10 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

10 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BAŞMUHARRİIRİ: AHMET EMİN YALMAN YENİ ÇOCUK KUPON an na karşı Yeni Çocuk Ansiklope- disini 7 75 kuruşa alabilirsiniz. Paris Gazeteleri Pürüzlerin Ortadan Üzere Olduğunu Yazıyorlar İ-) Türkiye İle Fransa Arasında 'Bir Anlaşma Yapılacağı Söyleniyor M, Bi 9 (TAN muhabiri telefon etti) — Dün burada Başvekil | la hayli uzun süren bir görüşme yapan ve Fransa Cüm- Mi Löbrön tarafından da bir saat müddetle kabul edilen da : İsmet İnönü bu sabah Parisin şimal istasyonundan Lon- Müteveccihen hareket etti. General İnönü, istasyonda biz- Pansız Başvekili M. Blum ve Meb'usan Meclisi Reisi M. Her- mdan uğurlandı. Bütün Paris gazeteleri, General İnönü- liye ret ve temaslarını çok geniş bir ehemmiyetle telâkki nie — İki Fransa Ahmet Emin YALMAN ya tat F, Pöti Parizyen güzetesi, Başvekil İs- met İnönünün, faaliyet dolu hayatı - nm bir hulâsasını yapan bir makale, sinde, bu konuşmaların Türk — Fran sız münasebetlerine yeni dostluk bağ- (ları ilâve ettiğini yazıyor. Lö Jurnal Atatlirkün kıymetli ar- kadaşı ve yeni Türkiyenin yaratıcı. âşvekil İsmet İnönü Paris- if enkei bay mler il $ ten geçerken Fransız | hemmiyetini bilhassa tebarüz ettir . adamlarile çok samimi bir| mekte ve bu konuşmaların Türk — içinde görüşmüştür. Ara, | Pransız dostluğunun takviyesine yar- Jar, - hem bizimle m olduğunu yazmaktadır. 5 r, gazetesinde, Madam Tabul, ma de bizimle Suriye; konuşmaların Türk — Fransız mü. münasebetlerde ber.| nasebatınm âtisi için olan büyük e. uyandırabilecek (o yolda- devley Haya pi atila ürk hemmiyetini gözönüne koymakta Eş | ve Hatay meselesinde mutabakat hizi bü iyi hava Hatay anlaşma - hasıl olduğunu anlatarak, bir Fran. İzesma kadar devam ederse | 1 — Türk karşılıklı müzsheret pak. tat, “eketin münasebeti yeni bir| tr hususunda bazı dilekler serdet. taky * Birmiş olmıyacaktır. Sadece | mektedir . X, © dönmüş olacaktır. | Ami Du Peuple gazetesi diyor ki: kiy andan bakarsak bakalım.) “Türkiye Başvekili ile Fransız Baş ia İle Fransa arasında dostluk. | vekili ve Hariciye Nazirt, milletlera. Memet bir duyguya yer olmamak | rası bütün messili ve bu arada Baj. Miri. İki Akdeniz devleti sıfati | kanlar ve Akdeniz meselelerini geniş ta hu Matlerimiz birdir. Yakın şark | bir şekilde gözden geçirmişlerdir. gi. kyyg” VE İstikrar kurulması ba -| yasi ufuklarda yapılan bu tetkikata Biyaşi bidiselere ayni zaviyeden | bilhassa birkaç aydanberi İtalya dip. *aniyç— Dünya yüzünde sulh ve İlomasisinin ayni sahalarda gösterdi. Heteğ hüküm sürmesinde ayni de-| ği faaliyet sebebile, lüzum vardı. Bu Doggy, ika ve arzumuz varır. | tetkikler Fransay Türkiyeye bağlı - başı 2 hepsi miişterektir. Bun İst tarihi tesadtifler biz! yak- zey yn Memleketimizde Fran - tee, g “İNCİ bir ana dili gibi yayılmış. Pay, “lerdenberi binlerce gencimiz müesseselerinde tahsil ve ih Börmüştür. Bozukluk nerede? U vaziyette iki memleket biri. | kk, , Pirile anlaşamazlarsa. ihtilâf. Rivera seleyi karşı karşıya hallede- taç kay, alarmın yardımma muh İS Yakın 2788, dostluklarını bir sene 4 tiki bir zaman muallâkta ve tür- İka tehlikelere maruz bir halde | Baku me bir tarafta büyük bir bo-| ulunması lâzrmgelir. hukluk bizde olamaz. Biz &- (Arkası Sa. 10 SU, 4 te) esasen sep same 6-0 Galip Milli küme maç- larına dün İstan. vul ve Ankarada devam edildi. Bura ! beri ğü Mi Memi işman geçindiğimiz ile k yerle doeniler. kirada İİ, se 7000 az a yvaffak olduk. Herkesle || Doğanspor takım- Vey, Sütln münasebetlerimiz sulh w larr oynadılar Kı, SİYEt çerçevesine girmiştir. çi Ha eephede iki Fransa yar. Bu. || enerliler 6-0 Mar, bişi İşte buradadır. İki Fran-|İ lip geldile. A “8 ÖA dağ si kil ve mantık meselelerin ğini Büy A Cn ön safta yürüyen, geniş rada ise Gençlerbi deli, ra ea gi ve ahenk İle)) tiği ile İzmirin Ü- fay edir. Diğeri dar görüşler, Miz y, *" İhtiraslar yaratan ve bil- tay Kira B&ya her fırsatta çelme a» ilik bir sahadır. indürücü siler çok takımı oynadi- lar, Gençlerbirliği Seal ile İzmirli ta ima galipnıgeldi. ia bu yüzden Fransaya hari. m Aa ye işinde rar. ütün tafsilâtı bu ” e me e Sünlü spor sayfa» Beki, Beri dolayısile Jâşge olduğu || “en | ilerliyecek yenip dar|i mızdadır. (Arkası Sa. 10 SU Göğe) erener esya Fenerbahçe Dün Bütün Kalkmak Abdullah ve Tevfik Burada Firari Katiller Dün Adanadan uraya Getirildi Tevfik ve Abdullah dün akşam Haydarpaşadan Köprüye getirilir! erken vapurda. Diyorlar ki: ("Biz Pencereden Değil, Kapıdan Firar Ettik ,, İstanbul tevkifanesinden kaçarak Adanada İ yakalanan Galata postanesi veznedarı Hüseyin Hüsnünün katili Abdullah ile yine katilden suçlu Tevfik, nihayet dün akşam İstanbula ge tirildiler. Katiller, jandarma ile İzmit emniyet memur- larının muhafazası altında trenden indirilerek Köprüye çıkarıldılar ve orada hazır bulunan tevkifane otomobilile evvelâ Fatih Jandarma Kumandanlığma, oradan da tevkifaneye götür rülerek tekrar adaletin pençesine teslim edil. İspanyada Hükümetçiler Âsilere Karşı Bir Zafer Daha Kazandılar Almanya ve İtalyadan Sonra Japonya da Frankoyu Tanımak İstiyormuş Londra, 9 (TAN) — Son haberlere göre, Barselonda hayat artık en tabii şeklini almıştır. Sokaklarda dövüş sırasında yapıl. mış olan barikavlar yıkılmış ve dağıtılmıştır. İsyan sırasında mak- tul düşmüş olan mesaj birliği umumi kâtibi bugün gömülecek ve yerini Josedebbarrio alacaktır. yada toplanan kabine, bundan sonra bu gibi isyanlara mâni olmak için şid. detli tedbirler almış ve Dahiliye Na- sırma cephe gerisindeki halkı tama - men silâhtan tecrit için her vasıtaya mlracaat salâhiyetini ver - miştir. Amele sendikalarının bu hü - susta hükümete müzaherette buluna- cakları umulmaktadır . (Arkası Sa. ( Sü. 4 te) İ kında serbest bırakılacaktır. Valensi- | Şimdilik | ADSIZ ROMAN Aka Gündüzün gazete. mize verdiği yeni romanına "Şimdilik Adsız Roman,, is- mini veriyoruz. Asıl adını sonra okuyucular koyacak- lardır. | "Şimdilik Adsız Roman, tamamen yerli, tamamen milli bir romandır. Hemen şa “günlerde (TAN) da zevkle okuyacaksınız. RR İN AİN ! Tevkif edilmiş olan 214 kişi ya <| diler. Öz —— Bugün kaliiler, . Müddetumumi B. 4 Jane Onat tarafmdan sorguya çe IRAK BAŞVEKiLİ $ (ei sanrlardan seniz, irarlerin birlikte Izmitten buraya kadar ge Jen “TAN,, muharririnin verdiği taf- silâtı şu aşağıdaki satırlarda beraber İ okuyalım: "TAN" Muharriri Anlatıyor: Günlerce İstanbul ve bütün Türki İyeyi meşgul eden azılı katillerin Ada» nadan yola çıkarıldıklarını dün sabah, ki gazetede okudum. Kendileriyle ko- ınuşmanın güçlüğünü değil, imkânsiz» 'lığını düşünmeden 10 da kalkan. An. Jkara trenine yetiştim. İzmit yolunda İzmit yolundayım, Istasyonda iken öğrendiğime göre, İstanbul ve Adans, İtrenleri İzmitte kruazman yapacak» jı. Katilleri İzmitte beklemek lâzım» | dı B. Hikmet Süleyman i İrakta Bir İsyan Bastırıldı İki Âyan, Üç Meb'us Tevkif Edildi Bağdad 9 (A.A.) — Orta Fırat ve Divaniye mmtakasmda aşiretler ara sında isyan çıkarmak maksadını gü den bir suikast hareketi keşfolun - muştur, Bu hususta neşredilen resmi teb- liğe göre, maznunlar arasında âyan âzasımdan Alvan Yasini ve Muhsin Abutabik. mebus Abdülvahit ve ay» rıca daha iki mebus vardır. Üzücü bir yolculuktan sonra İzmi te geldik. Istasyonda bazı fevkalâde tedbirler alınmış... Üniformalı, sivil emniyet memurları gezinip duruyor» lar. Bir aralık tahtada şöyle bir satır okudum: “Adana treni bir saat Rötarla gelecektir” Rötari binbir sebebe atfetmiye çer lışırken, mütereddit dakikalar geçti ve nihayet, günlerce Türkiye zabıta, smı oyalıyan katilleri getirmekte © lan tren istasyona girdi, Katilleri görmek için istasyonda biriken halk, kompartımanlara dalı- yordu, Bu arada pencerelere tırma. nanlar, karşıda duran marşandiz Vvâr gonlarınm Üzerine sıçrıyanlar görüs lüyordu. Ihtilâttan menedilmelerine rağmen!... Tren henliz durmuş, durmamıştı, Hemen kompartımana âtladım. Bü sırada karşıma İzmitin iki üniforma. It polisi dikildi. Hüviyetimi söyle meme rağmen, katillerin ihtilâttan menedilerek sevkolunmaları hakkın İdaki emri tebliğ etti. Hükümet, bunların masuniyet teş- rliyelerinin kaldırılmasın: âyan ve mebusan meclislerinden İstemiş ve iki meclis de'bu kararı ittifakla ka- bul eylemiştir. Bunun üzerine maznunlar tevkif olunmuş ve Şimali Irakta nezaret sl tmda bulundurulan hir mahalle gön derilmiştir.: Divaniyede vaziyet sa - kin olarak devam eylemekteğir. Polis, firarileri sıkı bir çember İs çine aldı, Onlarm kompartımanma ne bir adım ileri yanaşmak, ne de bir ha» ber yollamak mümkün değildi, Çok müşkül ve bertaraf edilemes bir vaziyet... Konuşamasam bile, katillerin vazi- yetlerini görmek ve tetkik etmek isti, yordum, Her geçen saniye, kaybedi- len bir fırsattı. (Arkası Sa, € Sü, 5 de) i N

Bu sayıdan diğer sayfalar: