9 Mayıs 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 8

9 Mayıs 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 8 Sem ema > .PAZAR 9 MAYIS 1937 iğ Fratelli Sprco Vapur Acentası ROYALE a a AN ,ANYMEDES Vapus 3 mayıs çe Yükünü akliğölen sonra Bur; e Köstenceye yük ala- m ORESTES vapuru 20/5/937 de ge- Hambürg igin yükli- Burgas Kmiemn tahliyeden sonra elip Me Köstence işin ; Svenska nt bü NUS yapi 20/5/9371 de“ N. V. W. F.H. Van Der Vee K DEUTSCHE LEVANTE LİNIE HAMBURG LARISSA vapuru mayısta bekle- iyor. Rotterdam; Bremen ve Hambur yük alacaktır. AMERİKAN EXPORT LİNES e Export m be EXMİNİSTER vapuru 29 nisana doğ- ri ii Nevyork için yük VİA vapuru 10 mayısa dı kk Nevyork için yük İlke: tir. PİRE AKTARMASI . EXCAMBION vapuru 7 m ez seferler.. ala, İracak YENİ ASIR Olivier Ve Şü. İş ipleri LIMİTET Memleket hastanesi diş tabibi Vapur acentası kölen Eroğul ve asa rem NASI İli se 1d. AEGERLAN en 5 Meymin İsa dra, Hull ve Anw Kemal Çetindağ versten gelip yük çıka- | Beyler man zade $, 21 numaralı muayenehanelerinde kabul edi ve 15 mayısta a tedip Lond- ra ve Hull için yük alacal LESBİAN vapuru Di mayısta Lond- ra, ri ve iyon ve yi çıka” e Hull için ği alacaktır. SALMA vapuru 28/3/931 den elle ta Nev PTLAN bi burg, sl ve 2 amima limanları | cektir. rpool ve Swanseadan gelip yük| için meiğe EXCHORDA vapuru 21 Ve sim ve ayni zamanda Liverpool imei uma panyasının | Nevyork ve Boston için Pireden hare-| in yük alacaktır. KLAVA Mts m İİ de ie ket edecektir. leniyor. Malta, SERVİCE MARITİME ROUMAİN GENERAL $ izi için ee İcu ve e El BU NAVİGATİON eb LTD. Yazı makineleri için toz tut- UROSTOR vapuru 2 mayısa doğ nan 5 0 ei tarihleriyle eri zel mia acenta mesuli- yet kabul etmez. Daha fazla tafsilât için İkinci k. donda Tahmil ve Tahliye an arl e ikenimacan gdilmesi icn nur. r TELEFON : 4142/4221/2663 vayenehane: İkinci Bey- ler sokağı 65. Tel 3956 prü vapur iskelesi Beni aprlman o. 6 > lefon No. 2545 Bir Gripin a'madan evvel İitırabın ve ağrının en a en kolay, en uk ve en ij geçir- menin çaresi kaşı GRİPİN ve ileri bozmaz, böbrekleri kalbi yormaz. Ucuz - Tesirli - Zararsız G vu bekleniyor, Köstence, Silim, Gla mıyan, ve makineleri daima te" miz tutan en elverişli yağ ,ÜNİC,, markalı makine ya- dra için yük alacaktır. iy sında FRATELLİ SPERCO vapur acen- | rı yük alacaktır. JOHNSTON WARREN Lines Ltd. Liverpool JESSMORE vapuru 9 mayısta bek- pe il İlarına hareket edecektir. el Sonra... leniyor, Liverpool ve Anvers limanla- ndan yük tahliye edecek ve Burgaz, Vama, Köstence, ve İb- ile Ti larına İNCEMORE, vapuru 30 bek» leniyor. Liverpool v. fanlar E yük tahliye edecek ve Burgaz, a, Köstence, Sulina, Galaiz ve İb- di eke için yük alacaktır. Ssoc. > HONGROJİSE, E MARITIME azl bekleni- e Balen li Budapeşi mr e Viyana için yül tar, bei NORSKE -middelhavslinje OSLO SARDINIA motörü 22 mayısta Pire, EE ieppe ve Norveç liman- tarihleri, va- | gıdır. Yegâne deposu Gazi Bulva- rinda Küçük Kardiçalı ha: me numarada yazı ve hesaj kineleri o tamirhanesi sahibi KALOMENİ de lin T: alen Purların isimleri ve navlun üc- yükleri, dediklerinden me-| Suliyet kabul edilm; elefon : 3921 EEE S. Ferid Eczacıbaşı ŞiFA Eczanesi Fenni gözlük üzerine ni en zarif çeşitler eti Spor Güneş Ta yare Fenni gözlük Baga ee an kam le piri! TOPTAN PERAKENDE | RADYOLIN o Güzelliği İşte misali KULLANINIZ BAHAR ve YAZ Canlandıracak Müjdeler NEREDE © IZMIR BALCILAR 156 NACiIB SADIK mağazasında EPA EE EEE iks arka gramofon ve plakları m artırır YOLIN Dişleri atle beyazlatır Diş etlerini kuvvetlendirir . mika öldürerek ağzı dezenfekte ederek has- zı fenni surette img talıklara mukavemetini artırır ünde iki defa Aldıktan beş dakika sonra Tahta kurusu, si- ek, sivri sin pik yay ve elektrik şirke- tinden rai sasi hye cereyanın İl Mayıs 1937 de saat 7 den 1 r Mitat paş esi * Dilâver Sokağı » Sel- çuk Minel ve mücavir al e kesileceği sayın aboneleri- mizce bil'nmek üzre ilân olunur. İzmir İnhisarlar Başmüdürlüğün- ürlüğümüz tütün kısmile tütün fabrikaşınca 937 mali amli eklif makbuz ve banka teminat m Saat diil Başmüdürlüğümüzdeki lâzımdır. Komisyon reisine vermeleri Di Bu işe ait şartname muhasebe vi bei 1 1428 (809) nl Daimi encümeninden:. Böy dırlık Yönetgesince satın alınacak olan 600 kazma 600 sek 1 1S varyoz 20 küskü 60 çekiç ile 30 çadir 15 gün müd- detle açık eksiltmeye konulduğundan mevcut örneklerine göre u eşyayı vermek istiyenlerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlıya- cakları teminatlari'e birlikte 20 Mayıs 937 Perşembe günü saat 11 de 1370 (815) — U daimi encümenine başvurmaları. İzmir vilâyeti Defterdarlığından: Haticenin eski yı rıldığından pey sürm Ta bsilât aleti müracaatları, 11 günel ek istiyünlerin Defterdarlık 25—2—9 1276 (720) .. İzmir İnhisarlar Baş müdürlüğün- De. 0) ali senesi içinde Çamaltı Tuzlasından merkez satış deposuna getirilecek 5000 - 8000 ton çuvallı; 100 - 500 adet sandıklı 200 - 700 adet torbalı tuzun şattan depoya nakil ve istif hamaliyesi açık eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat e mira tire 2 im r muhammen fiatlerle şartnamesini muhasebe şub Miyan ee rin 20-5- 937 günü saat in de Hamm Komisyona gelmeleri. 13 ) Şirketin Merkez ve Fabrikası : Yerli Kemuğundan At, Değirmen, Geyik v Kabot be: 1 Türkiye “Kızılay Kurumu brek, karaciğer amme na, Kamarlığı karşı en iyi ve şifalı maden suyudur Her yemekte bir iki içiniz LEFON : 2067 Bardak Izmir eczanesi TE IZMIR Pamuk Mensucatı Türk Anonim ayyare, Kö, markalarını ha & Leylak zi inal eylemekte olup malları Avrupanın mensucatına faiktir. n'No. 2211 ve 3067 müdür! imtihanları Ank: dekiler içinde Alsa ei birer istida le lüğ üracaatları, Devlet Demiryollarından: Eskişehir atelyası için iyi eaagi ihtiyaç vardır. Taliplerin depolarında ve İzmir- Eskişehi # mek eyeiibde yapılacaktır. doğruc. Rk —12 —13 aşa Şirketi e Halka İadi pekbaş, vi hernevi ayni tip Telgrat adresi: Bayrak Izmir Cer atelyesi 88 (790)

Bu sayıdan diğer sayfalar: