6 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 11

6 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ğ en 86-6.937 Siz de bu kremden Şaşmayınız Miştiy, Üngk REM BALSAMİN yağsız, gece için yağlı 8c1 badem kremleri. Tanm- nnd int ve tuhafiye mağ, Deresa: ingiliz Kanzak Eczanesi —— Beyoğlu — istanbul İstanbu Harici Askeri Kıtaatı İlânları ve maç alis / Eksil tesi gi İtme 17 mayıs 937 pazar- kap KiMü bant 15 te Eskişehirde As- Sak, Ya, mâ komisyonunda yapıla tiklarm eklilerin bu gibi işleri yap- leri ei Nafia ve Inşaat şabe- *hliya; , “Tüklerince tetkik edilmiş Miği yeli kanunun tayin bürtai,, Te FI da getirmeleri mec- BÜ anai hi mektupları ihale gü- düş Bakiye de kadar makbuz muka- Misyon, “ehirde Askeri Satmalma ko Başkanlığına verilecektir. (682) (2366) ... ez ihtiyacı için kapalı mzin almacaktır. Mü Matay 21 Mayıs 1937 cuma günü Çorluda Kor satmalme ko 3 Kop ti dare ger Dirik ” Yapılacaktır. Evsaf ve İstanbul ve Ankara le - ln rİ #atm alma komis « oy ve a kor satmal - görülebilir. İlk te- ya tarı 2250 lira olup müna - Üney Tak edecekler kanunun 2, Ukte mec rinde belgelerle bir Mürgey,r, FİN ve saatte komisyo arı. (688) (2544) Kayseri ". a Maki, ih Zarfla tar, İlim a lamesi 1 Ji £ Barizonundaki kıt'atın ek olan 145000 kilo un vin konulmuş - Şa eli 18350 lira » Yana ne kor, satmalma kornis Ye, EE gün görülebilir. Eksilt. da , 2AYIS 1037 cuma günü saat alna komisyonunda me yar 2 teminatı 1413 lira i min. #klilerin belli gin ve “YİYe yat mektupları ve makbuz MİZYona, Müracaatları. (680) (2545) fi # $, İ 80000 ve 45000 ve Al Vizede kilo sığır etleri kapa- *tinin iie in teminatı da 1502 liradır. Sd etlerin ihaleleri ayrı ay: 937 cuma günü gsast edenlere her etinalma komisyonunda Köster, i A dir. (600). (2546) komisyonunda görü | cakar Pınarhi | Arı 36250 Tire i- | tı Alpu tazı 20020 Viradır. Pmarhi | teminatı 2719 liradır. | AKTIF TAN Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 30 - Nisan - 1937 vaziyeti PASİF çet KASA: ALTIN: Safi kilogram 21.043.497) BANENOM. . . i. Sermaye . . . « « « « 15.000.000.— UFAKUK .... 8.» 4278200149 İhtiyat Ahçesi ...... | il i Adi ve fevkalâde 2.105.172.40, Mete Mini m Husst 45160070) © 62118010 vi 1 bnn i e Tedavüldeki Banknotlar; Hariçteki Muhabirler: Deruhde edilen evrakı nakdiye lira 158.748.563.— ALTIN: Safi kilogram 5.064.474'Lira 7,100,522,04 Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine) Altına tahvili kabil Serbest 3 tevfikan hazine tarafından vâki) dövizler . , .... 22,710,38 tey e e e şş 13,372,427,—| Diğer dövizler ve Borçlu kleringi Deruhde O©di. evrakı nakâiye İl balta ere pi 53,619.768.62 bakiyesi 4306 1A53T6136,—İ Hazine Tahvilleri: Rarşılığı tamamen altın olara Deri i k ilâveten tedavüle vazedilen . 19.000.000. a e mik Recakont mukabili ilâveten Çedl PE, pl e 12.000.000. —İ nz Kanunun 6 ve 8 inci maddeli 000.000. 176376136. tevfikan hazine tarafmdan vâki - Türk Lirası Mevduatı: 14,041,857,38 Mi ak 13372427 — O 145.376138— ' Döviz Taahhüdatı: Senedat Cüzdanı; Altma tahvili kabil dövizler , Lira 152942! HAZİNE BONOLARI i 2,000,000, —| Diğer dövizler ve alacaklı kiring! N | TİCARİ SENEDAT , > : z İ 23,946,888,141 25,046.888.14 bakiyeleri e -*..5., İ 22.018 560.16, 22.960.089,58 Mineli eke 6 e a e 98.362.590.38 Esham ve Tahvilât Cüzdanı: Hissedarlar . , , , . Metali » « e ER FIRSATI KAÇIRMAYINIZ! Beyoğlunda Tokatlıyan Oteli karşısında STAVRİDIS tuhafiye mağazasmda; KA. TI LİKİDASYON bütün stoklarını HAKİKİ (440 TENZİLATLA elden çıkarmağa başlamıştır. 15 gün devam edecektir. mm. Istanbulda Zindankapusunda 13No, Lı mağazada çömlekçi iken halen ika. metgâhı meçhul Haralambos oğlu Fu tiye, Usküdar icra memurluğundan; Hasan, Nafi, Hüsniyeye borcunuz. dan dolayı Usküdarda Gülfem Hatun mahallesi Karacaahmet caddesi Uncu lar sokağında eski 108, yeni I No. yerdeki dükkân 14, 4, 937 tarihinde haczedilmiş ve tamamma 1500 lira kıymet takdir edilmiştir. Haciz zabıt ivarakası hazır bulunmadığmızdan İş İbu varakanm tebliği tarihinden itiba. ren icra ve iflâs kanununun 103 üncü maddesi mucibince 10 gün içinde za - bit varakası tetkik ve bir diyeceği. niz varsa söylemeniz için Üsküdar ic- ra dalresi”e gelmeniz tebliğ makamı. na kalm olmak üzere ilân olunur. : (32418). Büyük rekiâma ne hacet! Bir kutu öz ÇİL İLÂCI Seni çok güzelleştirir. İmal yeri: Edirne Kimyager 41.595.052.29 8.227.858.02 4.500.000. — 10,598,268,93 333.38L.853.44 2 Mart 1933 tarih'nden itibaren İskonto haddi 9 514 Altın üzeri istanbul Tramvay Şirketi ILAN Istanbul Tramvay Şirketi, tenzilâtlı tarifeden istifade, etmek hakkını veren mektepli kartlarında yazılı talimata göre, bunları mektep direktör- lerine tasdik ettirmelerini ve aksi ta kdirde 10 mayıs pazartesi gününden itibaren muteber olmıyacağını, ellerinde mektepli kartı bulunan Üniver- site ve diğer mektep talebelerine hatırlatır, DİREKTÖRLÜK Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: 1 — Yüksek mühendis mektebi binasının bulunduğu arsa dahilinde yap tırılacak (214296) lira (7) kuruşluk keşif bedelli pansiyon binası inşası ve tesisatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 2 — Bu işe aid şartname ve evrak Şunlardır; A — Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hususi ve fenni şartlar, pan- siyon projesi taksimatı dahiliye listesi, tahlili fiat cetveli, B — Mukavele projesi C — Bayındırlık işleri genel şartnamesi D — Plân ve projeler İstekliler bu şartnameleri ve evrakı (11) lira bedel mukabilinde mek- tep idaresinden alabilirler, 3 — Eksiltne 7-5-937 tarihine müstdif cuma günü saat 15 de Gümüş. Suyunda yüksek mühendis mektebi binası içindeki arttırma Ye eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (11965) lira muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup getirmesi lâzimdir, A — Nafıa Vekâletinden alınmış yapı mütearhitliği ehliyet vesikası, B — (50000) liralık iş yaptığıma dair nafıa vekâletince tasdikli vesika GC — 037 yılma aid ticaret odası vesikası, 5 — Eksiltmeye gireceklerin bizzat diplomalı Mühendis veya Mimar ol- ması veya bunlardan birinin fenni mes'üliyeti altında işin yapılacağını ve İnşaat müddetince işin başında buluadurulacağını tanhhüt etmesi lazımdır. © — Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı santten bir sa at evveline kadar Yüksek Mühendis Mektebi binesi içindeki arttırma ve eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ücüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühlir mumu ile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. “2143 Selimiye Askeri Satınalma Komisyonu İl 1 — Selimiyede tümen topçu ve piyade alayları ahırları önünde mü- terakim 15 ton gübre 21-5-1937 cuma günü saat 15 de açık arttırma yolu ile satılacaktır. 2 — Gübrenin tahmini bedeli 30 Hira ve © 7,5 teminatı 2 lira 25 ku. aim, Bu teminat vaktinden evvel tümen muhasebe veznesine yatırı iacaktır, | 3 — Taliplerin ayni gün ve saatte Selimiye askerlik dairesinde to askeri satınalma komisyonuna müracaat eylemeleri. — ( 2511) Istanbul Komutanlığından: Istanbul Komutanlığı inşaat şubesinde 1 Haziran 937 tarihinden ftiba- ren çalışmak üzere 150 - 200 lira ücretle bir mimar veya mühendis alma. * caktır. Tuliplerden evsafı lâzimeyi halz bir tanesi seçilecektir. Bu işe talip olanlar 15 - 6 - 887 tarihine kadar ellerindeki evrakı müsbite ile komutan. | ya çevrileceğinden isteklilerin müra- | Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi, Basıldığı yer TAN matbaası e b a ni Ku eği ği lık 9 uncu şubesine müracaatları. (2497) ilandır. Yekün | 333.381.853.44 ne avans Sp 45 İstanbul Berberler CEMİYETİNDEN: Cemiyetimizin yıllık kongresi 9 ma- yıs 937 pazar günü saat 13 te Beyoğ- lunda Nuri. Ziya sokağında, i yet Halk Partisi Beyoğlu İlçeyönku. rulu salonlarında toplanacaktır. Cemi yete mukayyet azanm clizdanlarını hamilen kongreye gelmeleri ilân olü- nur, KONKRE RUZNAMESİ; 1 — 935 ve 986 seneleri hesabatının tetkiki, 2 — Evvelki kongre mukatreratın. dan intaç edilen ve edilmiyen madde. ler hakkında izahat, 3 — Azadan almmakta olan aidat. tan tenzilât, 4 — Her ayın ilk pazar günü mes. leki hasbihaller için toplanılması. 5 — Cemiyetlerin müştereken aça- cakları dispanaere iştirak, 6 — Şehir meclisinin permanant makineleri hakkındaki mukarreratma dnir izahat, ——— Beyoğlu 4cli Noter liğine Istanbulda Hobyar mahallesinde, Hoca Hanı sokağmda eski 13 yeni 2, 4, 6, 62 numaralı ve 26 mayıs 1984 tarihli krokide gösterilen hudutlar ile mahdut-arsanm tapu sicilinde mec muu 2520 sehim itibarı İle, Kâmil Ka- rabey oğlu Biraderi namma mukay- yet 702 sehim hisseyi şaylasmı sahl- bi mumaileyh Kâmilden bu kere 8500 adet Türk lirasi mukabilinde satm a- hp tapuda namıma kayıt ve sicil et- tirdiğimden, ikametgâhları meçhulü- milz olan hissedarlar ve diğer alâka- darların malümu olmak üzere keyfi- yetin daireniz marifeti ile resmen neşir ve ilân edilmesini dilerim. Bebekte Hamam sokağmda Şimşir- yan spartmanmda Vahram Şimşiryan Bu ilân dairede saklı asim tıpkısı olup ticaret kanunu ahkâmma tevfi- kan ilân için Tan gazetesine irsal kı- Beyoğlu 4 ncü Noteri — ——— Istanbul yedinci icra memurtuğun- dan: Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen ©0- viz kütüpane, oda takımları, balı 886- cadeler, karyolalar vesair ev eşyasi 10, 5, 987 pazartesi günü saat 8,30 dan 9,30 a kadar Cihangirde Susam sokak 34 numaralı Ferah yurdu apar- ttmanınm dördüncü katında hazir bu- unacak memuru tarafından ikirci &- çık artırması yapılmak suretile para- caatleri ilân olunur. (32410), kerlik talim kâğıdımı kaybettim. Ye isini alacağımdan eskisinin bükmü yoktur. Fen fakültesi Tıp 2022 Fuad — “7 Kaç yaşında 7 örünüyor - sunuz? !. ya: ha Sörünüyorlr ! arasında 2$i kendi yaşla | rında görü- nüyorlar. Yalnız 1 kadı: daha genç İ len tabii ve sıhhatli cevberin mevcudiyeti rol oynar, Ciltleri Riocel cevherile zengin olan ka. dmlar 60 yaşlarında olsa bile gene genç görünürler. Cildiniz, Biocel cevherini kaybetmeğe bas ladığı vakit 25 yaşında olsanız bile ihtiyarlamış görünürsünüz. Kederler ve düşünceler Biocel'i kurutur. Bunun için cildinizi, genç, hayvanlarda & gizlenmiş cilt hüceyratı merkezinden İs . tihsal edilen taze ve saf Bio. cel'le besleyiniz. Bu cevher, cil. dinizi kuvvetlendirmek ve genç. leştirmek hassasma o maliktir. Tabii Biocel ihtiyatınızı uyandı. racak ve cildiniz . buruşukluk. lar, çizgiler, siyah benler gibi, ihtiyarlık alâmetlerinden kendi kendine kurtaracak ve hakiki devamlı bir genelik temin ede cektir. Halihazırda Biocel cev. heri haiz yegâne bir cilt unsuru vardır. O dn penbe rengindeki Tokalon kremidir, Hemen bu akşam yatmazdan evvel tatbik ediniz. Sabah ta beyaz rengin. deki Tokalon kremini kullanmız. Şayanı hayret bir netice ile kar. Şılaşacaksınız. 72 yaşındaki ka. dınlarda buruşukluklar zall ola, cak 50 yaşındaki kadınlar ancak 32 yaşında görülecek ve genç kızlar ise hiç görmedikleri cazip güzellikte bir tene malik olacak. lardır. Muvaffakıyet muhak . kak ve teminatlıdır, Tecrübe © - diniz, Memnun kalacaksınız. Binlerce Tokalan miiş Lerisinden o müessesemiz mektup yazanlarm mü. şahedeleri, kendiliğinden gelen en kıymetli deliller . dir: (Yüzümde ergenlik ve küçük delikler içerisinde bir takım sivilceler oldu . ğundan iyi bir cilde malik değilim. Birçok krem- ler kullandıktan sonra nihayet Tokalonda karar kıldım.) D.8.No. 4 M... İzmi (Cildim çok arızah w sarkıktı, bu hal, beni ya. şımdan daha fazla göster mekte idi. İştealtı aydı Tokslon kullanıyorum Memnuniyetle itiraf ede rim k bu müddet zarfın ia düzgün beyaz ve tax bir elide sahip oldum.. ) 8. Caddesi, (OD, Tüccar Y.A.M, Eskişebir Bu mektuplarm asılla dosyalarımızda — saklıdır KAYIP: Fakü'teden aldığım As Sahibi: Ahmet Emin YALMAN ir Umumi Neşriyatı İdare Eden: o S. SALIM LA ma rn dl

Bu sayıdan diğer sayfalar: