7 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

7 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e. vs Tr , N | | , , , , ! , kızmı uğurlamıya gelmişti. RAFZ.FAN, İSTANBUL ÜNGE,YIL — No. 787 KURUŞ Bulgar Kralı Boris Başvekilimizle Görüştü Sofya, 6 (Tan muhabirinden telefonla) — Başvekli İsmet İnönü Londraya gitmek üzere bugün buradan geçerken istasyonda kral bizzat Başvekil Bay Köseivanof tarafından karşılandı. durduğu müddetçe iki hükümet Başvekilleri istasyonda gö- » Biraz sonra istasyona gelen Kral Boris te Başvekil İsmet ile kısa bir müddet görüşmüştür. Kral bu sırada İtalya Era- 8, 24319, 24310 Tİ a A arar arar ar arar arar arar arar ar arar rr rr Şark Paktı Ahmet Emin YALMAN işişleri Bakanımız Doktor Yu Tevfik Rüştü Aras Ma- ne çonlarında bir Şark seyahati. Yaşıcacak, Bağdadı, Tahranı zi- kir. Bu seyahat es- a imz - caki. Şark paktı imza olu Bu den Pakta dahil olan memleketler. niz Afganistanın hükümet bu sene ziyaret etmek Mü, IN iğ gen olmıyacaktır. Vaktin dar el “lâysiyle bu ziyareti gelecek Kuy ç brükmak icap ediyor. Buna bil Moskova bu seneki seyahat içindedir. ma €dilecek Şark paktmm mi 1 “telerinde Vakit vakit garip yazı- zuma yor. Buna hayret etmemek kika > Bir kısım gazeteler igin ha- Sok Sönük ve rehksizdir. Her Ma hayali sahalarma saparlar, Ve esrarlı ihtimaller 4 Dide bir kısım gazeteler de Muayyen bir propaganda da ik | tabii görmek lâzımdır. Tam hedef birliği e pakt, Türkiye ila İran, ei ve Afganistanın milli bir yerindeki hedef birliğinin açık dk my sidir. Bu dört dost ve kar ağkaya ten her biri, kendisi için ve tür işte, İSİN sulh, emniyet ve istik- ve ENE Hiçbirinin dışarda gözü bi Yoktur. Dört memleket te Pak - tarihi âmiller yüzünden te- ” olmak, Ayni Ayni yolun yolcusu Mak, se lelerle karşılaşmış bulun- Dek Sö hedefler arkasında yürü- ik, ünden aralarında büyük bir Ür, Sâmimiyet ve sevgi uyanmış- biz Bu Börüş ve yol beraberliğini dak yek Şeklinde ifade etmeyi fay- Bı Mmuşlardır. ve dn bir misak, dört komşu etegi Bemlekette yu kanmati kuv- TDİ sey ktir: “Etrafımda benim aaa e maceradan kaçan, Mİ çap BÖZÜ olmıyan, benim iyiliği sg İstiyen dostlar var. Bun- aziyette, her türlü şartlar tam # li bana iyilik gelebilir. Hiçbir Belemez., — , dost y, Si düşünceli ve temiz içli İçin yı, Şvidaşlar bulmak, bir fert PEY ine hd kiymetli ve hâzl bir- Millet için de, defalarla öyledir. Dört memleket, yolunda biribirlerine İrer destek olacaklardır. Vyetler ve İngiltere #u fikir gelebilir; Dört pnemleket arasnda bu yolda Ye ey, lk kurulması acaba etrafta düre, kim hoşnutsuzluklar ve tered- Sar bilir mi? iki Melek 28 alâka gösterebiledek rik, 'et vardır: Sovyetler ve Sovyetlepi vi i 1 Z © bizim aramızda bir z e ; taraftan hiçbiri diğe - olmadan onun komşut nleketlerin anlaşmalara gi « Sovye Miri, eltrle münasebetlerimiz kar Biniyor iVete dayanmakta ve sa. sat puhafaza etmektedir. Biz Yet eğ, litlerine titiz gi a 'r memleketiz. Özüğ Paktı (Arkası Sa, Sümulü hakkında bazı ecnebi | inkişat yolunda geri kalmış» | dayanabilirim, | H rak söylüyorsunuz. Biz Mös- Almanya - İtatya Telâşta İ Romada Alman Hariciye Nazırile İtalyan devlet adumları arasındaki müzakere bitti, Yeni haberlere göre bu iki devlet, malüm dünya hâdise- leri karşısında telâş eder vaziyettedir. Bu husustaki haberlerimiz üçünü cü sayfadadır. Buradaki resimde Fon Nöyrat ile Kont Ciyanoyu Kağı, karşıya görüyoruz. "Elektrik Şirketi Kendi Kendisini Bize Tanıtıyor Mahrem Mektuplardan Bir Cümle: "Şebekenin Her Tarafı Kırık, Dökük!, Elektrik Şirketine dair dün neşrettiğimiz vesika şunu ispat edi- yordu: İstanbul elektrik şebekesi çok yüklü hale gelmiş ve mu icap ettirdiği tevettür derecesini kaybetmiştir. Mukave- lede gösterilen teahhüdü tutmak için masrafa girişmek lâzımdır. Elektrik Şirketi, almak ve yermek usulüne taraftar olduğu için masrafı göze alamıyor. Mukaveleyi değiştirmeyi ve voltajı 110/ 190 dan 220/280 derecesine çevirtmeyi şirket için daha kârlı bu- luyor. Bunun için de kendince bir takım üstü kapaklı tedbirler hâ- zırlıyor. Elimizde Brükseldeki merkezin İs. tanibuldan 27 temmuz 1928 tarihile bu mevzua dair aldığı bir mektnba 5 ağustosta yazdığı cevap var. Bu ce. | vapta göyle deniliyor: Mektubunuzda şebekenin her tarafınm kırılıp döküldüğünü ilâve | ediyorsunuz. * (Fransızca kullanılan İ kelime: Craguer)- Bir voltajdan 'diğer voltaja tuhvi- lin 560.000 Türk lirasma mal olaca. gtoı, bu paranın alçak tevettürlü şe. bekeyi ıslah için sarfedilmesi lâzım gelen paranm ancak onda biri oldu. ğunu ve tahvil neticesinde şebekenin tevzi kabiliyetinin pek çok artacağını da yazıyorsunuz... Şimdiki şebekenin en çok yüklü ta. rafları takviye için yapılması lâzım gelen masrafla tadil Için sarfedilecek paralarm mukayesesini daha fazla sarahatle yapmak istiyoruz. Diğer taraftan hükümetin bu hu. sustaki misaadeyi tarifelerin tenzili ve sair menfaatler mukabili olarak receğinden de korktuğunuzu ediyorsunuz... Düşüncelerinizi resmi ma- kamlara karşı faydalı bir şe. kilde müdafaa edecek olan | Eektrik Şirketinin düne kadar idare meclisi reisi olan M. Veyl © Hındıstan İsyanında 200 Ölü ür e isi Mösyg|: Londra, 6 (A.A.) —. Hindistanın idare meclisimizin reisi Mösyö z şimal batısı bududundaki Veşiristan Veyl'in mutat dirayet ve ehli. bölgesinde gauharebelacda, aşikar 28 üvendiğinizi haklı ola- | nisandan 3 mayısa kadar 200 kadar vermişlerdir. 57 yaralı vardir. İn (Arkası Sa, 10 Sü, 1 de) | gilizlerin zayiatı pek azdır. / HATAY ANAYASASI- NIN SON MÜZAKER Meclis, Reis ve Kabine Maddeleri Tesbit Edildi 'M yın anayasası Ve s re toplanmış olan mütehassıslar yın anay: intizar ediliyor. Şii İ tur, Bu esaslar şöyle hülâ. vam ediyor. susi muhabiri bildiriyor: kat'i müzakeresine dün başlandı. re bugün de devam edecektir. Darbesi mi? Halep, 6 (Hususi) — Reyha- niye hâdisesi münasebetile tevkif edilenler hâlâ serbest bırakılma- mıştır. Demirgömleklilerden 16 | kişi daha Beyrut divanıharbince ağır cezalara çarptırılmışlardır. | Bunların aileleri toplanarak hü. kümete müracaat etmişler ve mevkufların aflarmı İstemişler. dir, Muhaliflerin Suriyede bir hü- kümet darbesine teşebbüs ede. cekleri söyleniyor. Suriye Başve- kili, Parise çağırılmıştır. Murahhasımız Parise Gidiyor Cenevre, 6 (A. A.) — Anadolü A- jansınm hususi muhabiri bildiriyor: Eksperler komitesi bugün anuya- sanın müzakeresine devam ederek kuvvei adliye ve amme haklarına da- İir maddeleri kabul etti, Geriye ilk intihabatın ne şekilde yapılacağı hak | kındaki ahkâm kalmıştır. Menemencioğlu Başvekile iltihak etmek üzere iki gün için Parise ha - reket edeceğinden, gelecek içtima pa zartesi günü yapılacaktır. Bu iki gün zarfında Reis statünün ve anayasa - nın şimdiye kadar kabul edilen mad- delerini tesbit ve tahriri ile meşgul olacaktır. 1 Ayda 219 | Milyon Lira | Ankara, 6 (Tan muhabirinden) —| Maliye Vekâleti, 1936 ma'i senesinin (11 aylık tahsilâtını tesbit etmiştir. Miktar 219 milyon 486 bin 288 lira - / dır. Bunun 207 milyon 380 bin 644 lirası, içinde bulunduğumuz mali se- nenin vergileri tahsilâtıdır, 12 milyon 105 bin 644 lirası da bakayadır. 11 aylık tahsilât 1935 senesine nuzaran 21 milyon 955 bin 785 lira fazlalık arzetmektedir. Tahmin edildiğine göre, malt yılı tahsilâtımın ayni senenin tahminleri- De nazaran 20-25 milyon lira arasm- da bir fazlalık gösterebilecektir. 11 aylık tahsilât, bugün 936 yılı bütçe- sindeki varidat tahmin edilen rak- kamını daha şimdiden 6 milyon 722 bin 288 lira geçmiş bülünmaktadır. enemencioğlu Başvekilimizle Temas Edecek Cenevre, 6 (Tan muhabiri telefonla bildiri- yor) — İstiklâline kavuşmak üzere olan Hata- isünü tesbit etmek üze- mesaisi ilerlemiş bulunuyor. Komitede Hata- si İçin esaslı ve kat'i müzakerelere başlanmıştır. Müzakerelerin yakın vakitte bit- mesine ve tam bir müsbet neticeye varılmasına Şimdiki halde anayasanın en esasi maddeleri üzerinde anlaşma hâsıl olmuş- edilebilir; Hataym İbir meclisi olacak, bu meclis tarafından bir dev- let reisi seçilecek ve bir de dört kişiden mürek- kep bir kabine kurulacaktır. Müzakereler de Cenevre, 6 (A.A.) — Anadolu Ajansının hu- Hatay anayasasının Hatay meclisi tarafından müntehap bir gay- ri mesul devlet reisinin idaresinde Hatay mec- lisine karşı mesul bir hükümet reisi ile dört ve- kilden teşekkül edecek olan icra heyetinin sa- ait maddeler kabul edildi. KUPON 1zı komitesinin Müzake' İYENİ ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ İBu kuponları toplaymız 10 (na karşı Yeni Çocuk Ansiklope' disini 7 7 kuruşa lirsiniz. ELERİ Son Haberler Hatay anayasasının esaslı maddeleri tesbit edilmiştir. Başmurahhasımız B. Numan Reat, bu hususta Başvekili. mizle temas etmek üzere Pari- se gitmektedir. , Cenevre müzakerelerinde başmurahhasımız Bask Cephesinde Âsiler Bir İnhizama " Daha Uğradılar Bilbaodan 4000 Kadın ve Çocuk Tahliye Edildi Londra, 6 (TAN) — İspanya meselesi bugün Avam Kamara- sında mevzuu bahsoldu ve birçok hatipler söz söyledi. Bilha: Loyd Corç, ademi müdahale sisteminin tatbik olunmadığını anlat» amele liderleri ayni tarzda söz söylemiş, nihayet Hariciye Nazırı B. Eden, açık şehirlerin bombardımanı meselesinin tüyler ürpertici bir hâdise olduğunu anlatmış ve bunun tahkike değer olduğunu ilâve ederek bu tahkikatın bilhassa küçük bitaraf dev- letler tarafından yapılmasının pek münasip olacağını söylemiştir. ŞİMDİLİK Adsız Roman Aka Gündüz'ün bu defa 'TAN'a verdiği yeni roma- na şimdilik bu adı takıyo- ruz. Asıl adıni sonra oku- Aka Gündüz bu romanı harp içinde yazmış. fakat o vakit sansör yasak ettiği için neşredememiştir. Şimdi ilk defa TAN sü- tunlarmda © okuyacağınız bu roman, size bir vakitler sarisörün menettiği hakiki bir hikâyenin acıklı vak'a- larını anlatacaktır. “Şimdilik Adsız Ro man” tamamen yerli, ta- mamen milli bir romandır. Pek yakmda TAN'da oku- yacaksmız. Valensiya hükümeti, Katalonyadâ intizamı temin edecek tedbirler âlmilğe tır. Bundan böyle Valensiya büküme. İtinin memurları Katalonyada hizam- jdan mesuldür, -Valensiya hükümeti. inin, Generâi Pozasi Katalonyaya baş- kumandan tayin ettiği anlaşılıyor. Va lensiya hükümeti Aragon ordusu ku- İmandasını dördüncl fırka kumanda» Inma tevdi etmiştir. Bu suretle Vâ İlensiya hükümeti, Katalonyarım mu- kadderatma vaziyet etmiş bulunuyor, Barselonada snargistlerin tazyiki ta- mamiyle hafiflemiştir. Bir rivayete göre anarşistlerin ihtilâli sırismda 400 kişi maktul düşmüş ve bin kişi ! yaralanmıştır. | Barselo ada mücadeleden eser kal. madığı teyit olunmaktadır. “Vâlensi. İya hükümeti zırhlılarından istifade e İderek kâfi miktar ssker sevketmiştir. Bilbaoda Bask cephesinde yeni bir aşkeri in- kişaf bildirilmiyor. Asi tayyareleri Bilbaoya beyannameler atmış ve hal- kı teslim olmıya teşvik etmişlerdir. Bilbaonun şimali şarkisinde Kâin bir liman olan Bermeo mntakasında, ihata edilmiş bulunan Italyan müfre- zesi, almış olduğu tekviye kitsatma rağmen müşkül bir vaziyette bulun- maktâ berdevamdır. ! (Devami Sa. 10. SU. 2 de)

Bu sayıdan diğer sayfalar: