9 Mayıs 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

9 Mayıs 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İvarı Bul a - maz li : ŞEVKET BİLGİN ve umumi neşriyat müdürü: KKI OCAKOĞLU LE) Fiati (5) kuruştur IZMIR Cumnuriyetin Ve Cumhuriyet Eserinini: JSTANBUİ Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir i Hlaplahane kaçkınları yeeopulda © 8 (Yeni Asir Muhabirinden) — Adanada bale hapıshane bar da rin Istanbula gönderilmeleri için tahsisat Adana rilmiştir. Bunlar şehrimize a Zi Kendra yola çıka- dir çMkmamlğn vs si andasma muhafazasında #lmuşlardır. Yarın şehrimize getirilecekler, YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır. MISIR KAPITULASYONLARI Hatayda iş Bankası Şübe açıyor. Vzpur seferleri de Işliyecektir İstanbul, 8 mili — İş e Antakyadı be açı karar verdiği habe ri Hesya her yerinde zi ük bir sevinç ve alâka u; dırdı. Banka mefaliilir Sden B. Sait mahallinde tet- # kiklerine d etmektedir. S öğrenildiğine göre, İş nka- in üessir a- e il > dımlar Deniz ye ii lata, seferi Programı ua devam edilecektir. Asfalt “yollara Vilâyetin geliri. kâfi gelebilir mi ? rdumuzun âsarıatika bakımı nginliği, tabii manzaralarının celbi eti, muhte! 2 te- Mısır Mukadderatını tayin edecektir Paris, — Montrö kapitülâs- i 225 Yılmaz genç Diploma aldı, büyük mında klana hazırlanan muka: elele ie Bundan önce ERİ BL B: de Tasan de miştir ki 3 — Mısırda kurulan yeni bir ağ ecnebi menfa cakları kanaatindeyiz. atlerinin zarara Misir Başvekil yi se yapıldı Yahas me ecnebilerin faaliyetlerine | ser- bet vam edebilecekleri hakkında- ine inanıyoruz. ki sözü; 8 Vi — Mentröde' Mut ; İstanbul, 8 (Telefonla) — İ Kaleli re emele yl n olarak harbiyeye ilti- en 2 ence bugün isesii diplomaları iştir. o Diplomalar irasimle verilmiş ve “ gençler tezahürat © yapmı muğlak. tir Kapi Fili Seni ilgası mı seksiyle on iki senelik bir intil resi esnasında muhtelit mevcudiyetlerini muha hakkındaki adli tesviye elele Di Sor. dördüncü sahifede — ei Li di Te elefonla) — Müdafaamızı takviyesi için hükümetçe meci reel, isten o isteni- lâyr tahsi- senil bazı mo lern hi Fransız radyolarına göre mmm ala IBu temas iki memleket dostluğunu artıracak PARİS, 8 (Hususi) — MENi Kn çip ve ie an s4 vekili Eğ İnönü bu sal izde âsıl olmuş harareti le istikbal edilmiştir. “Aketirkün m eliz arkadayı in iğ. Delbos te demi arm a İrili çek bna tarafından selâmlamışi İsmet yn inü kısa bir istirahatten sonra tarafından kabul edilmiş, öğle üzeri ti ve b $e- refine Fransız başvekili B. Leon Blum ve amının İn öğle ziyafetinde hazır bulunmuştur. Ziyafet ve ve mülakat samimi geçmiştir. iii 'Kedorseyde Fransız ire Glam rı B. Ivo sildi vermiştir. Bu ziyafe ia hazır bulunmuşlardır. — Son: cümhur reisi B. Lebrün Delbos ta mükellef adamları, parti tte Fransız m ve devlet üçüncü sahifede — BLUM BAŞVEKİLE BIR ZİYAFET VERDİ Frankocu ispanyol halkı Mülteci sıfatiyle lekette yerleştirilecek İstanbul, 8 ( elen — Madridde > Türkiye ne Ki eden rna az mak ü: deli Yapma vapuru öi MÜZ, ta içinde delhi “ hömilen limanımıza gelecekti. Mül- teciler arasında Teki ta- iyi bulunan hiç kimse yoktur. Hepsi de Franko ta- kin dır. Beynelmil: ide u- Dalar insani hisle ine edilen bu İspanyollar leketimizde ayrı ayrı yerlere Mir Milletler Cemiye- tine girecektir Cene rl — Milletler ce- miyeti konseyi yirmi mayısta top- Kani davet li Bu toplan: etli Iki maçta da berabereyiz Takımlarımız Ankarada Istanbulda çok beğenildi Beşiktaş takımı çok sert oynadı Hakkı oyunda yaralandı a e erer ayıları yedi, sekiz Bunla- yüz Wp Te bulü ile Habeş meselesinin halli işi Ankara maçında Üçok takımı enfes bir oyun alımı görüşecektir memleketimize gelen | 9 ri e ee etrafırida mü çıkarmasına rağmen galip gelemedi ledi on sene evveline Ialar serdi EE rnal de Gzğeri Ankara, 8 ( Telefonla) — izmir ço-|saylav çta hazır bulunmuşlardır. amı ilmiştir. Gerçi | eö, yla demeliği : i cukları bugün öğleden sonra ilk maç-| B: ln sonuna ka: heyecanla anından do an, .bir çok|” Bugün li ş ülkesini İtalya rmı büyük stadda bi ircini ip edilen maçta he takım güzel mn a tahdidatı, pa- almıştır. Tereddüde ni yoktur.. huzurunda Ankaragücü takımiyle e bir oyun çıkarmışlardır. Bilhassa S: -arma zorlukları, umumi şekil-İ Yeni “meselelere se) w : ılar, İzmir. Kema üzel * o; r | Enver il çok oynamı za barkelern 4) darbe-İmek için Habeş heyeti İçtimelarda ç çıkaran Dil: taltmınin bu tamamı bil |dir. Gi ki maçın revanşı olan lemi iştir. Amı a bun r n yine bulu dır. DOĞANSPOR KAPTANI HAKKI yük alâka elle b Vekiller ve — Sonu üçüncü sağfada — ÜÇOK KAPTANI SAİT satlar yaratmak yol ür ii hrumuz. a bulun- timizı erken ee ei alnımın göz önünd durmağa me: Hemen ler alıyoruz ki valimizi e Başvekil Ge- meral İ: yüksek Ml kal i ile alyetimiz E dehilimde m .haraketlerini canlandıra: falt böler inşası ey mr. | Yedi buçuk milyonluk bu ii aras ya bir 3 lâyiha GN ana hatlarını tam bir|d elde b bilmiyoruz. Mütalâamiz tah- px lere müstenittr. » Eğer bu ei i i k Italyaya girmesi yasa a MN yapılacak * Roma, 8 ÖR). R) -- İtalyan impa- rtrlağumün az ne yıldö- sebetiyle yi bedii iti resmi eğil. Tö- Tende bul rek nar maya akın başlamıştı Geçit resmine dön b bin Ri bin süvari, 220 top, 150 tank, 2 kamyon n © üz ötosiklet giz rak edece! Re er Bir çetenin taarruzu MM Büenos Ain TAA) — Bungos Napoliden bükümeti mümessili B. Pablo De Lojen- Londra, 9 (Ö.R) — ingiliz » baban mr” is dün akşam sokakta komünistlerden münasebetleri üzelinde vahim tesirl İngiliz ei karşı alınan tedbir İmürekkep bir çetenin taarrüzuna uğra- labilecek yeni bir ihtilâf başgöstermiş- | ve er muhabirlerinin Londradan ge- Ki iri ve yabıtann sür sinemi ir. Hâdise bu az ile Bike | cağınlmaşB. Müsüslini üz Ven'N&. man hava nazın len şu tebliğde rath arasında Venedikte yapılan mülâ- inin Ni e w—i izel burg ba- «ingili sesimle Kiye ve İtal- İkatın ilk neticesi gibi görünmektedir. BOR lonuni mem Spel yan müsellâh kuvv. kri karşı takın- v HELİUM İHRACI b ren ire wn in arı a hareket sebebiyle in. ei 8 (A.A) — Lakehurst)lece 36 olmuş İy Mailş «Observer? ve «Daily İsi muhabirine beyanatta demişti ki: İn- |f ından sonra yan mel eclisinin Berlin ÖR | )— Zeplin şirketi dl Me emil manda diğer İn-|ili lerinde İtal; Alı A örü B. Eckener ve 6 memuru Yeni bir hâdise oldu İngiliz gazeteleri italyada İmparatorluk yıl- dönümünde tören i bir iftra dal HAKKI OCAKOĞLU | di mii ir kei ii mİ — Sonu üçüncü. sayfada — ke Sem bir yalm e kabe etmiştir. ket i- İğe ği ettikten so Ölenler 36 kişidir Zeplin şirketi direktörü Amerikaya gitti EE Göring B(ÖR ergisini açar Ye k| bni yi Göring in Hindenburg in hatırlatmış ve hatıraları mel nra di dnleğiciliri eğilmie- Ki n — Nasyonal sosyalizm.

Bu sayıdan diğer sayfalar: