6 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

6 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ELEKTRİK ŞİRKETİ BAŞMUHARRIRI:AH NİNS MET EMİN YALMAN VESİKALARINI BULDUK Mahut Veyl Sisteminin İçyüzünü Ortaya Döküyoruz tatbik eden Şirketin müdürü müteveffa Hansens Kendi İtirafları Ahmet Emin YALMAN lektrik Şirketi gibi ecnebi Ge Taşi ketlere ait işlerle bi. dan lar, >. mmm — Biri aş b berliğ; - sermayesiyle iş bera Var, ş. YaPmıya ihtiyacımız kektir. Şo, Ye çok hassas ve ür Yöyle sözler işitilmiye baş. bulunup ta kapılmayınız. X opuganda havası yarat. Örtb eler, birtakım çirkin İşleri ag Bani, a eğ hakkı boğmıya çalı- Mal Çekingen insanlar bu yol- Kitle; €T duyunca büyük bir gafi- Böyle biz Mak istiy, tez, Sahi, he üzumu var? diye ear *derler, Darıltmazsak, gil. İşin i,, >c2sek daha iyi olmaz mı? Metil Gok başkadır. Hükü- temeli her sahadaki siyasetinde) MA tie , ge bütleri tutmaktır. Tür- Merlek,,, tiyaçları olanbu koca a *ti yalnız kendi vasıtalarımız- Ecnebj 2 ettirmeği. bekleyemeyiz. bertiği Sermaye ve ihtisasile iş bera- Bermayai ya gok kıymet veririz. Hiz ve Gn hassas olduğunu da bili Yol, ,—* bir emniyet telkin edecek bedaş in ket etmeği çok tabil bir Fakat vaktile memleketimizde İS görmek için gelenlerden “biri ava ikisi, namuslu ve dürüst bir karşılı, ağ düşünmüşlerse, tör ğini vermemek için bin kine kurmuşlarsa bu hia- düzelini ortaya koymak ve işleri Muslu Yeceği K b Hüma BEİ çirkin hareketlerin Misin » ye niz mesller üzerinde kal: tat ye ip etrafa sıçrasın ve halk- , iye na mutlaka, böyle N Yanlı Kular. Uyandıran?” ve haksız duy ek, her şeyden evvel na- Olup bul Elektrik Şirketi öeki kapi. 30 Kânunu 1928 Tari Bir Vesika 18 sene evvel İstanbulda altı bin elekthik abo © besi vardı. Bugün yüz bine çıkmıştır. Sekiz mil V yon kilovat saat elektrik sarfediyorduk. Bugün *Yİ sitemini senelerce İstanbul- İstanbul 'şehri yüz milyon kilovat saat mikta rında elektrik kullanıyor. Müşteri ve istihlâk artınca daima mukavele ve şartname içinde kalmak şartile, büyümesi ve kuvvetlenme si albette lâzımdı. Bundan tabii bir şey olamaz. İstanbul elektrik şirketi bu tabii yolda yürüyecek ve dürüst bir şekil ve ölçüde para kazanacak yerde açık tan açığa soygunculuk yolunu tut - muştur. Gittikçe çok almış, fakat vermemiştir. Mukaveleyi bir tarafa bırakmış, şebekenin muhafazasını ve emniyetini ihmal etmiş, yalnız cebine Üç başlı bir oyun ŞöRkeRi İetünbü halıne selalağı o. lektrik cereyanı bu ölçüden ancak yüzde iki buçuk noksan veya fazla olabilecekti Fark bu haddin haricine çıkmeca, yani tevettürde 2,5 tan fazla veya noksan görülünce şirket, taah- İhüdünü tutmamış demekti, Tevettiir düşünce siz 110 voltluk e. İlektrik limbanızdan bekliyebileceği- niz randımanı alamazsınız. Ampul az ziva verdiğinden normal ZİYA mikta- rma varmak için ya daha çok mum- Iu veya daha az voltlu birampul kul » lanmâk icap eder. Tevettür artarsa lâmbaların ömrü dehsetali kısalır. Bir taraftan da elektrik Saatti fazla döner. Şirket telâşa düşüyor Elde edilen vesikalar gösteriyor ki, İstanbul elektrik şebekesi randi - manmı ve selâmetini 1921 senesinden beri devamlı surette köybetmiştin. 1928 senesinde vaziyet, şirketi telâşa düşürecek bir hale gelmiştir. (Arkası Sa. 10 Sü. 3 te) ————— ÜSTAT HALİT ZİYA ELLİ BEŞİNCİ SAN'AT YAŞINDA arma» Bünlerinin son N td an biridir. Veyi ani sdraz dej İlay simendifeyffe, suyu'le, Memlek, a â bucağa çıkan hir ağik bir daye “ğı Yerdir. (Arkası Sa. İkSU, 1 Halit Ziya Uşşaklıgil dün gece Hal - kevinde kendisi hakkındaki konfe - ransı dinliyor. 'en Ikinci ve beşinci sayfaları. en agiz) sani hli Açıktan açığa olan İstanbul El İ berce okuyalım. gayrimeşru yolli © iyor kiz şebekenin de miş bir not hazırl çen vesikalarından birinde şu satırları bera- © kazançlı bir şekilde yürütmek için birtakım o ğ soygunculuk yolunu tutmuş ektrik Şirketinin elimize ge- Bu vesikada şirket işini, çok ların plânını çizdikten sonra Bundan maada bu hususta istenecek müsaadeyi almak ve ihtiyar edilecek masraf- ları halka tahmil etmek için icabında resmi makamlara ve halka verilecek tavizleri göste- rir gayet mahremane bir şekilde tanzim edil. lanacaktırı Barireloncğ Muvakkat Bir Hükümet OYGUNCULU İ ; : Başvekil İsmet İnönü ve refikala: İstanbulda re dün Haydarpaşada Basşvekilimiz Dün hesapsız para indirmeyi düşünmüş - la uğraşılınca sağdan sol-| tür, İstanbul elektrik şebekesi için 110 Kuruldu Paris, ( (TAN) — Barselonda Kom | paulsin rejsliği sitmde muvakkat bir | hükümet teşekkül etmiştir, Bu hükü İmette her partiden bir mümessil Yar | dır, Barselondaki Fransız konsolosu telsizle imdat işareti vererek yardım | istemiştir. Liman açıklarındaki gömi ler bu işareti alarak Fransız bahriye nezaretine bildirmişlerdir. Telefon ve telgraf hatları anaryistlerin elin - de bulunduğundan Barselon ile mi habere imkânsızlaşmıştır. Barselona bir İngiliz filosu gidiyor Lonâra, 5 (A.A.) — Akşam gaze teleri İngiliz tebaasmın himayesi için Barselona üç İngiliz harp gemisinin gönderildiğini haber vermektedir. Stokholm, 5 (A.A.) — İsveşteki hükümetçi İspanyaya yardım komite sinin Basklara yiyecek gönderilmek üzere yüz bin kuron tahsis ettiği ha” ber verilmektedir. (Ispanya dahili harbine ait bütün tafsilât bugün üçüncü sayfamızdadır) Mamakta Bir İnfilâk Oldu Ankara, 5 (A.A.) — Mamak Civa rındaki mermi tamiri ve boyama ima lâthanesinde bir yangın çıkmış, ima- lât amelesile memurlar çalıştığı bir bins yanmıştır. Tamir edilmekte olan İbir depodaki mermiler de infilâk et- miştir, Yangın söndürülmüş, şimdiye ka - dar nüfusça zayiat tesbit edilmemiş- tir. Tahkikata girişilmiştir. Yangı - nm sebepleri ve zayiat miktarı tes * bit ettirilmektedir. IKİ MEMLEKET ARA ile birkaç mülâkat yapmış olan evvel buradaki Amerika, Avusi de görüştü. Siyasi mahafil, Fon Nöyratım bu- radaki görüşmeleri esnasında İtalya ile Almanya arasında askeri bir itti- fak yapıldığı hakkında çıkan şayia - lart tekzip ediyor, Bugünkü Roma ga zeteleri de böyle bir ittifakın tasav- vur edilmediğini yazıyorlar. Bu ma- Yunanistanda hafile göre, Berlin - Roma mihveri, bütün memleketlere ağık olan yeni Korporatif bir Avrupa teşkilâtnm esası olacak- tir. Almanya ile İtalya mutedil bir Rejime Doğru battı hareket takip edeceklerdir. Ba İı siyaset adamlarına göre, bu mute Atina, 5 (A â.) — Yunanistan |dil ve ihtiyatlı yolun hedefi, Milletler korporatif bir devlet haline getirile “İ Gemiyetinin gelecek toplantısında Ha ceğine dair Başvekil Metaksasm neş- | beşistanın İtalya tarafmdan ilhakı - irettiği beyannameyi gazeteler hara-İnm tanmmasmnı teminden ibarettir. iretle mevzuubahis eylemektedir. (Arkası Sa, 10 SU. 5 te) İsmet İnönü ve General Kâzım görüşüyorlar G Başvekilimiz nanma umum Ismet Inönü Görüşmesin- de Askeri İttifak Temin Edilemedi ISPANYA VE GARP MİSAKI İŞİNDE DE SINDA İHTİLAF: VAR Roma, 5 (TAN) — Burada Sinyor Mussolini “ve Kont Ciyano Almanya Hariciye Nazırı Fon Nöyrat bugün saat yedide Berline döndü. Nazır hareketinden turya ve Macaristan sefirlerile Lübnanda 89 Kişi Mevkuf Kudüs, 5 (A.A.) — Dağrtılmış o - lan Suriye halkçı partisine mensup 89 kişi Berut ve Lübnanda tevkif e-| dilmiştir. Bu tevkifata bu partinin Lübnan hükümeti aleyhinde yağmak Londraya ittiler İngiltere Kralı $, M. Altıns: Corcun taç yiye me merasiminde Türkiye Cümhuriyetini temsil edecek olan Başvekilimiz İsmet İnönü dün sar bah Ankaradan şehrimize geldi ve: akşam da ekspresle Londraya hareket etti. Kendisine r& fikaları da refakat ediyordu. gelişlerinde Haydarpaşada Vali B, Muhiddin Üstündağ, Kumandan General Halis, dö « kumandânı Amiral Şükrü Okan, Ge - neral Kâzım, Harp Akademisi kumandanı General Ali Fuad, diğer sivil ve askeri erkânı ile kalabalık bir halk kütlesi tarafından karşılandı. halkım alkışları arasında istasyondan ayrılarak Haydarpaşa vapurile Tophaneye geldiler ve oradan doğru Perapalasa indiler, orada öğleden sonra, kendilerine Londra seyahatlerinde refakat eğecek olan General Kâzımı ve Donanma Kumanda nı Amiral Şükrü Okanı kabul ettiler, Başvekilimiz biraz sonra İngil« terenin Ankara büylk elçisi Sir Persi Loreni de kabul ederek bir buçuk #a» at kadar görüştüler, Bundan sonra istirahat eden Baş- vekilimiz İnönü, dün akşam semplon ekspresinin arkasma bağlanan hüsüs si bir vagonla ve refikalarile birlikte Londraya hareket ettiler, bu ösns- da sivil ve askeri erkân ve kalabalık bir halk kütlesi tarafından hararet. le uğurlandılar. Hareketinden evvel gazetecilerle konuşan Başvekilimiz dediler ki: “— Ingiltere kral 8. M. Altinci | lunmak üzere ilk defa Londraya gk dişimden dolayı çok memnunum. Bu- nu bir fali hayır sayıyorum.,, Başvekilimize bu seyâhatinde Ge neral Kâztm ve Şilkrü Okan refakat etmektedir. Heyetimiz Fransanın Ka. le limanından Kocatepe muhribine binerek İngilterenin Dovr limanma çıkacak, oradan Londraya gidecektir. Ankara, 5 (A.A.) Relsiciümhur As tatürk, İngiltere kralı Majeste Altın» kümetimizi temsil etmek üzere Lom draya gitmekte olan Başbakan İsmet İlhönünü gehrimizden müfarakati 68» nasmda istasyona kadar gelerek uğur lamışlardır. Istanbul, 5 (A.A.) — Başvekilin | Londrada mal! ve iktisadi müzake- ireler yapacağı hakkındaki havadis. İler, asılsız ve yersizdir. Malüm oldu. ğu üzere Başvekil İriğnü, yalniz Bi Britanya hikilmdarının taç gi minde Türkiye Cümhuriye- İta olduğu büyük propaganda faaliye İti sebep olarak gösterilmektedir. Se tif resmen temsil etmek Üzere hare“ ket etmektedir. Corcun taç giyme merasiminde bu- © ct Corcün taç giyme merasiminde hil- |

Bu sayıdan diğer sayfalar: