9 Mayıs 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

9 Mayıs 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Lisan derslerimiz Açlık Sanat için müşevvik HABER değildir ma nl — Yarınki sayımızda — arın: ingi EE S MAYIS 1937 PA ZAR vs &» Sayı: ii — —— m... $ Kuruş - Telefon: 23872 ——5 Başvekil bugün saat 15 de 'Imgiliz toprağına ayak bastı i Paris konuşmalarının tesirlerinden : nt dö Martel değiştirilecektir. ek dostlukları etrafında entrikalar çevirmekte Fransanın bir menfaati olmadığını bildirmiştir. ların serkeş hareketlerine nihayet verileceğini ve bunların geriye almacaklarını Türklere yapılan tazyiklere nihayet verile- Suriye âli komiseri Kot Blum, .- garbi Asyadaki Tü Blum Suriyedeki müstemleke memur ceğini söylemiştir. 4 Hatay meselesi bitmiş addedilebilir. İsmet Inönü bu akşam! Londrada olacak “Kocatepe, Başvekilimizi Kaleden Duvra götürdü ,Pariste dünkü müza- -Akere ve temaslar gösterdiği şahsi faaliyet, Blüm ve meti İle olan temasında rk ii İn vekilinin gok müsait bir 7 1 ulmas sına sebep Olmuştur. İsmet İnönünün Fransa hükümetine misafir olduğu v (Devamı 6 ancıda ) Mayıs — sonunda biri Türkiye — Fransa, diğeri Türkiye — Suriye — Fransa arasında iki muahede imzalanacaktır. ij BUNA et İnönünün Pariste yaptığı te. rTdan Hatay meselesi etrafında müspet neticeler alındığı haber ” #tilmektedir. Kemalizmin Peristeki ”“ Dülyük hayranlarmm ve (bilhassa Fransız parlâmentosu relsi Heryonun wi vi vs a İDE A ime a Vee ke - MEL Denizlere uzun asırlar hükmetmiş bir ulusun kanını taşıyan Atatürkün engin ufuklara bakan Ankaraya. Halk sarayı önündeki atlı heykeli (solda) Engin denizlerde zaferin aşması olan İngiliz milletini çocuğu amiral Nelson'u hatırlatan Londrada “Traphalgar Suare, , deki abide (sağda) steppaluler İtalya ve Almanya da gezintisinde | İngiltereye şiddetle hücuma başladı -Tâçgiyme şenlikleri *X tilen başladı Se İİ X * 5 Yüze yakın harp gemisi N “Londra limanında taplandı Londra, 9 (A. A.) — Taç giyme me- | madan yava Yuva eonüyatiki yenii Tasimi fiilen başlı ddedilebilir. | mektedir. ' şlamış mddedilebilir. X Bir milyondan fazla tahmin edilen ke. Filo Londra önünde A e RL “ Halk bugün akın akın kırlara gitti İstanbullular hakiki Hidrellezi! bus ipizi A.) — Londra banli- Ingiliz gazetelerinin Italyaya girmesi yasak edildi ve BİE bir » ütlesi inü | Londra, 9 (4-* . ğ syoflar. Bu sibah “al, a > , de alk ar “ çarşamba — yözü elindeki vasıtalar nispetinde taş pe ün blii er takasla > İngilteredeki Italyan gazetecileri geri çağırıldı Yın geçeceği yollar üzerinde dolaş- kası için City'yi ellslemeğe | ran en de MX . z i tası için City sany aya başlamıştır. Hab, çak parlak | giyme Mef ad. Belediyelere bir, | bir sak vastannın Kiğrane yenı |, o (GÖDEİSİN danzige Ma iri İn ig ir kimseler bu hazırlıklara iştiraket | tuttuğu görü ME imei Ge ü i i r ti rı seyrederek arka gelenie. cıda, Yin tazyikiyle durmak imkân bula. | mektedirle”” nümayiş ziyare Avusturyanın Italya ile Almanya arasında paylaşılacağı haber veriliyor Kulelide dünkü merasim * Harbiye okulu 500 gürbüz Genç daha kazandı (Yazısı 6 mcıda) ere “Cankurtaran,, mahallesinin dertleri bir günde anlatılamaz ! Bu mahallenin toprak “sokakları kaldırım ve ışık yüzü görse, kanalizasyon yapılsa ... Yarın muharrirlerimiz ve fotogrsfçımız Yedikuleyi ziyaret edeceklerdir — Muharrir bey. © Muharrir bey, | lütfen buraya bakar manınız? İki saat. —Hele şükür. gel anlatacak epey derd | tir sizi bekliyoruz. Burada biraz durdu Cankurtaran mahallesinin sefalet çinde yüzen aşağı kısımlarını gezdik. m toplamak istiyord caklarını Şöyle sirala — Görüyorsunuz ki yeni bir mahalledir. Buna rağmen tâsavvur edemiydc bakımsız ve rahatsızdır. İlk Şikâ mizi şu üzerinde © durduğunuz geniş cadde, yani sokağımız teşkil eder. ) Bu cadde İstanbulun en geniş yol. larından birisidir. Fakat bakınız Üzde rinde bir tek' kaldırım taşı © bile yok- j (Devamı 3 üncüde) ten sonra, Üst kısmına geçtiğimiz za. mun, 15 metrelik geniş bir caddenin *- hemen yep; ki tarafında sıralanmış yeni evlerden birincisinin penceresi açılmış, uzdnan İ bir baş bizi çağırıyordu. Biz, pencereye doğru (o yürüyünce bii Kulelide dünü merasimden üç intiba: Telebe Non mandanı Hui ma mitul söylenirken, idman gösterilerinde ve mektep İs | saçlarına hafif kır düşmüş dinç ve ze- e söylerken. (Yanı 6 moda) | kibir bayan, dl din slm

Bu sayıdan diğer sayfalar: