9 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

9 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

————— RİC İnönü İstanbuldan Paris ve Lond. raya ayrılırken.. Mi | ir Haftalık Tarih Ahmet Emin YALMAN B U haftanın en çok dikkati paya Spam hâdiseleri, AL ariciye Nazırı Baron en Nöyratım Romayı ve Avus Miyaretlar —— Aa Pastasi | Rona Var Be mülâkatmdan etrafa yayı. “ ziyade sulh havasıdır. günkü kuvvet müvaze- isinda, Berlin, Roma mih- macera hevesleri şimdilik © Üret bulmuş gibi görünü. dagi ln bu Verinin Yor, kime, menfaatlerini en iyi bere, korumak maksadile bera» lar. Püümek arzusunu gösteriyor tta, et aralarındaki münasebeti Müvaş, “ecesine kadar vardırmayı Ron, © Börmemişlerdir. Berlin — bir ysihverinin Avrupanm büyük Yoriy,, , Merkezi olduğunu iddia edi- atm herkesi bu sulh hareketine Otağ yet ediyorlar. Demek ki, - illetler Cemiyeti muhiti ile da yarışa çıkmak iddiası A; İşin ypePeda sulh yeniden kurmak ik bekle, tanay, men adım, Lokarno Pak- * Keçecek emniyet anlaş- Pei y luşmaktır. Belçikanm ha- ga Yeti tamamile berrak bir ha, Belâiz” bn e İçin meselenin Garbi Avru- İş, <ei basitleşmiştir. Kenya muallâkta kaldıkça Bia muallakta kaldıkça bi ma muhiti sathi şekilde la muhalif olmamakla Büy, 8 etmiye de lüzum gör- inin eri sürülen sebep, İspanya Üy, Salakta bulunmasıdır. DO hay örliliyor ki, İtalya, Lokar- LU m bir. müzakereye giriş- vü, Sn tavizler bekliyor. Me- Mez Ve Fransanın İspanya Bay ele Frankoya daha sokul - Ber ya maları gibi. Balina İspanya işi muallakta Htar kc Avrupada huzür ve is- İktiy, çurmak yolundaki teşebbls. e. © KAPİ neticeler almamıyacak. Iı ana yaya alt her mesele iki taraf Ünyor, yriddetli münakaşslar uyan. Bil taraf diyoruz. Çünkü İn- hiçbir meselede iki taraf. Simanıya çelişmasma rağ- 'Ya meselesindeki iki cephe ürülmustur. Meselâ, 'müğa- ık Yehirlerinin botmbardı, man ve İngiliz gâze. İZ en zehirli ve nefreti Çe sebep olmuştuk. Bi Câg esi hakkmda ağızi aer ricası Sa. 10 StLİ4 te) A BAŞVEKİLİMİZ PARİSTE LİLE GÖRÜŞTÜ Hatay Davamız İçin Müsait Neticelere Yarıldı Paris Gazeteleri | Bu Ziyaretten Çok Memnun Paris, 8 (TAN muhabirinden telefonla) — Başvekil İsmet İnönü, bu sabah Parise muva. salat etmiştir. İsmet İnönü, istasyonda Harici. ye Nazırı B. Delbos, Yugoslav ve Irak Sefirleri, , Sovyetler Birliği ve Yunan maslahatgüzarlari. & te Türkiye elçilik ve konsolosluk erkânı, Türk 5 talebeleri ve talebe müfettişleri, binici subay. 4 lar, Dainler Vekili, Siyasi müsteşar B. Numan # Rifat Menemencioğlu tarafından karşılanmış. İsra mmm İtur. Bayan İsmet İnönüne buket. İller sunulmuştur. ZİYARETLER B. Suat Davaz, Başvekili Fransa hududundan karşılamış ve muvasa- latı müteakıp Paris zabıtası tarafın- dan emniyet tertibatı almmıştır. miştir. | Başvekil M. Blum, Kendisi şerefine ibir öğle ziyafeti vermiştir. Sast 15 hi biten bu ziyafette iki tekil : başvekil Eyüpe dostliğenü Kut samimi sözler teati etmişler İ ve yemekten sonra da bir saat kadar İhususi mülâkatta bulunmuşlardır. İsmet İnönü, öğle yemeğini müte- akıp elçi B. Suat Davazla birlikte Re- isicimhur B. Lebrun tarafından ka- bul olunarak bir sant kadar görüş- müştür, PARİS GÖRÜSMELERİ ve HATAY DAVAMIZ B. Numan Rifat Menemencioğlu bu görüşmeler esnasında iki defa ha- İriciye nezaretine gitmiştir. Hatay davamız üzerinde mühim görüşme - İler yapıldığı, sancak meselesinin iki tarafı hoşnut edecek tarzda halli ko- nuşulduğu ve meselenin kat'i halline yardım eden bir yol tutulduğu anla. (Arkası Sa. 10 SU. 5 te) Beşiktaş Tehlike Atlattı yordu ve maç 2-2 berebere bitti. silât mumızdadır. en i 0 » * İnönü doğruca elçilik binasına git- | gr . , |, İİ eo 00. Başvekilimiz bugün Paristen Londraya gidiyor. Fransız devlet ricalile yaptığı görüş- meleri Fransız gazeteleri hararetle alkışlı. yorlar. Bu görüşmelerde, Suriye ve Hatay hudutlarının zıman altına alınması meselesi- nin de bahis mevzuu olduğunu yine Paris gazeteleri yazıyorlar. Başvekilimizin Fran. sız Başvekili B. Blumla görüşmesinde, Ha. tay davamız üzerinde ehemmiyetle duruldu. ğu da ilâve ediliyor. — İrsen maa aaa YENİ KUPON JA PEDİSİ 123 Bu NSİKLOPE 10 s ida karşı Yeni Çocuk Ansiklope| sini 7 7) kuruşa alabilirsiniz. FRANSIZ ÇOCUK |İ 500 Genç Harbiyede Kuleli askeri lisemiz bu sene de Harbiye mektebimize 500 çalışkan genç İhediye ediyor. Bu müstakbel subaylar dün mektepte candan merasim ve tezahürat arasında diplomalarmı aldılar, Bu münasebetle Kulelinin gür- büz ve ateşli delikanlıları çok muvaffakıyetli spor numaraları göstererel alkışlandılar. Bu merasime sit tafsilât ve resimler 10 uncu sayfadadır, kezine bir mektup yazmış ve vardır: “Bu hususta biz sizinle mutabık değiliz. Bilâkis biz şebekenizin mU- hafaza tertibatı noktasından moder- nize edilmesi için hir an evvel lâzm gelen tetkiklere başlanması fikrin- deyiz. 1914 senesinde 1960 abonenize © milyon kilovat saat sarfeden mu” hafaza tertibatı ne ise 13,000 © abonenize © sarfettiğiniz 85.000.000 kilovat saatlik işi gören muhafaza tertibatı da odur. 10, 15 sene evvel muvafık görüler şeyler bugün kâfi değildir ve müd - detleri geçmiştir. San seneler zarfin- da yapılan bütün münakaşalara Feğ' men henliz esaslı bir yenileşme Yo * luna girilmemiştir. Meselâ 17 İlkteşrin 1930 tarihinde- ki arıza şebekenizin üçte birinde, 18 İlkteşrin 1930 daki arıza dörtte birir- de cereyanı kesmiştir. Diğer tesadüf | ettiğimiz arızalar da şebekenizin çok mühim kısımlarının cereyansiz kel - dığını gösteriyor. Gönderdiğiniz bu Dün İstanbul ve Ankarada milli kartların tetkiki peticeşindedi ki biz küme maçları devam etti. Beşiktaş, size, şebekenizdeki muhafaza terti - İzmirli Doğanspora az daha yenili-| batınm ılâhımı teklif ediyoruz. Bâg- k& memleketlerde yapılan tecrü- Ankara magı da yine 2-2 bitti. Taf. | beler, muhafaza tertibatı için sarfe - (Arkası Sa. 2, Sü 1) Mİİ Asi tayyareleri tarafından insafsızca bombardıman ve tahrip edi. len Guernica'nın harap ve bomboş vaziyetinden bir köşe i Elektrik Şirketi Fazla Para Çekmek İçin Öyle Garip İşler Yapıyorduki.. Elimize Geçen Bir Vesikada İbretle ve Hayretle Okunacak Satırlar Var İstanbul elektrik şirketi, 7 Ağustos 1932 tarihinde Brüksel mer- stan! şirki gabbana muhafaza tertibatını gül, gülistan şeklinde göstermiştir. merkezinin 8 İlkteşrin 1932 senesinde yazdığı bir mektupta Şu dikkate değer satırlar ? , , , , , , , , Şimdilik ADSIZ 7 O Z > — İİ / ; Aka Gündüzün gazete- Ü mize verdiği yeni romanı- $ na “Şimdilik Adsız Ro-) 4 man, ismini veriyoruz. # Asıl adını sonra okuyucu ç © lar koyâcaklardır. i 2 Şimdilik Aduz Roj man,, tamamen yerli, ta- k mamen milli bir roman- $ dır. Çok yakında (TAN) & ) da zevkle okuyacaksınız. k Me e Barselonda Anarşi Bitti, 200 Ölü 400 de Yaralı Var ÂSI KUVVETLERİ DÜNKÜ ÇARPIŞMALARDA FENA BİR BOZGUNA DAHA UĞRADILAR Londra, 8 (TAN) — Barşelondaki kargaşılıklar bitmiştir. Ame- le sendikaları ile hükümet mümessilleri tamamiyle anlaşmışlardır. Barselon nizam komiseri, aldığı fena tedbirler dolayısile azledil. dur: 200 ölü, 400 yaralı. Barselondan Fransaya tayyare hükümete sadık ameleler barikatları terketmişlerse de silâhlariyle beraber evlerine dönerek sendikanın emirle. rine intizar etmektedirler. Buna mu. kabil anarşistler, hata ettiklerini ka- | bul etmektedirler. 'TABII HAYAT Fransa ile telefon ve şimendifer münakalâtı sükünet ve intizamla baş- İlamış, dükkânlar açılmış ve otobüs- lerle tramvaylar muntazaman işleme. | İ ğe başlamışlardır. | Göornikayı tümamiyle yakan ve si. | vil ahâliye mitralyöz ateşiyle saldiran âsiler yaptıkları fecaatten ürkmüşler gibi bütün kuvvetlerini bu kabil açık gehirlere taarruz etmediklerini söyle- meğe hasretmişlerdir. Bu şehrin tah- ribi neticesinde bütün'dünYa insanlı. ğında aleyhinde vuku bülan ântipati: yi bu süretle bertaraf etmek için ha- berler neşretmektedirler. HARP VAZİYETİ İ Askeri harekâta gelince: Bugün İspanyada mühim bir askeri hareket | vuku bulmamıştır. Fakat Toledo- Dun cenubunda bir huruç hareketi ya. pan âsi kıtaları evvelâ mevzilerini is- (Arkası Sa..10 Sü. 6 da) Cisimleri Göstermiyen Bir ışık Viyana; $ (A.A)— Bir Avusturyalı mühendis cisimleri gayrimer'i kılan, yani göstermiyen bir şua keşfetmiş-| tir, Viyanada bu hususta fenni tecr. | beler yapılmış ve tam bir muvaffakı. yet elde edilmiştir. Bir Avusturya müessesesi bu keşfi satm almıştır. ”— miş ve sükünet bu suretle iade edilmiştir. Zararın bilânçosu şu- ile giden yolcular sükünetin ta- mamiyle iade edildiğini bildirmektedirler. Amele teşekküllerine mensup ve TE Bir Çocuğu Anası Sokağa Atmış! Betbaht Yavru Şimdi Hırsızlık Suçlusudur İstanbul O Müddeiumumiliği dün, 12 yaşında bir çocuk hak- * kında hırsızlık suçundan tahki- kat yapmıya başladı. Bu betbaht yavru, kendi iddiasma göre, am nesi tarafından sokağa atılmış, bir aydır sokaklarda sefil dolaşı- yormuş. Son günlerde hırsızlık suçile yakalanarak Adliyeye ve- rilmiştir. Bu zavallı yavru Aksarayda Sü- lüklü sokağında 9 numaralı evde o turan merhum Hayrettinin oğlu Se limdir. Müddelümumilik, yaşının € #aslı şekilde tesbiti ve yaptığı işi fark ve temyiz edip etmediğinin ta» yini için adliye doktoruna gönderdi Bir muharririmiz, küçük &Selimle görüşmüş, çocukçağız yana yakıla dert dökmüştür. Kendi iddiasına gö- re, Küçük Selimi annesi eve almıyor muş, bu zavallı da sokaklarda yatıp kalkıyormuş. Küçük betbaht diyor ki: — Benim babam öldü. Üçüncü sr- nıfa kadar mektebe devam ettim. An (Arkası Sa, 2 Sü. 2 de)

Bu sayıdan diğer sayfalar: