10 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 8

10 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Burdurda İplik Buhranı Var EK Yİ İn. GE Bolu Öziş kereste fabrikasının umumi görünüşü urdur, (TAN muhabirinden) — Bura- da altı bine yakın alaca tezgâhı var- dır. Bu tezgâhlarda günde iki bine yakın Devri topan iplik harcanmaktadır. Topan ipliğine dört lira fiyat konduğu halde bazı muhtekir. ler bunu beş liradan satmaktadır. Bile Kredi ile mal temin eden birçok fakir tezgâh sahipleri de bu yüzden ipliksiz ve işsiz kalmışlardır. Antalyada Yetişen Turfanda Mahsuller Antalya, (TAN nsühebirinden) — Vilâyetimizin münbit top- raklarında yetişen turfanda sebze ve meyvaların ihracı günden güne artmaktadır. Tutulan istatistiklere göre, bir senede borsada muamele görüp harice sevkedilen hububatın miktarı 56 milyon 670 bin kilodur. Bol suları ve ılık iklimi sayesin. —— de her yerden önce idrak edilen tür- fanda sebze ve meyvalar her gün 15- 20 kamyonla civar şehirlere ve bil. hassa Ankara ve İstanbula gönderi! mektedir. Portakalcılık ilerliyor Antalyada portakalcılık ta epeyce Hlerlemiştir. Yalnız Osman (Ağa) nın bahçesinden Ber yıl on milyon küsur portakal toplanmaktadır. Son zamanlarda portakal fidanlarma bir nevi böcek arız olmuştur. Ziraat mü dürlüğü, aldığı tedbirlerle bunun önü ne geçmiye çalışıyor. Fakat, bazı bah çe sahiplerinin fenni teğbirlerde ih - mal göstermeleri, böceğe karşı müca dele açanların çalışmalarını da geri bırakmaktadır. ; Pirinç ve pamuk "Antalyada çok İyi pirinç yetiştiği gibi son bir kaç yıldanberi başlanı- lan pamuk ekimi de iyi neticeler ver mektedir. "Tekirova krom madenlerinin istib- galâtı Antalyanın zenginliğini ve ikti sadi sahadaki kıymetini bir kat daha arttırmaktadır, Malatyameclisi! İşini bitirdi Malatya, (TAN) — Umumi Mec. Hs içtimalarını bitirmiştir. Yeni büt- çe 612.000 lira olarak tesbit olunmuş, | | l sinema İnşası için 15 bin, hastane inşaatının ikmali için 35 bin, röntgen | cihazi almması için 5 bin, mektepler inşası için 11 bin 500 ve hayır cemi. yetlerine yardım için de 7 bin lira ay» rılmıştır. Meclis, gelecek sene İ Şu- batta toplanacaktır. Silifkede Bir Çamlık Yandı Silifke (TAN) — Buradan Iki saat uzaktaki Gelinçeşmesi civarındaki | ormanlarda yangın çıkmış, sabaha karsı söndürülebilmiştir. İ Hemen hemen hiç bir ağaç yan - İmamış: yalnız vâsi bir çalılık kül ol- muştur . Balıkesir Halkevindeki müsamere Balikesir (TAN) — Bütün ilk okullar tarafından sıra İle son hafta çinde Halkevinde müsamereler verilmiştir. Son müsamere arasında Hal- kevi temsil kolu âzası vaffak olmuşlardır. Yukarki resimde Leblebici Horhor operetinden bir “Kayıp aranıyor... Piyesini oynamışlar ve çok mu- gençlerin daha önce oyradıkları sahneyi görüyorsunuz. IBoluda Yeni Bir Kereste Fabrikası Kuruldu İmiş Ağaçlar Milyonları Buluyor Bolu, (TAN muhabirinden) — İ Bolunun uçsuz, bucaksız ve bal- İta yüzü görmemiş ormanlarında- ki devrik ağaçlar bile mübalâğa- sız milyonlarla ölçülecek bir ser- vet kaynağıdır. Fakat, yerli ser- mayedarların elbirliği ederek bu kaynaktan lâyıkile istifade ettik- leri görülmemiştir. Evvelce mahalli sermaye ile meydana getirilmiş olan Bolu Orman Şirketi bile daima kazan- dığı halde bir yıl evvel bütün hisselerini Türk Ticaret Banka. sma satarak tasfiye edilmiş bu- umuyor. Bolunun beş kilometre cenubun- daki kereste fabrikası şimdi banka tarafından işletilmektedir. e Bundan başka, Mehmet İnan ve Davarcı oğ- lu Mustafa ismindeki çalışkan genç, iş birliği yaparak Bolunun üç kilometre conubunda yeni bir keres- te fabrikası açmışlardır. Fabrikanm İteknik kısımlarını mütehassıs Kemal Kulçak hazırlamıştır. Sahte çavuş Mahküm oldu Balıkesir — Bir kaç ay evvel Palas oteline sahte başçavuş elbisesiyle ge- lip bir müddet kaldıktan sonra müş- terilere sit eşyayı çalan ve kaçarken yakalanan Çankırılı Ahmet oğlu İs- mall 9 ay 12 gün hapse, 1 lira hafif rifi muhakemeyi ödemeğe mahküm edilmiştir , Milâsta Güreş Müsabakası Yapıldı Milâs (TAN) — Kımlay kurumu | tarafımdan burada güreş müsabaka- | X ları yaptırılmış ve 300 lira hasılât te- min edilmiştir. Kızılay kurumu. yardım ettiği fa- kir ailelerin sayısını çoğaltmıştır. Son bir ayda bunlara (800 liraya yakın nakti yardımda bulunulmuş ve erzak dağıtılmıştır. Hapisaneden Çıkan Mahküm- ların Hırsızlığı Arapkir, (TAN) — Bazı mahküm. larm hapisaneden çıkarak hırsızlık yaptıkları hakkındaki ihbar üzerine tahkikat için buraya gelen müddelu- mumi Gültekin Onay Malatyaya dönmüştür. Mülkiye müfettişi Hıfzı Ege, belediye ve hususi muhasebe iş- lerini tetkik etmek üzere buraya gel- miştir , para cezasma ve 1700 kuruş mesa «| Bir köylü kadın, eski kıyafetini değiştiriyor ORDUDA ÇARŞAF | KALKTI | Ordu, (TAN) — İlbay ve parti baş kanı B. Baran, partinin köy teşkilâ. tını yeniden yapmak ve köylünün partiye karşı olan ilgisini arttırmak köy kadmlarmı eski giyiniş tarzın - dan kurtarmak gayesile memleketin bütün münevverlerini iş başıma çağır mıştır. Halkevinde toplanan münevverler, bu işlerde çalışmak üzere köylere gitmek vazifesini almışlar ve ilk ola. rak 23 Nisan bayramı günü civara dağılmışlardır. Heyetler, köylerde &- İçer gün kalmıştır. Bu müddet içinde köylüye konferanalar verilmiş, parti ye kayıt ve sicil işleri gözden geçiril miş, muhtelif tetkikler yapılmıştır. Bütün köy kadınları, eski kıyafetle rini değiştirmeyi memnuniyetle ka - bul etmişlerdir. oOrdunun şehir ve İ köylerinde çarşaf, havlu, peştemal gi bi giyim Vasıtaları 23 Nisandanberi tarihe karışmıştır. Antalyada Takdir Edilen Müdürler | Antalya (TAN) — Geyiter nahiye müdürü Ahmet Yıldırım, Aksu nahi- esi müdürü Sadi ve Bozova nahi si müdürü Rağıp, mektep yaptırmak hususunda gösterdikleri mesaiden dolayi vilâyetçe birer takdirname ile taltif olunmuşlardır. Bitliste Muvaffakıyetli Bir Temsil Bitlis, (TAN) — Halkevi &zası “Kozanoğlu,, piyesini temsil etmişler ve derin bir alâka uyandırmışlardır. Temsilin hazırlanmasında ve veril - mesinde Mete Çakır ile Orhan cidden muvaffak olmuşlardır. Muğla Mekteplileri Bodrumda Milâs (TAN) — 1 Mayıs bahar| bayramı münasebetile Muğla ortao- kul izeileri Bodruma gitmişler, ora- da iki gün kalarak Bodrum kalesini | ve eski eserlerini tetkik eylemişler. | dir. l 5.937 Hayatta Muvaffak Olmak İster misiniz? Gasson isminde bir müellif hayatta muvaffakı- yetin bütün anahtarlarını aşağıdaki kitaplarda ver- miştir: © İdeal Büro Bu kitap bürolarınm iş çı. karma kudretini artırmak istiyenler için kısa, fakat a- meli bir kitaptır. O size az masraflarla çok iş nasıl çı- gösterir. Fe- na ve yanlış büro usulleri yüzünden geri kalan, hattâ zarar eden veya batan mües- seseler sayılamıyacak ka- dar vE: Bu kitap, bu gibileri kurtarmak için ya- zılmıştır. Fiyatı 50 Kuruş. Yeni Müşteri Bulmak San'atı Dr, Gasson diyor ki: “Tetkikatım neticesinde gördüğüm hakikat şudur ki, her tacir bu kitapta göster - diğim usulleri tatbik etmek suretile bir iki sene gibi kısa bir zaman içinde müşterile - rabilir. Müşteri arayıp bul- mak bir san'attır ki, bunu pek az Li bilir. Ben bu kitabımda bu san ati öğretiyorum.,, Fiyatı 50 kuruş.. o Talih Sensin Talihini başka yerlerde ara» ma. Talih bizzat sesin. Elve- rir ki bunu bilesin ve, bun - dan istifade edesin. Talihini başka yerlerde arıyanlar, ha- fifler, zavallılar ve mağlüp- lardır. Bu kitap size talihi- hizi öğretecektir. Fi 75 Kr. © Kendini Tanır mısın ? Dünyada en mühim şey in- sanın kendi varlığıdır. Bü - tün öteki şeyler teferrüat » ir. Kendinizi ta - Kendi kabiliyetinizi, kendi varlığmızı, kendi hususiyet- lerinizi tanrmanın ve bun - ları iyi yolda O kullanmanm sırrımı öğrenmek İstiyorsanız bu kitabı okuyunuz. a Müşküllerle Mücadele Dr. Gasson diyor ki: Bu eser dinamitle doldurul- muştur. Bunun gayesi, bir çok iş sahipledini mahveden atalet ve korkaklığı berhava etmektir. Bu kitap cesaret - lerini kaybetmek üzere olan- lara kurtuluş yol ve vasıta - Bu kitap z müşkülleri yenmek istiyen herkes için yazılmıştır. Bu kitap boş sözler, "evet efendim, hakkınız var,, "başüstüneler,, kitabı değil- dir. Ben bir nazariyeler kitabı değil, umumi çareler kitabı yazdım. Fiyatı 75 Kuruş. larını gösterir. Doktor Gasson'un bu ağadi gördüğünüz eserleri- ni idarehanemizden alabilirsiniz. Istanbulda bulun- miyanlar, bedellerini posta pulu olarak idarehane - mize gönderebilirler. ISTANBUL *TAN,, MATBAASINDA

Bu sayıdan diğer sayfalar: