10 Mayıs 1937 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

10 Mayıs 1937 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Lisan Bugünkü sayımız derslerimiz 1 6 Bugün: Ingili j Yerilı Almanca , KAMA 10 MAYIS 1937 Pazartesi Sene: 6 » Say yi 1908 $ Kur, turuş - Telefon; “Telefon; 2387 Fransa ile anlaşma oldu Sancak esine ait müşküller Cenevre kararlarına tam kuvvetlerini V vermek suretile halledilecektir A 7 Italya ile anlaşmamızın 5 Kendisine müteveccih £ olmadığına Fransa kanaat getirdi Başvekil Londrada merasimle karşılandı Londra, (Hususi) — Başvekili- miz İsmet İnönü ve refakatindeki heyet dün Londrada büyük “mera- simle karşılaşmıştır. Dün Londraya, Romanya veli- ahdi prens Mişel, Yugoslavya mai Macaristan, Avusturya, İran, İspan- | Le Journal gazetesi diplomötik mu- Arnavutlukta şe: mal ya, Arnavutluk, Estonya murahhas | e (Dam 2 imei) 2 Cumhur Reisi Ilk tahminler doğru çıkıyor neler oluyor ? | Güzelin | Hindenburg, döviz Kralın çok müşkül bir vaziyette: (o yazdığı derdinden yan dı! kaldığı bildiriliyor izabıta anem “Graf Zeplin, kaptanı balonu müvellidül- Nazi.usulü nezaret.|-mansmd.. ||" Kidirerek erdkciten imi e” Ny bi prens Pol ve refikası, Yunan prensleri Nikola ve Pol da gelmiştir Ayni trenden inenler arasında Sov- yet hariciye komiseri Litvinof ve heyetleri ile Fransa “askeri heyeti vardı. Başvekilimizin. beyanatı Başvekil İsmet İnönü Fransızca skeri erkânı 8 Arnavutluk Kral Zoyo Arnavut 05 kampları kurulmuş izmirli sporcular | emr yönü ones em) Nümayiş yapılacağı art! zannile müracaat etmiş değillerdir Cumartesi günü yapılan Beşiktaş — Dağanspor maçından evvel İzmir kafile Dün gece Adanadan getirilen | 2i2”r.rin siye mütrine mi F h kkınd a emk else irariler hakkin: El Mz müddeiumumının —|99 nema bey anat! Akbıyık Tevfik ve ey kapıdan kaçmamış- mahallesinde lardır, Kendilerile yapılar a “e | hep hayal Ka r vie e zce Niyuz © gazetesinde okun. edilme dereeslerine varınca diyat e) ıyarak bekletilmiştir. (Devamı 6 ımcıda) Ar navutluktaki milğahitler, kralın Memleket dahilinde uğğümi bir ayaklar. ve tehdidiyle karşılaştığını . söylüyor seplini yanarken. (“Tele foto” waiNyle Amerikadan Londraya verilen resim.) Berlin, 9 (A. A.) — "Graff Zeppe. lin” in kumandanı yüzbaşı Sehiller, salı günü Rio de Janeiroya gitmesi mukarrer olan bu baolnun Heliumla | şişirilmedikçe Atlas Okyanusunu geç- miyeceğini beyan elmiştir. Bu karar, bütün zevahire nazaran müvellidülma iştiali neticesinde Hin. £ denburg balonunun uğramış olduğ felâket üzerine ittihaz edilmiştir. Hükümet memurları, kabili sevk bas lonların Atlas Okyanusu tarikile yap- © makta oldukları umumi seferler bak» kında henüz nihai bir karar vermiş M8 değildirler. (Devamı 11 incide) Bask cephesinde Mükömelelkr. , “. mukabil taarruzda ! >... | Toledo civarında da Asilerin o | Akik mahallesinde pole pek sıkıştıkları anlaşılıyor | Yanan balonun Kuman, dani Bu vapurda Tevfik ve Abaya dün 9008, SP Genoa) ramen a aa BARMEN rinde a 313 nl - Yunan sefe Dömeke harbinde Binbaşı İzzet ( Mareşal İzzet) Yarınki sayımızda OKU: okuyunuz! (Yazısı 3 üncü sayıfada) (Yassı 11 incide) a rananmananı yesarunsasaa irene seen ns m e

Bu sayıdan diğer sayfalar: