Ağızdaki kokuyu ve tndsızlığı defeder. şişe çıkmıştır, fakat büyük şişesi ekonomiktir. Deposu : Mazon ve Bolton ceza deposu İstanbul Yenipostahane arkasında, No 47 MİDE HOROS murkusina dikkat, Küçük Halit Ziya Uşaklığil san'at hayatının) Z572011n sazivetini Yakalanan katiller dün 90 İnci yıldönümünde (Baş tarafı 1 inci sayfada) idiler Yine düler, 8il gençliğinin heyecanla ışildıyan göz İZ- | du. arsUn derini bul uz. Bu satırlarda, kafesin- nasılsa koyverilmiş, konat ki, bugün Kalanderden dönerken ya onun âdeta çarparcasma iel larını, saz ve sözlerini ortaya koyarken, İri sürülmektedir: İtalya ile Almanya a-'rek bir oda Zeçmesini farketmemiş görün “İkafesleri kaldırmış, yaşmakları sıyırmış. | kat yaptı. O devrin maddi:ve manevi iz- taraplarını; gönül macefalarını, seyran Üç mühim konuşma (Baş törafı 1 inci savfada) Avrupanın mükadderatını değiştirebi- şlecek mahiyette olan bu Daki meticesi hakkında mühtelif tahminler ile- rasında bir askeri ittifakın akdinden bah de yola çıkarılmadı (Baş tarafı 1 inci sayfada) konağı civarındaki Ceyhan oteline gide- kiralamığlardır. Biraz sa ii oradan ayrılmışlar Ve saat birde İski para vardı Bir kayığa atladık ve Haydar paşaya geçtik. Oradan marşandiz trenles a) rihin vaganlarmın gâh altında ve gih ür #etinde göçirmek suretile Eskişehire ka- örf ve an'aneleri meydsna çıkarmış, zevk | sedildiği gibi, Macaristan ve Avusturya: dönerek yatmışlardır. Gece yarısı olduğu |dar geldik. Yollarda yakalanmamak için Halid Ziyanın bu satırlarında, bir ne- |kültürümüzü mihek taşına vurmuş ol - İnsan romantik doğar. Ateşe elini uza- çırpamı -İtan çocuk, denizde gördüğü ayın aksini Yan, uçmannı bilmiyen kanarya ruhlu, | isterim diye tutturan Afacan ilkmektep teğini sezersiniz.. Benç kızların, engine açılmak is- İsirasında tayyareciliğe meyleden talebe romantik değil midir? Ve hakikat bu To- göz 5 Ziyanın satırları üstüne dökülen | mantizmden doğmaz i?. Ri Halid Ziyanın sahifeleri üs- mak istenen, âleminin mest zel Kendi iz ecahlerin; Ya Uşaklıgili 55 yıl sonra gene hür- anıyoruz... fakat erişilemiven bir hayal Hayat ne kadar reelse, o kadar © Yulan yürek çarpıntıları, yaşan-! znantiktir. Sevdiği kızı alamıyan, arzu - larının hiç birine nall olamıyan ve bir Yüyasile mahmur, hülyasile| gün İstanbuldan kalkıp oAnadolunun en büyük zevki, en gü-| bir köşesine giden romantik Ahmet İ şiriyetine, okuyanla -| Cemil; kızıl gözlü sobanın ışığında sinirli | Kattığı içindir ki, Ha-| sinirli dolaşarak Behlülü bekliyen Bih- ter; «Kadın gömlek gibidir, biraz giyi- lir, sonra değiştirilir; fehvasını güden Behlül; ay ışığında sevgiliye sokulmak- Şahe * Bir ,, <TİN basit bir tarifi aklıma geldi: | tan daha büyük zevk duymıyan Nihal ha e Okuduğunuz eserin üstünden bir | yal içinde puyan haleti rahiyelerine rağ- ve k ASIr geçsin: Gözlerinizi kapayınız | inen 'Türk edebiyatının en reel şahsiyet” sene evvel okuduğunuz € - | leridir. *ETİ hatır çalışınız. Eğer eser, par- Yan bereleri, tavus tüyü gibi kabs- haha nizde canlanırsa o eser) rik saçlarile, çığlıklar kopararak futbol Gözü, hazı önümden sü “İmaçı seyreden, bisikletle gezen, ip atlı - erimi kapamağa hacet kalmadı. | yan, ata biner, koşan, baldırları, bazulu p geçti. | bugünkü genç kızlarımızın kalblerini Hanım vardakosta hali ile tâ ya-| yoklayınız; yüzde doksan dokuzunda Ha- €kldi.... Bihterin kahkahaları | lid Ziyanın yarattığı «Nihal in saf ru - diyen, tep büktü... Yükselen mehtabı Sesi duydum, Nihal tanıdım. 'emnus u okudüğum Zâtnan'ön İrani * Tape SEVĞİ eseri hutertarı” & tırlar, fakat gi 92 okuyan Baliç FN hatırlarlar. olan “Sofram «Bir gü İpi? birine şöyle deyiniz: etrafında yedi kişi idiler. Yazı : Yesin, tir Baha Efendi, matbaaya çeh- ri 3 m derhay, Seri işiten Halit Ziya karli size A Mavi ve Siyah, diyecektir. Ülmiyen Cemil, gazetecilik tarihimizin De cüny ve ölmiyecek olan ne sevimli, j kolay kolay anlatılmaz bir tim- bir idealin enmuzecidir: kavuşulamıyan, ele geçirile - in... Pali Ziya Fealist bir iuhazrindir. Maşıy “VİF tasavvur ediniz ki, aşk peri f veya mesire “yerlerinde “a eğlencesidir. Bir sosyete tasav- *diniz ki, kadın ya kafeste bülbül ve- YA Pazara, önüne bir rejim getiriniz ki, BAK ancak kavinindir... Kalemse en âciz Bu ; ve türlü Bir i 4 ii SCAİP halita içinde, Fatih, sükkânı Senna, ender» Kaldağının ardındaki iğde hçeleri gibi bir ver; kapı ara- Yusluna nail olmak gibi bir ni- sefası bir zabıta vak'ası ha- Yata 0 devrin çiy hakikatini bir ta May rakka, "ç Ve beri yanda ahlâk sıfıra inmiş, | dan. unda. çınladı. Behlül çapkın | hunu bulacaksınız Şu spor ceketli, eli kalın bastonlu ,bâ- k: «Bak bize fener çekiyorlar» | caği golf pantalonlu gencle konuşunuz, sizihle tıpkı Halid Ziyanın yarattığı «Behlül, gibi konuşacaktır. Ancak dün- kü «Behlül: ün bıyıkları vardı, bugünkü «Behlül, lerin ise favorileri var, Bir ziyafette, bir çayda, bir toplüluk- belki sevdiği bir esöti'ha-| ta; asabi asabi mendilini büken, bir yer- İZİ temin ederim ki, Halid| de dduraınıyan, sık sık kaloriferin rad - neslin her biri onun eser. | yatörüne dayanan bayanı size takdim e- debilirim: Halid Ziyanın yarattığı <Bih- yirmi beş sene evyelo «| ter» dir. Halid Ziyanın tipleri bu kadar hakikat- tir ve Halid Ziya bu kadar realist bir Mm, Mir'atı Şuun sahibi imti -| muharrirdir. Hüseyin, Verteri, Romeo Jülyeti, Manon Lesko- Şaşasi fevkalâde parlıyarak| yu, Arman Düvali, Lâdam o Kamelyayı öldüremiyen zaman, Halid Ziyanın ya - rattıklarını da öldüremiyecektir. Çünkü onlar da, ruhlar: cisimlerinden ayrılamı- | yacak olan lâyemut insanlardır. Selâmı İzzet Sedes Halit Ziya gecesi Eminönü Halkeyinden; Büyük san'at- kâr Halit Ziya Uşaklıgilin san'at hayatı- rın (55) inci yılı münasebetile 5/Mayıs/ 937 Çarşamba günü saat (21/30) da evi- mizin Cağaloğlu merkez salonunda yapı- lacak toplantının programı aşağıya çıka rılmıştır, Bu toplantıya davetiye ile geli necektir. Ayni zamanda İstanbul radyo- su ile de neşredilecektir. 1 — Konferans: Agâh Sirri Levend ta- Şıkkmış bir matâ halindedir. Gö-| yarından, a) Servetifünun edebiyatı b) Servetifünun nesri ©) Halit Ziyanın eserleri, edebi şahsi- yeti, romanlarının vasıfları ve kahraman ları, ? — Konser: Evimiz orkestrası tarafın- Sevgilisinin eteğini görmek Kleo-| dan, 3 — Hâtırslar: Hüseyin Siyret tarafın- 4 — Hâtıralar: Al Kâmi tarafından. 5 — Hâtıralar: İzzet Melih tarafından 56 — Eserlerinden bazı parçalar: Mu- romantik kısmını realist bir | vaffak tarafından, SA Sözlerin önüne serdi; hayali haki İ 7 — Hitabe: Meliha Ayni tarafından. KA İnönü Türkkuşu Kampında yapılacak tesisat k Hava Kurumu Genel Mer- nın Çekoslovakya ile teşriki mesai ihti- mali de mevzuu bahsolunmaktadır. Yugoslavyada Prens Pol - General Göring mülâka- tına gelince, bu da Küçük Antantı dağıt- ıwahiyetinde telâkki edilmektedir. | Bütün bu tahmin ve faraziyeler tabak» | | Kuk. ettiği takdirde, Avrupanın Hg kü siyasi veçhesinin tamamen değişece- İ ği ve her sahada, bu değişikliğin akisleri | bissedileceği kanaâti umumidir. Macaristanda | | Budapeşte, 4 — Naip Harthy ve Ba-' | yanı tarafından Avusturya Reisicumhuru Miklas şerefine verilen ziyafette, Naip | Horthy, bütün Macar milleti namına A- vusturya Reisicüümhurunu yalnız coğrafi hâdisat ile değil, fakat asırlarca “süren müşterek tarih, kültür ve ekonomi 'mü- rasebetleriyle de yakin olan bir mem- Jeketin şefi olürak muhabbetle selimla- mış ve demiştir kiz Muslihane bir inkişaf güden fki dev- etin siyasetlerinde İtalya ile olan anla- maları mühim bir emel teşkil eder, Bu anlaşmalar Roma protokollarında ifade- lerini bulmuşlar, daha şimdiden mesut semereleriki vermişler ve Tuna havza- sındaki kurucu eserde en mühim unsur İ olmuşlardır. Daha mesut bir âtinin nişanesi olarak kudretli Alman imparatorlüğu ile olan dostluk münasebetlerimizi de zikretmek | isterim. ame İİ #Sulh siyasetimizde we bürriyetimizi ve kendimizi istediğimiz gibi idare et < İ mek hakkını temin “etmek yolundaki gay İyetlerimizde dostluk “muahedeletimize, Roma protokollariyle “bağlı bülunduğu- muz İtalyanın kiymetli teştiki mesaisine ve keza devletlerimizin Alman impara- torluğu ile olan dostluk münasebetlerine güvenebileceğimizden emin olarak çaliş: makta devam edeceğiz. * Budapeşte, 4 — Avusturya Reisicumhu ruhun ziyareti münasebetiyle Macar ve “Avusturya devlet adamları arasında bir çok mülâkatlar vuku bulmuş, Şuşnig Ma carlara Venedik mülâkatının neticelerini bildirmiştir. Fakat asıl olan mühim nok- tai nazar teatileri merkezi Avrupa yazi. yeti ve iki memleketin küçük antani ile olan münasebatı üzerinde Yapılacaktır. 4(AA) Budapeşte — Bügün, A- vüstürya Reisicumhuru -B. Miklas şe refine askeri bir geçit resmi ya; tır. Haik, geçit resmini büyük tezahü- ratla selâmlamış Ve askerleri şiddetle alkışlamıştır. Zira, harptenberi, tik de- fa olarak, Budapeştede bütün kıt'ala- rın ve sinifların İştirakile bir geçit res mi yapılmıştır. İtalyada Roma 4 — Gazeteler, sütunlarının büyük bir kısmını B. Fon Neurath'ın Roma ziyaretine tahsis ediyorlar, Popolo d'İtalia gazetesi yazıyor: Bazı ecnebi gâzetelerin ji a rağmen, bu mülâkattan beklenecek he- yecanlı kararlar yoktur. Avrupada bü- yük devletler arasında askeri ittifaklar siyasi mukaveleler Buna mukabil Berlin - Roma mihveri inem- leketleri ayırmağa değil, Avrupanın merkezinde bi; barış temeli tesisine matuftur. Roma 4 (A.A.) — Musolini . Von için hüviyetlerinin tesbiti ertesi güne bi- rakılmıştır. Sabahleyin otele gölen müs- tecir Şevket hüviyetlerini tesbit ederkön evvelce resimlerini görmüş olduğundan bunları tanımış ve telâşla telefona koş- mak gayesile yapılan yeni bir teşebbüs | Muştür. Bundan şüphelenen firariler he- men ötelden ayrılıp kale kapısına doğru ilerlemişlerdir. Orada Nebinin kahvesine gidip oturmuşlardır. Şevket te zabıtayı haberdar eder etmez bunların peşine ta- kılmıştır. Sivil memurlardan Fevzi, Cemil ve'64 numaralı Celâl Raşit kahveye gitmişler, bunların kıpırdamalarına meydan bırak- madan üzerlerine alılarak bileklerinden yakalamışlardır. Abdullah mukavemet et mek istemiş, fakat muvaffak olamamış- tır. Bunların derhal üzerleri aranmış, Ab dullahta dolu, toplu bir tabanca, Tevfikte de bir brovnik tabancası ve 300 küsur fi- şenk çıkmıştır. Bunlar derhal müsadere edilmiştir. Firariler polıs müdürlüğüne götürülerek sorguya çekilmişlerdir. * Amcasını öldüren Tevfik, Adanaca meç hul bir sima değildir. Çocükluğunun bü- yük bir kısmını burada geçirmiştir. Ken- disi Türksözü muharririne firar hâdise- sini şu suretle anlatmıştır: Parmaklığı kestikten sontâ aşağıya sıç radım. Birâz ötede süngülü jandarma ne- feri bir aşağı bir yükarı dolaşıp duruyor du. Arkası döpük olduğundan beni gör- medi: Atlarken çok heyecan duydum. “Te pe aşağı bir düşüçüm vardı ki, sormayın. Benden sora Abdullah ta ayni süretle atladı. Bir müddet durduk. Ses sada duy mayınca hemen oradan sıvışarak Sirke- ciye geldik. Üzerimizde 150 lira kadar bir İngiliz Kralının taç Giğmesindeki Remzi mona (Baştarafı 3 üncü sayfada) ce karşı remzi bir ifade olarak temsil etmekten ibarettir, Bü kudretli hüküm- dar, sadece icrayi saltanat eder. Fakat ic- Tayi hükümet etmeye hiç bir suretle hak- kı yoktur. — Selim Ragıp Emeç Muş postaları , Muş (Hususi) — Nisan iptidasından - beri havalar yağmurlu ve serin gitmiye başladı. Bu ayın on beşine kadar yağan yağmurlar 94 onda üç milimetredir. Muş - Bitlis arasındaki şosenin şiddetli yağmurlardan bozulmasına mebni henüz postalar hayvanla nakledilmektedir. Ça- pelmiğ- | mur, batak haline giren yollar yapıla - caksa da havalar müsaade etmiyor, bu on günde alabiliyoruz. Bu da Muş mer- kez telgraf ve posta müdür vekili İhsa - nın aldığı isabetli tedbirler sayesindedir. Geçenlerde posta müteahhidi ölmüştü. Postaların intizamına “halel gelmemek için İhsan muhabere memurlarından Ah- taları hayvanla götürüp getirmiştir. bir İngiliz - Alman paktı tavsiye edilerek deniyor ki: Hitler meşgul iken büyük Britanya bu İtalyan - Alman ittifakı ile büyük bir ihtilâf çıkarmaya çalışıyor. Bunun önüne geçmek için tek bir çare vardır. O da Almanya ile bir pakt gkdine te- şebbüs etmektir. yapılması kezinden : — İnönü Türkkuşu kampında üç yatakhane, bir dershane ve yemekhane, bir binası, bir depo ve tamirhane olmak üzere ülti bina yaptırılacaktır. öl Eksiltme 10 Mavıs 937 Pazartesi günü saat on beşte Ankarada Hava Ku- Merkezinde yapılacaktır. — Keşif bedeli «49723, Jiradır. — Muvakkat teminat «3729, liradır. h 7 3 M * beş lira verilerek Hava Kurumu Merkezinden alınacaktır. e, e Eksiltme şartnamesi, fenni şartname, keşif evrakile mukavelename projesi i Neurath mülâkatı, bir buçuk saat sür- Londrada görüşmeler olacak müştür. Bu görüşmede, tam bir fikir) (Paris #(A.A.)—üjour gazetesi, beraberliği müşahede edilmiş - olduğu | bugünlerde Londra ve Pariste bir çok| bildirilmektedir. siyasi görüşmeler vuku bulacağını İngiltereden bir ses diriyor. Bir çok Tuna devleti dış ba - Londra # (A-.A.) — Daily Mai) ga-|kanlarının Kral altıncı George'un taç makalesini zetesi, Lort Rothermerein giyme merasimi münasebetile seyahat- eeşretmektedir. d İngiliz ve Fransız devlet adamla- Bu makalede Almanya eski müstem (rına kendilerile temas imkânını vere - a 3 in ekiz veiği e e eğim iğğei cektir. pe ii çok ihtiyatlı hareket ediyor, polis ve jan- darma gördüğümüzde hemen vagonların üzerine yüzükoyun yatıyorduk. Eskişehirde eski tamdık arkadaşlara rast gölmiyelim mi?. Bizi gördüler. Der- hal bir otomebile atlayıp Akşehire doğru yollandık. Yolda bir jandarma karakolu» nun önünde geçiyorduk. Bizi durdurup nüfus kâğıdı sordular. Vaziyetten şüphe- lendim, Arkadaşıma bir tekme vurup © tomobilden aşağıya aldım ve hemen ye- re uzanarak güya patlıyan lâstiği tamir ,eder bir vaziyette çalışmağa başladım. Jandarmalar bizi iş görür zannederek da ha fazla ısrar etmediler. Bizde yolumus za devam ettik. Bu suretle muhtelif köy ve kasabaları geçerek Konyaya ve ora » dan da Pozanti ve nihayet Adanaya gel dik ve bildiğiniz gibi enselendik. Maksadım; beni bu hale sokan ve bu © gün İskenderunda bulunan bir adamı öl © dürmekti. Müddetumumilikteki (o ifadesinde ise Suriyeye Oiade (edileceğinden oOkor- karak kaçtığını söylemiştir). Fakat mu- $ vaffak olamadım. Buna yanıyorum. Tevfik çok soğukkanlı bulunuyor. Elk © Jeri arkadan kelepçeli olduğu halde ken- disine sunulan sigaraları reddetmiyordu. Bunların üzerinde para namına cüz'i bir şey kâlmişur. Yakalanan firarile « rn 'ne gün şehrimize gelmiş bulunacakları, henüz belli değildir. İstan © bül müddeiumumiliğinden dün akşam sör duk. Bunların yola çıkarıldıkları hususun da daha hiç bir malümat gelmediği cevas hanı aldık, Bununla beraber, bu hafta içe risinde burada olacakları tahmin edilmek © tedir, Kemaliyede Ortamektep yapılacak Kemaliye (Hususi — Bir orta okuf * eçılması için halk tarafından okul bi « nasma sarfedilmek üzere on beş bin “ ira kadar para tedarik edilmesi karars laşmış, çalışmalara başlanılmıştır. Bu- bütçeleri müsalt olmadığından gençler başka kazalardaki mekteplere gideme- mekte tahsilsiz kalmaktadırlar. Bu ha- yırlı bir işin bir an evvel başarılması için hızla çalışılmaktadır. İki toplantıd? beş, altı bin lira tedarik edilmiştir. Ceyhanda giydirilen çocuklar Adana (Hususi) — Ceyhan Kımiay Kuru- mu, mekleplerde okuyan fakir talebelere, özerlerine giydirilmek suretile, elli kadar ök- &üz talebeye yardımda bulunmuştur. on Posta a maa 'Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. İSTANBUL Gazetemizde çıkan yazı ve resimlerin bütün hakları mahfuz ve gazetemize aittir. ABONE FİATLARI değiştirmek 25 kuruştur. Gelen evrak geri verilmez, İlânlardan mes'aliyet alınmaz. Cevap için mektuplara 10 kuruşluk ce rada tahsil heveslisi pek fâzla isede “© kadm A 3 3 2 : 4 | 4 ür v 4 ; i pa 3 < ği 4 #4 — fi 70) LE 4 © e 7 4 t

Bu sayıdan diğer sayfalar: