10 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

10 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

gi ya a İSTANBUL — Ankara Caddesi Pogta kutusu: 46 (stanbul) .ge ... amk Mİ yy iy ML yy miti e “aşvekil Paristen Londraya gitti "isten ayrılırken İsmet Inönü, bir gazeteye verdiği mülâkatta dedi ki: politikası takip için Bir işbirliği ve barış eray. yegen KURANA ERE : : z z 3 z : y kap, Meselesi külleri Genevrede ittihaz edilmiş olan prensip » “Arlarına ei e li vermek suretile herteraf etmek icab eder Şaç SARK, seg Irakta ARA çıkartmak için Bir sulkast hazırlanmış arasında isyan çıkarma güden bir suikasd hareketi keşfolun- muştur. Bu hususta neşredilen resmi teb- ö nlar arasında Ayan i ve Muhsin ümet, bunların masüniy kaldırılmasını ayan meclislerinden istemiş ümet, teşriiyelerinin ze mebusan kararı ittifakla ve mi ve iki meclis de bu abul eylemiştir. LA olunmuş ve şimali Londrada İngiltere kral sarayı inde bulunmak üzere şimal siyle Parisi terket- Fransız başye” t ve müttelik Numan Mene- mız, talebele- Başvekilimizi r merasimin: n | demiryolu ekspre inazmunlar tevkif: Irakta nezaret be lekeli eya İ- ' kili olmak üzere dos derilmiştir. Divanyede vaziyet sa kin olarak devam eylemektedir. mericioğlu, subayların e Türk kolonisi Değerli romancımız Hüseyin Rahmi için jübile dal, Programla bizzat Vali meşgul ölüyor Asim, en 022 Başvekilimiz İs Me görüşmüştür. hgil; met. İnönü saat iz kralırı minden sonra te! tr, Burada bazı müzakereler ola: caktır. Bunu müteakip Hatay sta- (Sonu Sa. 4 Sik 4) n taç giyme a Ze p b rar YY . aris müzakereleri- nin neticesi! hlikede olan Türk zi Fransız Y,, “Osiluğ mıştır Çine Ası em kurtar! ş Te s azası nci sayfada) Ustad Hüseyin Rahmi Telef. 21413 (Yazı), 24370 (İdare) Hapishane Firariler derhal sorguya tında bulundurulan bir mahale gön- | ! ymm URUN Hizmet kup Bu kuponu gazete İdaresine getirenler: 1 — Küçük ilanlarını parasız bastırırlar. 2 — Kurunun hekimlerine parasiz baki urigr. e â— Hu türlü kanun yol Muk ve mall müşavirlerine her larını parasız sorup öğrenir. den kaçanlar Dün gece getirildi Abdullah Köprü üzerindeki kalabalıktan korktu: andarmalara *- Aman beni iyi muhafaza edin., diye yalvardı çekildiler elgraf adresi: Kurun . İstanbul Abdullahla Tevfik vapurda yanyana (altta) Istanbula çıktıktan sonra Li (Yansı 3 ü sayıfı Mühim bir içtimai mesele : Bir hukukçu boşanmanın genişletilmesini teklif ediyor işletilmesi demek, bİZ b'rbirimizle n karı kocanın bu beyanı geç m- sizliğin delili olarak kabul edilsin ve boşanmaya hüküm verilsin demektir — e arm ——, Hukukçularımız bu teklife ne diyorlar? e an ma een TELİ P Türk Kanunu: Medehisi kart koca “| nın ayrılmasını hâkimin takilir ve hük ğ di çıkardığı (F i (Düt Boşanmanın gen geçinemiyoruz diye: AŞ Avukat Bay Gadlrank! Li Büyük romancımız Halit Ziya U şaklıgil için geçen hafta , edebiyatımıza birçok er kazandıran Hüseyin i Gürpmar işin de bir jübile ha - büyük bir memnuni - r aldık. Hüseyin Rahmi Gür- azırlanan bu jübilenin fev- Fe Mep Doğ 'gan; Fa spor maçında Fener'in bir akın" eri nerbahçe Doğan w, POrU 6-0 yendi Muhittin Üstündağ Türk sanat ve fikir rin galibiyetile neticel€ (ass? inci sayıfada) Yy yapılmış olan) -———————— ada e e da 2 1 üleiinin büyüklerine ii e p Z ; — yüksekliğini gösteren eser! in müellif- Vençi, çlerbirliği — Üçok ge 2 Eri ve san'atkârlarına karşı güzel bir ni (Sonu: Sa, 2Sü,3) müne terketmiştir. fen sayıfayı çeviriniz A ae Uydurma tarih yaz- mayı yasak etmeli! «Son Posta , da çıkan bir Uzunköprü (Yazisi 10 uncu sayfada), o Milâslı, ken» Tukuki Bilgiler Mecmu - 2) “ tarihi tfelkik , ! Mimar Sinanın eseri imiş! Kırk sekiz senede yapılmış ve bunun gibi daha ne yanlışlar !

Bu sayıdan diğer sayfalar: