9 Mayıs 1937 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

9 Mayıs 1937 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmi altıncı yı? No. 7214 Pazar 9 ——— MAYIS 937 Hergün sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Fransız gazeteleri, lehimize yazı yazmağa başladılar Haai eai aa ea A A SDiT Işmet İnönü, Fransız ricali ile uzun müddet konuştu . Lebrun Başvekilimizi kabul et- Reisicumhur B. liğ ti. B. Blum da mükellef bir ziyafet verdi General 1 yi smet İnönü L Teketinden evel Ve Hariciye Bal “""wlı.’:._ kamı B. Delbos ile oudraya ha- Başvekil B. Blum a — olduğunu anlı İmparatorluğu çıkarılan yeni Tür- İ lsaa — S USU GA GT M y " A ?— AAT T0 Mültecileri — Buhafta Llanbula geliyorlar ni ıııı.ı,ı:”huı' 8 ÇHasusi) — Mad-t d l"f-lldıırmüı iltica edeo haj ! x'"'lyııl!.ıı Betirmek üÜzere giden İ lı..:,::" Yapuru 3002 müheciyi | Blsii :" hafta içinde şehrimize | ea ç Plendiğine güre, mültecilerin” K Prens Pol İ L'""İl'ıyı hareket etti fens Pol 8 TAAY — 'Yugos- v P Ü l lerai, | ı.,’.' Kral Natbi Te di iöle e * Namın General | "ı""h öm “adil bet Y Nazırt B. ü halde Tagihere krabım taç minde Yugosla €tmek vyayı #lnimtir, üzere Londraya hare- kiye hakkında medhiyekârane ya- zılar teşretmektedirler. General İsmet İnönünün, Tütk ordusunun mümtaz - crki odan ol. duğunü — yazan inkalâb cesaret ve uüfuzu mazarından sitayişle bahsetimektedir. B. Blum, General İsmet İntnü yapacağı ile mülâkattan — istilade ederek Fransiz - Türk — dottlüğunu takviye | edilme atım elde edeceği ümid ir. Paris, 8 Başbakanı General İsmet İnönü, Paristen- geçerken — Fransa risicum: huru B. Lebrun tarafından edilmiş ve uzun Mmuştur. Başbakân B. Leon Blum (Radyo) Türkiye kabul müddet konuş- ile Hindenburg zeblini faciası hakkında yeni haberler ten H İ Bu. Blum, General İsmet İnönü ile refikaları şerefine bir öğle ziyafeti vermişlerdir. Bu ziyafetta Hari Nazırı B. İvon Delbos ile Maliy, Nazırı B. Vensa Üriyel, Devlet Na mrı B. Pol Bonkur, sabık Başvekil Alber B. Blumel, B. Ruşa ve daha birçok zevat ha- Saro, B. Leje, | zar bulunmuşlardır. Ziyafet esnasında samimi söy- levler verilmiştir. Tatanbul, 8 (Hususi) — Başve- kilimiz General İsmet İnönü, Pa B. Numan Mencmencioğlu ile Paris sefirimiz B. Suad Davaz ve Londra elçimiz B. Fethi tarafından karşılanmıştır. rist İsmet İnünü, Pariste Fransa. — Sonu 4 ncü sahifede — ——— o ——— — Zeplin; havanın fenalığından ve yağmurlu ol- -|masından tayyare meydanı üzerinde bir saat- fazla dolaşmak mecburiy ı Hitler arkadaşlarile bir arada Nevyork, ? JA A) Herald Bazetesinin aldığı malümata Bgöre Hindenburg kazası hakkında Senato ticaret ko- misyonu başkanı B. C, . Copeland tara- fından yapılacak tahkikat aymı za- manda bir sabotaj gamil olacaktır. Nevyork Vaşingtondan ihtimaline de Aynı gazete Amerlk a nin Shenadrdaselı î::_'fl";'_'ı: rzon balonlarını tahrib eden kaza, Tarın ioşaat kusurlarından ileri gel. diğini hatırlatıyor. Bu Hindenburg felâketinden sonra - balonlarıda teç rübelerin tekrarı güçleşeceğini bik. diriyor. Takehuüret, 7 (AA) — DN Ajansımın — mubhabiri - Hindenburg balonu kazası hakkında — aşağıdaki tafsilâtı vermektedir: Hava çok TÇena idi. — Şiddetli bir yağmur yağıyordu. Ve balon üzerinde bir saat: tayyare meyd. ten fazla dolaşmak mecburiyetinde kalmıştı. Amerika soatile 19,15 © doğru balon yere inmeğe - harırla- nıyordu. Ve iki iniş halatı da ba- Tonun ön tarafından atılmıştı. İniş manevrası ikmal edilmiş zannedil- diği bir sarada balonun arkasından bir alev çıktı. Ve bunu derhal bir infilâk takib etti. Birkaç sani- ye sonra bütün balon alevler içinde idi. Balon bu anda 50 metre yük: seklikte idi. Ve yavaş yavaş yere inmeğe başladı. Zeplin Korporeyis direktörü Villiam Beckers iniş halatlarından birinin — elektrikiy sakine basıl eltiğini ve bunun — infilâka sebeb olduğunu zannediyor. B. Beckersin kanaatine göre bu elektriğin bulutlar arasındaki uçuş esnasında toplanmış — olması mümkündür. Prag, 8 A.A.| — Reisicnnhur B. Benes, B. Hütlere bir telgraf gekerek Hindenbarg balonu felâketi Münasebetile samimi sempati hissi yatını bildirmiştir. Nevyork, 8 (Radyol — Hin: denbarg kazazedelerinden iki kişi daha hastanede #lmüş ve bu suret le ölenlerin yekünu 36 olmuştur. Zeplin enkazından üç cesed sıkarılmış, diğer üç cesed hakkında malümat yoktur. Neryatk TÜ —- Ameri kan milleti Hindenburg — balonu: nun ziyar münasebetile — Alman milletisin duyduğu acıya iştirak etmektedir. Zira balon yalnız tek. nik bir şaheser olarak değil aymı zamanda bir dostluk ve anlaşma mesejeci olarak telâkki edilmek. te idi. Berlin, 8 (AA.) — Almanya Hava Nazırı General - Göring nep etinde kalmıştı Fransada Lehimize yazılar yazmağa başladılar Her iki takımımız, dünkü maçlarda hâ- kim ve çok güzel bir oyun oynadılar Doğanspor 2 - Beşiktaş 2, üçok 2 - Ankaragücü 2 .—— Ankarada iki golĞhıüz sayılmadı. Beşiktaş dünkü oyunda çok sert oynadı. Galatasaraylıların teza- hürat yapacakları huaberlerinin aslı çıkmadı Ankara, 8 fHlusust —muhu mizdentelefonlağ — Üçok l bugün, Aokara stadyomunda binler: ce seyirci karşısında ilk maçımı Ankaragüsüne — karşı verdi ve hâ kim, güzel, abenkli bir oyundan hakem - Said Salâheddinin hatahı - kararları ile 2.2 berabere aai sonra, aldı. Yağarur yağıyordu. Çimen saha, büsbütün — kayıyor Pikisine alışık olmyan İzmir oyun cularının bu çamur ve çimen üs tünde Ümeticeye düşecekleri ve esasen her muvaffak olamıyarak fena samlıyordu. Beşiktaş takımı Bilâkiş İzmirliler, faik ve enerjik Hilmi, Ali, Ziya, Enver, Adil, bir oyun çıkararak herkesin takdi. | Şükrü, Saim, Said, Mazhar, Basri, Xini topladılar, Namnk.. Üçok şa şekilde çıktı: — Sonu 6 ıncı sahifede — Bay Leon Blum, bu sefer de itimad reyi almıştır K rettiği bir beyannamede ezcümle şunları söylemektedir: Alman milleti ile milleti Amerika rasındaki hava yolunun kiymeti ve emniyeli hakkındaki itimad kat'iyen — saralmış değildir. Almanya, iki memleket arasındaki bava nakliyatımı dalmi sürette te- min etmek için son tecrübelerdan Amerika tik devletlerinin bu işin ba; istilade edecektir. sında hize yardım etmekte Gener zeplimin — iuşaatının tesri i hakkında da emirler ver- r. B. Leon Blum söylev verirken — Sonu 4 üncü sahifede— Paris, 8 (Radyo) — Parlâ> | mentoda iki gündenberi de- DuîMısır |9|n m[.j'stesna Va vara BÜKMSİ N ve tarihi bir gündü Blum, vaziyeti umumiye hak- Na ge kında izahat vermiştir. — — Parlâmento, Başbal Kapitülâsyonların ilgası hakkın- daki mukavele, dün imzalandı hatını dikkatle dinlemiş ve bir eyliyeceğinden eminiz.> dereceye kadar emin olmuştur. Yalnız muhalifler, Bay Leon Blumu defaatla tenkid etmiş- lerdir. Bunun üzerine B. Leon Blum, itimad reyi istemiştir. Reylerin tasnifi neticesinde Bay Leon Blum kabinesine, 199 muhalife karşı 380 reyle itimad reyi verilmiştir. Parlâmento, Paskalyanın ikin- ci günü münasebetile celse on iki gün sonra tekrar top» lanılmak üzere tatil edilmiştir. Paris, 8 (Radyo) — Meclisi mebusanda istizah takrirleri üzerine başlamış olan müna- kaşalar hâlâ devam etmektedir. İstizah takrirleri sahibleri sıra ile söz saylemektedirler. Bay Blum da dün mecliste bir nutuk irad etmiş ve hükü- mete muzaheret gösterilmesini istemiştir. B. Blum: Nahas Paşa Sir Lampsonla bir arada Montrö, 8 (Radyo) — Mi Son içtima çok samimi ol- sır. kapitülâsyonlarının ilgası | muştur. “İçtimai reforma iyi bir için toplanan konferans, bu- Mısır Başbakanı Nahas pa- | mecrada devam - etmektedir. gün son içtimamı yapmış ve | şa, bir söylev vererek konfe- | Hakiki serbesti bu faaliyetten kapitülâsyonların kaldırılması | rans delegasyonlarına teşek- | doğmaktadır. hakkındaki mükaveleyi imza- | kür etmiş ve bugünün, Mısır mele sinifi, hak sahibi- dir, bu hakkın kendilerine ve- için tarihi ve unutulmaz bir — Sonu 4ncü sahifede — — Sonu 4 ncü sahifede — ladıktan -sonra geç vakit da- gılmıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: