9 Mayıs 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 9

9 Mayıs 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gunoys :Buryuys A 490132 Yrd) “> öfa mp Saayaad o) (Csaryed) sauy apanan zag *pug Kia 10170 &f İÇİM Oy are spvor ogi pir “umozz Ozu sıysora poe #puodj 30; 'aaööpüş önay) mo 70 19014 pusds 0) PORNO Or6 ON de uşak gibi hareket edeceğim! M1 Soyer DİVE ierssoy PMOM SKEMAON 78044 38047 ups — 6vJ :20z JOkğeK 'reğek rey — 59us y :SM0US golığek - 'mğek muğek — zwf31 pi isurr ye 499 NON YOMU94992 iğeme woydasnms — 178 :ya0js * #pmmedaıpa < Eryemörezazo eisny SAAMON aLİYASI — PDY *DUeİlaZYIMŞ epreyyi yO5 — 40) 1301 UANPUU Medias Salopys 03 yon — AR Sapa yaytyıyay — rpota :kyyedi ups #pEE sprey? “20 ayy Ut PONYİ Sğrnzş og) pu WE paryyeğ odu sdor ayn Buoj &ı 9) OYA OtuçyArIY Op) VE NAM R3uçig GUMUy <A pus SAUp Lady KajA Syf Yrm "530400 JO), GOK, “Yuru giri Buruzow wv eğ zöyyeom Kap Sy) OYUM SPI sty UL SOM 94 — uogyoz Kang ,S ouLş o EM “ALA Yari palaA0y GT PURO OY) pare ',sdar) Oy) JJ Me) çeaavoy “uM0Jg Sumi epoom oy) ur 23enoy oy, *AAYUTAA 70 göczdde öy 70 suğıs Kursu das ayol) Pas *xağuor siyğrz oyi pırt aaydoyu ooo KİP ANL “Buruyyaşı pu dapunyı £a paaısıp art S40LOM Oy) paz spao ÂNsa UM yEEar0A0 Art S9)YS OY SUOMOŞ ost aa an şey ogi pu no og ymm Ssiğ Oy, 76 PARDAYANIN OĞLU haksızdır. Size yemin öderim ki madam, biçbir aşk bu kadar samimi, bu kadar derin ve bu kadar hürmetkâr olamaz! O zamana kadar Bertiy korku ve en- dişe içinde bulunuyordu. Onu dinliyor. muydu? Bunu kendisi de bilmiyordu. Yalnız onun urun bir şeyler söylediği” nin farkıydaydı. Bunun için ısı kes mek istedi ve: — Bir kelime, bir tek kelime söyle yin, dedi, serbest miyim, evet ini, ba” yir mı? Koneiai “syocandan soluyarak cevap verdi: — Pekâlâ madam! Evet serbestsiniz! Dönün, rahatça evinize dönün!.. Genç kız o ana kadar gösterğiği h#“ rikulâde soğuk kanlılığa rağmen serin$- le yerinden doğrulmaktan kendini ala” madı, Solmuş olan yüzüne biraz ren geldi ve bu iade edilen hürriyetten der” hal istifade etmek istiyormuş gibi Elini arabanın kapısma doğru uzattı. Fakat Konçini tekrar alevlenerek de* vam etti: — Buna mukabil sizlen bir tek #99 istiyorum, küçük, © eh bir şey: Bana biraz tatlı bir bakışla bakım: Bir tek kelime söyleyin... Ümit bir tek kelimet.. Sizden bir tek kelime istemek fazla mıdır? Kapıya uzanmış olan cl geri çekildi Ve genç kız mefretamiz bir tavırla — Hainlik ve cebirden sonra, şimdi de pazarlık ve hakareti. Bayağı uşak! Diye bağırdı ve bitkin bir hareketle sirtini çevirerek gözlerini kapadı ve bir an uyuşmuş gibi kaldı. Kemzini hiddet içinde | köpürdü. BU hakaret, onun yüzüne inen bir şamar tesiri yapmıştı. Boğuk bir sesle bağırdı. — Bayağı uşak mı?.. Pekâlâ. Şu hal “1408 AM TEM SY dagıBam Oi BALO) AMUMŞ UOLAN “dönen Jandı. Bertiy'nin sala i ssp oy pun soyoys SAyğLU Yü) 18 “aayulak ME “A pe Mous | GAIYUŞAA ONU NOK OG — ş YAL PAJMA0I 310 #pwOd Si) Pu lare Koy) SOK — “Crome zapo ) Kyreuorse 0 :munyo vel osanuğ vauos usiğrru WS nd snunyOo sioopur Keys ox Arraçoodaş SANI — IYATAYAD GOZİTLEONİ koy aare “12017 özü Güredre pre spuog — Ç “34oş syğtu 9) pu aaydoyu are Gkep oy İON — S4 na zumğnpdo£ tmğnpunxo opurağ ME NOHS | ei “asoypho(? pus onça SE gı Nİ İL, WOSSOJA UYUMA POLA0) are SATeYI0 SY) Gİ yadıj UM PAL3A09 318 SAOPYIYI PUZ “PİÇ MT, Pas çapata Ay) Jo a3UOS dil Çark PONLIZ ATE ç59OOM ON, “end Oya yo Givi oya Ka pour se ys Oy) İaj Ma pl papuz art idamı Sur, Üs Zonura, Buof Ay Wo) Suoyeme sanyei 'Burudg ıyarsuna G9IZITIDNI SYUDUK SaÇ BUY YOR YON SAYYUTA, uamany 'aduz ng "Batadş — suoses Jnoj Oğul pOPLATp &t TEAK aI, ——— sından istifade ederek bir kenara bırak» muş olduğu eşarpları aldı ve süratle ka” fasa atarak, bir tek mukavemet hare- keti yapmasına meydan o bırakmadan onu tekrar sımsikı sardı. Sonra adamlarına — dönerek sert bir tayırla emir verdi: — Haydi bakalım yürüyün!.. Nereye gidileceğini biliyorsunuz, Üç arkadaş ellerinde kamalarile, ara banm etrafını aldılar ve araba hareket etti. Konçini gözlerini kıza dikmiş dişleri- ni grcırdatarak roğthiş bir tavırla mırıl- uz m ha?.. Bu kelime sana kani gözyaşları Yöktürecektir, güzelim! Xm Küçük kafile Sen nehri istikametine “ie gizlendiği yerden çıkarak 0 nun arkasına takıldı. > Bu aralık aksi istikametten, bir deli- kanlı, topuklarile yerleri çekiçleyerek. uzun adımlarla ilerliyordu. o Bu, evine balkonu altında durdu ve emad ere nazarla etrafı tetkik et VR besine ei adamları gördü ve lâikayt bir tavırla, sevgilisinin oturduğu evin yanlarına sokuldu. Gayritabil hiçbir şey | görmedi. Her şey ona, sakin bir uyküya dalmış gibi El il balkona baktı sonra elemle çe. le kapısını ğine emin olmakla beraber son bir nazar daha atfetti ve par- lili ucuyla, genç kıza doğru içi. ne bütün kalbini kattığı bir o buse gön. derdi. iv ? sevmek — seviyorum, Severim oynanmış INGTLİZCE DERSLERİ Yeni kelimeler üzerinde To gel: in yet — kazanmak, (birisinin bir şeyi); You get: ya get — sizin oluyor Bu dersimizde geçen fiillerin masdarlari ve” tasrifleri olmak, To love: fu lav I love: aydav children love the Winter. (çildrn lav de winter.) “Çocuklar severler kış.., Çocuklar kışı severler. To play: tu piğ -— oynamak played: pldd to be played: (tx bi pide) “oynanmış olmak, Oynanacak hey love: döy lav -— seviyorlar, severler do you get many fine daya in Autumn? (du yu get möni fayn döz in ötöm?) çok nadiren. INGILIZCE LERSLERİ (yu kent bi sur cw göm eni akötinğ im inglami.) “Siz olamazımız emin hasanma herhangi bir buzda You cân't be sure of geting any skating in Fagland. kayma içinde İngiltere.,, Dalma değil, fakat arada sırada hakikaten biraz 50. “Değil ekseriya, falat aranma bizim olur biraz hali- günler olur katen soğuk günlzr.., Nehirler ve göller donar mı” “dırlar nehirler ve göller donmuş.,, Very seldom; vöri seldöm Are the rivers and lakes frozen? (ar de riw'erz end lökz frözn?) ğuk “Yapıyorsunuz siz sizin olmak (sizin oluyor mu) big — yağmur yağmak > kar : biz muktediriz çok güzel günler içinde sonbahar? yağmur yağıyor, - yağar it smows:'it saz — kür yağıyor, - yağar To might: #w may? — muktedir olmak To rain: #w röyn we may: wi mö it ızins: it röyüz To saow lu smd Sonbaharda (güzel günleriniz) güzel günler oluyor m? we may have toz: wi mâ hev Jog “Biz muktedriz (bizim) olmak sis,,. (Sisimiz olabilir) sis görebiliriz. To can: tx ken <- muktedir olmak you can be: yu ken bi İngilterede buzda kayma fırsatını bulacağınızdan emiu olamazsınız. Which do you prefer cold weather, or hot weather? (huiç du yu prifer kold nöd'er, or hat wöd'er?) “Hangi tercih edersiniz soğuk hava; yahut #wak hava?,, Soğuk havayı mu tercih edersiniz, sıcak havayı mı? Oh, I prefer hot weather. (ö, ay prifer hat nödl'er) “6, ben tercih ederim sak hava.,, O! Sıcak havayı tercih ederim. - 1 like it much better than cold wealher. fay layk öt maç biter Zan kold wöd'er.) PARDAYANIN OĞLU i 73 A RR EREM — Evet matmazel! Rica ederim, 2- Şın.. hastayım. Çok hastayım. Genç kızın ilk hareketi yataktan fr- lamak ve, üzerine, kralla Yanın arasına Birdiği zaman giymiş olduğu, beyaz, venkli sade elbisesini © geçirmek oldu. | Büyük bir endiye içindeydi. çünkü ka. dın, kapının öbür tarafında, mütemadi» yen inlemekte devam ediyordu. Ve gi- yinirken de, tatlı ve şefkatli bir sesle bağırdı: — Bir dakika sabredin, geliyorum! Filhakika genç kız giyinince derhal kapıya doğru yürüdü fakat hemen du. rarak düşlindü: ; — Bu kadın adi ve aç gözdür. Onu çoktan terkederdim fakat... (Janı düşü nerek kızardı) Bir avuç altın için beni krala teslim etmek İstedi. Bir o parça) altın için başka birisinin menfaatine ay- ni şeyi yapabilir.. Bunun bir tuzak ol. madığı ne malüm? Kafasından geçen bu Güşünce üzeri: |* ne, kapıyı açmadı ve gönrdu: — Hakikaten bu kadar hasta misiniz? Ayni zamanda, hakikati öğretmek İ- çİN dlekatle dinldei, Maateessüf, kur. naz bir kadınla karşı karşıya bulunu- yordu. Nitekim, kadın, hiç bozmadan ayni ustalıklı oyununa — devam etti ve inliyerek cevap verdi: — A1. Hemen düşüp öleceğim gibi oluyorum. 'Tanrı aşkına açın! Yoksa benden mi çekiniyorsunuz? Evet genç kız çekiniyordu ve bunda haklıydı. Fakat sofi derece © âlicenaptı ve nahif ve zarif vücudunda müthiş bir enerji taşıyordu. Masaya doğru yürüdü ve oradan çıkardığı küçük bir kamayı koynuna sakladıktar sonra tekrar kapı» ya döndü. ” Sanki bir hissekablelvuku ona tehli, keyi haber veriyormuş gibi, kapıyı iç! m ni maktaa tereddüt etti ve ev sabibesinir son sualine cevap olarak: — Haksız mıyım, deği, daha bu ge- se evin kapısını yabancılara açtınız. — Kapıyı açtığım adam kraldı mat. mazel'... Kralın emirlerine . itaatsizlik, göstermeğe imkân var mı?,. Aman ya- rabbim! sancılarım... sancılarım! e ik), Bu kr li maa, aldı! Cijden. kuvvetli adam sokmadığınızı nereden bileyim? — Yalnızım matmazel! Tamamile yal 'nızım, Size bütün mukaddesatım üzeri. ne yemin ederim !,. Hem de ıstırap çeki, * yorum, sancılanıyorum!.: Böyle, bir kör pek gibi ölmeme seyirci mi kalacaksınız bana yardım etmiyecek misiniz? Genç kız bu dela riyakâr ve sefil ka” dının bu acıklı tavrına dayanamadı ve? — Pekâlâ, dedi, açıyorum... Fakat si, zin yüzünüzden başıma bir felâket be- lirse hesabını cenabı hakkın huzurunda vereceksiniz. | © : Bertiy, sağ eliyle kamasının kapzası- nı sıkarak, sakin bir tavırla kapıyı açtı ve içinde endişe okuman bir sesle sordu: — Neniz... Cümleyi bitirmeğe vakit kalmadı. İki kuvvetli kol onun vücudunu © kavrrik. Bağırmak istedi ve hakikaten de bağır. dı. Fakat bu feryat, kafasma geçirilen bir mantonun içinde boğuldu. Mukars- met etmek, elinde sıktığı kamayı kul- lanmaka istedi. Mantoyla ve yümüşak bağlarla — herhalde eşarplar olacak. & — sımsıkı sarıldığını hissetti ve kuvs” vetli birkaç kolun onu kaldırarak sessiz ce ve ağır ağır, bir yere götürdüğünü va ilğili) fazla > tercih etmek (daha “Mukteğir olursunuz olmak,, Olabilirsiniz.” To peefer: fu prifer sevmek). © “Ben severim onu çok daha $yi den- soğuk hava.,, (Onu) sıcak havayı soğük havadan daha çok severim,

Bu sayıdan diğer sayfalar: