10 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 12

10 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ız Yağlı, ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece KREMLERİ Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. ismine ve markasına dikkat. HASAN DEPOS İSTANBUL, ANKARA, ESKİŞEHİR, BEYOĞLU BEŞİKTAŞ. 10.5.8037 RR ER EEE SE EEE nl a şe ADEMİi iKTİDAR Radyolinin mucizesi Ebedi bir bahar kadar güzel ve çelik sz. adeko 4 kadar sağlam dişler yaratmasıdır RADYOLİN | Tabletleri, Her eczanede arayınız. (Posta kutusu) 1255 Hormobin Galata İstanbul ŞENE| | En bakımsız diş- 255 GÜNEŞLE YAĞMURA ELİN | inci - > Seride, giba par 7 en 2 b latır, hiç karar. mıyan bir beyaz. lik verir. RADYOLİN Günde ikidefa kullarılmalı ye dişler onunla bol bol fırça. Tanmalıdır . Daima gem IFLAS SATIŞI e inismi Be, 7 | Milim > İnt İstanbul Ikinci iflâs memurluğundan: : yl İ Bir müflise aid olup Beyoğlunda istiklâl Caddesinde Sukarya sine- Li, ei ması (Eski Elhamra) ittisalinde 254 numaralı mağazaya nakledilen Yünlü, ipekli ve Pamuklu Manifatura Eşyası ve Kadın Çorap ve Çantaları 10 Mayıs 937 pazartesi gününden itibaren perakende suretile satıla. caktır. Satış sabah saat 9 dan başlayıp akşam 19u kadar devam edecektir. —————- A e A A AK lı” KANZUK SAÇ BOYALARI JUVANTIN Kumral ve siyah olarak k iki cinsi vardır. Ter ve yıkanmakla kat'iyyen çıkmaz, tabii renk ve- Selimiye Askeri Satınalma Komisyonu İlânları ren tanınmış yegâne Ankarada AKBA i İ pi Yerli ve yabi bütün 1 limiyede t topçu ve piyade alayları ahırları önünde mü- sıhhi sa bo » z yabancı oiyede tümen topçu ve piyade alay ları önü mi m yalarıdır gazeteler, mecmualar, terakim 15 ton gübre 21-5-1937 cuma günü #aat 15 de açık arttırma INGİLİZ KANZUK kitaplar yolu e satacaktır. > . 2 — Gübrenin tahmini"bedeli 30 lira ve 9e 7,5 teminatı 2 lira 25 ku- ECZANESİ EE Her cins kırtasiye ve ruştur. Bu temihat vaktinden evvel tümen muhasebe veznesine yatırı - » İNN İ malzemesi lacaktır. Beyoğlu - İstanbul : | ö | 3 — Teliplerin eyni gün ve saatte Selimiye askerlik dairesinde toplanan | askeri satmalma komisyonuna müracaat eylemeleri. — (2511) ele Ciheti askeriyeye ait dişi kestane doru bir katırm 14-65-97 cuma günü saat onda Usküdar Atpazarmda satılacağı İlân olunur, (2586) ... Muhammen bedeli (42000) lira olan 100 ton üstüplü 24-5-1987 pazar. tesi günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında s0- tın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin (3150) lirahk muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-938 gün ve 3297 No, lu nüs- : EŞ ', basında İntişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tek- Klişelerinizi TAN ÇİNKOĞ RAFHANESİ'ne Yiflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. İdare eden: Devlet Matbaası sabık çinkograf Şefi Şartnameler (210) kuruşa Ankara, İzmir, Haydarpaşa, Adana vezne- KEMAL FERİDUN lerinde satılmaktadır. (2629) ' FIRSATI KAÇIRMAYINIZ' Beyoğlunda Tokatlıyan karşısında 231 No. Tuhaf. ye Mağazasında KAT'İ LIKİDASYON bütün stoklarını HAKİKİ 5640 TENZİLATLA elden çıkarmağa başlamıştı. 15 gün devam edecektir. .Sıanbul Komut. nlığı ö4llf alma #omisyonu ilânıar! Haydarpaşa hastanesi için #5) kilo yoğurt kapalı zarfla alınacak Ihalesi 17 Mayıs 1937 pazartesi # n üsmat 15 de yapılacaktır. MuDÜ men tutarı 8100 liradır. Şartnsi her gün öğleden evvel komisyand rülebilir. İsteklilerin 608 tirelık teminat makbuz veya mektupla 2490 sayılı kanunun 2-3 maddeler” yazılı vesaikle beraber belli Bu, de ihale saatinden en az bir s88t' veline kadar teklif" mektupla Pındıklıda komutanlık satmalmâ misyonuna vermeleri, (2446) ... s3 Haydarpaşa hastanesi için #9. kilo süt kapalı zarfla satın 4l “ tr. İhalesi 17 Mayıs 1937 cum İnü saat 1530da yapılacaktır. İhammen tutarı 5475 liradır. Şartnamesi her gün öğleden — komisyonda görülebilir. İsteklil 411 Niralık ilik teminat makbuz mektuplariyle 2480 sayılı . kar 2-3 üncü maddelerinde yazılı ves beraber ihale sââtihğen en 87 at evveline kadar teklif mektup” le Firdıklıda komutanlık satn” komisyonuna vermeleri. (2447) 5 istanbul Harici Askeri Kıtaatı İlânları 3 Kor birlikleri ihtiyacı için #* zarf ile 88 ton benzin slimacakti" nakasası 21 Mayın 1037 cuma BÖL saat 16 da Çorluda Kor satmali” misyonunda yapılacaktır. Evs# İ şartnamesi İstanbul ve Ankar$ vazım âmirlikleri satm alma k9” yonlarında ve Çorluda kor 88' ma komisyonunda görülebilir. 1 minat miktarı 2250 lira olup © kasaya iştirak edecekler kanun“f, 3 üneli maddelerindeki belgele"İ? likte mezkür gün ve saatte ko” na müracaatları, (688) (2549) ... Kayseri garnizonundaki kıt'a” meklik ihtiyacı olan 145000 kil0 kapalı zarfla eksiltmeye konula tur. Unun tahmin bedeli 18850 ? dır. Şartnamesi kor, satmalms K. yonunda her gün görülebilir. * mesi 21 mayıs 1037 cuma gözü 16 da kor satmalma komisyo” yapılacaktır. İlk teminatı 145 70 kurüştur. İsteklilerin belli sö satte teminat mektupları ve © leriyle komisyona müracaatls””.. (689) *** Beher metresine biçilen eğ kuruş olan 100 bin metre K3P” kumaş kapalı zarfla alınacakt”” namesi 1525 kuruşa almak ve Ö rini görmek istiyenlerin her ye misyona gelmeleri, Ilk temini ay tarı 15050 liradır. Thalesi 2Ö Çip 937 sali günü saat 11 dedir- kasaya gireceklerin 2490 s8" nun 2 ve3 No.lu maddelerini. W vesikaları ilk teminatları 18 ui te teklif mektuplarını ihale 59 en az bir saat evvel Ankarsd” Vekileti satınalma komisyo” meleri, (692) (2568)

Bu sayıdan diğer sayfalar: