8 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

8 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i BAŞMUHARRIRITAHMET EMİN YALMAN YENİ ÇOCUK KUPON 122 Hemalamının aa karşı Yeni Çocuk Ansiklope İ disini 7 /; kuruşa alabilirsiniz. Elektrik Şirketi SİRKET SEFLERİ DÜN SORGUYA CEKİLDİ Suçlular, duruşmadan önce ihtısas Ni Mahkemesi önünde Suçluların Mahkemedeki Sözleri İle İlk İfadeleri Biribirini « Tutmuyor Elektrik Şirketinin gümrük resimlerini vermeden kullandığı malzemeye ait gümrük kaçakçılığı davasma dün ihtısat mahke- iB . ...... Amerika ile Avrupa arasında 21 inci seferini tamamlamak üzere iken bir infilâk neticesi yanan ”Hindenburg,, “"HİNDENBURG ., Mamak İnfilâkı | Dolayısile Fransız Meclisinin: Taziyesi Tsiygi7 (A.A) — Bugün öğleden sonra, Fransız mebusan mec bürgr , Bâşvekil B. Leon Bulm söz alarak, Fransanın “Hinden elâketi dolayisile Almanyaya ve Ankara civarında bir b anin infilâk “İl İNÖNÜ | mey, Türkiyeye #empatilerini bil İ. İNÖNÜ İğini beyan etmiş ve Tek ha, eelisinin de Alman ve) ek taziyelerini gön a milletine tercüman “ amir emin bulunduğunu ilâ- Bileği Üzerine, mebusan meclisi ei, rk, Türk ve Alman millet Bayaz milletinin taziyelirini b i bildirmiştir. ' İm e MEMUR EDİLDİ Boran, (LA) — Hariciye Naz * Pransız büyük elçisi B biji Ateğ Ankara civarında mermi Yelerinde vukua gelen yan Bükü ek hükümetine Fran. in taziyelerini bildir - 177 PARİSTE Prens Pol, Londra yolunda Paris, (TAN) — Türkiye Bagve kili İsmet İnönü, yarım buraya vara cak ve Fransız hükümetinin misafiri olacaktır. İsmet İnönü, B. Blumun vereceği öğle ziyafetinde bulunduktan sonra Reisiciümhur tarafından kabul edile cek, mlteakıben B. Delbosla görüşe cektir, PRENS PAUL LONDRA * YOLUNDA Belgrad, 7 (AA) — Yugoslav Kral Naibi Prens Paul, refakatinde Harbiye Nazırı General Mariç ve sa ray Nazırı B. Anttiç olduğu halde, İngiltere Kralınm taç giyme merasi minde Yugoslavyayı temsil etmek ü e e #ere Londraya hareket etmiştir. Manen, rd Tan Muharrirleri SA Dünyayı Dolaşmıya Başladılar ! AN, birkaç gün evvel iki muharririni ayrı ayrı istikametlerde Suat Derviş, geçen aym yirmisinde yola çıkmıştır. rada bulunmaktadır. Pek yakmda röportajlarınm neş- Sabiha Zekeriya Avrupayı dolaşarak Ame. & Jikaya gitmek üzere dün yola çıkmıştır. Sabiha Zekeriya Av- X içing.eKetlerinden bir çoklarmı ziyaret edecek, bu memleket. & uharririaşıdığı haynir anlatacaktır. mizi bu büyük seyahate çıkarmaktan maksat dün - yalandan ve mahallinde tetkik ederek öğrenmek ve anlatmaktır. Bu sayede yalnız ecnebi matbünt gözüy- *ttiğimiz dünya hüdisâtmim iç yüzünü anlamak mümkün p - ei İz ; i ; | ; i ElişiOr i li YA İİ T - e hami bU teyebbüsü, Türk mütbuatında ik defa vâki olan bir - k e ç TManninrezrkreneerrerrrne * X tiraz etttiler. Müddetüumumi yır, haberim yoktu. Yalniz 1932 ve 1985 yıllarmda mildüriyet İ- ki tamim yaptı ve bir yanlışlık ya- pılmaması için ihtiyatlı bulunmanızı bildirdi.,, “.— Ambar hesaplarmı kontrol © derken bu iki tamimde bildirildiği ü- zere yanlış yerde kullanılmış malze me kayıtlarma rastlâmadınız mi7, “— Kontrolde böyle bir geye t sadilf etmedim. Esasen ben, yalnız, kayıtlara göre, mağaza mevcutları kontrol ederim. Yoksa ambardan di- garı çıkan eşyanm nerelerde kullanıl. dığı bilmem. Bu salâhiyetim hari- yayı ambarlarda veren ambar me * murları ve oradan alan montörler bilirler.,, İhraç bonolarının kopyeleri Bundan #onra kontrol gefi, bu mal ların nerelerde kullanıldığını başmü- hendisin de bilmediğini defterlerde bu mallarm giriş veya çıkışları göS- terildiğini ve yalnız 985 yılından son- Ta malların nerelerde kullanılacağını gösteren yazıların da defterlere kay- dedilmiye başlandığını söylemiştir. İhraç bonoların kopyeleri bulun- madığmı söyliyen Fisler, asıllarm © sas tutulduğunu, bir kopyede de a70- bardan çıkarılan malın miktarı yaZ- hr olduğunu ilâve etti. Suçlunun müstantiklikteki ifadesi okundu ve hâkim sorgusuna devam *derek Elektirik şirketinde kaç me mur bulunduğunu ve bunların işleri: nin kimin tarafından tayin ediliğİni (8.10 Sü 5 te) Elektrik Şirketinin Soygunculuğu Elektrik şirketinin soygunculuğu hakkında elde ettiğimiz vesikaların Deşrine yarm devam edeceğiz. Bu ve sikalar, mahut Veyi sisteminin içyü sünü bütün çıplaklığı ile ortaya ko - yacaktır. tur, Asiler, | Birçok Şehirleri Bırakarak Geri Çekiliyorlar Londra, 7 (TAN) — Katalonya limanında bulunan harp gemi leri efradından 200 silâh endaz, bugün karaya çıkarılmıştır. Bunu kâfi görmiyen B. Componys K d şehri ve ecnebilerin mallarını him ara eni pg |ye etmek ve şehirde.intizam ve sü - künu tesis eylemek için bir miktar daha asker çıkarılmasmı Fransız ku mandanmdan rica etmiştir. Fransız kumandanı, bunun üzeri - ne evvelâ kendi hükümeti ile - temas Mültecileri Getiriyor : Madrit sefaretimize sığman bazı | Buhariplerle İspanyadaki tebaamızı burüya getirmek Üzere Valensiyaya giden Ankara vapuru yakında döne- cektir. Gemi süvarisinden gelen bir telsize göre, vapura şimdiye kadar 300 kadar mülteci alınmıştır. İspanyadaki sefaretimize yeniden iltica edenler olduğu haber alırmış - tır. Karadeniz vapuru, İspanyada 10 güü daha kalacaktır. Vapurun ikinei bir sefer daha yapması muhtemeldir. Firariler Getiriliyor Adana, 7 (Tan muhabirinden) — İstanbul tevkifhanesinden kaçan ka- til Abdullahia Tevfik, bu gece mev- kufen İstanbula sevkedilmişlerdir. edileceğini bildirmiştir. Barselona radyoları, ölü ve yara - klar miktarının mütemadiyen art - makta olduğunu haber vermektedir. Dün skşama kâdar 500-ölü-ve 1,500 yaralı vardır. Barselonda yeni hâdiseler Paris, 7. (ALA.) — İspanya sefare ti tebliğ ediyor: Hükümetin bastırmış olduğu isyan hareketi, münhasıran “anarşistlerin bir kıyamı değildir. Barselonada ba- zı balkonlarda krallık bayrakları gö rülmüştür. Rejimin birçok eleyhtar- ları, sendikal teşkilâtlara girmiye muvaffak olmuşlardır. Ayni unsur - lar, evvelce Madridde, Valensiyada ve diğer şehirlerde birtakım hareket lerde bulunmuşlardı. (Sa. 10 Sü, 1 de) Mahkemede | A d va Sefinesi | İmanların Büyük Ha GER RA . | mesinde devam edildi. Dünkü celsede, şirketin kontrol şefi Emil arselonda Fisler ve Silâhtarağa Elektrik Fabrikası Müdürü Çibiletti sorguya oni | eri si; ? Tartma in Wien * Balonu 33 Yolcu | Muhak: başlandı. Evvelâ, gümrt! larmdı : | yün rk tamam sikcak tlekirik sirketi herkesi irana | Tahrip - | cla ilmi i ; Ettiği 3 b Y . Türkçe bil, iki taraf anime ei *““ #ğle Beraber Yandı! cüman getirdik. Kabul ederseniz bu zat tereümanlığa ayrılsın. , Bir mahalle i Bu talebe suçlularm avukatları i yaya sil Balon, Nevyorka | - İnerken Büyük | Bir İnfilâk Oldu | Londra, 7 (TAN Muhabirinden) — “Hin denburg,, ismindeki Alman kabilisevk balo nu, 21 inci Amerika seferini bitirmek üzere i bir infilâk neticesi olarak yanmıştır. Bu kazada 33 kişi ölmüştür. Kaza, Nevyorkta Lakerhurst tayyare meyda | nına indiği sırada olmuştur. Balon çok bozuk vel bulutlu olan havanın biraz açılmasını beklemiş) ve meydanın üstünde bir saatten fazla uçmuş! Amerika saatile saat 19;15 geçe Vere İnmek üze re İken iri gövdesinin arka tarafından bir infilâk ole muş, koca balon birkaç saniye içerisinde bir alev ya ğını haline gelerek yanmıya başlamış tr. Alevler Arasında Faciayı görenler, yolcularm infilâktan bırkaç sas niye evvel pencerelerden mendil salladıklarını söyle # mişlerdir. Fakat, ortalığı alev sarınca, hiçbir şey gö rünmemiye başlamıştır. Bu sırada balon 50 metmg yükseklikte bulunuyordu. Yerdeki 88 yirciler, alev ve steş yağmurundaği kurtulmak için kaçmak zaruretinde; kalmışlardı. Bu sırada, “Hindenburğe) bir ateş yığmı halinde yere düşüveği miğtir. Bir suikast eseri mi? İnfilikm sebebi henüiz kati'yyetiği anlaşılamamıştır. Alman efkârı umumiyesi bunun muhakkak bir suikast eseri olduğu kanaatindedir. Halbuki, Arneriksii lar “balonun gayrikabili iştiai Helis um gazile doldurulması lâzımgelir $ ken, müvellidüülma ile doldurulmuş olduğunu ve bu gazin kolaylıkla işte al edebilöceğini söylüyorlar. Heliurii gazi tabii olarak yalnız Amerika v6 Kanadada istihsal edilmektedir. Sufi (Sa, 10 Sü. 8 te) | A Şimdilik ADSIZ Roman Aka Gündüzün gazetemi- ze verdiği yeni romanina “şimdilik Adsız Roman,, is- mini veriyoruz. Asıl adını sonra okuyucular koyacak- lardır. ”Şimdilik Adsız Roman, tamamen yerli, tamamen milli bir romandır. Yakında (TAN) da zevkle okuya caksınız. REN e

Bu sayıdan diğer sayfalar: